Городілова Тетяна Миколаївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім'я, по батькові

Городілова Тетяна Миколаївна

Рік вступу

2020

Спеціальність

035 Філологія (спеціалізація: Германські мови)

Тема наукового дослідження

Граматичні засоби вираження категорії заперечення в історії німецької мови: структура та функціонування

Науковий керівник

Буніятова Ізабелла Рафаїлівна, доктор філологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. СИНТАКСИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАПЕРЕЧНОГО КЛІТИКА NICHT У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ DOI https://doi.org/10.32999/ksu2663-3426/2021-1-6 Науковий вісник Харківського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація» № 1/2021 р. Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 23951-13791 ПР від 26 квітня 2019 р. Centre International de l'ISSN: Print 2663-3426, Online 2663-3434. Періодичність: 2 рази на рік. На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 № 627 (додаток 2) журнал внесений до переліку фахових видань України (категорія "Б") у галузі філології (035 – Філологія). Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

2. ЯВИЩЕ ПОЛІНЕГАЦІЇ В ІСТОРІЇ НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ВИПАДОК НАДЛИШКОВОСТІ doi: https://doi.org/10.32782/2410-0927-2022-16-2 Актуальні питання іноземної філології, 16, 10–17, Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2022. № 16. 238 с. Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1290 від 30 листопада 2021 року (додаток 3). DOI: https://doi.org/10.32782/2410-0927-2022-16

3. NEGATIVE CONSTRUCTIONS IN THE HISTORY OF GERMAN: THE CASE OF MULTIPLE NEGATION https://doi.org/10.35433/philology.1(96).2022.75-86 Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки № 1(96) 2022. У 2020 р. журнал "Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки" включено до переліку наукових фахових видань (Категорія "Б"), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата філологічних наук, наказом Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020, № 1188. Журнал індексується в таких наукометричних базах: Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodals Directory та CiteFactor. ISSN 2663-7642 (Print) ISSN 2707-4463 (Online)

4. КОРЕЛЯЦІЯ МІЖ АНГЛОСАКСОНСЬКИМ ГОМІЛЕТИЧНИМ ДИСКУРСОМ І ГРАМАТИКОЮ https://doi.org/10.17721/StudLing2023.22.34-47 Studia Linguistica № 22, 2023. С. 34-47. (у співавторстві з Буніятова І. Р.). Рецензоване міжнародне наукове видання, що публікує статті та рецензії у галузі філологічних наук. Фахова реєстрація: Постанова МОН № 1-05/3 від 08.07.2009 р., Наказ МОН № 747 від 13.07.2015 р., Наказ МОН № 886 від 02.07.2020 р. ISSN 2411-1562 (Print); ISSN 2786-8206 (Online)

5. WORD ORDER STRATEGIES IN THE OLD HIGH GERMAN NEGATIVE SENTENCE https://doi.org/10.35433/philology.3(101).2023.115-127 Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки № 3(101)/2023, 115-127. У 2020 р. журнал "Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки" включено до переліку наукових фахових видань (Категорія "Б"), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата філологічних наук, наказом Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020, № 1188. Журнал індексується в таких наукометричних базах: Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodals Directory та CiteFactor. ISSN 2663-7642 (Print) ISSN 2707-4463 (Online)

6. ТИПОЛОГІЯ ЗАПЕРЕЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ЗАХІДНОГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ. Подано до друку у Studia Linguistica № 24, 2024. Рецензоване міжнародне наукове видання, що публікує статті та рецензії у галузі філологічних наук. Фахова реєстрація: Постанова МОН № 1-05/3 від 08.07.2009 р., Наказ МОН № 747 від 13.07.2015 р., Наказ МОН № 886 від 02.07.2020 р. ISSN 2411-1562 (Print); ISSN 2786-8206 (Online)

Статті у закордонних виданнях

Horodilova T. West Germanic diachronic constant: the case of negative constructions. Studia Anglica Resoviensia. 2023. Vol. 20(118). P. 58-70. ISSN 1898-8709 (on-line), 1641-7666 (print). DOI https://doi.org/10.15584/sar.2023.20.3 Веб-посилання на видання https://journals.ur.edu.pl/SAR/issue/view/437

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1) Механізми граматикалізації у моделі реченнєвого заперечення. Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 21–22 травня 2021 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2021. 164 с. УДК 80«312»(063) С 91 https://www.researchgate.net/publication/354511728_Mehanizmi_gramatikalizacii_u_modeli_recennevogo_zaperecenna

2) VI Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених "Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства" 18 листопада 2021 р., Київський університет імені Бориса Грінченка. Тема доповіді: Граматикалізація заперечних конструкцій в історії західногерманських мов.

3) Граматикалізація заперечних конструкцій в історії германських мов DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-164-0-17 International Scientific Conference The Globalization of Scientific Knowledge: Theoretical and Practical Research: Conference Proceedings, December 17-18, 2021. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». 84 pages. с. 61-63 UDK 001(062) Gl543 DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-164-0

4) Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна філологія: теорія та практика» 19 квітня 2022 р., кафедра східних мов та кафедра східноєвропейських мов Центру мовної підготовки Навчально-наукового гуманітарного інституту Національної академії Служби безпеки України, м. Київ. Тема доповіді: Основні підходи до вивчення граматичних змін у германських мовах. https://academy.ssu.gov.ua/uploads/p_57_27759208.pdf

5) Міжнародна науково-практична відео-конференція «AD ORBEM PER LINGUAS. До світу через мови. Україна у транскультурному й мультимодальному світі» 25 травня 2022 р., Київський національний лінгвістичний університет. Тема доповіді: Граматикалізація німецького реченнєвого заперечення: розмитість і поступовість. https://knlu.edu.ua/konferentsii-i-seminary.html

6) International scientific conference “Current trends and fields of philological studies in the challenging reality” : conference proceedings (July 29–30, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 450 pages. Тема доповіді: Verbalization of negation in Old High German https://doi.org/10.30525/978-9934-26-227-2-36

7) Міжнародна науково-практична конференція «11. Tagung des Internationalen Arbeitskreises Kanzleisprachenforschung Kanzleien, Kanzleitypen, Kanzleinormen und Schreiberindividuen» у м. Острава, Чехія, дата проведення 07-10 вересня 2022 р. Тема доповіді: Auf dem Weg zu der Grammatikalisierung: Satznegation im Frühneuhochdeutschen https://ff.osu.eu/kge/de/27846/kanzleien-kanzleitypen-kanzleinormen-und-schreiberindividuen/

8) Міжнародна науково-практична конференція "Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство" 30 вересня-01 жовтня 2022 р., Київ-Львів-Торунь: Liha-Press, 2022. 152 с. Тема доповіді: Циклічність мовних змін як характерна ознака розвитку реченнєвого заперечення https://doi.org/10.36059/978-966-397-263-3/11

9) V Міжнародна науково-практична конференція з проблем теоретичної та прикладної лінгвістики, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна – University of Bialystok, Poland, дата проведення 02.12.2022-03.12.2022. P. 9-10. Тема доповіді: Early Grammaticalization of sentence negation pattern in Old High German religious texts. https://www.researchgate.net/publication/366071454_Early_grammaticalization_of_sentence_negation_pattern_in_Old_High_German_religious_texts

10) Міжнародна наукова конференція «Інноваційні аспекти розвитку філологічних наук» 5-6 квітня 2023 р., м. Ченстохова, Республіка Польща. Тема доповіді: Становлення заперечних конструкцій в умовах діалектної дивергенції XIV-XVII ст.DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-311-8-19

11) Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми романо-германської філології» 11-12 травня 2023 р., м. Київ, Український державний університет імені Михайла Драгоманова. Тема доповіді: On a problem related to the grammaticalization of negative constructions in Old Germanic languages https://fif.udu.edu.ua/images/Conferences/2023_05_11_12.pdf

12) Міжнародна науково-практична відеоконференція «Ad orbem per linguas. До світу через мови» 18-19 травня 2023 р., м. Київ, КНЛУ. Тема доповіді: Підсилювальні елементи у західнодавньогерманських заперечних конструкціях https://www.knlu.edu.ua/konferentsii-i-seminary.html

13) Міжнародна науково-практична конференція "Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук" 21-22 липня 2023 р., м. Запоріжжя, Україна. Львів-Торунь: Liha-Press. С. 75-77. Тема доповіді: Ініціальні заперечні конструкції в давньоверхньонімецькій мові DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-320-3-21

14) The 13th International Conference on Middle English ICOME2024 https://icome2024.uma.es/ on May 8-10, 2024 in Málaga, Spain. University of Málaga, Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana, Facultad de Filosofía y Letras. Тема доповіді: The Pragmatic Force of V1 Negative Constructions in the Early Middle English Homily https://icome2024.uma.es/wp-content/uploads/2024/05/ICOME_Book_of_Abstracts-1.pdf

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Літня школа "Цифрова компетентність для електронного управління" (1 проєкт Еразмус+ Модуль Жана Моне eDEBUT), 32 год/1 ЄКТС. 20-23 травня 2024 року.

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність