Кошарна Наталія Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Кошарна Наталія Володмирівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук

Освіта

Вища освіта. У 1996 році закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова і література», отримавши кваліфікацію спеціаліста «Вчитель англійської мови».

Місце роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка

Професійний досвід

З 1996 по 2003 рік працювала на посаді викладача, а згодом старшого викладача кафедри іноземної філології Київського cлавістичного університету. У 1997 році склала кандидатські іспити у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. Протягом 2000, 2001, 2006 років стажувалась у Мальмському, Хальмстадському, Лундському, Крістіанстадському університетах, факультети професійно-педагогічної підготовки вчителів. Починаючи з 01.09.2003 року місце роботи - Київський університет імені Бориса Грінченка на посаді старшого викладача кафедри практики та методики навчання англійської мови філологічного факультету, згодом трансформованого в Гуманітарний інститут. З 01 вересня 2013 року - доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка У 2007 році нагороджена грамотою за досягнення у галузі підготовки педагогічних працівників

Тема дисертації

У 2012 році захистила дисертацію на тему: «Педагогічна підготовка вчителя у системі вищої освіти Швеції» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Стаж роботи: загальний – 24 роки; педагогічний – 20 років. Стаж роботи у ВНЗ (ІІІ-ІV рівень акредитації) – 18 років (12 з яких у – Київському університеті імені Бориса Грінченка)

Контакти

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

2015

Укладння та редагування матеріалів IV щорічної міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Сучасна іншомовна освіта очима студентів»], (м. Київ, 26 березня 2015 р.) / Режим доступу до збірника : ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини. – Випуск 17. – К., 2015. –


Укладння та редагування матеріалів міжнародної конференції [http://elibrary.kubg.edu.ua/10948/1/N_Kosharna_IOPVPP_15_FLMD_PI.pdf Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 05 листопада 2015 р. «Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи» / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Британська Рада України, Гете Інститут в Україні, Авторизований центр міжнародних екзаменів «Grade Education Centre».: редкол: О.В. Котенко, Н.В. Кошарна, Н.М. Віннікова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – 260 с.


Статті

2015

Кошарна Н.В. The general pedagogical content component of future teachers’ training in UkraineThe Genaral Pedagogical Content Component of Future Teachers’ Training in Ukraine / N. V. Kosharna // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (21), Issue: 43, 2015 / [Editor-in-chief: Dr. Xénia Vámos. – Budapest: Рublished by the support of Socity for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2015. – 98 р. – Р. 10–12. – p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996 (INNO SPACE Scientific Journal; ISI (індексується в INNO SPACE International Scientific Journal Impact Factor: 2.642; ISI (International Scientific Indexing) Impact Factor: 0.465; Directory of Research Journal Indexing, Ulrichs Web Global Serials Directory, Union of International Associations Yearbook, Scribd, Academia.Edu,Google Scholar)


Кошарна, Н.В. Формування іншомовної компетентності майбутніх учителів початкової школи в змісті дисципліни / Н.В. Кошарна // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 05 листопада 2015 р. [«Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи» / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Британська Рада України, Гете Інститут в Україні, Авторизований центр міжнародних екзаменів «Grade Education Centre».: редкол: О.В. Котенко, Н.В. Кошарна, Н.М. Віннікова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – 260 с. – С. 134 – 138.


2014

Кошарна Н.В. Організаційно-педагогічні умови запровадження європейських стандартів педагогічної підготовки вчителів в Україні (на прикладі Швеції) / Н.В. Кошарна // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держаний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 4 до Вип. 31, Том ІУ (12): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2014. – 384 с. – С. 113–119.

Кошарна Н.В. Теоретико-методологічні засади в системі педагогічної підготовки вчителів у Швеції / Н.В. Кошарна // Професійна освіта: проблеми і перспективи (Збірник наукових праць): ІПТО НАПН України. – К.: ІПТО НАПН України, 2014. – Випуск 6. – 140 с. – С. 99–104.

Кошарна Н.В. Забезпечення якості вищої освіти у Швеції (на прикладі педагогічної підготовки майбутніх вчителів) / Н.В. Кошарна // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України»» (галузь – педагогічні та філософські науки): Інститут вищої освіти НАПН України. – К.: ІВО Інститут вищої освіти НАПН України, 2014. – № 3 (додаток 1). – 171 с. – С. 102–105.

Kosharna N. Peculiarities of Modern Pedagogical Education in Ukraine / N. V. Kosharna // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II (18), Issue: 37, 2014 / [Editor-in-chief: Dr. Xénia Vámos]. – Budapest: Рublished by the support of Socity for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2014. – 123 р. – Р. 7–10. – p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996 (INNO SPACE Scientific Journal; ISI (International Scientific Indexing); Directory of Research Journal Indexing;Ulrichs Web Global Serials Directory;Union Of International Associations Yearbook; Scribd; Academia.edu;Google Scholar)

2013

Кошарна Н. В. The Genesis of Pedagogical Education in Sweden / Н. В. Кошарна // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: зб. наук. праць. – К. : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2013. – № 19. – 132 с. – С. 28–31.

Кошарна Н. В. Вища педагогічна освіта Швеції у контексті національної розбудови освіти (кінець ХХ – початок ХХІ століття) / Н.В. Кошарна // ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 1 до Вип. 31, Том VII (49): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. – 550 c. – С. 29 – 37.

Кошарна Н.В. Генезис педагогічної підготовки вчителя у Швеції / Н.В. Кошарна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – № 39. – Ч.3. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – С. 56 – 62.


2012

До 2012

Тези до конференцій

2014

2013

Кошарна Н. В. Педагогическая подготовка учителя в системе высшего образования Швеции / Н. В. Кошарна // Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения – 2013 года» / Под ред. М. Э. Соколова, Г. А. Голубева, В. А. Иванова, В.И. Кузищина, Н. Н. Миленко, В. В. Хапаева. – Севастополь: ООО «Экспресс - печать», 2013. – 518 c. – С.166–168.

Кошарна Н. В. До проблеми дослідження діяльності шведських ВНЗ освіти з педагогічної підготовки вчителя / Н.В. Кошарна // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК – 2013) : матеріали Всеукраїнської науково-практична конференції 5-6 грудня 2013 р., м. Суми. – Суми : ВВП «Мрія», 2013. – С. 206.

2012

Кошарна Н. В. Педагогическая подготовка учителя в системе высшего образования Швеции / Н. В. Кошарна // Материалы научной конференции «Ломоносовские чтения – 2012 года» / Под ред. М. Э. Соколова, Г. А. Голубева, В. А. Иванова, В.И. Кузищина, Н. Н. Миленко, В. В. Хапаева. – Севастополь: ООО «Экспресс - печать», 2012. – 518 c. – С.158–159.

До 2012

Кошарна Н. В. Особливості підготовки вчителів англійської мови у загальноосвітніх навчальних закладах Швеції / Н.В. Кошарна // Філологічна освіта: досвід, проблеми, перспективи (іноземні мови та методика навчання) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / За заг. ред. Соколовської С.В. – К. : Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2011. – 116 с. – С. 101–106.

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Електронні публікації

Статті

2014

2013

Кошарна Н.В. До проблеми мовної освіти в Україні в контексті підготовки вчителя іноземної мови / Н.В. Кошарна // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 13. – К., 2013. – Режим доступу. – http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з крану.

2012

До 2012

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

Кошарна Н. В. Методичні рекомендації з вивченням дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для студентів заочної форми навчання спеціальностей 7.01010101 «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» 7.01010201 освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» / Кошарна Н.В. – К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2014. – 98 с. – – http://elibrary.kubg.edu.ua/4557/1/N_Kosharna_DIM_14_KIMMN_PI.pdf


2013

2012

До 2012

Профілі у наукометричних базах

http://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=8VaasocAAAAJ

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Кошарна Н. В. Практична підготовка вчителя у Швеції / Друга Міжнародна науково-практична конференція до 185-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова «Управлінські компетенції викладача вищої школи». - Київський Національний Педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 28 лютого 2014 р.

Кошарна Н.В. Організаційно-педагогічні умови запровадження європейських стандартів педагогічної підготовки вчителів в Україні (на прикладі Швеції) / III Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держаний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». - м. Київ, 20-21 травня 2014 р.

Кошарна Н.В. Розвиток національної мовної особистості на прикладі досвіду Швеції / Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток національно-мовної особистості в умовах неперервної освіти: надбання, реалії, перспективи». - Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 23-24 жовтня 2014 р.

Кошарна Н.В. Забезпечення якості вищої освіти у Швеції (на прикладі педагогічної підготовки майбутніх учителів)/ Третя Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу». - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 12 листопада 2014 р.

Kosharna N. V. Peculiarities of Modern Pedagogical Education in Ukraine / Іnternational conference «Pedagogy and Psychology in the age of globalization – 2014. - Society for Cultural and Scientific Progress in Eastern Europe, Hungary (Budapest), 30 листопада 2014 р.

Kosharna N. V. The Genaral Pedagogical Content Co>mponent of Future Teachers’ Training in Ukraine / Іnternational scientific and professional conference «Modern problems of education and science - 2015». - Society for Cultural and Scientific Progress in Eastern Europe, Hungary (Budapest), 30 січня 2015 р.

Кошарна Н.В. Формування іншомовної компетентності майбутніх учителів початкової школи в змісті дисципліни / Міжнародна науково-практична конференція «Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи». – Київський університет імені Бориса Грінченка, 05 листопада 2015 р.

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

2015

Освітня програма "Лідерський модуль"(достатній рівень): Київський університет імені Бориса Грінченка. 06 - 07 травня 2015 р. [http://e-portfolio.kubg.edu.ua/Portfolio.aspx

Гранти та стажування

Протягом 2000, 2001, 2006 років у межах роботи над науковим дослідженням "Педагогічна підготовка в Швеції та Ураїні: порівняльний аналіз" отримувала гранти Стокгольського інституту (Швеція) на стажування у Мальмському, Хальмстадському, Лундському, Крістіанстадському університетах, факультети професійно-педагогічної підготовки вчителів.

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

В Університеті викладає дисципліни: «Іноземна мова (поглиблене вивчення)», «Теоретичні основи англійської мови», «Професійне спілкування іноземною мовою», «Наукова англійська мова», «Професійне спілкування англійською мовою». Має досвід викладання «Практичного курсу англійської мови»,«Методики навчання англійської мови», «Практичної граматики англійської мови», «Ділової іноземної мови», «Основ наукових досліджень».

Список дисциплін

Іноземна мова(поглиблене вивчення)

Теоретичні основи англійської мови

Наукова англійська мова

Професійне спілкування англійською мовою

Електронні навчальні курси

Теоретичні основи англійської мови

Наукова англійська мова

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях

2015

Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Феофентова Марина Олегівна (науковий керівник: Кошарна Н.В.). Евристичні методи навчання англійської мови як чинник творчої самореалізації молодших школярів // Початкова освіта. У ІІ турі на базі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (26.03. 2015 р.)посіла ІІІ місце.