Зайченко Марина Віталіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів “Спеціалізована школа №193 з поглибленим вивченням української мови і літератури” Подільського району м. Києва

Шк193.jpgГоловними завданнями навчального закладу є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості;

- виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття

власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.


Специализированная-школа-№193.jpg

Адміністрація школи

Директор школи: Дяденко Ольга Борисівна

Заступник директора : Коляда Людмила Леонідівна

Заступник директора: Калько Валентина Геннадіївна

Заступник виховної роботи: Фєдєшова Наталія Аркадіївна

Сайт школи

посилання

посилання

Завдання 1
765411.jpg

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ

В школі № 193 керівництво поступово впроваджує ІКТ технології і намагається кожного року ще більше розвиватися в даній сфері. Директор

має позитивний погляд на подальший розвиток інформаційно – комунікаційних технологій в школі і колектив школи підтримує впровадження ІКТ

технологій.

З 2013 по 2018 р.р. школа бере участь в експериментальній та інноваційній діяльності «Впровадження мультипрофільного навчання в старших

класах загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва».

Комп’ютерні класи та інтерактивні комплекси, їх використання в позаурочний час.


- Комп’ютерний клас – 3, робочих місць за комп’ютером – 34, проводяться уроки інформатики, індивідуальні заняття з інформатики, підготовка учнів до олімпіад та конкурсів, реєстрація учнів на ЗНО-ДПА.

- Інтерактивні комплекси – 2, які вчителі постійно використовують під час проведення уроків та позаурочних заходів (інноваційні технології). -

•Проведення анкетування вчителів, яке визначає їх ІК-компетентність

Анкета

Результати

ІНТЕРВ’Ю ІЗ ЗАСТУПНИКОМ ДИРЕКТОРА

посилання


•Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення:

1. Комп’ютери;

2. Принтери, сканери;

3. Проектори + смарт дошки;

У школі наявні 2 мультимедійні класи, проектор з інтерактивною дошкою в актовій залі, 3 комп’ютерних класи, електронний тир. В школі

працює Wi-Fi.


Програмне забезпечення:

1. Операційна система Windows;

2. Антивірусні програми;

3. Microsoft Office; Інформаційне забезпечення:

Інформаційно-освітнє середовище школи представлено сторінкою школи в соціальній мережі Facebook та офіційний сайтом школи

Навчально – наукове забезпечення

Inkscape Microsoft office Gimp Scratch Rapid Typing

Висновки

Проаналізувавши результати опитування, були зроблені висновки про те, що школа потребує додаткового обладнання (інтерактивних дошок,

проекторів). Проте, школа має досить низький рівень оснащення ІКТ. В кожному класі є плазмовий телевізор та доступ до мережі інтернет.

Педагогічні працівники, які брали участь в опитуванні на 100% готові вчитися і впроваджувати ІКТ в освітній процес. Більшість із них

давно використовують сучасні інформаційні технології в своїй професійній діяльності і прагнуть удосконалювати і поглиблювати свої знання,

вміння і навички і надалі.

Завдання 2
33333.png

Створення календарю для вчителів щоб вони побали як користуватися і для зручності подій

ПосиланняЗавдання 3

Проведення семінару посилання

Семінар.png

Освітні технології є одним із головних елементів системи освіти, оскільки вони безпосередньо спрямовані на досягнення головних цілей:

навчання і виховання. Під освітніми технологіями розуміють як реалізацію навчальних планів і навчальних програм, так і передавання учням

системи знань, а також використання методів і засобів для створення, збирання, передавання, збереження і оброблення інформації в

конкретному предметі . Застосування сучасних ІТ у навчанні – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього

процесу. У школі в останні роки інформаційнокомунікаційні технології стали все частіше використовуватися при вивченні більшості

навчальних предметів. Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові інформаційно-комунікаційні технології навчання

дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.

Інформаційні системи дають можливість обробки великої кількості інформації в режимі реального часу і доступ до неї майже з будь-якої точки

за допомогою баз даних. Необхідно стимулювати, підтримувати та створювати умови для розвитку інформації.


Завдання 4

Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській, освітній,

фінансовій діяльності школи. Основним критерієм ефективності використання нових інформаційних технологій в навчальному закладі є не

наявність певної кількості комп’ютерів, а створення єдиного інформаційного освітнього простору. Ця необхідність виникла перед сучасною

школою за таких умов як:

•велике зростання інформаційних потоків;

•неможливість прийняття оптимальних управлінських рішень в сучасній ситуації під час стандартизації електронної обробки даних;

•робота школи на сучасному етапі вимагає оперативного аналізу ситуації для своєчасного коригування ситуації;

•вимоги організацій до подання нормативних документів, у тому числі й в електронному вигляді.

зліва

Рекомендації

1.Сприяти розвитку єдиного інформаційного простору навчального закладу для забезпечення нової якості навчання та комплексного підходу до

використання сучасних інформаційно – комунікаційних технологій в навчально – виховному процесі.

2.Формувати інформаційну культуру учнів та педагогічних працівників, забезпечувати їх інформаційні потреби.

3.Інтенсифікувати навчання і виховання за рахунок використання інформаційно – комунікаційних технологій.

4.Удосконалювати інформаційно – методичне забезпечення освітнього процесу.

5.Оптимізувати освітній менеджмент на основі використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально –

виховному процесі.

6.Активізувати роботу шкільного web- сайту як єдиного освітньо – інформаційного середовища для популяризації кращих освітянських надбань,

підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережевих професійних об’єднань та функціонування закладу як відкритої

системи.

7.Сприяти проходженню кожним педагогічним працівником навчання за дистанційним курсом «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя».

8.Заохочувати педагогічних працівників до створення власного web – сайту чи блогу.

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища школи,модернізації ІТ інфраструктури, формування ІК-

компетентності вчителів школи

Проектування інформаційного освітнього середовища школи 193 Подільського району міста Києва

-забезпечення комунікації всіх учасників освітнього процесу (вчитель – учень -батьки)

-наявність великого обсягу цифрових освітніх ресурсів (програми ліцензовані, доступ до інтернету, створення власних ІОС);

- доступність та відкритість результатів для всіх учасників;

-моніторинг якості роботи в програмах (аналіз та формування звітності за результатами роботи);

-наявність та підтримка електронного документообігу;

-доступність всіх нормативних документів;

-використання програмного середовища, яке формує робочий інформаційний простір для учнів та вчителів;

-створення корпоративної пошти для вчителів, єдиного середовища для обміну інформацією, документацією;

оновлення сайту школи;

-наявність відібраної, безпечної та якісної інформації (захист комп’ютерів від доступу до неякісної інформації).


Модернізація ІТ інфраструктури

оновлення технічної бази закладу (закупівля новітньої техніки: комп’ютерів, SMART-board, телевізорів, програмного забезпечення і т.д.);

- створення курсів для підвищення рівня знань працівників школи по роботі з ІКТ;

-створення додаткового серверу для курсів вчителів;

- співпраця з ІТ – менеджером школи;

- підключення до швидкісного інтернету.

Форми підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителів:

активна участь у семінарах різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;

- систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;

- систематичне використання у педагогічній діяльності широкого спектру цифрових технологій та інструментів: текстових редакторів, програм

обробки зображень та підготовки презентації!, табличних процесорів тощо;

- забезпечення використання Інтернет-ресурсів;

- формування банку навчальних завдань, виконуваних із активним використанням ІКТ;

- розробка проектів із використанням ІКТ.