Болотна Анна Володимирівна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Болотна Анна Володимирівна

Рік вступу

2017

Спеціальність

231 Соціальна робота

Тема наукового дослідження

Соціально-педагогічна підтримка у громадських об’єднаннях батьків неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Лях Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1. Болотна А. В. Елементи концепції соціально-педагогічного супроводу сімей, що виховують неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №10

2. Суліцький Вадим Володимирович и Болотна Анна Володимирівна (2021) Зарубіжний досвід соціально-педагогічної підтримки неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом Modern aspects of science and practice. С. 354-360.

3. Суліцький, Вадим Володимирович и Болотна, Анна Володимирівна (2021) Розвиток соціально-виховного потенціалу батьків неповнолітніх, які вчинили кримінальне правопорушення The VI International Science Conference «Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of integration of Internet technologies into society». С. 417-423. ISSN 978-1-63684-340-7

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

  • 2. Анна Болотна, Вадим Суліцький Соціальна підтримка батьків неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом. Ввічливість. Humanitas. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. № 5. С. 3-10

doi: https://doi.org/10.32782/humanitas/2021.5.1

Інші статті(не входять ні до фахових, ні до наукових)

1. Болотна А.В. Аналіз злочинів, здійснених неповнолітніми в Україні протягом 2018-2019 рр. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, 6-7 лютого 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.1. С 137-141 Файл:Winter Debates.pdf

2. Болотна А.В. Мотиви скоєння злочинів неповнолітніми Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (30 квітня 2020 р., м. Ніжин) / за ред. О. В. Лісовця, С. О. Борисюк. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С 184-186 УДК 378.016: 37.013.42:364] (063)

Файл:Zbirnyk 2020 квітень.pdf

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» Київський університет імені Б.Грінченка (грудень 2017 р.)

Доповідь на тему «Вплив соціально-виховних інститутів на процес соціального становлення особистості»

  • 2. Науково-практична конференція "Непомічені підлітки" учасник конференції (19-20 квітня 2019р.) Файл:Болотна Непомічені підлітки.png
  • 3. Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи. міждисциплінарні перспективи» (червень 2019 р.)

Доповідь на тему «Напрямки перейняття досвіду зарубіжних країн в організації соціально-педагогічного та психологічного супроводу батьків, що виховують неповнолітніх, які мають проблеми із законом» Файл:Фунд та приклад досл зб.-тез-27.06.2019-№-4.pdf

  • 4. Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка фахівців соціальної сфери в умовах дуальної освіти» Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Факультет соціально-економічної освіти Wyższa Szkoła Lingwistyczna (Częstochowa) (березень 2020р.)

Доповідь на тему «Проблеми підготовки фахівців соціальної сфери до роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом» Файл:Програма 03 03 2020.pdf

  • 5. VII Міжвузівський науково-практичний семінар «Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості в умовах суспільних трансформацій» (29 квітня 2020р. М. Харків)

Доповідь на тему: «Підготовка волонтерів до соціально-просвітницької роботи з батьками неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом». [[1]]

  • 6. V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір" (12-15 жовтня 2020р.)

Тези: Сутність поняття "соціально-педагогічна підтримка батьків".

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

  • 1. Участь у Міжнародному проекті «Державне-міжнародне-суспільне: європейські цінності та норми, що формують завдання міждисциплінарного навчального модулю (STIPENDIUM)» № 611217-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE (http://stipendium.kubg.edu.ua/)
  • 2. Участь у проекті "Модуль «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус+: Жан Моне» (2017-2018рр.)

Участь у заходах (тренінги, круглі столи, форуми, майстер-класи тощо)

Міжвузівський науково-практичний круглий стіл «Актуальні проблеми надання правової та психологічної допомоги особам, які перебувають у конфлікті із законом» (28.11.2018)

Фокус-група з аспірантами спеціальності 231 Соціальна робота (29.01.2020)

Зустріч з аспірантами спеціальності 231 Соціальна робота (11.02.2020)

Зустріч з науковцем – доктором педагогічних наук Ганною Іванівною Слозанською (10.03.2020)

Зустріч з Пухою Катериною, к. пед. наук, координаторкою проєктів ВГЦ «Волонтер» (13.03.2020)

Зустріч з Аєксєєнко Т. Ф., доктором педагогічних наук, старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту проблем виховання АПН України (16.03.2020)

Зустріч з науковцем Бованенко Ольгою Олександрівною, кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри соціальної педагогіки Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (22.04.2020)

Зустріч з науковцем - Красницькою Ольгою Володимирівною, кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри суспільних наук Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (23.04.2020)

Гостьова зустріч з Катериною ЛЕВЧЕНКО, Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики Кабінету Міністрів України, на тему: «Що таке гендерна рівність і чому вона важлива?» (04.10.21)

Участь здобувачів спеціальності 231 "Соціальна робота" у щорічній студентській науково-практичній конференції «Перші кроки у науку» (04.11.21)

День кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (01.12.21)

Гостьова лекція Олени ФАЙДЮК, здобувача третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота (02.12.21)

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Додаткова інформація