Копитіна Анастасія Сергіївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Копитіна Анастасія Сергіївна

2016

Спеціальність

035 «Філологія»

Тема наукового дослідження

Лінгвокогнітивні та соціолінгвальні параметри лексико-семантичного поля “простір”

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Махачашвілі Русудан Кирилевна, д.філол.н, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2019) Cognition, language and society in the conceptual field “space”1 Науковий вісник Херсонського державного університету (35). pp. 46-50. ISSN 2663-2748. DOI 10.32999/ksu2413-3337/2019-35-8

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2018) Актуалізація лексико-семантичного поля "простір" в інтернет-дискурсі Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Серія "Філологічні науки" Мовознавство, 1 (8). с. 105-109. ISSN 2312-6353

Статті у закордонних виданнях

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2018) "ПРОСТІР" як міжкультурний лінгвістичний елемент: спільні та відмінні риси In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція: Пріоритети наукових досліджень – 2018: теоретична та практична цінність, 26-29 червня 2018 р., Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Новий Сонч, Польща.

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2017) Лексико-семантичне поле "простір" у сучасному політичному дискурсі In: International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences experince of scholars and educationalists of Poland and Ukraine", 28-29 квітня, 2017, Люблін, Польща.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS)

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2018) Актуалізація лексико-семантичного поля "простір" в інтернет-дискурсі Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Серія "Філологічні науки" Мовознавство, 1 (8). с. 105-109. ISSN 2312-6353

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2018) Електронний простір у системі концептуального поля «Простір» Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (19). с. 95-100. ISSN 2308-4855

Статті у наукових виданнях

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2016) Вербалізація концепту "ПРОСТІР" на прикладі англомовного та франкомовного газетнго дискурсу "Мова та література у полікультурному просторі" ГО Науково-філологічна організація " матеріали міжнародної наково-практичної конференції ЛОГОС". с. 162-165.

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1. Копитіна А.С. «Використання асоціативного експерименту у дослідженні концептуального поля «Е-ПРОСТІР», ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства», м.Київ, 13 грудня 2018 року - К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018

2. Копитіна А.С. Conceptual field «space»: from cosmic space to electronic / Міжнародна студентська науково-практична конференція «перший крок у науці»: - К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 19 жовтня 2018.

2. Kopytina A. «Space» as an intercultural linguistic unit: common and distinct features II International scientific and practical conference «Scinetific and practical priorities- 2018: theoretical and practical value». - Nowy Sacz, Poland : Wyzsza Szkola Biznesu National-Louis University", 26–29 june 2018

3. Kopytina A. Lexical-semantic field "space" in modern political discourse International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine": - Lublin, Republic of Poland, 28-29 april 2017.

4. Копитіна А.С. Вплив мережі Інтернет на лексико-семантичне поле "простір" // ІІ Всеукраїнська наково-практична конференція "Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства": - К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 12 грудня 2017

5. Копитіна А.С. Лінгвокогнітивний та соціолінгвальний параметри лексико-семантичного поля "простір" // Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства: Матеріали круглого столу магістрантів,аспірантів та молодих учених: - К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 8 грудня 2016.

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Університет Фоджа (Італія), Еразмус+ КА107 20.05.2019-20.05.2020

Академічна мобільність