Готмар Альона Романівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Mcaticon.png
Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика

Cтудентки Готмар Альони Романівни групи ПОм-2-20-1.4з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту з 27.09.2021р. по 24.10.2021 р.


База для проходження практики

База для проходження практики: Романо-германська гімназія № 123 м. Києва, Подільського району ( вул.Копилівська 23) Посилання на сайт школи можна переглянути тут

Hffhk.png

Завдання 1

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі


1.

Адміністрація та співробітники закладу використовують ІКТ для організації роботи за такими напрямками:

Управлінська діяльність

 • ведення бухгалтерського обліку;
 • ведення ділової документації;
 • опрацювання та поширення нормативно-правових документів;
 • розрахунок стажу роботи працівників;
 • створення бази даних працівників та учнів гімназії;
 • співпраця іншими освітніми закладами.

Методична діяльність

 • ведення ділової документації;
 • збір статистичних даних та оформлення результатів у вигляді діаграм,таблиць,тощо;
 • створення презентацій до методичних заходів (семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для учнів);
 • накопичення методичної та художньої літератури, збереження корисних посилань в мережі Internet для самоосвіти вчителів.

Освітній процес

 • мультимедійний супровід дітей на уроках;
 • самоосвіта педагогів.
Інтерв'ю із заступником директора Романо-германської гімназії м.Києва, Подільського району Клименко Ілоною Григорівною
Notepad-Bloc-notes-icon.png

Посилання на інтерв'ю можна переглянути тут
Після проведення інтерв`ю із заступником директора гімназії - Клименко Ілоною Григорівною, можна зробити висновок, що зараз дуже актуально та важливо застосовувати сучасні інформаційні технології у навчанні. ІКТ успішно викорстовуються під час уроків, різноманітних свят, конкурсів та інших заходів. Адміністрація закладу веде документообіг в електронному вигляді. З цього року впровадили електронні журнали для вчителів та вихователів. Керівництво школи прагне, щоб весь педагогічний колектив був компетентний з питань ІКТ.


2.

Блокнот.png
Аналіз політики впровадження ІКТ

Результати анкетування показали, що вчителі не достатньо володіють ІКТ, та потребують додаткових знань та умінь щодо їх використання в освітньо-виховному процесі.


3.

Аналіз ІТ-інфраструктури Романо-германської гімназії № 123

Аналіз ІТ-інфраструктури Романо-германської гімназії № 123 можна переглянути тут


Завдання 2

Цікаво про ІКТ для вчителів
Блог для вчителів.png

Посилання на блог можна переглянути тут


Завдання 3

Семінар (тренінг) для вчителів початкових класів Романо-германської гімназії № 123 м.Києва, Подільського Району

Проведення семінару

 • Тема : " Запровадження і робота з електронним журналом HUMAN "
 • Мета: Ознайомити колег з електронною платформою HUMAN, показати та навчити правилльно нею користуватись, вводити інформацію.

Зміст семінару:

 • Вступна бесіда
 • Ознайомлення з вимогами до ведення електронного журналу
 • Інформація про основні педагогічні цілі використання електронного журналу
 • Визначення причин особистої зацікавленості педагога до переходу на електронну версію журналу HUMAN
 • Напрямки роботи педагога з використанням ІКТ
 • Пам’ятка для педагога по роботі з електронним журналом HUMAN
 • Робота з батьками
 • Результати використання електронного журналу вчителями
 • Підсумок семінару

Презентацію до проведеного семінару можна переглянути тут

Завдання 4

Kartinki 3206 21161439.png
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Однією з необхідних умов успішної реалізації модернізації освіти на сучасному етапі є формування єдиного інформаційного освітнього середовища на всіх рівнях із забезпеченням їх інтеграції. Первинного значення в цьому процесі набуває створення єдиного ІОС в кожній освітній установі. Інформатизація в навчальному закладі потребує не лише встановлення в ньому персональних комп’ютерів і навчання комп’ютерної грамотності – вона не відбуватиметься без перебудови всього процесу навчання на базі використання інформаційно-комунікаційних технологій, діяльності студентів, учнів і викладачів в умовах доступу до безмежного світу інформації. Створення єдиного освітнього інформаційного середовища сприяє розвитку навчальної, педагогічної, управлінської й обслуговуючої діяльності навчального закладу, де провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології, що дозволяють підвищити якість і доступність навчального процесу.

Для керівництва:

 • створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;
 • організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи,
 • впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;
 • впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;
 • здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;
 • створити електронні бази даних педагогічних кадрів;
 • підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;
 • розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 • розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами.

Для викладачів :

 • організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів;
 • використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу;
 • здійснювати самостійне навчання;
 • підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.
 • упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;
 • створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;
 • розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.

Модернізації ІТ інфраструктури:

B2172935279.png
 • Забезпечення гімназії новітньою комп’ютерною технікою. Для ефективної підтримки інформаційно-навчального середовища, потрібно розробити механізми її забезпечення достатньою кількістю одиниць сучасної комп’ютерної та цифрової техніки, а також її своєчасного оновлення. Доцільно забезпечити кожний навчальний клас мультимедійним комплексом (цифровий проектор, мультимедійна дошка та персональний комп’ютер педагога)
 • Забезпечення доступом до мережі Інтернет. Для успішного впровадження моделей хмаро орієнтованого навчального середовища (надійний і стійкий канал зв’язку, висока пропускна здатність та ін.
 • Створення єдиної платформи для для всіх внутрішніх і зовнішніх спільнот, тобто це дозволить виконувати обмін документами між учителем і учнями, управляти внутрішніми і зовнішніми проектами і публікувати інформацію. Цей ресурс значно спрощує обмін ідеями і дослідженнями, а також спільну роботу в зручному для користувачів режимі.
 • Створення єдиного архіву для документів, розробок закладу освіти, налаштувати керуючі параметри, включаючи такі як типи документів, політики зберігання та автоматичне сортування вмісту.
 • Створення єдиної корпоративної пошти для всіх учасників навчального процесу гімназії.
 • Учням можна надати додаткові можливості для навчання і спілкування в інтернет просторі, а також дозволити їм персоналізувати засоби для спілкування.

Основними елементами процесу формування ІК є:

 • уміння застосовувати інформаційні технології для демонстрації друкованих графічних документів;
 • уміння використовувати інформаційні технології для демонстрації аудіо і відеоматеріалів на уроці;
 • уміння створювати презентації;
 • уміння систематизувати і обробляти дані за допомогою таблиць,технологічних карт;
 • уміння будувати порівняльні таблиці і виявляти закономірності за допомогою комп'ютера;
 • уміння застосовувати інформаційні технології для моделювання процесів і об'єктів, виконання креслень і ескізів;
 • уміння використовувати комп'ютерне тестування;
 • уміння використовувати мережу Інтернет для вирішення педагогічних питань, збору інформації, участі в телеконференціях, доступу до наукових, педагогічних, методичних даних.

Завантаження9.jpg

Формування ІК вчителя Романо-германської гімназії №123 передбачає:

 • освоєння ними знань і умінь в області інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розвиток комунікативних здібностей вчителя;
 • уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, аналізувати інформацію, здійснювати рефлексію своєї діяльності і її результатів.

У складі ІК вчителя можна виділити такі чотири складові:

 • мотиваційну – наявність мотиву досягнення мети, готовність і інтерес до роботи, постановка і усвідомлення цілей інформаційної діяльності;
 • когнітивну – наявність знань, умінь і здатності застосовувати їх в професійній діяльності, аналізувати, класифікувати і систематизувати програмні засоби;
 • суб’єктно-діяльнісну – демонструє ефективність і продуктивність інформаційної діяльності, вживання інформаційних технологій на практиці;
 • рефлексивну – забезпечує готовність до пошуку вирішення виникаючих проблем, їх творчого перетворення на основі аналізу своєї професійної діяльності.

ІНСТРУМЕНТИ ІКТ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ВІРТУАЛЬНА ШКОЛА ІКТ

750 × 350 px