Продан Марина Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (фахова) практика студентки Продан Марини Олександрівни VІ курсу другого (магістерського) освітнього рівня заочної форми навчання спеціальності 073 "Менеджмент" освітньої програми "Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі" Факультету інформаційних технологій та управління.

Організація самостійної роботи в ЕНК

Самостійна робота – один з обов’язкових видів навчально-пізнавальної діяльності студента, що виконує різні функції, серед яких важливе значення мають: – навчальна, яка полягає в опрацюванні першоджерел, що сприяє більш глибокому осмисленню вже засвоєної суми знань; – пізнавальна, призначення якої полягає в опануванні нової суми знань, розширенні меж світогляду; – коригуюча, яка передбачає осмислення новітніх теорій, концепцій, категорій, підходів до визначення сутності відомих понять, напрямків розвитку науки тощо; – стимулююча, сутність якої полягає у такій організації самостійної роботи, коли студент отримує задоволення від результатів пізнавальної діяльності; – виховна, спрямована на формування таких якостей, як воля, цілеспрямованість, відповідальність, дисциплінованість; – розвиваюча, спрямована на розвиток самостійності, творчості, дослідницьких умінь особистості. Система Moodle орієнтована на створення особистого навчального середовища, в яке могли б стікатися різні інформаційні потоки, та надає достатньо можливостей для підтримки комунікації й спільної роботи. Тому інструментарій системи Moodle насичений різними інтерактивними елементами. У Moodle передбачено додавання до курсу окремих активних елементів для організації самостійної роботи студентів. В роботі з елементами спільної роботи (Форум, Глосарій, Wiki та інші) на перший план виходить завдання організації співпраці, спілкування студентів і викладача у процесі формування нових знань. Інструменти контролю знань (Завдання, Тест, Лекція та інші) дозволяють оперативно визначати рівень засвоєння знань студентами та вносити корективи в навчальну діяльність. Презентація до теми

Відео

Зворотній зв'язок

Анкета