Іващенко Наталія Андріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Іващенко Наталії Андріївни групи ПОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту з 06.11.2017р. до 26.11.2017р.

База для проведення практики:Білоцерківська ЗОШ І ст. № 23 (Київська обл., м. Біла Церква, вул. І. Кожедуба, 195)


Вступ

Повна назва закладу:'Курсивний текст Білоцерківська загальноосвітня школа І ступеня № 23 Білоцерківської міської ради Київської області

Загальна кількість класів - 8

Загальна кількість учнів - 220

Мова навчання - українська

Іноземна мова - англійська (з 1 класу)

Педагогічних прцівників - 15

Проблема над якою працює школа: "Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу та шляхи формування позитивної мотивації до навчання в умовах оновлення змісту початкової освіти"

Контактна інформація:

Юридична адреса: 09114, Київська область, м. Біла церква, вул. Івана Кожедуба, 195

Номер телефону: 38-40-88

Електронна пошта: school23bc@gmail.com

Школа... Це не тільки споруда, це стрімкий потік, вирій людей, котрі перетворюють її на живе й бурхливе диво. Це місце, де дитина живе своїм життям, а вчителі створюють атмосферу радості, творчості й доброти, усвідомлюючи, що лише за такої умови можна плекати інтелектуальне і духовне майбутнє України. У 1995 році на освітянській карті міста Білої Церкви з'явилася єдина в місті початкова школа, яка гостинно відчинила двері маленьким жителям мікрорайону вулиці П.Запорожця (тепер Івана Кожедуба). Потреби в освітніх послугах жителів даного району були задоволені: діти молодшого шкільного віку мають змогу здобувати початкову освіту безпосередньо за місцем проживання. Скромна і непримітна тулиться вона між висотними будинками на околиці міста. Очолив школу Венжик Сергій Володимирович, прекрасна, мудра людина, добрий господар, і впевнено веде її повз бурхливі вири нелегкого сьогодення. У школі створена широка мережа гуртків, укладено угоди про співпрацю з ЦТДЮ "Соняшник", школою мистецтв №4, спортивною школою "Богатир", дитячими дошкільними закладами № 8 "Золотий півник", № 27 "Червона шапочка" та № 10 "Рибка". Наші випускники, відповідно до своїх здібностей та уподобань, успішно продовжують навчання у загальноосвітніх школах міста (№ 20, № 21), спеціалізованих (№ 1, № 12) та закладах нового типу (гімназії № 1 та № 2, колегіум) За період з 1996 року у стінах школи початкову освіту здобули 880 учнів. З них 106 вихованців початкової школи - відмінники навчання.


Школа БЦ.jpg

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в школі і безпосередньо в діяльності керівництва закладу стало загальною необхідністю. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально- виховний процес школи забезпечить поступовий перехід освіти на новий, якісний рівень. Нові інформаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні і актуальні завдання педагогіки для забезпечення розвитку інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності педагогічних працівників. Для ефективної модернізації освіти та оновлення технічного арсеналу засобів навчання необхідно оптимізувати реалізацію державних програм, спрямованих на інформатизацію, комп'ютеризацію та оновлення матеріально- технічної бази шкіл, надання всім вільного доступу до мережі Інтернет. Реформування системи освіти передбачає якісні зміни освітніх технологій на базі інформаційних. Визначення цілей використання засобів ІКТ в процесі вивчення предметів, проектування результатів навчальної діяльності, яка здійснюється із застосуванням засобів ІКТ, методика реалізації навчання з використанням різноманітних педагогічних програмних засобів в міру швидкого технологічного прогресу в галузі ІКТ, накопичення освітянами досвіду використання засобів ІКТ, постійні пошуки у галузі вдосконалення структури і змісту загальної середньої освіти, результати спеціальних педагогічних і психологічних досліджень впливу засобів ІКТ на різноманітні якості навчально-виховного процесу та учня як особистості, формуванням новітніх освітніх парадигм потребують постійного перегляду та подальшого вдосконалення. Подальшої розробки і впровадження в освітянську практику потребує методична система з використанням нових інформаційних технологій, що забезпечить підвищення ефективності процесу навчання, збагатить його ідейний і змістовий рівні. Систематичне проведення занять з використанням комп‘ютера, дає можливість вчителеві продуктивно керувати навчально-пізнавальною діяльністю учнів, контролювати рівень засвоєння програмного матеріалу, вносити корективи в процес викладання, виявляти прогалини в знаннях учнів з метою подальшого вивчення недостатньо засвоєного матеріалу. Сфера застосування комп‘ютера у школярів надзвичайно широка. Їх можна успішно використовувати для подання нового матеріалу, закріплення здобутих знань, особливо на етапі тренування. Машинний контроль знань дає змогу вчителеві та учням швидко ознайомитися з результатами перевірки. Маючи перед собою індивідуальний екран, учень працює значно активніше, ніж перед дошкою чи навіть із зошитом: стандартизований шрифт, раціональне розміщення інформації, її кольорове оформлення значно підвищують швидкість і якість сприймання матеріалу, а отже, і ефективність навчальної діяльності. Комп‘ютер за відповідною програмою дає змогу враховувати особливості учнів і класу, і в разі ускладнення видавити йому наступні завдання. Застосування комп‘ютера у класі дає можливість не тільки враховувати пізнавальні можливості кожного учня, а й розвивати його інтелект. Ідея виховання покоління, з ранніх років психологічно підготовленого до користування комп‘ютером – важлива і перспективна для розвитку суспільства, його науки, культури. Саме для таких людей персональний комп‘ютер буде часткою їхнього життя. Введення комп‘ютерів у систему дидактичних засобів може стати істотним чинником збагачення інтелектуального, естетичного та морального розвитку дитини. Широке впровадження персональних комп‘ютерів підніме загальний рівень навчально-виховної роботи в школі. Використання комп‘ютерів не мета, а засіб виховання і розвитку творчих здібностей дитини, формування її особистості. Доведеться майбутньому спеціалісту освіти думати і про комп‘ютерну культуру мовлення. Не можна відставати від інноваційних підходів і методів навчання. Настав час комп‘ютеризації, і потрібно йти в ногу з розвитком науки й техніки.

БЦ-ІКТ.jpg


ІКТ середовище у нашій школі надає такі можливості:

Для адміністрації:

 • оперативне отримання і узагальнення інформації про навчальний процес
 • для прийняття управлінських рішень;
 • створення і підтримка шкільного документообігу;
 • створення автоматизованої бази даних для оперативних звітів;
 • моніторинг руху учнівського контингенту;
 • ведення алфавітних книг, особових справ співробітників та учнів;
 • створення і контроль виконання розкладу уроків, плану шкільних і
 • класних заходів;
 • моніторинг динаміки успішності учнів.
 • конструювання власних звітів педагогічних працівників та адміністрації.

Для учнів та батьків:

 • доступ до електронних баз даних і навчальних програм з шкільних
 • дисциплін для самостійної роботи;
 • доступ до електронного щоденника, у який автоматично виставляються
 • поточні оцінки;
 • доступ до розкладу уроків;
 • отримання батьками через послугу SMS мобільного зв'язку інформації
 • про успішність учня та відвідуваність ним занять.

Для вчителів:

 • доступ до електронних баз даних для самоосвіти та підвищення
 • кваліфікації;
 • створення електронних баз даних і навчальних програм з дисципліни для
 • організації особистісно-орієнтованої навчальної роботи;
 • робота з мультимедійними навчальними засобами при підготовці та
 • проведенні занять;
 • автоматизація тестового оцінювання поточних знань, у тому числі і
 • тематичного оцінювання;
 • ведення електронного класного журналу, календарно-тематичних планів.

ІК- компетентності вчителів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Використання ІКТ надає широкі можливості для суттєвого підвищення якості навчального процесу, підвищує як рівень засвоєння знань, так і інтерес до навчання в цілому. Уроки із застосування ІКТ набувають іншого характеру та стилю, потребують нових методичних підходів. Із 15 педагогів школи, мають вдома комп'ютер – 15. Володіють ІКТ на високому рівні – 10 вчителів, на достатньому рівні – 3, на середньому рівні – 2, на низькому рівні - 0.

Ікт вшколі.jpg

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

У школі є:

 • 2 комп’ютерні класи;
 • 2 smart-дошки,
 • 2 інтерактивні дошки;
 • 2 навісні плазми з USB-підключенням.

Оснащення комп’ютерами

Для управління:

 • директор (1),
 • заступники директора (2),
 • секретар (1),
 • кабінет психолога (1),
 • бібліотека (1)

Для навчання:

2 комп’ютерні класи (по 15шт.)

Програмне забезпечення:

 • Microsoft office
 • Windows
 • Сходинки до інформатики

Створити гугл-календар для співробітників закладу

З календарем для співробітників закладу Білоцерківської школи можна ознайомитись тут.

Проведення тренінгу для вчителів початкових класів щодо онлайн платформ електронного навчання для успішного використання ІКТ в ЗНЗ.

З тренінговим сценарієм можна ознайомитись тут.

На тренінгу ми намагалися через зміст теоретичного матеріалу та різні форми роботи поглибити свої знання з використання інформаційно-комунікаційних технології. Ми переконались ,що використання комп'ютера в процесі навчання сприяє підвищенню інтересу й загальної мотивації навчання. Інформаційно-комунікаційні технології впливають на формування теоретичного, творчого та модульно-рефлексивного мислення учнів, комп'ютерна візуалізація навчальної інформації має суттєвий вплив на формування уявлень, які займають центральне місце в образному мисленні, а образність уявлень тих чи інших явищ і процесів в пам'яті збагачує сприйняття навчального матеріалу, сприяє його науковому розумінню.

Методичні рекомендації

З допомогою тренінгу, навчально-методичної літератури ми маємо змогу сформулювати методичні рекомендації щодо використання ІКТ на уроках в школі, зокрема, в початковій.


 • Вміння учителя користуватися комп’ютерною технікою
 • Оволодіння учителем методикою використання ІКТ
 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі початкової школи відповідно до основної мети навчання, конкретних завдань, які вирішує вчитель у ході навчального заняття.
 • Врахування факторів і умов, які впливають на навчальний процес, забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних умов та техніки безпеки.
 • Спрямування учнів на пошук навчального контенту, заохочування їх до створення власних електронних ресурсів.
 • Постійний аналіз роботи з використання ІКТ на уроках.

Таким чином, стрімкий інформаційний і технологічний прогрес сучасного суспільства зумовив появу різних методик і технологій навчання за допомогою комп’ютера. Сьогодні оволодіння комп’ютером, вміння використовувати ІТ-середовище у навчальній і практичній діяльності є такою ж важливою необхідністю, як звичайне вміння читати і писати сто років тому. Без володіння комп’ютерною грамотністю людина є неконкурентоспроможною у більшості сфер життєдіяльності. Разом з тим, комп’ютер – це засіб забезпечення індивідуалізації навчального процесу, реалізації сучасної «суб’єкт – суб’єктної» парадигми освіти.

Висновки

Саморефлексія виконаних завдань

Матеріали підготувала студентка групи ПОм-1-16-2.2з Іващенко Наталія Андріївна.

Наташа іващ.jpeg