Капало Юлія Вікторівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Капало Юлії Вікторівни групи ПОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту з 06.11.2017р. до 26.11.2017р.

База для проведення практики: НВК «Гімназія імені Лесі Українки – школа І ст.» (Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Косачів, 5)

Завдання 1


Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.
- Олено Іванівно, чому важливо впроваджувати ІКТ в навчально - виховному комплексі "РОмашка"? - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в центрі розвитку дитини - актуальна проблема сучасного дошкільного та початкового виховання. Комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп'ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності не тільки сучасної школи, а й навчального закладу. Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. - Як Ви використовуєте ІКТ в методичній роботі?
- Перше, це звичайно, оформлення ділової документації; робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу. Також, розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів; використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо).
- Як Ви вважаєте, що має вміти педагог для ефективного впровадження ІКТ? - Для ефективного впровадження ІКТ в освітньо-виховний процес педагог повинен уміти: обробляти текстову, цифрову, графічну та звукову інформацію для підготовки дидактичних матеріалів; роздруковувати інформацію на принтері; працювати в операційних системах, зокрема WINDOWS, користуючись редакторами WORD різної модифікації; створювати слайди з даного навчального матеріалу, використовуючи редактор презентації MS Power Point, демонструвати презентацію; розробляти тести (Excel, Word); картки (Word); кросворди (Excel);створювати буклети, пам'ятки - інформаційний матеріал (Word, Publisher);створювати брошури- збірник дидактичних, методичних матеріалів (Word). Це все повинен знати, вміти та користуватися під час роботи вихователь та вчитель.

ІК- компетентності вчителів, вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування. Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення: 5 комп"ютерів; 2 принтера; 1 сканер; 2 інтерактивні смарт дошки; домашій кінотеатр (аудіо система); 7 ноутбуків

Програмне забезпечення: операційна система Windows XP; антивірусна програма Avast Professional Edition; робота з документами в Microsoft Office;Microsoft Office Excel$ Wi-Fi. Програми для інформатики для 1-4 класів

Інформаційне забезечення: Інформаційно-освітнє середовище центру представлено наявністю сайту http://romashkakiev.in.ua/

Анкета для вчителів
https://docs.google.com/forms/d/1jo0WF7JCwFZqGyvm7ag_W50EMcOGITJib_-zKnpG-lo/edit Результати анкетування
https://docs.google.com/forms/d/1jo0WF7JCwFZqGyvm7ag_W50EMcOGITJib_-zKnpG-lo/edit#response=ACYDBNjCs6o38oLmrIaYjHMHJAKf2ybf0RLqDvT-WgxZagfSaEvE9giCbAyx7-I

Завдання 2

Гугл- календар для співробітників, керівників

Додаток Гугл- календар досить зручний у використанні. Події зберігаються онлайн. Це означає, що календар можна переглядати з будь-якого місця та будь-якого пристрою обладнаного доступом до мережі Інтернет.


https://calendar.google.com/calendar/b/1/r/month/2017/10/1?tab=mc

Файл:Гугл календар скріни.doc

Завдання 3

При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить, потрібно складати план уроку виходячи з його цілей. При відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основні принципи систематичності і послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.

Розробка уроку з використанням ІКТ складається з наступних етапів: 1. Концептуальний. На даному етапі з позицій макроаналізу визначається дидактична мета з орієнтацією на досягнення результатів: формування, закріплення, узагальнення або вдосконалення знань; формування умінь; контроль засвоєння і т.п. Виходячи з педагогічних завдань уроку аргументується необхідність використання ІТ або ресурсів Інтернет в освітньому процесі. Основні цілі використання ІТ: можливість подання в мультимедійній формі унікальних інформаційних матеріалів (відеофрагментів, моделей, таблиць, схем і т.п.); візуалізація досліджуваних явищ, процесів і взаємозв'язків між об'єктами; формування навичок і вмінь інформаційно-пошукової діяльності; необхідність роботи з моделями досліджуваних об'єктів, явищ або процесів з метою їх дослідження в інтерактивному режимі; використання ІКТ в якості додаткового джерела інформації.

2. Технологічний. На основі сформульованих вимог до освітніх електронних ресурсів за дидактичними цілями і методичного призначенням проводиться багатофакторний аналіз і відбір освітніх електронних ресурсів. Вибирається форма уроку, виділяються основні структурні елементи уроку. На даному етапі проводиться більш детальний аналіз (доробка або модернізація) електронних ресурсів, вивчається супровідна документація, прогнозується ефективність використання даного ресурсу, визначається методика проведення уроку і проектуються основні види діяльності з ресурсами в навчальному процесі. 3. Операціональні. На даному етапі проводиться деталізація функцій, які можна покласти на кошти ІКТ, і способів їх реалізації з одного боку, вибір способів взаємодії учня і електронним ресурсом і навчальним з іншого; здійснюється поетапне планування уроку. Для кожного з етапів визначається: мета; тривалість етапу; форма організації діяльності учнів; функції викладача і основні види його діяльності на даному етапі; форма проміжного контролю і т.п. Організовуючи урок з ІКТ, потрібно враховувати наступні фактори: рівень підготовки класу, методичну мету уроку, тип уроку, готовність учнів до нового виду навчальної діяльності, гігієнічні вимоги. Критерії корисності ІКТ в освіті можна сформулювати наступним чином: та чи інша навчальна комп'ютерна технологія доцільна, якщо вона дозволяє отримати також результати навчання, які не можна отримати без застосування цієї технології. ІКТ можна використовувати на всіх етапах уроку в залежності від мети.

Етап №1. Організаційний (не більше 2 хвилин) Мета: організувати хлопців на успішну роботу. Основний вид діяльності із засобами ІКТ: показ слайдів

Етап №2. Перевірка домашнього завдання. Повторення раніше вивченого. Мета: закріпити знання, отримані раніше. М.б. актуалізація знань, виявлення прогалин. Основний вид діяльності з ІКТ: демонстрація, яка контролює (до 10 хв), захист презентацій.

Етап №3. Етап засвоєння нових знань. Мета: забезпечити сприйняття, осмислення і первинне запам'ятовування знань (15-20 хв). Основний вид діяльності з ІКТ: презентація, бесіда, вихід в Інтернет (отримання додаткової інформації), складання схеми.

Етап №4. Перевірка розуміння вивченого матеріалу (3-5 хв) Мета: перевірка засвоєння отриманих знань. Основний вид діяльності з ІКТ: демонстрація презентацій, відповіді на питання.

Етап №5. Закріплення отриманих знань (10-15 хв) Мета: закріпити отримані знання, почати виробляти вміння застосовувати їх. Основний вид діяльності з ІКТ: тестування.

Етап №6. Підведення підсумків, інформація про домашнє завдання. Мета: підвести підсумок, познайомити з домашнім завданням. Перераховані позитивні сторони використання інформаційних та комунікаційних технологій в загальну середню освіту далеко не єдині. У той же час будь-який досвідчений вчитель підтвердить, що на тлі досить частого позитивного ефекту від впровадження інформаційних технологій, у багатьох випадках використання засобів інформатизації ніяк не позначається на підвищенні ефективності навчання, а в деяких випадках таке використання має негативний ефект. Очевидно, що рішення проблем доречною і виправданою інформатизації навчання має здійснюватися комплексно. Використання ІКТ на уроках в школі має багато позитивних моментів. Але крім "плюсів" при використанні ІКТ сьогодні видно і "мінуси". Приклад 1. Мабуть, найпоширеніший варіант використання ІКТ на уроках сьогодні - це застосування презентацій. Отже, нехай приготовлена хороша презентація по темі уроку (слайди прекрасно оформлені, записи і малюнки добре видно, слайд не перевантажений текстом, на слайді тільки необхідна інформація, все представлено наочно і барвисто). На жаль, проблеми виникають і при використанні таких хороших презентацій. Ось деякі: 1. Щоб презентація була добре видна, треба використовувати затемнення (повне або часткове). Виходить, що на всіх шести уроках учні і вчитель знаходяться при штучному освітленні, без денного світла. 2. Щоб працювати з інформацією на слайді, доводиться напружувати зір. Якщо презентацій багато, то і напруг зору багато. Навряд чи це виправдано з медичної точки зору. 3. Іноді пояснення нового навчального матеріалу замінюється на переписування учнями інформації з слайда (озвученої чи ні), особливо, якщо є проблеми з дисципліною в класі. 4. Учні поспішають списати все, що є на слайді. Пояснення вчителя, навіть якщо вони присутні, часто проходять даремно. Приклад 2, що стосується використання учнями ресурсів Інтернет. Припустимо, що інтернет-ресурси використовуються для підготовки учнями деякого повідомлення з певної тематики. В даному випадку учень має можливість відносно швидко знайти необхідну інформацію і в чималому обсязі. Ось цей "чималий обсяг" і підводить багатьох. Спочатку йде накопичення фактичного матеріалу - скачується потрібна інформація. І це цілком закономірно. Після повинно слідувати осмислення, аналіз, відбір цікавою і дійсно потрібної інформації і складання свого варіанту повідомлення. Але чомусь, як правило, це не відбувається. Великий обсяг добутої інформації сприймається учнями як вже закінчена робота. До того ж велика кількість матеріалу може затягнути процес роботи в інтернеті. Приклад 3. Припустимо, учень на уроці працює на комп'ютері з різними навчальними програмними продуктами (контролюючими, що тренують, демонстраційними, навчальними), виконує завдання із застосуванням текстових і графічних редакторів, проводить розрахунки та перерахунки за допомогою електронних таблиць, застосовує бази даних і системи управління базами даних, використовує електронні підручники та посібники. Тоді у цього учня є прекрасна можливість працювати на уроці в своєму темпі, а у вчителя працювати з учнем індивідуально і диференційовано. Все добре, якщо не враховувати, що тоді на кожному уроці учень змушений багато працювати за комп'ютером. Але скільки ж може учень сидіти за комп'ютером !? При організації навчальної діяльності із застосуванням інформаційних технологій слід враховувати санітарні правила і норми, які регламентують можливості застосування комп'ютерів в навчальному процесі з урахуванням вікових особливостей учнів. Безперервна тривалість занять безпосередньо з комп'ютером не перевищує: - для учнів 1 класу - 10 хвилин, - для учнів 2-5 класів - 15 хвилин, - для учнів 6-7 класів - 20 хвилин, - для учнів 8-9 класів - 25 хвилин, - для учнів 10-11 класів на першій годині навчальних занять 30 хвилин, на другому - 20 хвилин Виходить, що якщо розглядати один окремо взятий урок в школі, то використання ІКТ - це чудово. Але коли це пошириться на всі уроки, треба серйозно задуматися про розумному дозуванні використання ІКТ на уроках в школі. Не просто бездумно насаджувати, а кожен раз серйозно аналізувати, що це дає навчального процесу.

Проблеми впровадження ІКТ	

Основна складність полягає в складності пошуку і підготовки навчального матеріалу. І якщо у випадку традиційних способів подання інформації ми можемо використовувати накопичені дані (карти, схеми), легко розробляються дані на основі літератури, то в разі подання інформації за допомогою ІКТ виникає складність пошуку і створення інформації. Знайти або створити інформацію в електронній формі вчителю набагато складніше, ніж взяти інформацію з книг (довідників) і продемонструвати на уроці. З іншого боку, у продажу є безліч інформаційних дисків з підготовленим матеріалом, але, на жаль, з закритим форматом і ускладненим інтерфейсом. Що це означає? Використовувати матеріал навчального диска цілком, як правило, недоцільно, а щоб знайти і відкрити потрібний матеріал, необхідно затратити час. Скопіювати з диска зображення полководців в окремі файли неможливо, так як вони закриті власним форматом. Такі ситуації дуже часті, так як розробники дисків і навчальних програм не враховують того, що вчитель розробляє урок під себе і під свій клас. Виходом з цієї ситуації може бути розробка навчальних матеріалів у вигляді окремих тематичних модулів, що складають з окремих файлів (jpg, txt, html, avi, mp3, gif та ін.), З яких вчитель сам вибирає необхідні йому матеріали і послідовність їх викладів. Такі матеріали в сучасних умовах можуть накопичуватися учителем для себе, можуть створюватися відповідні електронні бібліотеки матеріалів, тобто медіатеки, на базі школи, на районному рівні. Трудомісткість розробки акредитуючої результату. Зусилля, витрачені на розробку уроків із застосуванням ІКТ компенсуються, якщо застосування ІТ методично виправдано, продуктивно. До того ж, якщо вчитель систематично готує матеріал в електронному вигляді, то через певний час накопичується велика база даних. Але використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні різних предметів шкільного курсу неможливо без достатньої технічної бази, відповідного програмного забезпечення та підключення до мережі Інтернет і достатніх умінь роботи з комп'ютером самого вчителя. Наші педагоги стали частіше використовувати комп'ютер в освітньо-виховному процесі. На сьогоднішній день медіа-обладнання стає все більш затребуваним. Вчителі поступово оцінюють переваги комп'ютера для вдосконалення методики уроку. Отже, використання комп'ютера - потужний засіб для створення оптимальних умов роботи на уроці, але воно повинно бути доцільно і методично обгрунтовано. Інформаційних технологій слід використовувати тільки тоді, коли це використання дає незаперечний педагогічний ефект і ні в якому разі не можна вважати застосування комп'ютера даниною часу або перетворювати його в модне захоплення Рішення: • Максимально використовувати переваги ІКТ для підвищення якості освіти учнів. • Підвищувати кваліфікацію через самоосвіту, участь в професійних об'єднаннях учителів і семінарах, майстер-класах • Впроваджувати інформаційні технології в різні етапи традиційного уроку • Розробляти і використовувати власне програмне забезпечення та цифрові освітні ресурси, формувати і використовувати медіатеку. http://wiki.kubg.edu.ua/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2&action=edit&section=3

Завдання 4

Методичні рекомендації
Нині комп’ютеризація навчального процесу розглядається як один з найбільш перспективних напрямів підвищення якості освіти. Цій проблемі приділяється значна увага як на рівні центральних органів управління освітою, так і на рівні навчальних закладів освіти. Проте масштабна комп’ютеризація навчального процесу у ЗНЗ – складна проблема, яка потребує тривалої цілеспрямованої роботи й постійної уваги.
Впровадження інформаційних технологій у навчально-пізнавальну діяльність учнів – це один із шляхів. Комп’ютери мають перейти із класу інформатики у навчальні класи. Особливої актуальності набуває проблема розробки, створення та впровадження розвивальних освітніх програм, які сприятимуть адаптації учнів до життя в інформаційному суспільстві. В кожному ЗНЗ створюються необхідні соціальні, психологічні, педагогічні умови для опанування учнями школи сучасних інформаційних технологій і розроблення методики використання їх в навчально-виховному процесі.
Рекомендації щодо впровадження ІКТ в ЗНЗ:
1. Формувати інформаційну культуру учнів та педагогічних працівників.
3. Використання інформаційно – комунікаційних технологій.
4. Удосконалювати інформаційно – методичне забезпечення освітнього процесу.
5. Оптимізувати освітній менеджмент з використанням сучасних інформаційних технологій.
6. Активізувати роботу шкільного web- сайту, як єдиного освітньо – інформаційного середовища для популяризації кращих освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережевих професійних об’єднань та функціонування закладу як відкритої системи.
7. Сприяти проходженню кожним педагогічним працівником навчання за дистанційним курсом «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя».
8. Заохочувати педагогічних працівників до створення власного web – сайту чи блогу.
Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища школи,модернізації ІТ інфраструктури, формування ІК-компетентності вчителів школи
-забезпечення комунікації всіх учасників освітнього процесу (вчитель – учень -батьки) -наявність великого обсягу цифрових освітніх ресурсів (програми ліцензовані, доступ до інтернету, створення власних ІОС);
- доступність та відкритість результатів для всіх учасників;
-моніторинг якості роботи в програмах (аналіз та формування звітності за результатами роботи);
-наявність та підтримка електронного документообігу;
-доступність всіх нормативних документів;
-використання програмного середовища, яке формує робочий інформаційний простір для учнів та вчителів;
-створення корпоративної пошти для вчителів, єдиного середовища для обміну інформацією, документацією;
-оновлення сайту школи;
-наявність відібраної, безпечної та якісної інформації (захист комп’ютерів від доступу до неякісної інформації).
Модернізація ІТ інфраструктури
- створення курсів для підвищення рівня знань працівників школи по роботі з ІКТ;
- оновлення технічної бази закладу (закупівля новітньої техніки: комп’ютерів, SMART-board, телевізорів, програмного забезпечення і т.д.);
- співпраця з ІТ – менеджером школи;
- підключення до швидкісного інтернету.
Форми підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителів:
- участь у семінарах щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
- систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;
- систематичне використання у педагогічній діяльності цифрових технологій та інструментів: текстових редакторів, програм обробки зображень та підготовки презентації!, табличних процесорів тощо;
- забезпечення використання Інтернет-ресурсів;
- формування банку навчальних завдань, виконуваних із активним використанням ІКТ;
- розробка проектів із використанням ІКТ.

Завдання 5

Завдання 5

Mcaticon.png
Презентація виконання