Вимоги до оформлення матеріалів до збірки студентських праць “Наукові студії студентів-грінченківців”

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Статті подаються за рубриками:

 • Психолого­педагогічні пошуки;
 • Методична лабораторія;
 • Мовознавчі студії;
 • Літературознавчі студії;
 • Історичні розвідки;
 • Економічні розвідки;
 • Студентські конференції;
 • Поетичні студії.

Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України (Постанова президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7­05/1).

 • Стаття має містити наступні структурні елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; постановка мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список джерел.
 • Порядок розміщення матеріалу: назва – великими літерами посередині; у правому верхньому куті під назвою вказати прізвище та ім’я (повністю) автора; групу, курс і назву структурного підрозділу КУ імені Бориса Грінченка (інститут, коледж); вчене звання, науковий ступінь і посаду (вказати кафедру) наукового керівника.
 • Мова рукопису – українська.
 • Орієнтовний обсяг матеріалів публікації складає 6­7 стор.
 • Рукопис подається на дискеті, набраний у вигляді документа

Word (редактор Microsoft Word 98 Windows чи пізніших версій). До дискети додається підписаний автором і науковим керівником роздрук тексту (1 примірник).

 • Текст набирається гарнітурою Times New Roman 14 пунктів, міжрядковий інтервал 1,5, верхній і нижній береги – 20мм, лівий – 30мм, правий – 10мм (не більше 40 рядків на сторінку). Сторінки нумеруються у нижньому правому куті.
З приводу розміщення статей звертатися до науково-методичного центру досліджень, наукових проектів та програм тел. (044) 234-41-12; e-mail: nmc.dnpp@kubg.edu.ua