Авдиторський

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Сучасні словники

Тлумачення слова у сучасних словниках

Словник термінів, вживаних у законодавстві України

Авди́торський - Принадлежашій, свойтсвенный авдитор'у. те ж саме, що й Аудиторський

1.Авдиторський висновок (те ж, що й звіт незалежного аудитора) — офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в установленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності. уттєві елементи аудиторського висновку визначаються міжнародними та національними нормативами аудиту, міжнародною та національною практикою. Аудиторський висновок складається у вільній формі, але обов'язково в ньому мають бути наступні розділи: - заголовок; - адресат; - вступ; - масштаб перевірки; - висновок аудитора про перевірену фінансову звітність; - дата аудиторського висновку; - підпис аудиторського висновку; - адреса аудиторської фірми.

2.Авдиторський ризик (англ. Audit risk) — ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку в разі, якщо фінансова звітність суттєво викривлена. Аудиторський ризик є функцією ризиків суттєвого викривлення та ризику невиявлення.[1]

АР = ВР х РК х РН Ризик суттєвого викривлення (англ. Risk of material misstatement) — ризик того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення до початку аудиту. Складається з двох компонентів, як визначено нижче, на рівні тверджень:

властивий ризик (англ. Inherent risk)— чутливість тверджень щодо класу операції, залишку на рахунку або розкриття інформації до викривлення, яке може бути суттєвим окремо або в сукупності з іншими викривленнями, не враховуючи будь-які відповідні заходи контролю; ризик контролю (англ. Control risk) —ризик того, що потенційне викривлення у твердженні стосовно класу операцій, залишку на рахунку або розкриття інформації, яке може бути суттєвим окремо або в сукупності з іншими викривленнями, не буде попереджено або своєчасно виявлено та виправлено за допомогою внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Ризик невиявлення (англ. Detection risk) — ризик того, що процедури, виконані аудитором для зменшення аудиторського ризику до прийнятно низького рівня, не дадуть змоги виявити викривлення, що існує, та яке може бути суттєвим окремо або в сукупності з іншими викривленнями.

3.Аудиторська палата України (далі — АПУ) створена відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ і функціонує як незалежний орган. АПУ формується на паритетних засадах шляхом делегування до її складу аудиторів та представників державних органів. Загальна кількість членів АПУ становить двадцять осіб. Аудиторська палата України здійснює:

 • сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю;
 • затверджує стандарти аудиту;
 • затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з Національним банком України програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків;
 • веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів;
 • здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;
 • здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг;
 • регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосовує до них стягнення;
 • здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про аудиторську діяльність» та Статутом АПУ.

Ілюстрації

Image066.jpg 5331b3081ca5e.gif Azk4.png Photoicon.png

Джерела та література

 • Словник термінів, вживаних у законодавстві України
 • В.Роздобудько Аналіз процедур оцінки аудиторського ризику
 • Виконович М. О. Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. О. Никонович, К. О. Редько, О. А. Юр’єва ; [за ред. Є. В. Мниха]. – К. : КНТЕУ, 2009. – 472 с.

Зовнішні посилання

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA