Герасимова Ольга Іванівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Герасимова Ольга Іванівна


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Герасимова Ольга Іванівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

Освіта

У 2005 році закінчила Криворізький державний педагогічний університет за спеціальністю «Іноземна мова (англійська, німецька) та зарубіжна література».

Місце роботи

Київського університету імені Бориса Грінченка

Професійний досвід

Тема дисертації

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування рефлексивних умінь студентів педагогічного університету в процесі навчання філологічних дисциплін» зі спеціальності 13.00.09 – «теорія навчання»

Контакти

o.herasymova@kubg.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

2014

2013

Герасимова О. І. Аналіз застосування дискреційно-дидактичної технології формування рефлексивних умінь студентів педагогічного університету / О. І. Герасимова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. – Вип. LXV. – Слов’янськ: ДДПУ, 2013. – С. 93 – 97.

Герасимова О. І. Аналіз філософсько-світоглядної та культурологічної специфіки процесу навчання філологічних дисциплін в контексті розвитку рефлексивних умінь / О. І. Герасимова // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / гол. ред. проф. Бакум З. П. – Кривий Ріг : КДПУ, 2013. – Вип. 39 – С. 254 – 257.

Герасимова О. І. Уточнение содержания понятия «рефлексивне умения студента» на основе теоретического анализа / О. І. Герасимова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук : журнал научных публикаций. – М. : 2013. – №8(55). – С. 244 – 247.

2012

Герасимова О. І. Особливості формування рефлексивних умінь у навчально-професійній діяльності студентів вищих навчальних закладів / О. І. Герасимова // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору Т. : зб. наук. праць. – 2012. – дод. 1. – IX (42). – С. 100 – 105.

До 2012

Герасимова О. І. Рефлексивні уміння як форма теоретичної діяльності майбутнього вчителя, спрямованої на самопізнання / О. І. Герасимова // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / гол. ред. проф. В. К. Буряк. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – Вип. 33. – С. 48 – 53.

Герасимова О. І. Виховання рефлексивних умінь у майбутніх педагогів як психолого-педагогічна проблема / О. І. Герасимова // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / гол. ред. проф. В. К. Буряк. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – Вип. 31. – С. 343 – 348.

Герасимова О. І. Формування рефлексивних умінь студентів вищих педагогічних навчальних закладів в психолого-педагогічному аспекті / О. І. Герасимова // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського простору : зб. наук. праць. – 2010. – дод. 4. – VII (25). – С. 96 – 101.

Герасимова О. І. Концептуальне розуміння категорій «рефлексія» (історико-педагогічний аналіз) / О. І. Герасимова // Педагогіка : зб. наук. праць Донецького національного технічного університету. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2009. – С. 10 – 13.

Тези до конференцій

2014

2013

Герасимова О. І. Різні підходи до трактування поняття «рефлексивні вміння» науковців у психолого-педагогічній літературі / Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі : Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2013» : Педагогіка : тези. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Т.7. – С. 63–66.

Герасимова О. І. Оптимальне використання організаційно-методичних резервів вищого навчального закладу як організаційно педагогічна умова формування рефлексивних умінь / О. І. Герасимова // Материали за IX – а международна научна практична конференція [«Научният потенціал на света»], (София, 17 – 25.09.2013 р.). – Т. 9 : Педагогически науки. - София. «Бял ГРАД - БГ» ООД, 2013. – С. 24–25.

Герасимова О. І. Системність та неперервність процесу формування рефлексивних умінь / О. І. Герасимова // Материали за IX – а международна научна практична конференція [«Новини на научния прогрес»], (София, 17 – 25.08.2013 р.). – Т. 5 : Педагогически науки. – София. «Бял ГРАД - БГ» ООД, 2013. – С. 58–60.

Герасимова О. І. Psychological and pedagogical interpretation of the reflective skills / О. І. Герасимова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Міжнародна науково практична конференція «Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців в контексті євроінтеграційних освітніх процесів» матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (28.03.2013 р.). – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2013.– С. 91–94.

2012

Герасимова О. І. Рефлексивні уміння як невід’ємна складова професійної діяльності майбутнього педагога / О. І. Герасимова // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : Матеріали Криворізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Кривий Ріг, 24 листопада 2012 р.): у 5 – ти частинах. – Д. : ТОВ «Інновація», 2012. – ч. 4. – С. 30–32.

До 2012

Герасимова О. І. Аналіз трактування дефініції «рефлексивні уміння» у психолого-педагогічній літературі / О. І. Герасимова // Материали за 7 – а международна научна практична конференція [«Бъдещето въпроси от света на науката»], (София, 17 – 25.12.2011 р.). – Т. 18 : Педагогически науки. – София. «Бял ГРАД - БГ» ООД, 2011. – С. 73–75.

Герасимова О. І. Аспектний аналіз категорії рефлексії / О. І. Герасимова // Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців у контексті Болонської декларації : Foreign Language as a Means of Prospective Specialists’ Mobility in the Context of Bologna Declaration : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18.03.2010р.). – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – С. 101–102.

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

Герасимова О. І. Формування рефлексивних умінь студентів : [метод. рек. для викладачів і студентів педагогічного університету] / Ольга Іванівна Герасимова. – Кривий Ріг : КДПУ, 2013. – 48 с.

2012

До 2012

Електронні публікації

Статті

2014

2013

2012

До 2012

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Профілі у наукометричних базах

http://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Pp0wn2oAAAAJ

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2013» (м.Миколаїв, 2013 рік)

Международна научна практична конференція [«Научният потенціал на света»], (София, 17 – 25.09.2013 р.)

Международна научна практична конференція [«Новини на научния прогрес»],(София, 17 – 25.08.2013 р.)

Міжнародна науково практична конференція [«Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців в контексті євроінтеграційних освітніх процесів»] (М.Кривий Ріг 28.03.2013 р.)

Международнанаучна практична конференція [«Бъдещето въпроси от света на науката»],(София, 17 – 25.12.2011 р.)

Міжнародна науково-практична конференція [«Foreign Languageas a Means of Prospective Specialists’ Mobility in the Context of Bologna Declaration»](м.Кривий Ріг 18.03.2010р.)

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

В Університеті викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Іноземна мова (поглиблене вивчення)», «Практичний курс англійської мови».

Список дисциплін

«Іноземна мова»

«Іноземна мова (поглиблене вивчення)»

«Практичний курс англійської мови»

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях