Веклич Юлія Іванівна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Веклич Юлія Іванівна


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Веклич Юлія Іванівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Освіта

26 липня 1971 року закінчила Київський державний педагогічнийінститут іноземних мов (спеціальність:англійська мова, кваліфікація: вчитель англійської мови середньої школи).

Місце роботи

Кафедра іноземних мов Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний досвід

1966-1971 - працювала вихователем ДНЗ №№ 474, 283.

1971-1980 - працювала викладачем англійської мови у фірмі "Світанок".

1980-2002 - працювала вчителеманглійської мови у ЗОНШ №№ 213 і 146.

02.09.2002 р. - призначена на посаду старшого викладача кафедри методики викладання іноземних мов Київського міського педагогічного інституту імені Б.Д. Грінченка.

01.09.2008 р. - призначена на посаду старшого викладача кафедри практики та методики навчання іноземних мов Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

01.09.2009 р. - призначена на посаду старшого викладача кафедри англійської філології Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

01.09.2011 р. - призначена на посаду старшого викладача кафедри іноземних мов і методик їх навчання Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Тема дисертації

Контакти

Домашній телефон: 558-87-78 Мобільний телефон: 067-68-69-543

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

«спеціаліст», «магістр».


Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

2014

1. Веклич Ю.І. Значення червоного кольору у культурах народів світу / Ю.І. Веклич // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – № 40. – Ч.1. – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – С. 47-55.

2. Веклич Ю.І. Чорний колір у культурах народів світу у контексті соціокультурної компетенції майбутнього учителя / Ю.І. Веклич // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 25: збірник наукових праць / за науковою ред.. академіка В. І. Бондаря. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 33-38.


2013

1. Котенко О. В., Веклич Ю. І. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до іншомовно-навчальної діяльності /О.В. Котенко, Ю. І. Веклич// Проблеми освіти Наук зб.// Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, – К., 2013. – Випуск №74. – Ч.2 –С.144-149.


2. Веклич Ю.І. Значення кольорів у культурах народів світу у контексті формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи / Ю.І. Веклич // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – № 39. – Ч.3. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – С. 56-62.

3. Веклич Ю.І. Кумулятивная функция как средство сохранения культурно-исторической информации Імідж сучасного педагога, 5 (134). С. 32-35. ISSN 2221-6316


2012

1. Веклич Ю.І. Особливості формування полікультурної комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземної мови у початковій школі / міжкафедральний методологічний семінар [«Формування професійної компетентності студентів педагогічних ВНЗ в умовах суспільних трансформацій»], (м. Київ, 19 квітня 2012 р.).

2. Веклич Ю.І. Використання аутентичних текстів у процесі формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи / міжкафедральний методологічний семінар [«Сучасні освітні стратегії формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи»], (м. Київ, 22 листопада 2012 року).


До 2012

1. Julia Veklich. I am a learner of one-month-in-service training course for English. Language teachers (Pilot version). – Kyiv: IATEFL-Ukraine Newsletter Issue No. 18 Spring 2000. – Pp. 30-31.

2. Веклич Ю.І. Шляхи активізації процесу навчання іноземної мови в середній та вищій школі в контексті комунікативно орієнтованого методу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Використання сучасних технологій у навчанні іноземних мов». – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2002. – С. 13 с.

3. Веклич Ю.І. Активізуючи процес навчання // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2003. - № 1. – С. 85 – 89.

4. Веклич Ю.І. Лінгвокраїнознавчий аспект навчання англійської мови у вищій школі // Актуальні проблеми трансформації соціо-гуманітарної освіти. - Кам’янець–Подільський, 2003. - № 4. – С. 12 – 18.

5. Журба Л.В., Веклич Ю.І., Мамонова Л.А. Навчання домашнього читання англійською мовою на комбінованих факультетах (англійська мова як друга спеціальність) // Нова педагогічна думка – Рівне: Рівненський ОІППО: Інститут педагогіки АПН України, 2002. -№3-4 – С.180-189.

6. Соколовська С.В., Веклич Ю.І. Формування механізмів іншомовного спілкування у дошкільників // Нова педагогічна думка: тематичний спецвипуск “Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства”. – Рівне: Рівненський ОІППО: Інститут педагогіки АПН України, 2002. -№3-4 – С.196-200.

7. Веклич Ю.І. Святкування Дня подяки в Америці // English. - № 1. – 2004.

8. Веклич Ю.І. Формування соціокультурної компетенції в учнів старших класів загальноосвітньої середньої школи. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Збірник наукових праць/ Редкол.: І.Д. Бех, Е.В. Бєлкіна, Н.М. Бібік та ін. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2006. - № 5. – 130 с. – С. 61-68.

9. Веклич Ю.І. Лексичний фон, фонові знання та мовні одиниці у формуванні соціокультурної компетенції. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Збірник наукових праць/ Редкол.: І.Д. Бех, Е.В. Бєлкіна, Н.М. Бібік та ін. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2006. - № 6. – 130 с. – С. 105-114.

10. Веклич Ю.І. Особливості підготовки майбутніх учителів іноземної мови на матеріалі теоретичних дисциплін. «Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної системи». Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007.

11. Веклич Ю.І. Современные тенденции формирования межкультурной компетенции учеников среднего школьного возраста в общеобразовательных заведениях Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Філологічна освіта: досвід, проблеми, перспективи (іноземні мови та методика навчання)], (Київ, 23 квітня 2010 року). С. 77-85.

12. Веклич Ю.І. Лінгвокраїнознавчий аспект у навчанні іноземної мови у підготовці майбутніх учителів початкової школи / міжкафедральний науково-практичний семінар [«Актуальні питання підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих навчальних закладах: акмеологічний аспект»], (м. Київ, 23 листопада 2011 р.).

Тези до конференцій

2014

1. Веклич Ю.І. Самоменеджмент як засіб підвищення ефективності роботи викладача вищого навчального закладу / Ю.І. Веклич // матеріали Міжнародної науково-практичної компетенції (28 лютого 2014 року). Наукове видання. Управлінські компетенції викладача вищої школи. – Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – С. 182-184.

2013

1. Веклич Ю.І. Самоменеджмент у контексті підвищення ефективності роботи викладача вищого навчального закладу / Ю.І. Веклич // матеріали Міжнародної науково-практичної компетенції (14-15 березня 2013 року). Наукове видання. Управлінські компетенції викладача вищої школи. – Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – С. 212-214.

2012

1. Веклич Ю.І., Миронець Д.К. Формування лінгвокраїнознавчої компетенції у процесі підготовки майбутніх учителів іноземної мови. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – №3 (86). – березень 2012. – С. 118-121.

2. Веклич Ю.І. Основні шляхи формування лінгвокраїнознавчої компетентності у процесі професійного становлення вчителів іноземної мови початкової школи // Тематичний випуск «Теоретичний і науково-методичний часопис «Вища освіта України»» (педагогічні та філософські науки. Інститут вищої освіти НАПН України, - // Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу : тематичний випуск Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2012. – Т. 2, № 3 (додаток 2). – С. 43-46.


До 2012

1. Cоколовська С.В., Веклич Ю.І. До проблеми культури мовлення майбутніх вчителів іноземної мови. Матеріали науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні засади розвитку соборної особистості. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008.

2. Веклич Ю.І. Формування толерантної особистості майбутнього учителя іноземної мови у контексті комунікативно орієнтованого підходу / Ю.І. Веклич // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів»] (16 листопада, 2011 року, м. Київ). – Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – С. 192-195.

Підручники, посібники

2014

2013

1. Котенко О.І., Соломаха А.В. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Котенко, Ю.І. Веклич [та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2013. – 356 с.

2. Сінельник І.П., Веклич Ю.І. Active English Study (Активне вивчення англійської мови): навч. посіб. для студ. ВНЗ / І.П. Сінельник, Ю.І. Веклич. – К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2013. – 118 с.


2012

1. Соколовська С.В., Веклич Ю.І. Theoretical English Course (Теоретичний курс англійської мови): навч.-метод. посіб. для студ. напрямку «Початкова освіта» зі спеціальності «Англійська мова» / С.В. Соколовська, Ю.І. Веклич. – К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2012. – 364 с.

2. Веклич Ю.І., Котенко О.В. Brush up Your English!: навч.-метод. посіб. для студ. педагог. спеціальностей ВНЗ / Ю.І. Веклич, О.В. Котенко. – К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2012. – 152 с.


До 2012

1. Веклич Ю.І. Комунікативна граматика англійської мови. Навчальний посібник.: укладачі – Журба Л.В., Веклич Ю.І. – К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2003. – 65 с.

2. Веклич Ю.І. Історія англійської мови: Тези лекцій, матеріали до практичних занять і самостійної роботи студентів. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2004. – 66 с.

3. Веклич Ю.І. Країнознавство: Матеріали до практичних занять та самостійної роботи студентів. - К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2004. – 71 с.

4. Веклич Ю.І. Стилістика англійської мови: Тези лекцій, матеріали до практичних занять і самостійної роботи студентів. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2004. – 74 с.

5. Веклич Ю.І. Країнознавство: Курс лекцій. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2004. – 167 с.

6. Веклич Ю.І. Geography of Great Britain. Книга для читання. Посібник з курсу “Країнознавство”. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2004. – 66 с.

7. Веклич Ю.І. A Reader in English. Geography of Great Britain = Книга для читання з географії Великої Британії (англійською мовою): Посібник з курсу «Країнознавство»/ Уклад.: Ю.І. Веклич. – 2-ге видання, стер. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2004. – 67 с.

8. Веклич Ю.І.Лексикологія сучасної англійської мови: Тези лекцій, матеріали до практичних занять і самостійної роботи: Навчально-методичний посібник/ Упор.: Ю.І. Веклич. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2006. – 62 с.

9. Практика усного та писемного мовлення: Збірник текстів та вправ (для студентів І курсу філологічного факультету, що вивчають англійську мову як першу спеціальність) / Упор. Ю.І. Веклич, О.Є. Карпова, Н.С. Чернігівська, Л.І. Чернуха, Г.П. Шкамерда. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2006. – 136 с.

10. Веклич Ю.І. Англомовні країни (English-speaking countries): навч.-метод. посіб. з країнознавства для студ. вищ. навч. закл. / Ю.І. Веклич, С.В. Соколовська. – К.: Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 288 с.

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Електронні публікації

Статті

2014

2013

1. Веклич Ю.І. Зберігання культурно-історичної інформації країни, мова якої вивчається, у контексті прояву її кумулятивної функції. ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. Праць. – Київ.: Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 13. – К., 2013.

2012

1. Веклич Ю.І. Лінгвокраїнознавчий аспект навчання іноземної мови у підготовці майбутніх учителів початкової школи. ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. Праць. – Київ.: Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 6. – К., 2012.

2.Веклич Ю.І. Особливості формування полікультурної комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземної мови початкової школи. ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. Праць. – Київ.: Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 8. – К., 2012.

3.Веклич Ю.І. Використання аутентичних текстів у процесі формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи / Ю.І. Веклич // «ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць. – Випуск 10. – К., 2012.

До 2012

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Профілі у наукометричних базах

http://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=e5Qb_TcAAAAJ

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

1.Міжнародна науково-практична конференція [«Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів»], (м. Київ, київський університет імені Бориса Грінченка, 16 листопада 2011 р.).

2.Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір» (28-29 березня 2012 р.).

3.Міжнародна науково-практична конференція [«Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу»], (м. Київ, Національний університет імені Тараса Шевченка, Національна академія педагогічних наук України, 25-26 жовтня 2012 р.).

4.Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства» (13 грудня 2012 року).

5.Міжнародна науково-практична конференція [«Управлінські компетенції викладача вищої школи»], (м. Київ, Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації, 14-15 березня 2013 року).

6. Міжнародна науково-практична конференція «Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог» (Гуманітарний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, 15 травня 2013 року).

7. ІІ Міжнародна науково-практична конференція [«Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу»], (м. Київ, 7 листопада 2013 року).

8. VIII міжнародна науково-практична конференція [«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»],(м. Київ, 28-30 листопада 2013 року).

9. ІІ Міжнародна науково-практична конференція [«Управлінські компетенції викладача вищої школи»], (м. Київ, 28 лютого 2014 року).

10. Міжнародна науково-практична конференція [«Акмеологія - наука ХХІ століття»],( м. Київ, 23 травня 2014 року).

Участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях: 1. Всеукраїнська науково-практична конференція [«Удосконалення структури і змісту підготовки вчителя початкової школи»], (м. Київ, 24 квітня 2014 року).

2. Всеукраїнській науково-практичній конференції [Удосконалення структури і змісту підготовки вчителя початкової школи], (м. Київ, 25 квітня 2014 року, Інститут педагогіки і психології НПУ імені Михайла Драгоманова).

Професійна сертифікація

ДИПЛОМ З ВІДЗНАКОЮ Ч № 585502 КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ від 26 липня 1971 року присвоєно кваліфікацію вчителя англійської мови середньої школи

Підвищення кваліфікації

Veklych 2012.jpg
Veklych 2014.jpg
«Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. 2-й рівень ІКТ-компетентностей викладача» (110 годин) «Курс «КРАЇНОЗНАВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США» для ОКР «Магістр».

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. 2-й рівень ІКТ-компетентностей викладача» (110 годин)"

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

Brush UP.jpg
Methodology FLMD.jpg
Brush up your English Методика навчання іноземних мов у початковій школі
Theoretical English course.jpg
English-speaking countries.jpg
Active English Study.jpg
Theoretical English Course (Теоретичний курс англійської мови) Англомовні країни (English-speaking countries) Active English Study. Активне вивчення англійської мови»


1.Веклич Ю.І. Англомовні країни (English-speaking countries): навч.-метод. посібн. з країнознавства для студ. вищ. навч. закл. / Ю.І. Веклич, С.В. Соколовська. – К.: Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 288 с.

2.Веклич Ю.І. Brush up Your English! : навч.-метод. посіб. для студ. педагог. спеціальностей ВНЗ / Ю.І. Веклич, О.В. Котенко. – К. : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2012. – 152 с.

3.Соколовська С.В., Веклич Юлія Іванівна. Theoretical English Course (Теоретичний курс англійської мови): навч.-метод. посібн. для студ. напрямку «Початкова освіта» зі спеціальності «Англійська мова» / С.В. Соколовська, Ю.І. Веклич. – К.: Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2012. – 364 с.

4. Котенко О.В., Соломаха А.В. «Методика навчання іноземних мов у початковій школі» : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ольга Володимирівна Котенко, Анжеліка Вікторівна Соломаха, Роман Олександрович Павлюк, Ірина Павліна Сінельник, Юлія Іванівна Веклич. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55911, дата реєстрації 04.08.2014.

5. Сінельник І.П., Веклич Ю.І. «Active English Study. Активне вивчення англійської мови» : Навчальний посібник для студентів ВНЗ / Ірина Павліна Сінельник, Юлія Іванівна Веклич. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55914, дата реєстрації 04.08.2014.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

1. Іноземна мова (англійська мова)

2. Іноземна мова (поглиблене вивчення)

3. Практичний курс англійської мови

4. Теоретичні основи англійської мови - ПОб-1-11-4.0д; ПОб-2-11-4.0д (4 курс); ДОб-1-12-4.0д; ДОб-2-12-4.0д; ДОб-3-12-4.0д

5. Країнознавство Великої Британії та США - ПОм-1-14-2.0д; ПОС-1-14-1.0дж ДОм-1-14-2.0д; ДОс-1-14-1.0д

Електронні навчальні курси

«Країнознавство Великої Британії та США» для студентів зі спеціалізації «Початкова освіта» ОКР – «магістр» (28 лютого 2014 року).

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях