Кононенко Ганна Сергіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Кононенко Ганни Сергіївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта»'
Завдання 1
Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі
Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

                     Інтерв’ю з директором школи Гутовським Андрієм Миколайовичом 

1. Як Ви розумієте процес інформатизації школи в суспільстві?

- Інформатизація – процес змін змісту, методів та організаційних форм навчальної роботи в сучасних умовах розвитку школи. Сама присутність комп'ютера робить урок незвичним та незабутнім, а значить, запам'ятається велика частина того, про що йшлося. Сучасній школі потрібні не тільки вчителі, які є звичайними носіями і трансляторами знань та вмінь, а й педагоги – мислителі, які можуть конструювати нові знання. Технології самі по собі не можуть виконати якісні виміри знань Комп’ютер не замінює самого вчителя і в майбутньому замінити не зможе. Дійсно, інтелектуальний технічний засіб в певному ступені моделює діяльність вчителя. Але ця модель далека від потужної «экспертної системи» спеціаліста-предметника, тим більше не претендує на роль педагога-вихователя. Сучасний учитель – це учитель, який, володіє усіма элементами педагогічної майстерності, іде в ногу з часом і активно використовує інформаціонно-коммунікаційні технології в навчально-виховному процесі.

2. Яка мета ІКТ в вашому закладі?

- Головна мета впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в закладі - підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу. На сьогоднішній день неможливо уявити навчальний процес у школі без використання інформаційних технологій і засобів навчання. Саме сучасні інформаційні технології зробили можливим доступ кожного фахівця до величезної кількості різних видів інформації. Застосування інформаційних технологій у системі управління освітою є особливо необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити всю систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність системи освіти.

3. Які позитивні сторони ІКТ в навчальному процесі можете відмітити ?

- З власного досвіду хочу відмітити, що впровадження ІКТ у правлінську діяльність надає унікальні можливості для адміністрації закладу: ведення та оформлення внутрішньошкільної документації, складання розкладу уроків, створення та використання бази даних учителів та учнів, моніторинг діяльності вчителів, робота з електронними базами даних в Інтернеті, електронними бібліотеками, передачі термінової інформації тощо. Пошук та збір інформації за допомогою Інтернету. Від нормативно-правової до інформації про придбання навчально – методичного забезпечення. Використання електронної пошти та «хмарних» сервісів для зв'язку;, налагодження творчих зв'язків з іншими навчальними закладами. Оформлення робочих місць і створення локальної мережі між директором, заступниками, секретарем, бібліотекою, кабінетом інформатики, педагогами.

4. Як ви впрваджуєте ІКТ в школі?

- Колектив нашої школи працює над впровадженням ІКТ в навчально – виховний процес вже не один рік. Одним з напрямків застосування ІКТ у нашій школі є використання мультимедійних засобів навчання, які дозволяють учням, педагогам, батькам спілкуватися з комп’ютером, використовуючи різноманітні, природні для себе середовища: графіку, гіпертексти, звук, анімацію, відео. Педагоги школи активно застосовують засоби мультимедіа в навчальному процесі, серед яких: побудова систем контролю й перевірки знань і умінь учнів (використання контролюючих програм-тестів); створення і підтримка сайтів педагогів, учнів; створення презентацій навчального матеріалу; здійснення проектної та дослідницької діяльності учнів та педагогів тощо.

5. Як особисто ви використовуєте ІКТ технології?

- Проведення засідань педради, методичної ради школи, засідань творчих та проблемних груп, методоб’єднань, батьківських лекторіїв та інших заходів ми не уявляємо без мультимедійних презентацій, у яких представлені аналітичні дослідження, результати психологічних тестувань і тренінгів, індивідуальний досвід учителів та багато іншої інформації. На базі школи систематично проходять міські методичні заходи (майстер – класи, творчі майстерні, відкриті уроки, презентації досвіду), які також не обходяться без використання ІКТ.

                   Інтерв’ю із заступником директора Ганською Валентинівною Іванівною 

1.Які Ви бачите проблеми з використанням ІКТ в школі ?

- Використання комп’ютерних програм, електронних засобів навчального призначення значно підвищують якість навчання, але при використанні ІКТ в навчально-виховному процесі в загальноосвітніх навчальних закладах виникли проблеми: іноді недостатнє матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення закладу; недостатньо розроблені методики використання сучасних інформаційних технологій навчання у навчальному процесі під час вивчення усіх навчальних предметів; недостатня підготовка всіх педагогічних кадрів до використання в навчальному процесі засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; відсутність у деяких вчителів мотивації щодо використання сучасних інформаційних технологій навчання.

2. Як ви оцінюєте компетентність вчителів у використання ІКТ?

- Всі педагоги володіють навичками використання ІКТ на рівні "Початківець", вміють орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства.

3. На Вашу думку , ІКТ впливає на рівень знань учнів ?

- Нині комп’ютеризація навчального процесу розглядається як один з найбільш перспективних напрямів підвищення якості освіти. Цій проблемі приділяється значна увага як на рівні центральних органів управління освітою, так і на рівні навчальних закладів освіти. Проте масштабна комп’ютеризація навчального процесу у ЗНЗ – складна проблема, яка потребує тривалої цілеспрямованої роботи й постійної уваги.

ІК-компетентності науково-педагогічних вчителів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.
Посилання на Опитувальник для діагностування ІК-компетентності науково-педагогічних працівників Гірської ЗОШ https://docs.google.com/forms/d/1Rf_w4hQjTTRNPfl8NgoEzQ_2H9oheW8IjNB6rJZy7h8/edit

Без імрпені.png

Анкутування показало, що всі вчителі використовують ІКТ в навчальному процесі. Вказали, що мають до цього хост і вважають це ефективним методом в освіті та мають хист до подальшого використання ІКТ та розвитку своїх вмінь. З появою в роботі вчителя комп’ютера та Інтернет значно збільшуються можливості самоосвіти вчителя. Тому деякі з вчителів готові йди на курси, тренінги по вдосконаленню вавичок ІКТ. Вчителі розуміють, щл комп’ютер повинен стати незамінним інструментом в роботі, що значно підвищить її ефективність.В Гірській ЗОШ кожен учитель готовий до використання інформаційних технологій у власній праці, а також в роботі з учнями.

Без імороені.png

Можна виділити показники інформаційної компетентності вчителів в Гірській ЗОШ

- наявність загальних уявлень у сфері розвитку та використання ІКТ;
- наявність уявлень про електронні освітні ресурси;
- вміння створювати мультимедійні засоби навчання в середовищі програми PowerPoint;
- застосування можливостей пакету Microsoft Office для розробки дидактичних матеріалів з предметної області та робочих документів;
- вміння обробляти графічні зображення;
- володіння базовими Інтернет-сервісами, технологіями та основами технології побудови Веб-сайтів.

Без ітлоиомені.png
Вчителі Гірської ЗОШ забезпечені вчителями, які вміють і знають як користуватись ІКТ на достатньому рівні .А головне, що школа забезпечена ІКТ на всі 100%.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезепечення в початковій школі:
Smart дошка - 8 шт; телевізор - 6 шт; ноутбук - 8 шт; документ камера- 4 шт; принтер - 8 шт.

Програмне:
Microsoft Office — офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows.До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.

Навчально-наукове забезпечення:
Як приклад безкоштовних навчальних програм можна навести: Астрофізик ++, MyTestStudent, MouseClick, FileTestReader, Астрономія 11 (ЗАТ Транспортні системи, Neya English для Android<br,Scratc,TuxPaint, Gcompris КЛАВІАТУРНИЙ ТРЕНАЖЕР "STAMINA 2.5" та інші. />

Інформаційне забезпечення :
електронна бібліотека, сайт школи, сторінка школи на Фейсбуці

Завдання 2
Блог консультацій для вчителів Гірської ЗОШ https://girskadlog.blogspot.com/

Завдання 3
Семінар -тренінг для вчителів. Використання ІКТ в освіті'
Файл:Семінар - тренінг длявчителів.pptx

Фівісвіс.jpg
Vibeвввr image.jpg

На семінарі вчителів початкових класів мені надали слово з виступом. Я ознайомила вчителів з деякими прорамами, які є нові для них і цікаві. Оскільки вчителі Гірської ЗОШ дуже обізнанні в ІКТ, було важко підібрати щось цікаве і нове для них. Я обрала декілька програм для проведення різного типу тестувань з різною метою. Розповіла як ці програми працюють, як рееструватись і т.д. Одне з питаннь мого тренінгу було ознайомити вчителів з тим, як скачати відео з Ютубу . Токож ми обговорили актуальність, проблеми, користь і недоліки ІКТ та поділились власним досвідом.Завдання 4
Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи
1.На кожного вчителя створити електронне портфоліо, щоб заносити туди досягнення, різні сертифікати та іншу інформацію професійного характеру.
2. Забезпечення зворотнього зв`язку між батьками та вчителями на сайті установити.

Модернізації ІТ інфраструктури
1. Доукомплектувати всі навчальні класи необхідним ІКТ.

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи
1. Поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми т. п.) у своїй професійній діяльності.
2. Використовувати: Інтернет-технології; локальні мережі; бази даних.
3.Створювати: текстові документи; таблиці; малюнки; діаграми; презентації.
4.Здійснювати: анкетування; діагностування; тестування; пошук необхідної інформації в мережі Інтернет.
5.Розробляти власні електронні продукти (розробки уроків, демонстраційний матеріал.