Педагогіка вищої школи (спеціальність)

Матеріал з Київський столичний університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
На тести.jpg

Які знання та компетенції отримують випускники

Педагогіка вищої школи є галуззю загальної педагогіки, має своїм предметом процес навчання і виховання студентів та тісно пов'язаний з психологією студента і викладача.


Особи, що навчаються за спеціальністю, отримують знання та компетенції з аналізу соціально-історичних характеристик системи вищої освіти, змісту, форм та методів навчання і виховання, основ контролю і оцінювання успішності студентів.

Магістр педагогіки вищої школи здатний проводити наукові дослідження за такими напрямами:

 • концепції, теорії педагогіки вищої школи;
 • особливості вищої освіти та педагогічної думки в світі;
 • зміст вищої освіти;
 • навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах;
 • структура навчально-пізнавального процесу;
 • форми організації навчання у вищому закладі;
 • форми організації навчання у вищому закладі;
 • методи викладання у вищій школі;
 • гнучкі технології навчання;
 • види та структура науково-пошукової діяльності студентів;
 • організація практики студентів;
 • контроль знань, вмінь та навичок студентів;
 • процес виховання студентів;
 • педагогічне спілкування.

Ким можуть працювати випускники

Випускники спеціальності можуть працювати викладачами вищих навчальних закладів, методистами заочних шкіл і відділень, науковими співробітниками, керівниками підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання, інспекторами навчальних закладів, а також службовцями в апаратах центральних та місцевих органів державної влади у галузі освіти.

Перелік основних фахових дисциплін

Books1.jpg
 1. психологія управління;
 2. педагогіка вищої школи;;
 3. людські стосунки;;
 4. управління персоналом;;
 5. конфліктологія;;
 6. ділові комунікації;;
 7. риторика;;
 8. дизайн і ергономіка;;
 9. самоменеджмент керівника;;
 10. загальна психологія;;
 11. соціальна психологія;;
 12. вікова і педагогічна психологія;;
 13. психологія творчості;;
 14. адміністрування навчальних закладів;;
 15. філософські проблеми наукового пізнання;;
 16. етика;;
 17. логіка;;
 18. аналіз освітньої політики;;
 19. інформаційні технології у навчальному процесі.;

Студенти отримують необхідні для роботи:

Знання:

-сутності процесів навчання й виховання у вищій школі, їх психолого-педагогічних основ;

-шляхів вдосконалення майстерності викладача й способів самовдосконалення;

-дидактики навчальної дисципліни;

-нових технологій навчання;

-методів формування навичок самостійної роботи й розвитку творчих здібностей і логічного мислення особистості;

-наукових основ курсу, історії й методології відповідної науки.

Уміння:

---проектувати, конструювати, організовувати й аналізувати свою педагогічну діяльність;

---планувати навчальні заняття відповідно до навчального плану закладу й на основі його стратегії;

---забезпечувати міждисциплінарні зв’язки курсу з іншими дисциплінами;

---викладати зміст матеріалу ясно та логічно, опираючись на знання й досвід студентів;

---відбирати й використовувати відповідні навчальні засоби для побудови технологій навчання;

---аналізувати навчальну й навчально-методичну літературу та використовувати її для побудови власного викладу програмного матеріалу;

---організовувати навчальну діяльність студентів та учнів, керувати нею й оцінювати її результати;

---здійснювати науково-дослідну роботу,використовуючи сучасні методи наукового дослідження, оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог;

---володіти сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації;

---здійснювати плідну науково-дослідну і науково-педагогічну діяльність.

Вступникам

Інформацію для вступників Ви можете переглянути за наступними посиланнями:

Див. також