НВК «Домінанта» (Дніпровський район, вул. Юності, 3)

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
1-0.jpg

Навчально-виховний комплекс “Домінанта” — це дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа І ст. – суспільно-гуманітарна гімназія – спеціалізована школа №204 з поглибленим вивченням фізичної культури. Це сучасний заклад освіти, який має потужну матеріально-технічну базу: обладнані кабінети, класні кімнати, комп’ютерні класи, просторі, світлі зали (музичні, спортивні, хореографічні зали ), зимовий сад.

Режим роботи:

• дошкільний навчальний заклад – з 7.00 до 19.00

• спеціалізована школа І ст. – суспільно-гуманітарна гімназія – спеціалізована школа №204 з поглибленим вивченням фізичної культури – з 8.00 до 19.00

Мова навчання – українська.

Іноземні мови: англійська, французька, німецька.

І половина дня

класно-урочна система організації навчально-виховного процесу згідно з навчальним планом, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

ІІ половина дня

години поглибленого вивчення базових навчальних предметів, додаткові індивідуальні заняття, розвиток творчих здібностей і обдарувань дитини.

• Триразове харчування;

• Психолого-педагогічний супровід;

• Робота 28 гуртків, факультативів, секцій, клубів за інтересами.

• Видаються шкільні газети “Гімназист”, “Олімпієць”.

Наша адреса:

Украіна, 02192, Київ-192, вул. Юності, 3

Директор: Уфімцева Світлана Василівна

Тел./факс (044)543-37-57

Тел. (044)543-22-29

E-mail: nvkdominanta@ukr.net

Навчально-виховний комплекс “Домінанта” забезпечує:

• Різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі ранньої діагностики та виявлення ії задатків, здібностей, обдарувань; формулювання ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;

• Здобуття неперервної дошкільної та початкової шкільної освіти на рівні державних стандартів;

• Виховання морально, фізично і психічно здорового покоління;

• Розвиток природних позитивних нахилів, здібностей, обдарувань;

• Створення сприятливих умов для самовираження особистості у різних видах діяльності, їх фізичного розвитку;

• Формування національної свідомості, життєвої компетентності, необхідної комп’ютерної грамотності, уміння опрацьовувати інформацію;

• Оволодіння іноземними мовами; • Виховання громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

• Формування у вихованців бажання і вміння вчитися; виховання потреби і здатності до навчання упродовж всього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування набутих знань;

• Виховання учня, як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самого себе.

Головне завдання організації життєдіяльності закладу освіти – забезпечення високої якості освіти та виховання, що є запорукої майбутньої коркурентоспроможної особистості, успішної людини.

Діяльність педагогічного колективу спрямована на реалізацію концепції особистісно-орієнтованого навчання і підготовки дитини до самостійної взаємодії з сучасним динамічним світом праці. Саме тому ми таку увагу приділяємо створенню умов для раннього виявлення нахилів, здібностей, обдарованості дітей, забезпеченню індивідуальної траекторії її розвитку на всіх етапах навчання, задоволенню потреб, інтересів кожної дитини, а суспільства – у вихованні національної еліти.

Тому технологія освітнього процесу в нашій школі вбирає в себе найкращі вітчизняні освітянські проекти – програми “Столична освіта”, “Дошкілля”, “4-річна початкова школа”, “Індивідуальна освіта”, “Обдарованість”, “Мистецтво і діти”. Навчально-виховний комплекс “Домінанта” — заклад повного дня. Вся структура навчання та відпочинку складається з гармонійного поєднання навчальної і позанавчальної діяльності. Учні, знаходячись в закладі освіти протягом дня, мають змогу після напруженої розумової праці позайматися фізично, розвантажитись. Викладаються спецкурси, які поглиблюють знання з основ предметів: математична логіка, іноземні мови, хореографія, світове мистецтво, театральна діяльність.

Мета:

Мета діяльності гімназії полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного учня, його мо­рального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного зростання. Школа має виховати громадянина демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищими цінностями, незмінними чинниками соціального прогресу. Нове по­коління людей повинно бути здатним ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати і примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства.

Основними завданнями школи є:

 • різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і зді­бностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб через мережу факультативних занять, курсів за вибором, гуртків і студій художньої і технічної творчості, спортивних секцій тощо;
 • збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я вихованців через створення сприятливого морально-психологічного клімату в школі та розви­ток матеріально-технічної бази;
 • виховання школяра як патріота школи і міста, громадянина України, національно свідомої, вільної демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різно­манітних життєвих ситуаціях через розвиток учнівського самоврядування, залу­чення вихованців до вирішення актуальних питань життєдіяльності шкільного ко­лективу та громади міста;
 • формування у школярів бажання і уміння вчитися упродовж усього життя, вироб­лення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;
 • становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальноку­льтурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності;
 • виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професій­ного самовизначення;
 • виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.

Пріоритетні напрями діяльності колективу школи

 • Формування в учнів національних і загальнолюдських цінностей.
 • Створення для громадян міста рівних можливостей та умов для реалізації їх кон­ституційного права на здобуття освіти.
 • Постійне підвищення якості освіти через оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу.
 • Забезпечення розвитку системи безперервної освіти.
 • Пропаганда здорового способу життя.
 • Реалізація гарантії для професійної самореалізації педагогічної працівників, підви­щення їх соціального статусу.
 • Запровадження в практику досягнень педагогічної та психологічної науки, освітніх інновацій, інформаційних технологій.
 • Створення мережі освітніх послуг, її кадрове та науково-методичного забезпечен­ня.