Мельник Антоніна Федорівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Мельник Антоніни Федорівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта

База для проведення практики: Петропавлівсько – Борщагівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

1 стор обкладенка.jpg

Петропавлівсько - Борщагівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (далі– заклад ), є правонаступником Петропавлівсько – Борщагівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками

В процесі проходження практики було проведено інтерв’ю з директором школи - Татуревичем Миколою Олександровичем. На якому було обговорено шляхи впровадження ІКТ у навчальний процес закладу. На думку Миколи Олександровича, сучасний учитель – це учитель, який, не тільки володіє педагогічною майстерністю, є компетентним, але й рухається в ногу з часом і активно використовує інформаційно-коммунікаційні технології в навчально-виховному процесі.Головною метою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у школі. Микола Олександрович вбачає, насамперед, підготовку підростаючого покоління до повноцінного життя в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу. На якому було обговорено шляхи впровадження ІКТ у навчальний процес закладу.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Впродовж кількох років педагогічний колектив школи підвищує ефективність навчально-виховного процесу на основі використання інноваційних технологій навчання та здійснення особистісно–зорієнтованого підходу в навчанні та вихованні підростаючого покоління.

Вчителі школи систематично використовують ІКТ на своїх уроках.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення

Школа має:

 • Комп'ютерний клас для початкової школи;
 • Комп'ютерний клас для старшої школи;
 • Доступ до мережі інтернет у кожному класі;
 • Вчителі використовують у своїй роботі сервіси Google та Office 365;
 • 6 навісних плазм з підключенням до ПК;
 • 3 інтерактивні дошки;

Оснащення комп"ютерами Для управління:

 • Директор (1);
 • заступник директора (2);
 • бібліотека (1).

Всі початкові класи забезпечені комп"ютерами.

Програмне забезпечення: Microsoft offise; Windows; Сходинки до інформатики.

Розробка Google-групи для вчителів

Група

Розробка Google-календаря

Календар /calendar/r/month/2018/12/1?tab=mc&pli=1

Семінар "Використання ІКТ в освіті: можливості онлайн навчання"

«Використання ІКТ у освітньо-виховному процесі» Провідна ідея досвіду: використання комп’ютерних програм у дошкільний освіті. Мета: забезпечити сприймання нового виду діяльності, як звичного, засобом комп’ютерно–ігрового комплексу; формування первинних уявлень про комп’ютер, як освітній ресурс; розвиток інтелектуальних здібностей та пізнавальних процесів; виховання мотиваційної спрямованості до пізнання. Разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності сучасної школи. Використання мультимедійних презентацій дозволяє зробити заняття емоційно забарвленими, привабливими, викликають у дитини живий інтерес, є прекрасним наочним посібником і демонстраційним матеріалом, що сприяє хорошій результативності заняття. При розгляді, обстеженні і зоровому виділенні ознак і властивостей предметів, формуються способи зорового сприйняття, обстеження, виділення у предметному світі якісних, кількісних і просторово-часових ознак і властивостей, розвиваються зорова увага і зорова пам'ять. Застосування комп'ютера, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону. Доведено, що людина запам'ятовує 20% почутого і 30% побаченого, і більше 50% того, що вона бачить і чує одночасно. Таким чином, полегшення процесу сприйняття і запам'ятовування інформації за допомогою яскравих образів - це основа будь-якої сучасної презентації. Компʹютер дозволяє створити умови для підвищення ефективності процесу навчання, розширює вікові можливості навчання. Саме тому методисти повинні використовувати різні форми роботи з педагогами.

Мельник.jpg

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі в освітньому закладі - це одна із самих нових і актуальних проблем у сучасній педагогіці. Впровадження ІКТ в освітній процес навчання дозволяє робити заняття привабливими, сучасними завдяки дизайну представленої інформації.

Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дає змогу за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу і своєчасно його скоригувати. Як результат — формуються ключові та предметні компетентності учнів, адже ця робота пов'язана з культурою мислення, аналітичною рефлексією, вчить самостійно приймати рішення. Так, на підсумковому етапі уроку під час закріплення програмового матеріалу учні розгадують кросворди, тести.

Використання на уроках ІКТ в початковій школі дає змогу підвищити якість навчання, формувати необхідні ключові та предметні компетентності, навички практичного застосування набутих знань, створює умови для ефективної взаємодії педагогів з учнями та батьками, розвиває творчі здібності, що є необхідною умовою подальшої максимальної реалізації особистості в сучасному житті.

Мельник2.jpg

Використання інформаційно- комунікативних технологій у навчальному закладі є збагачувальним і перетворювальним фактором, який є одним із шляхів оновлення змісту освіти згідно сучасним вимогам.

Методичні рекомендації

Використання ІКТ Майбутнє будь-якої держави визначається системою освіти, яка в ній існує! Наш час - це епоха постійних змін у технологіях, зокрема освітніх, а використання персонального комп’ютера є стрижнем інформаційних технологій навчання Єдиний освітній простір Середовище електронного навчання – це освітній простір, у якому відбувається формування якостей і вмінь необхідних сучасній людині ХХІ століття, таких, як медіаграмотність, критичне мислення, здатність до рішення творчих завдань, уміння мислити глобально, готовність працювати в команді й громадянська свідомість. Знання й уміння ХХІ століття сприяють формуванню в учнів самостійності й розвитку в них громадянських, професійних і лідерських якостей. З ІКТ може працювати лише той вчитель, який користується всім арсеналом традиційних методик. Не всі вчителі психологічно готові до використання ІКТ, розуміють тенденції розвитку інформаційних технологій, можливості та результати їх впровадження. При підготовці вчителя до використання ІКТ необхідно проводити поступове, практичне навчання з демонстрацією можливостей технічних засобів та програмних засобів електронного призначення. Виходячи з вище сказаного, пропоную такі методичні рекомендації:

 • оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення і розподіленого в мережі Інтернет інформаційного ресурсу освітнього призначення;
 • організовувати інформаційну взаємодію між учасниками навчального процесу й інтерактивним засобом, який функціонує на базі засобів ІКТ;
 • створювати і використовувати психолого-педагогічні методики контролю і оцінювання рівня знань учнів, їх просування в навчанні;

здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмета.

 • оновлення санітарно-гігієнічних вимог. Відкритим залишається питання розроблення санітарно-гігієнічних вимог до використання ІКТ у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Існуючі вимоги не відповідають умовам сучасності й потребують оновлення, зокрема розроблення вимог до використання, окрім ПК, й інших комп’ютерних пристроїв: ноутбуків, планшетів, електронних книжок та ін;
 • стандартизація вимог до електронних освітніх ресурсів. Для забезпечення якості електронних освітніх ресурсів необхідне розроблення й упровадження на державному рівні процедур їх стандартизації та сертифікації, створення відповідних національних стандартів, їх гармонізація з міжнародними.
 • створення педагогічних умов для повноцінного і гармонійного фізичного, розумового і духовного розвитку особистості;

розроблення й апробування структури освітньо-інформаційного середовища як системи безперервної освіти. створення матеріально-технічної бази з урахуванням досягнень науки і техніки на основі використання новітніх комп’ютерних технологій;

 • забезпечення позитивної психологічної атмосфери емоційного і фізичного благополуччя.