Юрченко Віктор Іванович

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Юрченко В.І.


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

Прізвище, ім’я, по батькові

ЮРЧЕНКО Віктор Іванович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в Національній та галузевих академіях, почесні звання

Директор Педагогічного інституту, кандидат психологічних наук, доцент

Освіта

Освіта.jpg
 • У 1980 р. закінчив Кременчуцьке педагогічне училище (спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів»);

Місце роботи

Місце роботи.png

Київський університет імені Бориса ГрінченкаНаціональний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова


 • 1.09.1998- 2000 рр. - доцент кафедри психології і педагогіки Інституту педагогіки та психології;
 • 2000 - січень 2008 рр. - доцент кафедри педагогіки та психології вищої школи;

Білгород-Дністровське педагогічне училище


 • 1985-1998 рр. - викладач педагогіки і психології, голова предметно-циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін.

Тема дисертації

«Формування Я-концепції майбутнього вчителя в умовах педагогічного училища», 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (1997 р.)

Контакти

Kontaktyop.png

Тел.роб.: (044)295-59-35

E-mail:: v.yurchenko@kubg.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Наукова школа.jpeg

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
 • Павлюк Наталія Василівна, Тема дисертації "Психологічні особливості готовності майбутніх учителів початкової школи до співпраці з батьками", 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія;
 • Сітцева Марина Вікторівна, Тема дисертації "Мультиплікаційні образи як чинник морального розвитку молодших школярів", 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія;
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

 • Микитюк Галина Юріївна «Взаємини викладачів і студентів як чинник становлення особистості майбутнього вчителя», 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія (2003 р.)
 • Терещенко Марія Вікторівна «Психологічні особливості становлення образу сім'ї у дітей дошкільного віку», 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія (2013 р.)

Опонування дисертацій

2014

 • Гула Н.В. Саморегуляція як чинник подолання негативних психічних станів у станів у студентському віці; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Боброва Л.Г. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів майбутніх психологів; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Отич Д.Д. Я-концепція як чинник копінг-стратегій майбутніх психологів; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

2013

 • Дзюбенко О.А. Психологічні особливості адаптації молодших підлітків до навчання в основній школі; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Яблонський А.І. Психолого-педагогічні умови формування мотиваційної готовності майбутніх учителів до професійної діяльності; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

2012

 • Шастко І.М. Психологічні особливості переживання амбівалентності латентного материнства у дівчат юнацького віку; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

До 2012

 • Литвинчук О.М. Психологічні умови запобігання маніпулятивного впливу в педагогічному спілкуванні; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Халік О.О. Тривожність як чинник дезадаптації практичних психологів-початківців; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Тимошенко О.А. Формування суб'єктної орієнтованості особистості майбутніх практичних психологів; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Михайлова І.В. Особистісні детермінанти прояву турботи про себе в ранньому юнацькому віці; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Пенскі В.М. Психологічні особливості становлення моральної свідомості у підлітковому та юнацькому віці (на матеріалі крос-культурного дослідження); 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Ханецька Т.І. Формування культури мовленнєвого спілкування у професійній діяльності майбутніх психологів; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Кобильнік Л.М. Психологічні особливості самоактуалізації особистості майбутніх психологів і педагогів; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Жердецька Л.Л. Когнітивні стилі як чинник професійного становлення майбутніх психологів; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Хурчак А.Е. Психологічні особливості амбівалентності атитюдів у юнацькому віці; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Давидюк Н.М. Психологічні умови активізації творчої навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення психологічних дисциплін; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Лук'яненко Т.Н. Психологічні особливості прояву амбівалентності особистості в ранньому юнацькому віці; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Ічанська О.М. Становлення особистісної ідентичності в ранньому юнацькому віці; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія


Друковані публікації

Book.png

Статті

2014

2013

 • Юрченко В.І. Практична підготовка студентів-майбутніх педагогів як передумова професіоналізації їх особистості // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип.29, Том V: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2013. – С.320-325.

2012

До 2012

 • Юрченко В.І. Підготовка сучасного педагога: психологічний і етнопедагогічний ракурс //Дошкільна освіта: теоретико-методичні аспекти / Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Н.В. Кудикіної / [Укл.: О.В. Коваленко, О.В. Мартинчук]. – К.: Київськ. Ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – С. 5-22.
 • Подоляк Л.Г. Психолого-педагогічна підготовка викладачів як передумова підвищення якості вищої освіти / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова: Історико-педагогічні студії. – Випуск 5. -Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в руслі Болонського реформування : матеріали І Всеукраїнських Морозівських педагогічних читань (12 лютого 2010 р., НПУ імені М.П.Драгоманова). – К.: НПУ, 2010. – С. 136-140.
 • Юрченко В. Позитивна "Я-концепція" як складник культури здоров’я педагога // Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія : Зб. наук. праць / Редкол.: Огнев’юк В.О., Бех І.Д., Хоружа Л.Л. [та ін.]. – К. : Університет, 2008. – №10 (част. 1). – С. 99–103.
 • Подоляк Л.Г.Психологічна підготовка майбутнього викладача як передумова гуманізації і демократизації вищої освіти / Л.Г. Подоляк, В.І.Юрченко // Освіта і управління. – 2006, т. 9. – № 3-4. – С. 99-107.
 • Волинець Л. Проблеми соціального сирітства / Л.Волинець, В. Юрченко // Про становище молоді в Україні (за підсумками 1999 року): Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000.- С.26-31.
 • Юрченко В.І. Соціокультурні і соціально-психологічні чинники становлення особистості майбутнього вчителя // Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ імені М.П.Драгоманова/Укл. П.В.Дмитренко, О.Л.Макаренко.-К.:НПУ,2001.- Вип.38.- С.160-166.
 • Мороз О.Г. Підготовка майбутнього викладача вищої школи: психолого-педагогічний ракурс / О.Г. Мороз, В.І. Юрченко //Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ імені М.П.Драгоманова/Укл.П.В.Дмитренко, О.Л.Макаренко.-К.НПУ,2001.-Випуск 41.- С.156-159.
 • Юрченко В. Дослідження особливостей «Образу –Я» майбутнього вчителя із застосуванням модифікованого тесту «Двадцять тверджень само ставлення» // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. - №3.-С.5-7.
 • Юрченко В. Соціально-психологічна функція керівника школи: зміцнення «Я –концепції» вчителя // Освіта і управління. – 1998.- №2,т.2.- С.51-58.
 • Юрченко В.І. «Я –концепція» як показник особистісного зростання майбутнього вчителя // Вісник Харківського держ. ун-ту. Серія: Психологія. Політологія. “Особистість і трансформаційні процеси у суспільстві, психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти” / Мат.3-х Міжн. психол. читань. – Харків, 1999.- Част.3. Шляхи та перспективи створення систем розвивального навчання.-С.191-194.
 • Юрченко В. Формування «Образу –Я»: етнопсихологічний аспект //Освіта і управління. – 1999.-№1,т.3.- С.93-101.
 • Юрченко В. «Я –концепція» як показник особистісного зростання майбутнього вчителя // Психологія. Зб. Наукових праць. – Випуск 4(7).- К.:НПУ, 1999.-С.31-35.
 • Юрченко В. Оптимізація взаємин у системі «студент-викладач» // Освіта і управління. – 1997.-№3,т.1.-С.103-110.
 • Юрченко В.І. «Я –концепція» майбутнього вчителя // Проблеми і перспективи розвитку психології в Україні: Мат. 2-го з’їзду Товариства психологів України: В 16 т. - Т.2.- К., 1996.- С.41-43.
 • Юрченко В.І. Вплив взаємин між студентами і викладачами на «Я –концепцію» майбутнього вчителя // Освіта і управління.-1997.-№1, т. 1.- С.119-123.

Тези до конференцій

2014

2013

2012

Юрченко В.І.Професіоналізація особистості студента – одне з головних завдань вищої освіти // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 25 травня 2012 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С.253-255.

До 2012

 • Юрченко В. Актуальні психологічні проблеми вищої школи в Україні //Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах : матеріали міжвуз. наук.-прак. конф. (Київ, 21 травня 2010 р.). – К.: Київ.нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С.6-8.
 • Юрченко В. Рефлексія студента як чинник становлення особистості майбутнього фахівця //Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Матеріали шостих Ірпінських міжнародних педагогічних читань. – Ірпінь, 2008. – С. 658-661.
 • Юрченко В. Формування в майбутніх фахівців національної самосвідомості як чинника національної безпеки // Психологічні аспекти національної безпеки / Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: 22-23 березня 2007 року. – Львів: В-о ПП «Арал», 2007. – С.226-229.
 • Юрченко В. Психології вищої школи: завдання та проблематика в період реформування вищої педагогічної освіти в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти і виступу Президента України Л.Д.Кучми». -К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2001. – Ч.4. - С.226-228.
 • Юрченко В. Керівництво педагогічною практикою студентів: змістовно-діагностичний підхід / В.І. Юрченко, О.М. Мельник // Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти: Збірка матеріалів до Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12 травня 2000 року).-Тернопіль: Економічна думка, 2000.- С.129-134.
 • Мороз О.Г. Психолого-педагогічна модель особистості викладача вищої школи / О.Г. Мороз, В.І. Юрченко // Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти: Збірка матеріалів до Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12 травня 2000 року).- Тернопіль:Економічна думка, 2000.- С.187-189.
 • Юрченко В. Використання колірного тесту відношень (КТВ) для діагностики взаємин в системі «викладач-студент» //Вісник Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти: Матеріали міжнародної конференції «Психологічна служба школи: минуле, сучасність, майбутнє». – Тернопіль: «Принтерінформ», 1996. – С. 38-40.
 • Юрченко В. Дослідження тривожності студентів у зв’язку з педагогічною практикою // Матеріали міжнародної конференції «Психологічна служба школи: минуле, сучасність, майбутнє» .- Тернопіль, 1996.-С.58-59.

Підручники, посібники

Як навчитися поважати себе.jpg Кудіна Юрченко ПВШ.jpg Мороз Юрченко Педагогіка і психологія.jpg Фото обкладинки книги Викладач вищої школи- психолого-педагогічні основи підготовки (навчальний посібник).jpg Фото обкладинки книги Психологія вищої школи (навчальний посібник).jpg Фото Подоляк Л Психологія вищої школи Підручник (2008).jpg Фото Психологія вищої школи Практикум.jpg Подоляк Юрченко обкладинки ПВШ - 2011.jpg Приходько Юрченко Словник-довідник.jpg Подоляк Юрченко обкладинки ПВШ - 2014.jpg Обкладинка Словник-довідник.jpg

2014

2013

2012

До 2012

 • Юрченко В.І. Психологія вищої школи: курс лекцій/ В.І. Юрченко, В.В. Кудіна.- К.: Київський славістичний університет, 2004. – 176 с.
 • Педагогіка і психологія вищої школи: Навч. посібник для молодих викладачів, аспірантів і майбутніх магістрів / О.Г. Мороз, О.С. Падалка, В.І. Юрченко; За заг. ред. О. Г. Мороза. - К.: НПУ, 2003. - 267 с.
 • Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навч. посібник /Мороз О.Г.,Гусак П.М.,Падалка О.С., Юрченко В.І., Яшанов С.М.;За ред. академіка О.Г. Мороза.-К.: НПУ, 2001.- 337 с.
 • Як навчитися поважати себе і інших: Поради психолога / Волинець Л.С., Говорун Т.В., Юрченко В.І. та ін. – Кн.3.- Серія «На порозі самостійного життя».- К.: УІСД, 2000.- 80 с.

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

 • Психологія вищої школи: типова навчальна програма і зміст самостійної роботи. Методичні рекомендації для магістрантів і аспірантів / Л.Г. Подоляк, В.І.Юрченко. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005.- 44 с.
 • Магістерські роботи з психології: вимоги до написання й захисту. Методичні рекомендації / Бондар В.І.,Пов’якель Н.І., Юрченко В.І. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2001. – 15 с.
 • Педагогіка: Програма курсу для вищих педагогічних навчальних закладів України 1-2 рівня акредитації – спец. 5.010102 «Початкове навчання» / Бородовський О.Е,Мельник О.М., Юрченко В.І. - К.: Ін-т змісту і методів навчання, 2002. - 24 с.
 • Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. - К.: КСУ, 2007. – 45 c.
 • Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: типова навчальна програма і зміст самостійної роботи. Методичні рекомендації для магістрантів і аспірантів / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005.- 44 с.
 • Державна доповідь «Про становище дітей в Україні» (за підсумками 1999): Соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування / Волинець Л.С.,Антіпкин Ю.Г.,Максименко С.Д., Юрченко В.І. - К.: УІСД, 2000.- 138 с.
 • Юрченко В.І. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Вікова психологія» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Психологія». - К.: КСУ, 2000.- 28 с.

Електронні публікації

Сайт "Вісник психології і педагогіки"

Електронні публікації.jpg

Статті

2014

Юрченко В.І. Роль рідної мови у формуванні комунікативної компетентності молодших школярів‎ // ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс]; Педагогічний інститут, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 16. – К., 2014. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_16

2013

2012

До 2012

 • Юрченко В. Рідна мова як чинник психічного розвитку і становлення особистості дитини //Рідна мова : Видання Об’єднання українців у Польщі; Українське вчительське товариство у Польщі. – Zespół Twórczy ZUP-Redakcja "Ridna Mowa", 2010. – №29. – Режим доступу : http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mowa_uk/index.php?page=rm29_02
 • Юрченко В. Рідна мова і становлення особистості дитини // Вісник психології і соціальної педагогіки [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету ім.Бориса Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. – Випуск 2. – К., М., 2010. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua
 • Юрченко В. Етнопсихологічні чинники формування «Образу-Я» особистості // Вісник психології і соціальної педагогіки [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету ім.Бориса Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. – Випуск 1. – К., М., 2009. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua


Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навч. посіб.

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Профілі у науковометричних базах

Профіль у Google Академія

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Професійний розвиток.jpg

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Конференція Львів.jpg Конференція Польща1.jpg Конференція Польща.jpg

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Закінчив курс навчання з програмного забезпечення SMART NotebookTM для інтерактивних дошок SMART BoardTM 18 квітня 2013 р.

Сертифікат Smart Юрченко.jpg

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

Навчальний посібник "Психологічний словник-довідник"; Приходько Юлія Олексіївна, Юрченко Віктор Іванович

Свідоцтво про авторправо ЮрченкоПриходько.jpg

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчання.jpg

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Сертифікат Психологія вікова ПОд.jpg

Наукові досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах