Безпрозванна Тетяна Андріївна/Портфорліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Безпрозванна Тетяна Андріївна

Рік вступу

2018

Спеціальність

033 Філософія

Тема наукового дослідження

Гроші як чинник самоідентифікації людини в інформаційному суспільстві

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Александрова Олена Станіславівна, доктор філософських наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1.Безпрозванна Т.А. Особливості генезису грошової культури сучасності /НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб.наукових праць] / ред. рада : В. П. Андрущенко (голова); за ред. Н.Г. Мозгової. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – Вип. 42 (55). – С. 153-159

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Bezprozvanna, T. SELF-IDENTIFICATION OF PRECARIAT REPRESENTATIVES /Tatiana Bezprozvanna, Ivan Oliynyk, Maria Maletska // Skhid. – 2020. – N 5(169). - P. 24-28. – DOI : 10.21847/1728-9343.2020.5(169).215042.

Статті у закордонних виданнях

1.Безпрозванна Т.А. Особливості формування соціальної ідентичності в сучасному супільстві /Annali D’italia №12, 2020 – Part 1 – С. 65-68

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1.Безпрозванна Т.А. Гроші як філософський феномен та соціальна цінність/Конференція молодих вчених «Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих учених» (м.Київ, 19 червня 2019р.) – С. 154-158.
2.Безпрозванна Т.А. Проблема формування ідентичності та вплив грошей на самоідентифікацію людини. Київські філософські студії-2020: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Київ, 19 травня 2020 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова. – Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. – С. 151-154.
3.Безпрозванна Т. А. Фінансова цивілізація як найзагальніший вимір ідентичності сучасної людини The 4th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (October 11-13, 2020) MDPC Publishing,Munich, Germany. 2020. – С.303-307.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність