Безух Юлія Сергіївна

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Безух Юлія Сергіївна

Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Безух Юлія Сергіївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук

Освіта

У 2006 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)». Аспірантура Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Місце роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут, кафедра іноземних мов і методик їх навчання

Професійний досвід

Тема дисертації

«Полікультурна освіта учнів початкової школи у США» зі спеціальності 13.00.07 – «теорія і методика виховання»

Контакти

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

2014

Безух Ю. С. Тенденції розвитку полікультурної освіти в Україні / Ю. С. Безух // Збірник наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол.: М. Т. Мартинюк (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2014. – Ч. 1. – С. 30 – 37 (фахове видання)

2013

Безух Ю. С. Засоби полікультурної освіти школярів у навчально-виховному процесі початкової школи України / Ю. С. Безух // Збірник наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол.: М. Т. Мартинюк (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – Ч. 3. – С. 22 – 28 (фахове видання)

2012

Безух Ю. С. Полікультурність в системі початкової освіти України та США / Ю. С. Безух // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. «Педагогічні науки». – Вип. 37, т. 1. – Миколаїв, 2012. – С. 26–29.

Безух Ю. С. Порівняльна характеристика стану сформованості полікультурної компетентності молодших школярів в Україні та США / Ю. С. Безух // Зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол. : М. Т. Мартинюк (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 2. – С. 19–25.

До 2012

Безух Ю. С. Полікультурне виховання у шкільній освіті США / Ю. С. Безух // Зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол. : М. Т. Мартинюк (гол. ред.) та ін.]. – Умань : РВЦ «Софія», 2009. – Ч. 1. – С. 24–29.

Безух Ю. С. Стан сучасної початкової освіти у США / Ю. С. Безух // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2010. – № 6 (8). – С. 87–93.

Безух Ю. С. Казка як засіб полікультурної освіти в початковій школі США / Ю. С. Безух // Вісник Черкаського національного університету. Сер. «Педагогічні науки». – Вип. 183, ч. 4. – Черкаси : Черкаський національний університет, 2010. – С. 26–29.

Безух Ю. С. Роль учителя у формуванні полікультурної компетентності молодших школярів США / Ю. С. Безух // Наук.-пед. журн. Івано-Франківського обл. ін-ту післядипломної освіти «Обрії» / [ред. кол. : З. Нагачевська (гол. ред.) та ін.]. – Івано-Франківськ, 2010. – № 2 (31). – С. 56–58.

Тези до конференцій

2014

2013

2012

Безух Ю. С. До питання полікультурної підготовки учителя початкової школи / Ю. С. Безух // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективні інновації в науці, освіті, промисловості та транспорті». – Одеса, 2012. – С. 41–44.

Безух Ю. С. Полікультурні програми в системі початкової освіти США / Ю. С. Безух // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасна психологія і педагогіка: дослідження та розробки». – Харків, 2012. – С. 5–9.

Безух Ю. С. Технологія впровадження полікультурної освіти у навчально-виховний процес початкової школи / Ю. С. Безух // Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «Сучасна наука XXI століття». – К., 2012. – С. 41–43.

До 2012

Безух Ю. С. Особливості полікультурного виховання дітей в національних школах США / Ю. С. Безух // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону». – Ялта, 2009. – С. 41–45.

Безух Ю. С. Типологія полікультурної освіти в школах США / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Спільна робота школи, сім’ї, громадськості з формування особистості, громадянина України. – Черкаси, 2010. – С. 10–11.

Безух Ю. С. Література як основний засіб впровадження полікультурної освіти в школах США / Ю. С. Безух // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Удосконалення форм і методів підготовки професійно компетентних працівників освіти». – Черкаси, 2011. – С. 5–7.

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Електронні публікації

Статті

2014

2013

2012

До 2012

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Профілі у наукометричних базах

http://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=mxNzCKQAAAAJ

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

«Іноземна мова», «Іноземна мова (поглиблене вивчення)», «Практичний курс англійської мови», «Країнознавство».

Список дисциплін

«Іноземна мова», «Іноземна мова (поглиблене вивчення)», «Практичний курс англійської мови», «Країнознавство».

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях