Інформаційні системи та технології

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Яцйф.png

Загальні відомості

Назва дисципліни

Інформаційні системи та технології

ОКР

бакалавр

Напрям підготовки

Менеджмент

Курс

1

Автор

Глушак О.М., Мазур Н.П.

Посилання на курс

Анотація

Мета курсу – формування сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності навчального процесу; підготовка студентів до комплексного ефективного використання інформаційних технологій у подальшій професійній діяльності.

Завдання курсу:

 • ефективне орієнтування у методах опрацювання, представлення, одержання, аналізу і захисту різного роду матеріалів;
 • створення комплексу матеріалів за допомогою Windows додатків;
 • інтенсивне використання сучасних комп’ютерних технологій у фаховій діяльності;
 • врахування психолого-педагогічних аспектів використання інформаційних технологій у навчанні та подальшій професійній діяльності;
 • взаємозв’язок засобів інформаційних технологій з іншими видами технічних засобів навчання;
 • вільне володіння новітніми системами, мережами та ресурсами;
 • застосування здобутих навичок роботи на персональному комп’ютері для самостійного освоєння нових програмних засобів;
 • використання інформаційно-комунікаційних технологій для самоосвіти.

Структура курсу

Сертифікований ЕНМК представлений двома модулями.

У кожному модулі подано:

1-Путівник по модулю, який включає карту знань модуля, методичні рекомендації до опанування модуля та форум для обговорення питань, які виникають під час вивчення модуля.

2-Теоретичний навчальний матеріал, який містить такі навчальні ресурси:

 • структуровані лекційні матеріали;
 • мультимедійні презентації лекцій;
 • додаткові електронні навчальні матеріали: електронні конспекти лекцій, флеш-ролики, аудіо- і відеоматеріали тощо.

3-Лабораторні роботи. До кожної лабораторної роботи надано методичні рекомендації з їх виконання, форму подання результатів виконаної роботи, критерії оцінювання кожної роботи та теоретичний матеріал. Рівень підготовки студента до виконання лабораторної роботи контролюється тестом.

4-Завдання до самостійної роботи. Завдання сформульовано у такій формі: текст завдання, форма подання результатів виконання, критерії оцінювання, термін виконання.

5-Модульний контроль. Для оцінювання знань, умінь та навичок, набутих під час вивчення кожного модуля використано навчальний тест для самоперевірки, контрольні запитання та модульна контрольна робота. Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента автоматично заносяться до електронного журналу після тестування.

Сертифікований ЕНМК з дисципліни «Інформаційні системи та технології» сприяє фундаментальній професійній підготовці бакалаврів.

Сертифікація

наказ №114 від 13.03.2013р.