Усмединська Світлана Леонідівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика


Спеціалізований навчально-виховний комплекс «Вікторія» з поглибленим вивченням англійської мови

Адреса: Україна, м. Київ, Деснянський район, вул. Закревського 85 в. Електронна пошта http://snvk-viktoriya.hol.es/


Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з заступником директора.

Нами бууло проведено інтерв'ю з заступником директора СНВК "Вікторія"

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування. Проведення моніторингу вчителів на тему : Використання вчителями ІКТ. Моніторинг проведено у вигляді анкетування.

Була розроблена анкета: https://docs.google.com/forms/d/1EEoWq9Q71g3w2IormkfJAmDv-iKO9mZePTmfvJRJzJ8/edit https://docs.google.com/forms/d/1EEoWq9Q71g3w2IormkfJAmDv-iKO9mZePTmfvJRJzJ8/edit#responses

За результатами проведеного опитування я прийшла до висновку, що вчителі початкової школи мають достатнє матеріальго-технічне забезпечення для використання ІКТ на уроках. Не кожен клас початкової школи має ноутбук,телевізор та інтерактивну дошку. Однак Педагогічні працівники , зокрема вчителі, можуть і беруть участь у різноманітних тренінгах,повністю готові вчитися і використовувати ІКТ. Але опитування дало змогу зрозуміти, що не всі педагогічні працівники використовують сучасні інформаційні технології на уроках а повному обсязі, оскільки потребують розширення знань в даній галузі та переконані, що ІКТ частково впливає на навчальний процес. Саме з метою переконання ми провели тренінг для вчителів початкових класів.

  Апаратне забезпечення

У СНВК «Вікторія» наявне обладнання: 1.Комп’ютери – 15 шт. 2.Проектор – 4 шт. ( проектор використовується на кожному уроці інформатики, це дозволяє шкільний розклад); відповідно 4 смарт-дошки. 3.3-D – принтер; 4.Колонки Bluetooth – 2 шт; 5.Мережа Wi-fi покриває не всю територію закладу; 6.Принтери, сканери, ксерокси – 8 шт.

Використання комп’ютерних програм, електронних засобів навчального призначення значно підвищують якість навчання,проте вчителі вважають , що це 
відбувається частково , тому при використанні ІКТ в навчально-виховному процесі в школі наявні такі проблеми:
1) недостатня підготовка педагогічних кадрів до використання в навчальному процесі засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
2) недостатнє матеріально – технічне забезпечення ( воно вдосконалюється, але на даний час його недостатньо, тому що не всі класи забезпечені 
 смарт-дошками та проекторами);
3) не всі вчителі розуміють важливість впровадження ІКТ технологій в освіту (переважно педагоги старшого віку)
  
  Програмне забезпечення

Школа використовує таке програмне забезпечення: 1.Microsoft Word 2.Microsoft Excel 3.Microsoft Paint 4.Google Таблиці 5.Windows 6.Сходинки до інформатики

  Інформаційне забезпечення

Інформаційно-освітнє середовище школи представлено сайтом школи, який реалізує освітню політику школи. Навчання інформатики починається з 2 класу і активно продовжується до 4 класу. Вчителі школи використовують на своїх уроках YouTube для пошуку пізнавальних відео - роликів. Отже, всі учні школи забезпечені підручниками та зошитами за оновленою програмою. На уроках інформатики всі діти забезпечені доступом до комп'ютерів та до мережі Інтернет. Тому,можна сказати, що школа в певній мірі забезпечена ІКТ, але потребує додаткового обладнання (інтерактивних дошок, проекторів).

Для полегшення навчальної діяльності вчителів нами було розроблено Гугл- календар для вчителів початкових класів. Ознайомитися з календарем можна за посиланням https://calendar.google.com/calendar/b/1/r?tab=wc

  Електронний навчальний курс для підвищенння ІК-компетентності співробітників установи

Для підвищення ІКТ - компетентності вчителів ми розробили тренінг та для його перегляду перейдіть за посиланням https://www.slideshare.net/masterfizik/ss-30319568 http://clouds33.blogspot.com/p/blog-page_32.html


ТРЕНІНГ 1.jpg Світлана.jpg

Отже, у нових умовах професійна кар'єра будь-якого педагога залежить від того, наскільки він здатний своєчасно в навчальному процесі знаходити і 

отримувати, сприймати і використовувати нову інформацію. А для цього сучасний педагог повинен розвивати в собі вміння управляти освітнім процесом, аналізувати та оцінювати отриману інформацію. Активне впровадження ІКТ в освітній процес дозволяє забезпечити перехід до якісно нового рівня педагогічної діяльності, значно збільшуючи її дидактичні, інформаційні, методичні та технологічні можливості, що в цілому сприяє підвищенню якості підготовки фахівців, підвищення професійної майстерності вчителів.


Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи

Однією з необхідних умов успішної реалізації модернізації освіти на сучасному етапі є формування єдиного інформаційного освітнього середовища на всіх рівнях із забезпеченням їх інтеграції. Первинного значення в цьому процесі набуває створення єдиного ІОС в кожній освітній установі. Інформатизація в навчальному закладі потребує не лише встановлення в ньому персональних комп’ютерів і навчання комп’ютерної грамотності – вона не відбуватиметься без перебудови всього процесу навчання на базі використання інформаційно-комунікаційних технологій, діяльності студентів, учнів і викладачів в умовах доступу до безмежного світу інформації. Створення єдиного освітнього інформаційного середовища сприяє розвитку навчальної, педагогічної, управлінської й обслуговуючої діяльності навчального закладу, де провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології, що дозволяють підвищити якість і доступність навчального процесу.

Для керівництва :

•створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу; •організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи, •впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом; •впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу; •здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу; •створити електронні бази даних педагогічних кадрів; •підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів; •розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами; •розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами.

Для викладачів :

•організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів; •використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу; •здійснювати самостійне навчання; •підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін. •упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання; •створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки; •розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.

Модернізація ІТ-інфраструктури

Необхідно підвищити рівень ІКТ-компетентності вчителів (проводити для них тренінги, семінари та давати можливість проходити курси для удосконалення своїх вмінь та навичок роботи з комп'ютерною технікою). Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті. Вона передбачає наявність у особистості здатностей: •застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті; •раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням; •обов`язково брати активну участь у семінарах, тренінгах, конференціях різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці; •будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ; •давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.


   Висновки

Отже, використання ІКТ на уроках у початковій школі дає змогу підвищити якість навчання, формувати необхідні ключові та предметні компетентності, навички практичного застосування набутих знань, створює умови для ефективної взаємодії педагогів з учнями та батьками, розвиває творчі здібності, що є необхідною умовою подальшої максимальної реалізації особистості в сучасному житті. Основна ідея дослідження базується на положенні про те, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій дає змогу зацікавити учнів, зробити урок захопливим, яскравим, емоційно насиченим та сприяти ефективнішому навчанню школярів. Учні матимуть змогу слухати, чути, аналізувати, висловлювати власні думки про вивчений матеріал, розвивати практичні навички користування сучасними ІКТ із метою розв'язання життєвих та навчальних завдань. Використання комп'ютерних програм, конструкторів уроків, тренажерів, презентацій, анімації, аудіо-, відео- та фотоматеріалів створює новий мультимедійний контент уроку. Принциповим положенням є гармонійне поєднання комп'ютерної грамоти з українською мовою, літературним читанням, математикою, природознавством, музикою, образотворчим мистецтвом, трудовим навчанням і, як результат, — створення нового, якісного, сучасного інтегрованого уроку.