Болотна Анна Володимирівна/портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Болотна Анна Володимирівна

Рік вступу

2017

Спеціальність

231 Соціальна робота

Тема наукового дослідження

Соціально-педагогічна підтримка у громадських об’єднаннях батьків неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Лях Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1. Болотна А. В. Елементи концепції соціально-педагогічного супроводу сімей, що виховують неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №10

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Болотна А.В. Сімейне неблагополуччяяк фактор злочинності неповнолітніх. Збірник наукових праць "Науковий Вісник Ужгородського Університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота". 2 (47) (подано до друку)

Інші статті(не входять ні до фахових, ні до наукових)

1. Болотна А.В. Аналіз злочинів, здійснених неповнолітніми в Україні протягом 2018-2019 рр. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, 6-7 лютого 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.1. С 137-141 Файл:Winter Debates.pdf

2. Болотна А.В. Мотиви скоєння злочинів неповнолітніми Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (30 квітня 2020 р., м. Ніжин) / за ред. О. В. Лісовця, С. О. Борисюк. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С 184-186 УДК 378.016: 37.013.42:364] (063)

Файл:Zbirnyk 2020 квітень.pdf

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» Київський університет імені Б.Грінченка (грудень 2017 р.)

Доповідь на тему «Вплив соціально-виховних інститутів на процес соціального становлення особистості»

  • 2. Науково-практична конференція "Непомічені підлітки" учасник конференції (19-20 квітня 2019р.) Файл:Болотна Непомічені підлітки.png
  • 3. Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи. міждисциплінарні перспективи» (червень 2019 р.)

Доповідь на тему «Напрямки перейняття досвіду зарубіжних країн в організації соціально-педагогічного та психологічного супроводу батьків, що виховують неповнолітніх, які мають проблеми із законом» Файл:Фунд та приклад досл зб.-тез-27.06.2019-№-4.pdf

  • 4. Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка фахівців соціальної сфери в умовах дуальної освіти» Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Факультет соціально-економічної освіти Wyższa Szkoła Lingwistyczna (Częstochowa) (березень 2020р.)

Доповідь на тему «Проблеми підготовки фахівців соціальної сфери до роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом» Файл:Програма 03 03 2020.pdf

  • 5. VII Міжвузівський науково-практичний семінар «Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості в умовах суспільних трансформацій» (29 квітня 2020р. М. Харків)

Доповідь на тему: «Підготовка волонтерів до соціально-просвітницької роботи з батьками неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом». [[1]]

  • 6. V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір" (12-15 жовтня 2020р.)

Тези: Сутність поняття "соціально-педагогічна підтримка батьків".

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

  • 1. Участь у Міжнародному проекті «Державне-міжнародне-суспільне: європейські цінності та норми, що формують завдання міждисциплінарного навчального модулю (STIPENDIUM)» № 611217-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE (http://stipendium.kubg.edu.ua/)

Участь у заходах (тренінги, круглі столи, форуми, майстер-класи тощо)

Фокус-група з аспірантами спеціальності 231 Соціальна робота (29.01.2020)

Зустріч з аспірантами спеціальності 231 Соціальна робота (11.02.2020)

Зустріч з науковцем – доктором педагогічних наук Ганною Іванівною Слозанською (10.03.2020)

Зустріч з Пухою Катериною, к. пед. наук, координаторкою проєктів ВГЦ «Волонтер» (13.03.2020)

Зустріч з Аєксєєнко Т. Ф., доктором педагогічних наук, старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту проблем виховання АПН України (16.03.2020)

Зустріч з науковцем Бованенко Ольгою Олександрівною, кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри соціальної педагогіки Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (22.04.2020)

Зустріч з науковцем - Красницькою Ольгою Володимирівною, кандидатом педагогічних наук, старшим викладачем кафедри суспільних наук Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (23.04.2020)

Міжнародне стажування

Академічна мобільність

Додаткова інформація

Учасник Міжвузівського науково-практичного круглого столу «Актуальні проблеми надання правової та психологічної допомоги особам, які перебувають у конфлікті із законом» (26 листопада 2018р.)