Чемолосова Анна Сергіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Чемолосової Анни Сергіївни Пом 3-19-1.4з групи, VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».
Проходження виробничої практики було в Путивльській спеціалізованій мистецькій школі- інтернат.


Завдання 1
1. Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу та його заступниками.


Колектив закладу Путивльської спеціалізованої мистецької школи- інтернат використовує інформаційно-комп’ютерні технології для покращення роботи у таких основних сферах діяльності закладу:
Використання ІКТ в управлінській діяльності :
1. Створення бази даних вихованців закладу та батьків;
2. Робота з документацією в електронному вигляді (звіти, накази, довідки);
3. Опрацювання нормативно-правових документів ;
4. Використання інтернет ресурсів в роботі;
5. Створення бази даних працівників , дітей та батьків;
6. Участь у форумах, чатах, конференціях;
7. Моніторинг електронного запису дітей до навчального закладу;
8. Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді;
9. Створення портфоліо педагогічних працівників.

Використання ІКТ у методичній роботі:
1. Оформлення ділової документації ;
2. Проведення контрольно - аналітичної діяльності(підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм,атестація педагогів, рівень знань дітей з різних розділів програми тощо);
3. Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу;
4. Самоосвіта в галузі ІКТ;
5. Розробка методичних надбань для використання в навчально-виховному процесі семінари, семінари-практикуми і т.д.);
6. Оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної, художньої літератури;
7. Оформлення атестацій педагогічних працівників;
8. Обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами;
9. Оформлення стендів, інформаційних куточків, виставок.

Використання ІКТ в навчально-виховній роботі:
1.Використання у роботі з батьками, під час батьківських зборів, консультацій, свят, розваг та режимні момент;
2.Самоосвіта педагогів.

При впровадженні в роботу Путивльської спеціалізованої мистецької школи- інтернат ІКТ, можна очікувати такі результати:
1. Підвищення ефективності процесу навчання школярів;
2. Активізації високої пізнавальної діяльності учнів;
3. Підвищення рівня професійної компетентності педагогів ;
4. Виявлення рівня психолого-педагогічної компетенції батьків;
5. Створення єдиного інформаційного середовища;
6. Удосконаленню системи управлінської діяльності;
7. Забезпеченню високого рівня активності батьків щодо розвитку інформатизації навчального закладу;
8. Підвищення педагогічної культури членів родин вихованців.

Інтерв’ю з В.о директора Путивльської спеціалізованої мистецької школи- інтернат - Тетяною Семененко.
- Шановна Тетяна Михайлівна, чи знаєте ви, що таке інформаційно-комп’ютерні технології?
- Доброго дня. Так знаю, це новітні технології, які широко використовуються в навчальних закладах у нас в Україні та у інших країнах. ІКТ, дуже допомагають у роботі починаючи з документації і закінчуючи просто розвагами для дітей.

- Яка мета впровадження ІКТ в вашому закладі?
- Головна мета впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в закладі - підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу. На сьогоднішній день неможливо уявити навчальний процес у школі без використання інформаційних технологій і засобів навчання. Саме сучасні інформаційні технології зробили можливим доступ кожного фахівця до величезної кількості різних видів інформації. Застосування інформаційних технологій у системі управління освітою є особливо необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити всю систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність системи освіти. З власного досвіду хочу відмітити, що впровадження ІКТ у правлінську діяльність надає унікальні можливості для адміністрації закладу:
Ведення та оформлення внутрішньошкільної документації;
Складання розкладу уроків;
Створення та використання бази даних учителів та учнів;
Моніторинг діяльності вчителів;
Робота з електронними базами даних в Інтернеті, електронними бібліотеками, юридичними консультаціями тощо;
Оперативне управління навчальним закладом шляхом інтерактивних віртуальних нарад, передачі термінової інформації тощо;
Пошук та збір інформації за допомогою Інтернету (від нормативно-правової до інформації про придбання навчально – методичного забезпечення);
Використання електронної пошти та «хмарних» сервісів для зв'язку;
Налагодження творчих зв'язків з іншими навчальними закладами;
Психологічне тестування працівників школи та дітей;
Cтворення рейтингів педагогічних працівників;
Оформлення робочих місць і створення локальної мережі між директором, заступниками, секретарем, бібліотекою, кабінетом інформатики, педагогами.

- Як ви впрваджуєте ІКТ в школі?
- Колектив нашої школи працює над впровадженням ІКТ в навчально – виховний процес вже не один рік. Ми розуміємо, що величезний потік інформації, яка старіє швидше, ніж учень закінчує школу, вже не можливо вмістити до шкільної програми. Втрачає сенс необхідність перенавантажувати пам’ять дитини додатковими знаннями, необхідно навчати дитину знаходити їх і користуватися ними. Тому дієвим інструментом поліпшення якості освіти визначають застосування компетентнісного підходу до освіти, який на перше місце ставить не поінформованість учня, а вміння на основі знань розв’язувати проблеми, які виникають у різних ситуаціях. Щоб навчити цього дітей, потрібно змінити технологію навчального процесу.
Одним з напрямків застосування ІКТ у нашій школі є використання мультимедійних засобів навчання, які дозволяють учням, педагогам, батькам спілкуватися з комп’ютером, використовуючи різноманітні, природні для себе середовища: графіку, гіпертексти, звук, анімацію, відео.
Педагоги школи активно застосовують засоби мультимедіа в навчальному процесі, серед яких:
використання електронних лекторів, тренажерів, підручників, енциклопедій;
розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з використанням штучного інтелекту; моделювання процесів і явищ;
забезпечення дистанційної форми навчання;
проведення інтерактивних освітніх веб-конференцій;
побудова систем контролю й перевірки знань і умінь учнів (використання контролюючих програм-тестів);
створення і підтримка сайтів педагогів, учнів;
створення презентацій навчального матеріалу;
здійснення проектної та дослідницької діяльності учнів та педагогів тощо

- Як особисто ви використовуєте ІКТ технології?
- Проведення засідань педради, методичної ради школи, засідань творчих та проблемних груп, методоб’єднань, батьківських лекторіїв та інших заходів ми не уявляємо без мультимедійних презентацій, у яких представлені аналітичні дослідження, результати психологічних тестувань і тренінгів, індивідуальний досвід учителів та багато іншої інформації. На базі школи систематично проходять міські методичні заходи (майстер – класи, творчі майстерні, відкриті уроки, презентації досвіду), які також не обходяться без використання ІКТ.

- Як використовують ІКТ Ваші колегт у своїй роботі, шо ви можете сказати про це?
- Більша частина вчителів школи працюють у контексті педагогіки співробітництва, саме тому відкрили свої персональні сайти та блоги. Усі вчителі мають власні сторінки на сайті школи. Створені і постійно поповнюються сторінки класів. Більшість класних керівників широко використовують можливості сайту «Щоденник. ua», який створює умови для забезпечення зворотного зв’язку з батьками учнів та ведення електронного класного журналу, у якому виставляються оцінки, розміщуються рекомендації до виконаних домашніх завдань, здійснюються предметні консультації. Все це сприяє підвищенню рівня знань та вмінь учнів.
Комплексне впровадження ІКТ технологій в життя школи останніми роками стало потужним стимулом для підвищення результативності навчально – виховного процесу, методичної та управлінської діяльності. За останні 5 років рівень успішності учнів школи за підсумками річного оцінювання та результатами ДПА стабільно зростає, про що свідчить позитивна динаміка якісного показника.

- Я хочу вам запропонувати, провести з вчителями анкетування на тему:"ІКТ-компетентність" та підготую семінар з данної тематики, згодні?
- Так, це буде дуже цікава робота. Дякую.

- І вам дякую за інтерв’ю! До зустрічі.


2. ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.


Анкета
Анкета з визначення ІКТ-компетентності педагогічних працівників та вихователів Путивльської спеціалізованої мистецької школи- інтернат

Проаналізувавши всі відповіді педагогів, можна зробити висновок, що педагоги ознайомлені з ІКТ та знають як користуватися нею, 71% педагогів володіють комп'юторами на високому рівні та користуються ним у роботі. 83,9 % педагогів підтримують ідею у впровадженні ІКТ в освітній процес в навчальному закладі та готові підвищувати свою ІК-компетентність.


Результати анкетування
Результати анкетування

Анкетування пройшли 31 педагогічних працівника.


3. Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)


Апаратне забезпечення:

 • WI-FI роутер - 1шт
 • Музичний центр - 2шт
 • Фотоапарат - 1шт
 • Система відео нагляду (камер 3 шт.) (монітор в кабінеті директора)
 • Мультимедійні дошки- 4 шт
 • Комп'ютери- 25
 • Ноутбук – 10 шт


Програмне забезпечення:

 • ОС Windows 7
 • Антивірусна програма Avast
 • Відео редактор Movie Maker
 • Браузер Internet Explorer


Інформаційне забезпечення:

 • офіційний сайт
 • Fasebook
 • YouTube
 • Instagram


Навчально-наукове забезпечення:

 • сервіси Google
 • Microsoft Office


Завдання 2
Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність освітньої установи, відповідно до потреб закладу (визначених в попередньому завданні).


Безпека дітей в Інтернеті


Завдання 3
Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання цифрових технологій в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання.


Для педагогів Путивльської спеціалізованої мистецької школи- інтернат було проведено семінар на тему "Використання ІКТ в навчально- виховному процесі "
Було розроблено презентацію до семінару для кращого розуміння інформації.
Використання ІКТ в навчально- виховному процесі

Завдання 4
Підготувати методичні рекомендації до
* проектування інформаційного освітнього середовища установи
* модернізації ІТ інфраструктури
* формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи
Проектування ІОС установи
Одним з пріорітетних напрямків розвитку сучасної школи є впровадження нових інформаційних технологій в осівтній процес. Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській, освітній, фінансовій діяльності школи. Основним критерієм ефективності використання нових інформаційних технологій в навчальному закладі є вже не наявність певної кількості комп'ютерів, а створення єдиного інформаційного освітнього простору.
Організація роботи з формування інформаційного простору розв’язує такі завдання: опис структури інформаційного простору, усіх його рівнів, ступенів, форм взаємодії внутрішніх та зовнішніх взаємодій інформаційного середовища навчального закладу. Учасниками даного процесу мають виступати адміністрація, учителі, учні, батьки. та зовнішніх взаємодій інформаційного середовища навчального закладу.
Можна виділити такі загальні положення формування єдиного інформаційного середовища:
- під час формування інформаційного освітнього середовища необхідно розв’язати проблему змісту освіти на сучасному етапі, співвідношення традиційних складових навчального процесу та нових інформаційно-комунікаційних технологій, нових взаємовідношень учня, учителя та освітнього середовища;
- інформаційне освітнє середовище включає технологічні (апаратні та програмні), інформаційні та організаційні ресурси;
- під час створення інформаційного освітнього середовища навчального закладу зростає значимість ІКТ – компетентності педагогів, які працюють в умовах широкого застосування засобів інформаційних і комунікаційних технологій в освітньому просторі школи.
Формуючи структуру єдиного інформаційного простору навчального закладу та базу даних, необхідно виходити з того, що реальна робота з їх використання залежить від матеріально-технічної бази та можливостей самого навчального закладу.


Модернізація ІТ-інфраструктури
Необхідно поступово оновлювати апаратне, програмне, навчально-наукове забезпечення школи.
Потрібно облаштувати ще один комп'ютерний клас.
Придбати як мінімум 2 інтерактивні дошки.


Формування ІК-компетентності вчителів
З розвитком і поширенням новітніх технологій, про які ми чуємо на кожному кроці,однією зі складових професійної компетентності вчителя є компетентність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Учителі повинні вміти орієнтуватисяв інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства. Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, у тому числі і в освіті.
Вона передбачає наявність в особистості здатностей:
- застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;
- раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;
- будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
- давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.
Методичні рекомендації щодо формування ІК-компетентності вчителів:
- курси комп'ютерної грамотності, курси підвищення кваліфікації по ІКТ,
- участь у семінарах, майстер-класах,
- самоосвіта (онлайн курси).


Завдання 5
Презентація результатів практики
Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика