Котенко Ольга Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Котенко Ольга Володимирівна

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Котенко Ольга Володимирівна (Kotenko Olga Volodymyrivna)

Посада

Директор Педагогічного інституту

Освіта

У 1997 році закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Російська та англійська мови та зарубіжна література». У 2005 році здобула другу вищу освіту у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівник навчального закладу. У 2010 році закінчила аспірантуру ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Професійний досвід

старший викладач кафедри практики та методики навчання англійської мови
Київський університет імені Бориса Грінченка (вересень 2007- вересень 2011);
старший викладач кафедри перекладу
Міжрегіональна академія управління персоналом (вересень 2003-вересень 2007);
завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання (вересень 2011 - травень 2017)

Місце роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут

Теми дисертацій

2011р.- захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність: 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти») з теми:«Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти».
2014 р.- координація дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти) з теми: «Система підготовки вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів у країнах Європейського Союзу" ( Міжвідомча рада з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол №4 від 29.04.2014 р.).

Адреса електронної пошти

Ел. адреса

Соціальні сервіси

Наукометричні бази

[ Google Academy]

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Nauk-dosl.jpg

Статті у наукових виданнях

 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  (номера: 33)  Формування іншомовної компетентності майбутніх вчителів:Future Teachers` Foreign Language Competence Formation:Формирование иноязычной компетентности будущих учителей BUDAPEST  (Рік видавництва: 2014)  (ст.6-9)  (Номер видавництва/ISSN: 2308-5258) Посилання на електронну бібліотеку

Статті у фахових виданнях

 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Modern foreign language lecturer of higher educational establishment: professional and personal aspect  :Сучасний викладач іноземної мови вищого навчального закладу: професійно-особистісний аспект Вид-во «Педагогічна преса»  (Рік видавництва: 2012)  (ст.62-65)  (Номер видавництва/ISSN: 2078-1016)  (номера: 3 ) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Polycultural conditioning of future foreign language teacher’s intercultural communication’s ability  :Полікультурна обумовленість здатності до міжкультурної комунікації майбутнього вчителя іноземної мови Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»  (Рік видавництва: 2012)  (ст.87-92)  (Номер видавництва/ISSN: 2077-6780)  (номера: 202) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Forming the world outlook of the future foreign language teacher by means of educational disciplines  :Формування світогляду майбутнього вчителя іноземної мови засобами навчальних дисциплін Вид-во ТОВ «Асмі»  (Рік видавництва: 2012)  (ст.51-54)  (Номер видавництва/ISSN: 2221-6316)  (номера: 128) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Educational environment of HEI as a factor of future foreign language teacher’s professional self:Освітнє середовище ВНЗ як чинник професійного самовизначення майбутнього вчителя іноземної мови Вид-во Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка  (Рік видавництва: 2012)  (ст.62-66)  (номера: 85) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Professional growth of future foreign language teachers: multicultural aspect:Професійне становлення майбутніх учителів іноземної мови: полікультурний аспект Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова  (Рік видавництва: 2012)  (ст.125-132)  (номера: 99) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  The conceptual bases of future primary school teachers professional competence formation in the content of the discipline "Methods of teaching English":Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни «Методика викладання англійської мови» Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів  (Рік видавництва: 2012)  (номера: 18) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  The problem of forming the professional significant qualities of future foreign language teacher:До проблеми формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови Вид-во ТОВ «Асмі»  (Рік видавництва: 2012)  (ст.62-64)  (Номер видавництва/ISSN: 2221-6316)  (номера: 119) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: сучасний стан та освітні перспективи:Подготовка будущего учителя иностранного языка начальной школы: современное состояние и образовательные перспективы:Foreign language primary school future teacher’s training: current status and educational prospects Вид-во ТОВ «Асмі»  (Рік видавництва: 2013)  (ст.15-18)  (Номер видавництва/ISSN: 2221-6316)  (номера: 133) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Моделювання педагогічного процесу в контексті розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури:Simulation of educational process in the context of foreign literature teachers’ multicultural competence development:Моделирование педагогического процесса в контексте развития поликультурной компетентности учителей зарубежной литературы Видавництво ВД «ЕКМО»  (Рік видавництва: 2010)  (ст.217-225)  (номера: 1) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Педагогічні умови розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури як фактор зростання професіоналізму:Pedagogical conditions of the foreign literature teachers’ multicultural competence development as a factor of their professionalism increasing :Педагогические условия развития поликультурной компетентности учителей зарубежной литературы как фактор возрастания их профессионализма Вид-во ТОВ «Асмі»  (Рік видавництва: 2010)  (ст.38-41)  (Номер видавництва/ISSN: 2221-6316)  (номера: 109) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Фундаменталізація іншомовної підготовки вчителів початкової школи:The fundamentalization of primary school teachers’ foreign language training:Фундаментализация иноязычной подготовки учителей начальной школы Ялта: РВВ КГУ  (Рік видавництва: 2013)  (ст.206-213)  (номера: 6) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Раннє навчання іноземних мов як чинник комунікативно-психологічної адаптації особистості у мовному просторі:Early foreign languages learning as a factor of communicative and psychological identity adaptation in a language space:Раннее обучение иностранным языкам как фактор коммуникативно-психологической адаптации личности в языковом пространстве Гнозис  (Рік видавництва: 2013)  (ст.341-349)  (номера: 45) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Мотиваційне забезпечення іншомовної діяльності майбутніх учителів початкової школи:Motivational ensuring of future primary school teachers’ foreign language activities:Мотивационное обеспечение иноязычной деятельности будущих учителей начальной школы К.: Гнозис  (Рік видавництва: 2014)  (ст.309-317) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Підготовка вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів: з досвіду країн Європейського Союзу:Teachers training for elementary school children foreign languages’ teaching: from the experience of the European Union:Подготовка учителей к обучению иностранным языкам младших школьников: опыт стран Европейского Союза Інститут педагогіки НАПН та Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  (Рік видавництва: 2014)  (ст.37-44)  (номера: 4) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна :Веклич Юлія Іванівна |  Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до іншомовно-навчальної діяльності:Formation of readiness of the future teachers of the primary school to the foreign-language-learning activities:Формирование готовности будущих учителей начальной школы к иноязычно-учебной деятельности Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України  (Рік видавництва: 2013)  (ст.144-149)  (номера: 2) Посилання на електронну бібліотеку

Статті у збірниках наукових праць

 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Modern foreign language lecturer of higher educational establishment: professional and personal aspect  :Сучасний викладач іноземної мови вищого навчального закладу: професійно-особистісний аспект Вид-во «Педагогічна преса»  (Рік видавництва: 2012)  (ст.62-65)  (Номер видавництва/ISSN: 2078-1016)  (номера: 3 ) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Polycultural conditioning of future foreign language teacher’s intercultural communication’s ability  :Полікультурна обумовленість здатності до міжкультурної комунікації майбутнього вчителя іноземної мови Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»  (Рік видавництва: 2012)  (ст.87-92)  (Номер видавництва/ISSN: 2077-6780)  (номера: 202) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Forming the world outlook of the future foreign language teacher by means of educational disciplines  :Формування світогляду майбутнього вчителя іноземної мови засобами навчальних дисциплін Вид-во ТОВ «Асмі»  (Рік видавництва: 2012)  (ст.51-54)  (Номер видавництва/ISSN: 2221-6316)  (номера: 128) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Educational environment of HEI as a factor of future foreign language teacher’s professional self:Освітнє середовище ВНЗ як чинник професійного самовизначення майбутнього вчителя іноземної мови Вид-во Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка  (Рік видавництва: 2012)  (ст.62-66)  (номера: 85) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Professional growth of future foreign language teachers: multicultural aspect:Професійне становлення майбутніх учителів іноземної мови: полікультурний аспект Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова  (Рік видавництва: 2012)  (ст.125-132)  (номера: 99) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  The conceptual bases of future primary school teachers professional competence formation in the content of the discipline "Methods of teaching English":Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни «Методика викладання англійської мови» Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів  (Рік видавництва: 2012)  (номера: 18) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  The problem of forming the professional significant qualities of future foreign language teacher:До проблеми формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови Вид-во ТОВ «Асмі»  (Рік видавництва: 2012)  (ст.62-64)  (Номер видавництва/ISSN: 2221-6316)  (номера: 119) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: сучасний стан та освітні перспективи:Подготовка будущего учителя иностранного языка начальной школы: современное состояние и образовательные перспективы:Foreign language primary school future teacher’s training: current status and educational prospects Вид-во ТОВ «Асмі»  (Рік видавництва: 2013)  (ст.15-18)  (Номер видавництва/ISSN: 2221-6316)  (номера: 133) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Моделювання педагогічного процесу в контексті розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури:Simulation of educational process in the context of foreign literature teachers’ multicultural competence development:Моделирование педагогического процесса в контексте развития поликультурной компетентности учителей зарубежной литературы Видавництво ВД «ЕКМО»  (Рік видавництва: 2010)  (ст.217-225)  (номера: 1) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Педагогічні умови розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури як фактор зростання професіоналізму:Pedagogical conditions of the foreign literature teachers’ multicultural competence development as a factor of their professionalism increasing :Педагогические условия развития поликультурной компетентности учителей зарубежной литературы как фактор возрастания их профессионализма Вид-во ТОВ «Асмі»  (Рік видавництва: 2010)  (ст.38-41)  (Номер видавництва/ISSN: 2221-6316)  (номера: 109) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Фундаменталізація іншомовної підготовки вчителів початкової школи:The fundamentalization of primary school teachers’ foreign language training:Фундаментализация иноязычной подготовки учителей начальной школы Ялта: РВВ КГУ  (Рік видавництва: 2013)  (ст.206-213)  (номера: 6) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Раннє навчання іноземних мов як чинник комунікативно-психологічної адаптації особистості у мовному просторі:Early foreign languages learning as a factor of communicative and psychological identity adaptation in a language space:Раннее обучение иностранным языкам как фактор коммуникативно-психологической адаптации личности в языковом пространстве Гнозис  (Рік видавництва: 2013)  (ст.341-349)  (номера: 45) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Мотиваційне забезпечення іншомовної діяльності майбутніх учителів початкової школи:Motivational ensuring of future primary school teachers’ foreign language activities:Мотивационное обеспечение иноязычной деятельности будущих учителей начальной школы К.: Гнозис  (Рік видавництва: 2014)  (ст.309-317) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  Підготовка вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів: з досвіду країн Європейського Союзу:Teachers training for elementary school children foreign languages’ teaching: from the experience of the European Union:Подготовка учителей к обучению иностранным языкам младших школьников: опыт стран Европейского Союза Інститут педагогіки НАПН та Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  (Рік видавництва: 2014)  (ст.37-44)  (номера: 4) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна :Веклич Юлія Іванівна |  Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до іншомовно-навчальної діяльності:Formation of readiness of the future teachers of the primary school to the foreign-language-learning activities:Формирование готовности будущих учителей начальной школы к иноязычно-учебной деятельности Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України  (Рік видавництва: 2013)  (ст.144-149)  (номера: 2) Посилання на електронну бібліотеку

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 •  Автори: Котенко Ольга Володимирівна |  (номера: 2)  Сучасні тенденції розвитку системи іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи в Україні:Современные тенденции развития системы иноязычной подготовки будущих учителей начальной школы в Украине:Modern trends of education of primary school teachers in Ukraine. Foreign language training University Service Publishing  (Рік видавництва: 2015)  (ст.5-20)  РИНЦ Посилання на електронну бібліотеку

Підручники, навчальні посібники

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2010

Статистика цитування

26

25

h-індекс

3

3

i10-індекс

1

1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

 • Ukraine Higher Education Leadership Development Programme 2016-2017 participant of the project from Borys Grinchenko Kyiv University Посилання

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Profes-rozv.jpg

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвічує

Освітня програма "Лідерський модуль" (творчий рівень)

Київський університет імені Бориса Грінченка

Україна, м. Київ

20 May, 2015

Посилання

Програма «Educational system in the European Union: perspectives for cooperation and development» («Освітні системи Європейського Союзу: перспективи співробітництва та розвитку»)

Карлів університет

м. Прага (Чеська Республіка)

6 May, 2015

Посилання

Как сочетаются технологии и педагогика

Online Training

м. Київ

18 March, 2015

Посилання

Технологическая грамотность и профессиональное развитие педагога

Online Training

м. Київ

20 November, 2015

Посилання

Course in English

Regent London school

London, Great Britain

3 July, 2016

Посилання

Change Academy Module on Ukraine Higher Education Leadership Development Programme

British Council, Інститут Вищої освіти НАПН України, Leadership Foundation

Kyiv, Ukraine

14 June, 2016

Посилання

Team Development Center on Ukraine Higher Education Development Programme

British Council, Інститут Вищої освіти НАПН України, Leadership Fuondation

Kyiv, Ukraine

2 March, 2016

Посилання

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Назва твору
ПІБ
Рік отримання
Реєстраційний номер
Зображення свідоцтва

Методика навчання іноземних мов у початковій школі

Котенко Ольга Володимирівна

2014

55911

Посилання

Brush Up Your English

Котенко Ольга Володимирівна

2013

50671

Посилання

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Navch-dial.jpg

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

"Психолого-педагогічні основи навчання іноземної мови у початковій школі"

спеціаліст

"Початкова освіта"

денна

"Психолого-педагогічні основи навчання іноземної мови у початковій школі"

магістр

"Початкова освіта"

денна

"Сучасні тенденції навчання іноземних мов молодших школярів"

бакалавр

"Початкова освіта"

денна

"Методика навчання англійської мови"

бакалавр

"Початкова освіта"

денна

"Методика навчання англійської мови"

бакалавр

"Початкова освіта"

заочна

Практичний курс англійської мови

бакалавр

"Початкова освіта"

денна

Розроблені електронні навчальні курси

 • Методика навчання іноземних мов |  (Ступінь/ОКР: бакалавр)  (Форма навчання: денна)  (Сертифікація курсу (номер і дата наказу): Наказ № 200 від 13.04.2016)  (Сертифікований) 
 • Іноземна мова з методикою навчання |  (Ступінь/ОКР: бакалавр)  (Форма навчання: денна)  (Сертифікація курсу (номер і дата наказу): Наказ № 611 від 11.11.2016)  (Сертифікований) 

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Тема дисертаційного дослідження
ПІБ
Шифр спеціальності
Установа
Рік вступу

«Підготовка вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов»

Руднік Ю.В.

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

Київський університет імені Бориса Грінченка

1 November, 2013