Данильчук Анастасія Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Данильчук Анастасії Володимирівни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма: Педагогіка вищої школи).

Завдання 1

1.Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтрерв'ю з керівником закладу та його заступником.

Сучасний період розвитку суспільства характеризується значним впливом на нього інформаційно - комунікативних технологій (ІКТ). Невідємною і важливою чвстиною цих процесів є компютеризація освітию На сучасному етапі в Україні відбувається становлення нової системи освіти, орієнтованою на входження у світовий інформаційно - освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії та практиці навчально-виховному процесі. Компютерні технології покликані стати невідємноючастиною цілісного освітнього процесі та значно підвищити його ефективність. Тому рівень компютеризації разом із кадровим і методичним забезпеченням навчального процесі є вирішальним показником оцінювання дієздатності сучасного дошкільного навчального закладу Тому для аналізу освітньої політики проінтерв"ювала директора закладу вищої освіти № 453:

-Катерино Григорівна, на скильки розвинута у ЗДО № 453 ІКТ політика?

- Вона залежить від резурсів надо ЗДО.

- Від чого залежить ІКТ забезпечення. Чим саме вони забезпечили ЗДО?

- Віділ освіти забезпечи садочок ноутбуком та смарт дошками для проведення відкритих занять та свят. Також кабінет диреткора, методиста-вихователя, медичної сестри забезпечений компютерами, копіювальними апаратами, принтерами та інтернет забезпеченням.

-Чи використовують педагогик ІКТ на свої заняттях? Як використовують?

- Так використовують. Педагоги та кервник гуртка використовують смарт дошку на заняттях. Методист-вихователь використовує компютер на педагогічних радах та семінарах, метична сестра використовує компютер. Списки всіх дітей внесені в електронну базу.

2.ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Анкета для педагогів.

https://goo.gl/forms/DYw6Umd2Q1OCO1ci1

Аналіз результатів.

1.Досконало вмієте використовуватиможливості комп'ютера ? 2.Умієте користуватися текстовимредактором Word 3.Умієте користуватися графічнимредактором Power Point 4.Умієте працювати з електронною таблицеюExcel 5.Використовуєте мережу Internet , вмієтезнайти в ньому потрібну інформацію 6.Умієте користуватися цифровимфотоапаратом і цифровою відеокамерою 7. Умієте перенести інформацію із цифровогофотоапарата й цифрової відеокамери накомп'ютер
65% - так, 35% - ні 100% - так 70% так, 30% - ні 30% - так, 70% - ні 55%- так, 4%- ні 80%- так,20% - ні 75%-так, 25% - ні

3.Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)...

Структураляляля.png

1.На схемі ми можемо побачити архітектуру одноповерхової будівлі - початкової школи. На поверсі розташовується адміністрація навчального закладу, яка складається з кабінету директра та дміністратор, серверна, зона відпочинку, класу 1-5, туалету та коридора.

Аналізляляля.png

2.Аппаратне та програмне забезпечення

Потокляляля.png

3.Інформаційні звязки: 1.Нисхідні потоки інформації, якими повідомляють підлеглим про поточні завдання, конкретні доручення. 2 Висхідні потоки інформації – звіти про виконання завдань , пропозиціх з удосконаленням технологій та ін., за допомогою яких керівництво інформують про проблеми.

4.Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка (для ПВШ) ...

Мониторингляляля.png


Завдання 2

Гугл календар

Календарьляляля.png


===Завдання 3===провести семінар(тренінг) за темою використання ІКТ в освіті.

Інформатизація суспільства – це перспективний шлях до економічного, соціального та освітнього розвитку. Інформатизація освіти спрямовується на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що надає можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог.

Одним із важливих напрямків розвитку інформатизації освіти є нові комп’ютерні технології. Інтерактивність, інтенсифікація процесу навчання, зворотний зв'язок –помітні переваги цих технологій, котрі зумовили необхідність їх застосування у різних галузях людської діяльності, насамперед у тих, які пов'язані з освітою та професійною підготовкою. Нині помітно зросла кількість досліджень, предметом яких стало використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.Цій темі в Україні присвячені дослідження таких науковців, як В.Ю. Биков, Я.В. Булахова, О.М. Бондаренко, В.Ф. Заболотний, Г.О. Козлакова, О.А. Міщенко, О.П. Пінчук, О.В. Шестопал та інші.

Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збирання, нагромадження, продукування, оброблення, зберігання, передавання та використання інформації. Ціпроцесиздійснюютьсянаосновісучаснихзасобівпроцесорноїтаобчислювальноїтехніки, атакожнабазірізноманітнихзасобівінформаційногообміну. Інформатизаціясуспільства, якнаголошуєтьсявсучаснійлітературі,забезпечує:

активневикористанняінтелектуальногопотенціалу, щопостійнорозширюється, сконцентрованоговдрукованомуфонді, науковому, виробничомутаіншомувидахдіяльностійогочленів;

інтеграцію інформаційних технологій з науковим, виробничим, ініціюючим розвитком усіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію трудової діяльності;

високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію представленої інформації, правдивість використаних даних.

Виникнення та розвиток інформаційного суспільства (ІС) припускає широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті, що визначається багатьма чинниками.

По-перше, впровадження ІКТ у сучасну освіту суттєво прискорює передавання знань і накопиченого технологічного та соціального досвіду людства не тільки від покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої.

По-друге, сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дають змогу людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього середовища, до соціальних змін. Це дає кожній людині можливість одержувати необхідні знання як сьогодні, так і в постіндустріальному суспільстві.

По-третє, активне й ефективне впровадження цих технологій в освіту є важливим чинником створення нової системи освіти, що відповідає вимогам ІС і процесу модернізації традиційної системи освіти.

Важливість і необхідність впровадження ІКТ у навчання обґрунтовується міжнародними експертами і вченими. ІКТ торкаються всіх сфер діяльності людини, але, мабуть, найбільш сильний позитивний вплив вони мають на освіту, оскільки відкривають можливості впровадження абсолютно нових методів викладання і навчання.

Як свідчать дослідження учених, основними напрямами формування перспективної системи освіти, що мають принципово важливе значення для України, котра нині перебуває на етапі складних економічних перетворень, є такі:

- підвищення якості освіти шляхом її фундаменталізації, інформування учнів і студентів про сучасні досягнення науки у більшому обсязі та швидшими темпами;

- забезпечення орієнтації навчання на нові технології ІС і насамперед на ІКТ;

- забезпечення більшої доступності освіти для різних верств населення;

- підвищення творчого потенціалу освіти.

Упровадження комп'ютера в сферу освіти стало початком революційного перетворення традиційних методів і технологій навчання та всієї галузі освіти. Важливу роль на цьому етапі, крім комп’ютерів, відіграють такі ІКТ: телефонні засоби зв'язку, телебачення, космічні комунікації, що переважно застосовуються в процесі управління процесом навчання і системах додаткового навчання.

За місцем своєї роботи, на педагогічній раді, провела семінар за темою "Використання ІКТ в освіті"

Мета: ознайомлення з ІКТ та впровадження ІКТ в освітно-виховний процес.

МЕТОЮ СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ БУЛО РОЗШИРИТИ ЗНАННЯ ПЕДАГОГИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ, СФОРМУВАТИ В СТУДЕНТІВ ТЕОРЕТИЧНІ ЗНАННЯ, ПРАКТИЧНІ ВМІННЯ Й НАВИЧКИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, СТИМУЛЮВАТИ ТВОРЧУ АКТИВНІСТЬ. В ХОДІ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ СЕМІНАРУ ПЕДАГОГИ ВПРАВЛЯЛИСЯ В РІЗНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ: СКЛАДАЛИ ОПИСОВІ РОЗПОВІДІ ЗА КАРТИНКАМИ НЕ ПОВ’ЯЗАНИМИ МІЖ СОБОЮ, СКЛАДАЛИ КАЗКИ-НЕБИЛИЦІ ЗА ІЛЮСТРАЦІЯМИ РІЗНИХ СЮЖЕТІВ З УКРАЇНСЬКИХ КАЗОК ТА ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ ЗРАЗКИ ІГОР З МОНТЕССОРІ-МАТЕРІАЛАМИ НА РОЗВИТОК СЕНСОРИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 1-ГО РОКУ.


Посилання на презентацію, щодо ікт. https://www.slideshare.net/Pavlova71/ss-30765424


Фотозвіт

Пед рада 453.jpeg


Завдання 4

Завдання 4 1.Підготувати методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи,формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи.

1.Інформаційно-освітнє середовище – це: системно організована сукупність інформаційного, технічного, навчально-методичного забезпечення, яке нерозривно пов’язане з людиною як суб’єктом освітнього процесу; організаційно-методичні засоби, сукупність технічних і програмних засобів зберігання, оброблення, передавання інформації, що забезпечують оперативний доступ до інформації і здійснення освітніх наукових комунікацій.

Основні напрями, що сприятимуть формуванню та розвитку інформаційно-освітнього середовища такі:

- дисемінація кращого досвіду створення інформаційно-освітніх середовищ позашкільних навчальних закладів Київщини та України, способів їх інтеграції в єдиний інформаційний простір;

- удосконалення технічного забезпечення позашкільних навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою;

- підвищення рівня володіння засобами інформаційно-комунікаційних технологій, формування інформаційної компетентності адміністрації та персоналу;

- створення персональних Веб-сайтів (блогів) керівників, методистів, педагогічних працівників, сайтів (сторінок) кращих гуртків, творчих об’єднань, їхню подальшу інтеграцію з офіційними сайтами позашкільних навчальних закладів;

- активне використання веб-сервісів для ведення блогів (Blogger, Facebook, Google+), зберігання медіафайлів (GoogleDrive, OneDrive, Flickr, Photobucket, Picasa, YouTube, SlideShare), створення інфографіки (Сreately, Visual.ly, Vizualize.me) і ментальних карт (Freemind, MindNote, Сoogle) тощо;

- створення електронних портфоліо (професійних, методичних, творчих) керівників, педагогічних працівників і вихованців позашкільних навчальних закладів з їх подальшим розташуванням на наявих віртуальних ресурсах;

- створення віртуальних методичних кабінетів, віртуальних методичних об’єднань;

- використання в управлінській практиці автоматизованих систем управління персоналом;

- розроблення та апробацію в педагогічній практиці електронних засобів навчального призначення, дистанційних навчальних курсів за основними напрямами позашкільної освіти.

Отже, керівникові залишилося зовсім небагато: правильно сформулювати єдину стратегічну мету діяльності навчального закладу, стимулювати педагогів професійно зростати й розвиватися, забезпечити ефективну систему контролю. Адже саме керівники, за словами Павла Хобзея, мають вести колектив до змін.

Удосконалити модель ІОС навчального закладу. Створити умови для активного використання сучасних інформаційних технологій у педагогічному процесі. Надати педагогам можливість вивчення нових інформаційних технологій. Забезпечити доступ до освітніх ресурсів і обміну інформацією для здійснення контактів і участі в проектах. Надати можливість створення та публікації в електронному вигляді навчальних і методичних матеріалів.

2.Рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури. Рекомендації щодо розвитку:

побудова серверної інфраструктури; введення служби каталогів Active Directory для цілей аутентифікації; налагоджування сервісів SUS/WUS для автоматичного оновлення; застосування антивірусного захисту; захист трафіку за допомогою ISA; реалізація за допомогою Windows Server базових сценаріїв мережевої технології (DNS, DHCP).

3.Рекомендації щодо Формування ІКТ- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

Для формування ІКТ-компетентності співробітників - педагогів доцільно використовувати:

– семінари (тематичні, навчальні, практичні)

– консультації

– конкурси

– майстер-класи

– експериментально-дослідницька робота


Семінари організовуються з метою більш поглибленого вивчення теми, вдосконалення умінь і навичок. Вони проводяться вихователем-методистом або до їх проведення залучаються вихователі, що мають високий рівень володіння засобами ІКТ або позитивний досвід використання ІКТ у професійній діяльності. На тематичних семінарах вихователі навчаються використовувати засоби ІКТ, що передбачають ознайомлення з програмою Microsoft PowerPoint; створення презентації; роботу зі слайдами; використання таблиць та малюнків; застосування анімації.

Метою практикумів є вдосконалення отриманих навичок, набуття досвіду застосування ІКТ в професійній діяльності. Теми практикумів:

1.Спілкування в інтернет-форумі

2.Електронне листування та створення персональної електронної скриньки

3.Створення сайту ЗДО

4. Інформаційно-комунікативні технології у роботі з дітьми, педагогами, батьками та громадськістю.


Для вдосконалення навичок користування комп’ютером, підвищення ІК-компетентності педагогічних працівників, а також, щоб стимулювати обмін найкращим досвідом, пошук нових творчих методів і прийомів використання інформаційних технологій у роботі з дітьми та їхніми батьками, організовуються конкурси для педагогів:

– цифрових презентацій «Моя група»;

– електронних методичних матеріалів і презентацій для занять;

– найсучасніше портфоліо педагога;

– електронних групових газет.Проведення консультацій щодо впровадження ІК-технологій сприяють розширенню знань педагогів про їх використання у навчально-виховному процесі, орієнтовними темами консультацій можуть бути:

1. «Роль ІКТ у роботі дошкільного закладу».

2. «Методичні рекомендації щодо впровадження інформаційних комунікативних технологій у навчально-виховному процесі ДНЗ».

3. «Мультимедійна презентація як інструмент мульт-терапії».

4. «Комп’ютер – найперший помічник у роботі». 5. «Як зробити якісну презентацію та презентувати її».

6. «Використання мультимедійних презентацій у ДНЗ» тощо

Завдання 5

Презентація результатів практики на Вікі-порталі.

Безымянный2.png
]]