Бойко Марія Іванівна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Версія від 16:03, 19 січня 2022; M.boiko.asp (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Бойко Марія Іванівна


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Бойко Марія Іванівна

Рік вступу

2019

Спеціальність

035 Філологія: українська мова

Тема наукового дослідження

Функціонування української мови в освітньому просторі Донеччини на початку ХХІ століття

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Вінтонів Михайло Олексійович доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

 1. Ковбасенко Ю.І., Фещенко М. І. Нова парадигма літературної освіти в Україні крізь призму SWOT–аналізу. П'яті Волошинські читання “Творча майстерня Ніли Волошиної у проспекції філологічного простору Нової української школи” : Тези доповідей Усеукраїнської науково-практичної конференції (22–25 червня 2017 року, Миколаїв). URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19860/
 2. Фещенко М. І. Соціальні мережі як платформа висвітлення соціальних і культурних явищ учнями. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школи» (30-31 травня 2017 року, Київ). URL: http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/fmoknus/paper/viewFile/232/225
 3. Фещенко М. І. Реалізація авторської методики навчання української мови у підручнику для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Караман С.О., Горошкіна О. М., Караман О.В.). Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школи»(29-30 травня 2018 року, Київ). URL: http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/fmoid/paper/viewFile/177/172
 4. Бойко М. І. Проблема білінгвізму у вищих навчальних закладах центральної та східної України. Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття: матеріали Всеукр. наук. конф., м. Кривий Ріг, 9 лист. 2018 р. Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2018. С. 123-126.
 5. Бойко М. Проблема білінгвізму у вищих навчальних закладах центральної та східної України. Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття: матеріали Всеукраїнської наукової конференції : матеріали науково-практ. конф., 9 листопада 2018 року. Кривий Ріг. С. 123–126.
 6. Бойко М. Мовна ситуація у вищих навчальних закладах Донеччини на початку ХХІ століття. На перетині мови і права: матеріали науково-практ. конф., 21 лютого 2020 року. Київ. С. 11–16.
 7. Бойко М. Мовна ситуація в освітньому просторі Донеччини. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : матеріали міжнар. науково-практ. конф., 21–22 травня 2020 року. Рівне. С. 46–49.
 8. Бойко М. Особливості вивчення маргінальних галузей лінгвістики учнями 10–11 класів з поглибленим вивченням філології. Технології розвитку мовної особистості: освітні трансформації: матеріали науково-практ. конф., 30–31 травня 2020 року. Київ. URL : http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/TRMOOT/paper/viewFile/303/293
 9. Бойко М. Українська мова в школі на початку ХХІ століття: від шкільної практики до наукової площини. Українська мова і література в школі. 2021. №2. С. 25–26.
 10. Бойко М. Мовна ситуація у сфері шкільної та вищої освіти Донеччини на початку ХХІ століття (за результатами соціолінгвістичного опитування). І Всеукраїнській Інтернет-конференції студентів та молодих вчених «Science and innovations in the 21st century»: матеріали науково-практ. конф., 12 травня 2021 року. Київ. С. 16–18.
 11. Бойко М.І. Стратегії і тактики зміцнення державницьких позицій української мови в Східному регіоні України. Наукові та освітні трансформації в сучасному світі: матеріали науково-практ. конф., 15 липня 2021 року. Чернігів. С. 388–390.
 12. Бойко М.І. Стратегії і тактики зміцнення державницьких позицій української мови в Східному регіоні України. Наукові та освітні трансформації в сучасному світі: матеріали науково-практ. конф., 15 липня 2021 року. Чернігів. С. 388–390.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 1. Бойко М. І., Вінтонів М. О. Проблема білінгвізму у вищих навчальних закладах Центральної та Східної України. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2019.Том 30 (69). №2. С. 1–10. URL : http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/2_2019/part_1/3.pdf
 2. Бойко М. Уявлення сучасних студентів про суржик на початку ХХІ століття. Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». 2020. № 7. С. 19–24. URL : https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/1812/1728
 3. Бойко М. Шляхи підвищення комунікативної потужності української мови в Україні і в світі (за результатами соціолінгвістичного опитування). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. № 31. Том 1. С. 262–266. URL : http://www.aphn-journal.in.ua/archive/31_2020/part_1/40.pdf
 4. Бойко М. Функціонування української мови в умовах мультикультуралізму. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2020. Том 31 (70) № 3. С. 6–11. URL:http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/3_2020/part_1/4.pdf
 5. Бойко М. Мовна ситуація у сфері шкільної та вищої освіти Донеччини на початку ХХІ століття (за результатами соціолінгвістичного дослідження). Мовознавчий вісник. 2020. №29. С. 120–127. URL : http://ling-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4149/4430

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

 1. Бойко М. І., Вінтонів М. О. Проблема білінгвізму у вищих навчальних закладах Центральної та Східної України. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2019. Том 30 (69). С. 1-10

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

Апробацію основних положень і результатів роботи здійснено на конференціях, у тому числі міжнародних: VІІІ Міжнародній науковій конференції «Лінгвалізація світу» (4–5 травня 2020 рік, Черкаси); Міжнародній науковій конференції «Українська мова в сучасному науковому вимірі» (1 жовтня 2020 рік, Луцьк); Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції розвитку науки та освіти: виклики сучасного інформаційного суспільства» (30 вересня 2021 року, Полтава); V Міжнародній науковій конференції «МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ» (11 листопада 2021 року, Київ), ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної науки та освіти» (20-21 січня 2022 року, Львів); всеукраїнських: Всеукраїнській науковій конференції «Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття» (9 листопада 2018 рік, Кривий Ріг), ІІІ Науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів, магістрантів і студентів «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства» (13 грудня 2018 рік, Київ), ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «На перетині мови і права» (21 лютого 2019 рік, Київ), Всеукраїнській науковій конференції (ХІІ щорічні Грінченківські читання) «Борис Грінченко: людина на тлі епохи» (5 грудня 2019 рік, Київ), ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства» (11 грудня 2019 рік, Київ), ІV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Технології розвитку мовної особистості: освітні трансформації» (30–31 травня 2020 рік, Київ), V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства» (4 листопада 2020 рік, Київ), V Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «На перетині мови і права» (19 лютого 2021 року, Київ), Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» (19−20 березня 2021 рік, Київ); І Всеукраїнській Інтернет-конференції студентів та молодих вчених «Science and innovations in the 21st century» (12 травня 2021 року, Київ), Всеукраїнській міждисциплінарній науково-практичній конференції на тему «Наукові та освітні трансформації в сучасному світі» (15 липня 2021 року, Чернігів).

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Відсутні

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність