Гаращенко Лариса Василівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Гаращенко Лариса Василівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший викладач кафедри дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук

Освіта

Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 1994 р. Спеціальність: Педагогіка і психологія (дошкільна). Кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь

Місце роботи

Кафедра дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Професійний досвід

З вересня 1994 р. працювала викладачем спеціальних методик у Київському педагогічному коледжі ім. К.Д. Ушинського.

Із січня 2008 р. працює викладачем кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Тема дисертації

«Розвиток ідеї здоров’язбереження у фізичному вихованні дітей в дошкільних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)»

Контакти

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

2014

2013

1. Цінність здоров’я дітей дошкільного віку як чинник гуманістичного виховання // Педагогічний процес : теорія і практика : зб. наук. пр. –– К., 2013. – Вип. 2. – С. 29–38

2. Здоров’язбереження у фізичному вихованні дітей дошкільного віку: досвід історико-педагогічного дослідження // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини / [ред. кол: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань, 2013. – Вип. 45. – С. 158–165

3. Сущность здоровьесбережения в физическом воспитании детей дошкольного возраста // Соц.-гуманит. вестн. Юга России. – 2013. – № 4. – С. 33-36

4. Способи організації дітей на фізкультурному занятті: здоров’язбережувальний аспект // Дошкіл. виховання. – 2013. – № 3. – С. 9-12

2012

1. До проблеми здоров’язбереження у фізичному вихованні дітей дошкільного віку: фізична культура на повітрі // Дошкіл. виховання. – 2012. – № 5. – С. 28-31

До 2012

1. Педагогічні умови застосування здоров’язбережувальних методик виховання в дошкільному закладі // Збірник наукових праць Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [гол. ред. М. Т. Мартинюк]. – Умань, 2010. – Ч. 4. – С. 27–35

2. Підготовка спеціалістів з дошкільної освіти до здоров’язбережувальної діяльності // Наука і освіта. – 2010. – № 7 – С. 51–55

3. Здоров’язбережувальні технології фізичного виховання дітей дошкільного віку: реалії та перспективи // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер.: Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 9. – С. 56–61

4. Заняття з фізичної культури в дошкільному закладі: здоров’язбережувальний аспект // Імідж сучас. педагога. – 2010. – № 6/7. – С. 101–104

5. Організаційно-педагогічні умови реалізації здоров’язбережувальних методик виховання в роботі з дітьми дошкільного віку // Науковий вісник Мелітопол. держ. пед. ун-ту. Сер. : Педагогіка, психологія: зб. наук. ст. / [гол. ред.: Аносов І. П.]. – Мелітополь, 2010. – Вип. V. – С. 111–117

6. Методики загартування в умовах дитсадка // Дошкіл. виховання. – 2010. – № 3. – С. 16-20

7. До проблеми формування культури здоров’я педагога сучасного дошкільного закладу // Наукові записки Ніжин. держ. ун-ту імені Миколи Гоголя. Сер. : Психолого-педагогічні науки : зб. наук. пр. – Ніжин, 2011. – Вип. 4. – С. 99–103

8. Здоров’язбережувальні методики виховання у фізкультурно-оздоровчому процесі сучасного дошкільного закладу // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманіст. ун-ту:– Рівне, 2011. – Вип. 1 (44). – С. 67–71

9. Підготовка студентів до організації фізкультурно-оздоровчої діяльності в дошкільному навчальному закладі // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 9. – С. 241–245

10. Реалізація принципу оздоровчої спрямованості у фізичному вихованні дітей дошкільного віку // Педагогічні науки : зб. наук. пр. –– Херсон, 2011. – Вип. 58, ч. І. – С. 126–131

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

1. Проблеми наступності у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку та учнів 1-го класу початкової школи // Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / редкол. : К.І. Волинець, Г. Г. Кондратенко, Н. В. Кудикіна та ін. – К., 2009. – С. 25–28

2. Підготовка майбутніх вихователів до інноваційної діяльності в галузі фізичного виховання дітей // Наукові дослідження–теорія та експеримент, 2009 : матеріали п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 18-20 трав. 2009 р. – Полтава, 2009. – Т. 9 – С. 34–38

3. Оздоровча функція дошкільної освіти // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер.: Пед. науки. – Луганськ, 2009. – Вип. 23, ч. І. За матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Ціннісні пріоритети освіти ХХІ століття : європейський вектор розвитку вищої школи». – С. 207–214

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

1. Рухливі ігри (підрозділ) // Ігрова діяльність у дошкільній освіті п’ятирічних дітей (педагогічний супровід до програми «Дитина») : навч.-метод. посіб. / Г. В. Бєлєнька, В. М. Вертугіна, Ю. О. Волинець та ін. ; за заг. ред. Н. В. Кудикіної. – К., 2013. – авт. с. 129–142, (навчально-методичний посібник)

2012

1. Зростаємо дужими (розділ) // Методичні рекомендації до програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» / наук. кер. проекту : В.О. Огнев’юк ; наук. ред. Н. В. Кудикіна, В. У. Кузьменко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Голов. упр. освіти і науки Київміськради, Киів. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3–тє вид., доопр. та доп. – К., 2012. – авт. с. 96–98. – [Лист ІІТЗО №1.4/18-Г-474 від 05.07.2010 р.] (методичні рекомендації до програми)

До 2012

1. Зростаємо дужими (розділ) // Дитина : програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець; наук. кер. програмою О. В. Проскура, Л. П. Кочина, В.У. Кузьменко, Н. В. Кудикіна; авт. кол. : Г. В. Бєлєнька, Е.В. Бєлкіна, О.Л. Богініч, [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Голов. упр. освіти і науки Київміськради, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3–тє вид., доопр. та доп. – К., 2012. – авт. с. 55–57; 110–112; 175–178; 262–270. – [Лист ІІТЗО №1.4/18-Г-474 від 05.07.2010 р.], (програма виховання і навчання)

2. Ігри-естафети, ігри-атракціони та ігри малої рухливості (підрозділ) // Скарбничка ігор і віршованої мозаїки для дітей раннього та дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / за ред. Г.І. Іванюк; – [упор. Ю. Ю. Савченко, Н. І. Богданець-Білоскаленко, Л.А.Порядченкота ін.]. – К., 2009. – авт. с. 24–55. – Гриф М-ва освіти і науки, молоді та спорту України № 1/ІІ-999 від 17.02.09. (навчально-методичний посібник);

Електронні публікації

Статті

2014

2013

2012

До 2012

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Стажування: навчання в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка без відриву від виробництва за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (03.11. 2008-03.10.2012 рр.)

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

«Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти дітей дошкільного віку» для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» ОКР «бакалавр», «Спецметодика фізичного виховання» ля студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» ОКР «бакалавр» із спеціалізацією «Спеціальна психологія» та спеціальністю «Корекційна освіта (логопедія)».

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях