Горчинський Руслан Анатолійович/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Горчинський Руслан Анатолійович


Зміст

Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Горчинський Руслан Анатолійович

Рік вступу

2023

Спеціальність

231 Соціальна робота

Тема наукового дослідження

Взаємодія державних і громадських організацій для профілактики домашнього насильства стосовно дітей у територіальній громаді

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Лях Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Навчально-методичні посібники

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • Горчинський Р. “Безпечний дорослий” як умова безпечного середовища для дитини. Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції : Зб. тез доп., м. Ізмаїл, 20 лют. 2024 р. Ізмаїл, 2024. С. 87–88. URL: https://www.economics.in.ua/2024/03/20.html.
 • Горчинський Р. Принцип «безумовної довіри» до слів дитини, яка (ймовірно) постраждала від домашнього насильства. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : матеріали ІХ Всеукраїнської з міжнародною участю науковопрактичної конференції (15-16 березня року, Київ) / за ред. Ю.М. Швалба. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2024. – 178 с., с 49-51
 • Горчинський Р. Підвищення рівня обізнаності фахівців соціальної сфери з питань ідентифікації домашнього насильства стосовно дітей. Актуальні питання розвитку особистості: сучасність, інновації, перспективи: Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково практичної конференції (м. Житомир, 4 квітня 2024 року) / Ред. колегія: Л.Котлова, Л.Бутузова, С.Максимець / М-во освіти і науки України, Житомирський державний університет імені Івана Франка, соціально-психологічний факультет. Житомир, Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2024. 388 с., с 83-86
 • Горчинський Р. Неупереджене ставлення до дитини, (ймовірно) постраждалої від домашнього насильства. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціальної роботи та інклюзивної освіти у сучасних умовах», Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 25-26 квітня 2024 року
 • Горчинський Р. Формування ненасильницької поведінки через розкриття поняття згоди на сексуальну взаємодію. Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2024 р., м. Ніжин) / за ред. О. В. Лісовця, С. О. Борисюк. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2024. – 187 с., с 13-16
 • Горчинський Р. А., Лях Т.Л. Принцип конфіденційності під час виявлення дитини, (ймовірно) постраждалої від домашнього насильства. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади», Сумський державний педагогічних університет ім. А. С. Макаренка, 04 червня 2024 р.

Виступи на наукових конференціях, проведені майстер-класи та практикуми

 • Горчинський Р. Доповідь «Практики набуття резильєнтності у мережі центрів соціальних служб м. Києва в рамках роботи секції «Соціально-психологічні проблеми особистості» ХХІ Всеукраїнської науково-практична конференції студентів і молодих учених «Молодь: освіта, наука, духовність» (Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 17.04.2024 року
 • Горчинський Р., Котелевець А. ППрактикум «Набуття резильєнтності та створення особистої ресурсної карти» в рамках у Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ», Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 17-18 травня 2024 року

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Участь у семінарах, тренінгах, круглих столах

 • участь у фаховому навчальному тренінгу «Особливості опитування дітей як складова проведення оцінювання рівня безпеки дитини та оцінки її потреб» для спеціалістів Служб у справах дітей та сім'ї м. Києва - 02-03 листопада 2023 року, ССДС КМДА
 • участь у фаховому навчальному тренінгу «Виявлення, ідентифікація дітей, які потрапили у складні життєві обставини. Взаємодія органів і установ на місцевому рівні під час організації соціально-правового захисту дитини» для спеціалістів Служб у справах дітей та сім'ї м. Києва - 07-09 листопада 2023 року, ССДС КМДА
 • участь у фаховому навчальному тренінгу «Організація роботи з дітьми, які постраждали від жорстокого поводження» для спеціалістів Служб у справах дітей та сім'ї м. Києва - 16-17 листопада 2023 року, ССДС КМДА
 • участь у семінарі - практикумі для фахівців із соціальної роботи районних центрів соціальних служб та громадських організацій м. Києва "Коло безпеки" - дієвий інструмент запобігання та протидії жорстокого поводження стосовно дітей" - 27 листопада 2023 року, захід організовано у співпраці між КМЦСС та ВГЦ "Волонтер"
 • участь у інтерактивному методологічному он-лайн семінарі молодих дослідників «КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД» - 27-28 листопада 2023 року, Житомир-Полтава-Київ
 • участь у практичному семінарі для волонтерів щодо заходів особистої безпеки та психологічної допомоги населенню "Наявні можливості волонтерів надавати підтримку органам ДСНС у їхній діяльності" - 28 листопада 2023 року, Київ, захід організовано Фондом Східна Європа у межах програми "Спільнодія"
 • участь у семінарі-тренінгу для державних службовців "Протидія дискримінації на робочому місці та у професійних відносинах" - 21 лютого 2024 року, Київський міський центр стресостійкості
 • участь у семінарі-практикумі для фахівців соціальної роботи "Гумор як інструмент подолання травми" - 24 травня 2024 року, Київський міський центр стресостійкості

Неформальна освіта

Тренерська підготовка

Проєктна діяльність

 • тренерська та супервізійна діяльність в рамках проєкту «Вчимося себе захищати: готуємо Амбасадорок змін», який реалізується ГО «Київська Школа Рівних Можливостей» за фінансової підтримки фонду «Абіліс», (Угода за грантом 23EU005-FT)
 • тренерська діяльність в рамках проєкту «Чисті та вмотивовані», який реалізується ВГЦ "Волонтер" в межах проєкту «Спроможні та сильні», що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії

Додаткова інформація

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Член Української асоціації оцінювання

Профіль у Гугл академії https://scholar.google.com/citations?user=jj6IkosAAAAJ&hl=uk

ORCID: 0000-0001-7156-5904