Телець Юрій Володимирович

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошукПерсональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Телець Юрій Володимирович

Рік вступу

2018

Спеціальність

035 Філологія («Теорія літератури»)

Тема наукового дослідження

Гедонізм як посттоталітарна літературна стратегія (на матеріалі сучасної української прози)

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Бондарева Олена Євгенівна, доктор філологічних наук, професор, проректор з науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Телець Ю. Іронізація як художньо-стилістичний прийом втілення гедоністичних ідей (на матеріалі української прози початку ХХІ ст.) / Ю. Телець // «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. Матеріалів XXV Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 2 грудня 2019 року. – Переяслав, 2019. – Вип. 25. – С. 280–285.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Телець Ю. Гедонізм як механізм опору тоталітарній системі (на матеріалі української прози кінця ХХ – початку ХХІ століть) / Ю. Телець // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. – Київ, 2020. – Вип. № 14 (2019). – С.99–104.

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  • Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: моделі, матриці, категорії» (05.04.2019, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ).
  • Всеукраїнський науково-теоретичний семінар для молодих учених пам’яті Ніли Зборовської (12.11.2019, Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка, м. Київ).
  • XXV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» (02.12.2019, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Переяслав).

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність