Буйницька Оксана Петрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

ОСОБИСТІ ДАНІ

buinytska.JPG
Буйницька Оксана Петрівна
Рейтинг на 2017 рік: 286
(#3 у рейтингу університету)

Рейтинг на 2016 рік: 221
(#3 у рейтингу університету)

Рейтинг на 2015 рік: 64
(#4 у рейтингу університету)
Підрозділ
НДЛ інформатизації освіти
Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін (Суміщення)
Посада
Завідувач науково-дослідної лабораторії, Доцент кафедри (Суміщення)
Вчене звання / Науковий ступінь
Кандидат наук. Доцент.
LinkedIn
Facebook
Schoolar
E-mail

Додаткові відомості

Освіта

Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут імені В.П.Затонського, 1995, спеціальність 0104 фізика, кваліфікація вчитель фізики, інформатики та обчислювальної техніки

Перелік місць роботи

Завідувач науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти (з жовтня 2012 р.), доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління (2016, за суміщенням);

Заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту психології та соціальної педагогіки (січень 2008- вересень 2012); доцент кафедри інформатики Інституту лідерства (2011, за суміщенням);

Старший викладач кафедри інформатики та математичних дисциплін (з вересня 2007 р); викладач кафедри інформатики (з вересня 2006 р.).

Теми дисертацій (захищених)

Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної школи у позакласній роботі: Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук зі спеціальності 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)". Дата захисту 12.11.2008 р.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у фахових та міжнародних виданнях

2020 рік

 1. Буйницька О., Варченко-Троценко Л, Грицеляк Б. (2020) Цифровізація закладу вищої освіти Освітологічний дискурс : електронне наукове фахове видання - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. - № 28. - 64-79. ISSN 2312-5829 (фахове, НМБ ERIH PLUS)

2019 рік

 1. Буйницька О., Василенко С. (2019) Використання ЕНК для підвищення цифрової компетентності майбутніх учителів Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету : електронне наукове фахове видання - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. - спецвипуск-24-09-19. - c. 44-62. ISSN 2414-0325 (фахове, НМБ ERIH PLUS)
 2. Morze N., Buinytska O. (2019) Digital Competencies of University Teachers In: Smyrnova-Trybulska E., Kommers P., Morze N., Malach J. (eds) Universities in the Networked Society. Critical Studies of Education, vol 10. Springer, Cham, 2019. – с. 19-37. (міжнародне, НМБ WoS, НМБ Scopus)
 3. Буйницька О. (2019) Структурно-функційна модель інформаційно-освітнього середовища університету Інформаційні технології і засоби навчання, 2019. – т.69, № 1. – с. 268-278. (фахове, НМБ WoS)
 4. Буйницька О., Смірнова В., Тютюнник А. (2019) Інтернет-портал як складова формування іміджу сучасного університету Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету : електронне наукове фахове видання - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. - № 7. - c. 1-16. ISSN 2414-0325 (фахове, НМБ ERIH PLUS)


2018 рік

 1. Буйницька О. (2018) Тест з самодіагностики як один із інструментів визначення рівня цифрової компетентності магістра Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету : електронне наукове видання - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. - № 5. - c. 29-40. ISSN 2414-0325 (НМБ ERIH PLUS)
 2. Buinytska О., Hrytseliak B., Smirnova V. (2018) Персональний кабінет учасника освітнього процесу у системі Moodle Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах середньої та вищої освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. - c. 33-35.
 3. Морзе Н., Буйницька О., Варченко-Троценко Л. (2018) Rating as assessment tool of quality and competitiveness of University Open Educational E-environment of modern university : Electronic scientific journal - К. : Borys Grinchenko Kiev University, 2018. - № 4. - c. 16-32. ISSN 2414-0325 (НМБ ERIH PLUS)

2017 рік

 1. Eff ective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning: Monograph (колективна) / Scientific Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska. Use of bot-technologies for educational communication at the university (Morze, Nataliia та Buinytska, Oksana та Varchenko-Trotsenko, Liliia. р. 239-249). - Poland, Studio-Noa for University of Silesia in Katowice, 2017. – 450 с. ISBN: . (проіндексована у НМБ WoS 06.2018)
 2. Буйницька О. П., Грицеляк Б.І. (2017) Integration of information and educational systems in the universal education university electronic environment Open Educational E-environment of modern university : Collected Scientific Works - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. - № 3. - c. 6-16. ISSN 2414-0325 (НМБ ERIH PLUS)
 3. Морзе Н. В., Буйницька О. П. (2017) Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників – ключова вимога якості освітнього процесу Інформаційні технології і засоби навчання, 2017. – т.59, № 3. – с. 189-200. (фахове, НМБ WoS)
 4. Морзе Н. В., Буйницька О. П. (2017) Система рейтингових показників оцінювання діяльності викладачів сучасних університетів Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – № 19 (26). – с. 34-44. (фахове)
 5. N. Morze, O. Buinytska, O. Glazunova, O. Kuzminska, G.Protsenko, I. Vorotnykova (2017) [E-learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators] ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proc. 13th Int. Conf. ICTERI 2017, Kyiv, Ukraine, May 15-18, 2017, CEUR-WS.org, online http://ceur-ws.org/Vol-1844/ (http://icteri.org/icteri-2017/icteri-2017-proceedings/) (міжнародне, НМБ Scopus)

2016 рік

 1. Морзе Н. В., Буйницька О. П. (2016) [E-LEARNING MANAGERS TRAINING TO DESIGN HIGH-TECH ELECTRONIC LEARNING ENVIRONMENT] International Journal of Research in E-learning (IJREL), Vol. 5 (2016) : University of Silesia, Faculty of Ethnology and Educational Science, Poland, 2016. - р. (міжнародне)
 2. Буйницька О. П., Смірнова В.А., Степура І.С. (2016) Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості відкритого освітнього е-середовища Університету Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету : міжн. зб. науков. праць - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. - № 2. - c. 107-119. ISSN 2414-0325 (НМБ ERIH PLUS)

2015 рік

 1. Морзе Н. В., Буйницька О. П. (2015) OPEN E-ENVIRONMENT – THE KEY INSTRUMENT OF THE EDUCATION QUALITY International Journal of Research in E-learning (IJREL), Vol. 1, Issue 1 (2015) : University of Silesia, Faculty of Ethnology and Educational Science, Poland, 2015. - р. 25-47. (міжнародне)
 2. Морзе Н. В., Буйницька О. П. (2015) Імплементація корпоративних стандартів ік-компетентності – запорука якісного відкритого е- середовища університету Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету : міжн. зб. науков. праць - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. - № 1. - c. 48-66. ISSN 2414-0325 (НМБ ERIH PLUS)
 3. Морзе Н. В., Буйницька О. П. (2015) Як сформувати ІКТ-компетентність сучасного магістра? Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. - № 24. - c. 10-20.(фахове)
 4. Буйницька О. П. (2015) Модуль "електронний деканат" в системі управління навчальним контентом середовища LMS Moodle Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (4 (57)). с. 62-71. (фахове)
 5. Морзе Н. В., Буйницька О. П. (2015) Public Information and Educational Environment as One of the Ways to Improve the ICT Competence of Future Specialists Information and Communication Technology in Education ICTE 2015 (Чехія). с. 132-143. ISSN 978-80-7464-763-5. (міжнародне, НМБ)
 6. Морзе Н. В., Буйницька О. П. (2015) Формування компетентностей майбутніх фахівців з програмної інженерії Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (2-3 (56)). с. 15-20. (фахове)

2014 рік

 1. Морзе Н. В., Буйницька О. П., Грицеляк Б. І. (2014) Вбудовані системи, програмне забезпечення для їх проектування в системі навчання майбутніх студентів Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (3 (51)). с. 68-74. (фахове)
 2. Буйницька О. П., Грицеляк Б. І. (2014) Институционный репозиторий как средство повышения научного рейтинга преподавателя Образовательные технологии и общество: международный журнал / восточно-европейская подгруппа, Россия, 17 (1). с. 408-416. ISSN 1436-4522 (міжнародне, НМБ)
 3. Морзе Н. В., Буйницька О. П. (2014) Corporate Standard of ICT competence of masters Інформаційні технології в освіті (19). с. 9-21. ISSN 1998-6939 (фахове, НМБ)

До 2014

 1. Буйницька О.П., Грицеляк Б. І. (2013) Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету Інформаційні технології і засоби навчання, 36 (4). с. 66-83. ISSN 2076-8184 (фахове, НМБ)
 2. Буйницька О. П. (2013) Rector's control as a form of quality estimation of study Инновации в науке : сборник научных статей. – Новосибирск : Изд. «СибАК», 2013. – С. 99–106. (22). с. 99-105. ISSN 2308-6009 (міжнародне, НМБ)
 3. Буйницька О. П. (2012) Використання віртуального навчального середовища при підготовці фахівців соціальної сфери Соціальна робота в Україні: теорія і практика (1). с. 183-190. (фахове)
 4. Буйницька О. П. (2011) Використання електронних навчально-методичних комплексів у процесі фахової підготовки студентів Інформаційні технології і засоби навчання / Електронне наукове фахове видання (5(25)). c. 16-26. (фахове, НМБ)
 5. Буйницька О. П. (2011) Система тестової перевірки ключових компетентностей студентів Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору (3(27)). с. 80-88. (фахове)
 6. Буйницька О. П., Носенко Т. І. (2011) Організація спільного віртуального простору викладача і студентів засобами технологій web 2.0 Комп'ютер у школі та сім'ї (8). с. 19-21. (фахове)
 7. Буйницька О. П. (2010) Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі Електронний збірник наукових праць "Вісник психології і педагогіки" (2).
 8. Буйницька О. П. (2010) Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі Фізика та астрономія в школі (4). с. 39-41. (фахове)
 9. Буйницька О. П. (2010) Використання інноваційних інформаційних технологій навчання у підготовці фахівців напряму підготовки «Педагогічна освіта» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики", 13-14 травня 2010 р.. с. 125-128.
 10. Буйницька О. П. (2010) Тестовий контроль як засіб вимірювання навчальних досягнень студентів Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції //збірник наукових праць (16). с. 76-78. (фахове)
 11. Буйницька О. П. (2009) Використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі професійної підготовки соціальних педагогів Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (11). с. 29-32. (фахове)
 12. Буйницька О. П. (2009) Інтерактивні технології у процесі професійної підготовки соціальних педагогів Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності", 5-7 листопада 2009 р.. с. 22-23.
 13. Буйницька О. П. (2007) Цікавість як засіб підвищення ефективності навчання фізики Фізика та астрономія в школі (1). с. 24-35. (фахове)
 14. Буйницька О. П. (2006) Використання нових інформаційних технологій у позакласній роботі з фізики Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми / збірник наукових праць (12). с. 182-184. (фахове)
 15. Буйницька О. П. (2006) Ігри на уроках фізики Фізика та астрономія в школі (6). с. 24-31. (фахове)
 16. Буйницька О. П. (2005) Елементи цікавої фізики та експерименту під час вивчення фізики Фізика та астрономія в школі (2). с. 41-44. (фахове)
 17. Буйницька О. П. (2005) Використання інформаційно-комунікативних технологій у шкільному курсі фізики Фізика та астрономія в школі (4). с. 24-29. (фахове)
 18. Буйницька О. П. (2004) Урок-дослідження "Світ електрики" (8 клас) Фізика та астрономія в школі (6). с. 2-4. (фахове)

Автореферати та дисертації

 1. Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної школи у позакласній роботі. Автроеф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика). - Київ, 2008. - 20с.
 2. Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної школи у позакласній роботі : Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика). – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2008. – 204 с.

Монографії

 1. Universities in the Networked Society. Critical Studies of Education: Monograph (колективна) / Editors Smyrnova-Trybulska E., Kommers P., Morze N., Malach J. Digital Competencies of University Teachers (Morze, Nataliia та Buinytska, Oksana. р. 19-37). - Springer, Cham, vol 10, 2019. -p.301. Print ISBN 978-3-030-05025-2. Online ISBN 978-3-030-05026-9. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-05026-9.
 2. Eff ective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning: Monograph (колективна) / Scientific Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska. Use of bot-technologies for educational communication at the university (Morze, Nataliia та Buinytska, Oksana та Varchenko-Trotsenko, Liliia. р. 239-249). - Poland, Studio-Noa for University of Silesia in Katowice, 2017. – 450 с. ISBN: .
 3. E-learning Methodology – Implementation and Evaluation: Monograph (колективна) / Scientific Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska. E-education content management (Oksana Buinytska. р. 451-467). - Poland, Studio-Noa for University of Silesia in Katowice, 2016. – 480 с. ISBN: 2451-3644 (print edition) ISSN 2451-3652 (digital edition) ISBN 978-83-60071-86-1.
 4. IT tools - Good Practice of Effective Use in Education: Monograph (колективна) / Scientific Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska. IMPLEMENTATION OF CORPORATE STANDARDS OF ICT COMPETENCE – GUARANTEE QUALITATIVE OPEN ELECTRONIC ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY (Nataliia Morze, Oksana Buinytska, Bohdan Hrytseliak. р. 41-61). - Poland, Studio-Noa for University of Silesia in Katowice, 2015. – 368 с. ISBN: 978-83-60071-82-3 2015.
 5. Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри: монографія (колективна) / редкол.: Огнев'юк В.О., Хоружа Л.Л. та ін. Розділ ІІ. ІК-компетентність викладачів і студентів як шлях до формування інформаційно освітнього середовища університету (Н.Морзе, О.Буйницька, А.Кочарян. с. 151-195). - Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – 368 с.

Конкурсні проекти

 1. Підвищення рівня знань учнів загальноосвітніх навчальних закладів засобами позакласної роботи - Науково-дослідницька робота на конкурс "Інтелект молодих - на службу столиці". - Київ, 2007. - 50с.

Навчальні та навчально-методичні посібники

 1. Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент" (розділ V). / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О]. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2019. - 84 с.
 2. Я - в інформаційному середовищі університету. / Я - студент (розділ 5): навчальний посібник. / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О] - 8-є вид., зі змінами. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2019. с. 117-170. Рекомендовано МОН України / лист № 1/11-8799 від 22.09.10 ISBN N 978-966-7548-84-1
 3. Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент" (розділ V). / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О]. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2018. - 84 с.
 4. Я - в інформаційному середовищі університету. / Я - студент (розділ 5): навчальний посібник. / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О] - 7-є вид., зі змінами. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2017. с. 117-170. Рекомендовано МОН України / лист № 1/11-8799 від 22.09.10 ISBN N 978-966-7548-84-1
 5. Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент" (розділ V). / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О]. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2017. - 84 с.
 6. Створення сучасного електронного курсу в системі Moodle : навчальний посібник. / [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О]. - Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2016. – 232 с. ISBN 978-617-608-064-0.
 7. Я - в інформаційному середовищі університету. / Я - студент (розділ 5): навчальний посібник. / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О] - 6-є вид., зі змінами. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2016. с. 117-170. Рекомендовано МОН України / лист № 1/11-8799 від 22.09.10 ISBN N 978-966-7548-84-1
 8. Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент". / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О]. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2016. - 84 с.
 9. Я - в інформаційному середовищі університету. / Я - студент (розділ 5): навчальний посібник. / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О] - 5-є вид., зі змінами. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2015. с. 111-160. Рекомендовано МОН України / лист № 1/11-8799 від 22.09.10 ISBN 978-966-7548-84-1
 10. Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент". / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О]. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2015. - 68 с. ISBN 978-617-658-012-6.
 11. Я - в інформаційному середовищі університету. / Я - студент (розділ 5): навчальний посібник. / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О] - 4-є вид., зі змінами. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. с. 163-211. Рекомендовано МОН України / лист № 1/11-8799 від 22.09.10 ISBN 978-966-7548-84-1
 12. Я - в інформаційному середовищі університету. / Я - студент (розділ 5): навчальний посібник. / За заг. ред. Огнев'юка В.О. [Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко Л.О] - 3-є вид., зі змінами. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. с. 157-181. Рекомендовано МОН України / лист № 1/11-8799 від 22.09.10 ISBN 978-966-7548-84-1
 13. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.].- К. : Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. Рекомендовано МОНМС України / лист № 1/11-7256 від 04.08.11 ISBN 978-611-01-338-1
 14. Портативний електронний комплекс навчальної дисципліни + CD диск: навчально-методичний посібник. - Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2012. – 20 с. ISBN 978-617-608-035-0
 15. Портативний електронний комплекс навчальної дисципліни "Інформаційні технології та технічні засоби навчання": електронний навчально-методичний комплекс з портативним електронним підручником. - Система дистанційного навчання Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Б.Грінченка. Режим доступу: http://moodle.kmpu.edu.ua/ipsp/course/category.php?id=15
 16. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.-Навчальний посібник.-Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2011. – 184 с. ISBN 978-966-2937-88-6
 17. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: курс лекцій.-Навчальний посібник.-Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2010. – 180 с. ISBN 978-966-2937-88-6
 18. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. курсу.-навчально-методичний посібник.-Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2009. – 98 с.
 19. Навчальні проекти в позакласній роботі з фізики (з використанням сучасних інформаційних технологій: посіб. для вчителів.-навчально-методичний посібник.-Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2007. – 60 с.
Посібник мудл.png Inftexntzn.jpg 2012навчпос.jpg 2012 1навчпос.jpg 2010навчпос.jpg 2009навчпос.jpg 2007navchpos.jpg

Робочі навчальні програми

 1. Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища: робоча програма навчальної дисципліни для спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи», спеціалізація "Управління електронним навчанням". - К.: КУБГ, 2017.
 2. Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища: робоча програма навчальної дисципліни для спеціальності 8.01010201 «Початкова освіта», 8.01010101 "Дошкільна освіта", спеціалізація "Управління електронним навчанням". - К.: КУБГ, 2017.
 3. Науково-дослідницька діяльність соціального педагога: робоча програма навчальної дисципліни для спеціальності 231 «Соціальна робота». - К.: КУБГ, 2016.
 4. ІКТ у викладацькій діяльності: робоча програма навчальної дисципліни для спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота». - К.: КУБГ, 2016.
 5. Сучасні ІКТ у соціальній сфері: робоча програма навчальної дисципліни для спеціальності 231 «Соціальна педагогіка», з.ф.н. - К.: КУБГ, 2016.
 6. Методика викладання фахових дисциплін: робоча програма навчальної дисципліни для спеціальності 8.04030201 Інформатика. - К.: КУБГ, 2016.
 7. ІКТ у викладацькій діяльності: робоча програма навчальної дисципліни для спеціальності 8.01010601 «Соціальна педагогіка». - К.: КУБГ, 2015.
 8. ІКТ у викладацькій діяльності: робоча програма навчальної дисципліни для спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота». - К.: КУБГ, 2015.
 9. Методика викладання інформатики у вищій школі: робоча програма навчальної дисципліни. - К.: КУБГ, 2015.
 10. Науково-дослідницька діяльність соціального педагога: робоча програма навчальної дисципліни. - К.: КУБГ, 2015.
 11. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у психології. - Навчальна програма. - Кам'янець_подільський, ПП Буйницький, 2012. - 20с.
 12. Інформаційні технології та технічні засоби навчання.- Навчальна програма -К: КМПУ, 2008. -36с

Інші матеріали

 1. Сучасна сім’я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 травня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун т ім. Б. Грінченка, Інст. пед. освіти і осв. дорослих НАПНУ, Інст. соц. та політ. псих. НАПНУ; [редкол.: Хоружа Л. Л., Безпалько О.В., Буйницька О.П. та ін.]. – К. : [Київ. ун т ім. Б. Грінченка], 2012. – 192 с.
 2. Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» / За заг. Ред. Огнев’юка В.О. Авт.колектив: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, Н.М. Віннікова, А.Л. Стеблецький, Г.В. Бєлєнька, О.П. Буйницька, О.І. Бонь, Г.Г. Кондратенко. – : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 176 с.
 3. Перші кроки у науку: матеріали студентської науково-практичної конференції, 18-19 травня 2011 р. / [редкол.: О.П. Буйницька, О.М. Лозова, Веретенко Т.Г., Денисюк О.М., Подшивайлова Л.І..] – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2011. - 60 с.

Профілі в науковометричних базах

РІНЦ, Росія.Аналіз публікаційної активності AuthorID: 652932

Google Академія, США

IndexCopernicus, Польща

ORCID ID

Publons ID

ResearcherID ResearcherID: O-1538-2016

Scopus ID

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

«Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP (15.10.2017 - 14.10.2020)

Tempus-проект «Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії» (DesIRE), 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR (01.12.2013 - 01.04.2017)


Доповіді на міжнародних конференціях та форумах

 • Використання ЕНК для підвищення цифрової компетентності майбутніх учителів.- International Conference : New Pedagogical Approaches in STEAM Education (project MoPED). - Kyiv, BGKU, 26-28 September 2019
 • Персональний кабінет учасника освітнього процесу у системі Moodle.- Всеукраїнська науково-практична конференція : Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах середньої та вищої освіти. - Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова, 9 жовтня 2018
 • Use of Bot-technologies for educational communication at the university.- 9th Annual International Scientific Conference DLCC2017. Subtitle: Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning : Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning. - Cieszyn-Katowice, Poland, 16 Oktober 2017
 • Integration of information and educational systems in the universal education university electronic environment.- III International Scientific Conference : Open educational e-environment of modern University. - Kyiv, BGKU, 8 September 2017
 • E-Learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators.- 13th International Conference ICTERI 2017. Subtitle: ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. - Kyiv, Ukraine, May 2017
 • E-Education Content Management.- 8th Annual International Scientific Conference DLCC2016. Subtitle: E-learning Methodology – Implementation and Evaluation : Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning. - Cieszyn, Poland, 11 Oktober 2016
 • 1. Webometrics Rating as Instrument for quality assessment of open Educational E-environment University. 2. Підготовка менеджерів електронного навчання.- II International Scientific Conference : Open educational e-environment of modern University. - Kyiv, BGKU, 9 September 2016
 • Implementation of corporate standards of ict competence – guarantee qualitative open electronic environment of the university.- 7th International Scientific Conference (DLCC) 2015 : Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning. - Poland, University of Silesia in Katowice, 13 Oktober 2015
 • Public Information and Educational Environment as One of the Ways to Improve the ICT Competence of Future Specialists.- Information and Communication Technologies in Education (ICTE) 2015, Czech Republic, University of Ostrava, 15-17 September 2015
 • Open educational e-environment of the modern university.- International Scientific Conference : Open educational e-environment of the modern university: International scientific conference. - Kyiv, BGKU, 20 August 2015
 • Корпоративний стандарт ІКТ компетентності магістрів.-2 nd International Workshop on Methods and Resources of Distance Learning (MRDL) 2014 – ICTERI 2014: International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications, Kherson, 09-12 June 2014
 • Впровадження інноваційних технологій в відкритому інформаційному просторі сучасного університету.-Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих навчальних закладах : V міжнародна наук.-практ. конференція, 29 березня 2013 р. - Київ
 • Розвиток особистості студента в сучасному інформаційно-освітньому просторі.-Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства: міжнародна наук.-практ. Конференція, 13 грудня 2012 р. - Київ
 • Портативний електронний пристрій як засіб підвищення рівня успішності майбутнього фахівця.-Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: міжнародна наук.-практ. Конференція, 28-29 березня 2012 р. - Київ
 • Використання віртуального навчального середовища при підготовці фахівців соціальної сфери.-Соціальна робота на межі тисячоліть: концепції, технології, стратегії: міжнародна наук.-практ. Конференція, 29 квітня 2011 р. - Київ
 • Інформаційна компетенція соціального педагога: структурний аналіз.-Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: міжнародна наук.-практ. Конференція, 16 листопада 2011 р. - Київ
 • Система тестової перевірки ключових компетентностей студентів.-Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: VI міжнародна наук.-практ. Конференція, 24-26 листопада 2011 р. - Київ
 • Інтеграція ІКТ в навчальний процес майбутніх соціальних педагогів.-Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності: міжнародна наук.-практ. Конференція, 11-13 лютого 2010 р. - Ніжин
 • Використання інноваційних інформаційних технологій навчання у підготовці фахівців напряму підготовки «Педагогічна освіта.-Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики: всеукраїнська наук.-практ. Конференція, 13-14 травня 2010 р. - Київ
 • Формування інформаційних компетентностей майбутніх соціальних педагогів у сучасному освіто логічному просторі.-Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: всеукраїнська наук.-практ. Конференція, 15 грудня 2010 р. - Київ
 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки соціальних педагогів.-Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах: міжнародна наук.-практ. Конференція, 9-10 квітня 2009 р. - Київ

Професійна сертифікація

 • Erasmus + Programme, CBHE Action, "MoPED: Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments" N 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. Курси підвищення кваліфікації (32 год) з розвитку цифрової компетентності, 13, 14, 24, 25 червня 2019. - Kyiv, BGKU
 • Корегування профілів автора та установи у Scopus: основні принципи формування та управління", 30 листопада 2018 р. - Київ (BrigtTALK https://www.brighttalk.com/webcast/10439/340928)
 • Erasmus + Programme, CBHE Action, "MoPED: Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments" N 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. MoPED WP2 work-group meeting; EACEA and NEO Ukraine Ukraine MoPED project monitoring, 17-19 September 2018. - Ivano-Frankivsk, Ukraine
 • Nextlab. Co-creating Inquiry Spaces for your lesson using Go-Lab Ecosystem, 10, 11, 14 September 2018. - Kyiv, BGKU
 • Erasmus + Programme, CBHE Action, "MoPED: Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments" N 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. Group Work Meeting, 11-12 June 2018. - Kyiv, BGKU
 • КУБГ. Всеукраїнський форум "Бренд освітньої установи: від задуму до популярності" та тренінг "Розробка та підтримка веб-сайту освітньої установи", 24 березня 2018 р. - Київ
 • Erasmus + Programme, CBHE Action, "MoPED: Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments" N 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. Kick-off Meeting, 14-15 December 2017. - Bilbao, Spain
 • Erasmus + Programme, CBHE Action, "MoPED: Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments" N 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. MoPED preliminary coordination meeting, 06-07 November 2017. - Ivano-Frankivsk, Ukraine
 • Erasmus+. День переможців та виконавців проектів Еразмус+ Розвитку потенціалу вищої освіти (CBHE): як управляти та реалізовувати проекти (готувати проектні заявки, застосовувати правила візуалізації реалізації проектів та поширення результатів, управляти бюджетом проекту, готувати документацію та звіти, забезпечувати міжнародну співпрацю), 8 листопада 2017 р. - Київ
 • Erasmus + Programme, CBHE Action, "MoPED: Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments" N 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. Participation in the MoPED preliminary coordination meeting, 6-7 November 2017. - Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
 • КУБГ. Цикл занять з лідерства служіння "Особливості роботи у команді", 26.04.2015 - 26.04.2017 рр. - Київ
 • КУБГ. Навчання за програмою тренінгу "Методика дослідницького STEM-навчання: середовище та інструменти", 20-21 квітня 2017 р. - Київ
 • КУБГ. Курси підвищення кваліфікації НПП за модулем з ІКТ", 13 грудня 2016 р. - Київ
 • TEI 2016. Microsoft Партнерство в навчанні. Вплив трендів інформаційного суспільства на якість вищої освіти : міжнародний тренінговий семінар, 15.04.2016 - Київ
 • Microsoft Office Specialist : Has successfully completed the requirements to be recognized as a Microsoft Office Specialist for Office PowerPoint 2013, 24.06.2016 - Certiport
 • Tempus DESIRE. BGKU. Development of a modern e-learning cours, 20.11.2014-01.04.2015 - Київ
 • КУБГ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. 3-й рівень: створення знань", 08 квітня 2015 р. - Київ
 • Microsoft Certificate of learning – Teaching with technology basics. (Навчання з технологіями - 6 атестаційних частин базового курсу), 15 жовтня 2014 р. - Київ
 • Tempus DESIRE: Training Certificate. Болонська система. Вбудовані системи. Он-лайн та віддалені лабораторії. 14-21.09.2014. Нітра, Словаччина
 • Webometrics ranking of world’s universities. «Підвищення Webometrics рейтингу ВНЗ: практичні заходи», «Три кроки – від новачка до експерта», 2013. - Київ
 • Faculty Devepopment Workshop (MS TEI) – MS Faculty Fellow. Міжнародний тренінговий семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів «Освітні ініціативи викладачів» (TEI), 6-7 листопада, 2013 р. - Київ
 • SMART Notebook Training Program. Навчання з програмного забезпечення SMART Notebook для інтерактивних дошок SMART Board, 16 січня 2013 р. - Київ
 • WEB OF KNOWLEDGE Thomson Reuters. Web of Scince: пошук наукових статей, запис, експорт, звіти цитувань. EndNote Web: створення власної бібліотеки, списків, збір і форматування записів з бібліотечних каталогів світу. Платформа Web of Knowledge: пошук різних баз, запис, експорт результатів пошуку. Journal Citation Reports: створення публікацій в журналах з імпакт-фактором, експорт, інтерпретація та користування Імпакт-фактором. 30 січня – 3 лютого, 2012 р. - (Варшава).
 • IBM SPSS. Introductio to Statistical Analisis Using IBM SPSS Statistics –ILT (Введення в статистичний аналіз за допомогою SPSS Statistics –ILT), 14-17 листопада 2011 р. - Київ
 • Intel® Навчання для майбутнього. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту, 15 квітня 2005 р. - Київ
Буйницька-мопед-09-18.jpg Буйницька-Go-Lab-09-18.jpg Мопед 11-12-06-18-1.png Буйницька-Форум Бренд осв уст -24-03-2018.jpg
Мопед 2017.jpg Буйницька-sertificat мопед ІФ 6-7 11 2017.jpg Лідерство2017.jpg С еразмус 08 11 17.jpg
C17 tei 2016.jpg C9bu.jpg C10bu.jpg C18 MOS 2016.jpg
C8bu.jpg C7bu.jpg C6bu.jpg C5bu.jpg
C4bu.jpg C3bu.jpg C2bu.jpg C1bu.jpg

Участь у конкурсах

 • Інтелект молодих - на службу столиці. ІІІ міський конкурс науково-дослідницьких робіт серед студентів та молодич вчених вищих навчальних закладів м. Києва. Підвищення рівня знань учнів загальноосвітніх навчальних закладів засобами позакласної роботи, (ІІ місце). - Київ, 2008.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

 • Моделювання високотехнологічного освітнього середовища для ОКР Магістр
 • Експертиза сучасного інформаційного комунікативного середовища для ОКР Магістр
 • Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища для ОКР Магістр
 • Методика викладання фахових дисциплін для ОКР Магістр
 • ІКТ у викладацькій діяльності для ОКР Магістр
 • Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в соціальній сфері для ОКР Магістр, Спеціаліст
 • Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в психології для ОКР Магістр, Спеціаліст

Аспірантура

 • Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 13.00.10 (керівництво аспіранткою)

Сертифіковані електронні навчальні курси

 • Змістовий модуль "Інформаційно-комунікаційні технології"(Наказ №846 від 28.12.2017)
 • Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища (6 курс) для ОКР Магістр (Наказ №392 від 12.06.2017)
 • Методика викладання фахових дисциплін (5 курс) для ОКР Магістр (Наказ №249 від 10.04.2017)
 • ІКТ у викладацькій діяльності (СРм) (Наказ №611 від 11.11.2016)
 • Змістовий модуль "Інформаційно-комунікаційні технології" для НПП Університету за програмою підвищення кваліфікації (Наказ №611 від 11.11.2016)
 • Методика викладання інформатики у вищій школі (6 курс) для ОКР Магістр (Наказ №574 від 02.12.2015)
 • Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в соціальній сфері (5 курс) для ОКР Магістр (Наказ №317 від 08.07.2015)

Електронні навчальні курси

ENKBu.JPG
Подяка кличко2018.jpg Г2014bu.jpg Г2013bu.jpg УАА подяка 2016.jpg Г2011bu.jpg Г2010bu.jpg П2009bu.jpg
Диплом 2016 Лідер року.jpg Лідер-2017.jpg