Русан Марина Вікторівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Версія від 11:03, 23 листопада 2018; Mvpolianychko.pi17 (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Русан Марини Вікторівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

ЗАВДАННЯ 1

Аналіз освітньої політики з питать впровадження ІТК

Інформатизація є одним із головних напрямів сучасної науково- технічної революції, на якому ґрунтується перехід від індустріального етапу розвитку суспільства до інформаційного. Це процес перебудови життя суспільства на основі використання достовірного, вичерпного і своєчасного знання у всіх суспільно значущих видах діяльності . Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків.Важливо відзначити, що інформаційно-комунікаційні технології можна успішно використовувати як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі, роботі практичного психолога, учителя-логопеда, сестри медичної старшої. Основні педагогічні цілі використання ІКТ в роботі з дошкільнятами: - розвиток особистості дитини, підготовка її до самостійної продуктивної діяльності; - розвиток конструктивного, алгоритмічного мислення; - розвиток творчого мислення за рахунок зменшення частини репродуктивної діяльності; - розвиток комунікативних здібностей на основі виконаних спільних проектів; - формування вміння приймати оптимальні рішення в складних ситуаціях; Застосування комп'ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного дошкільного емоційного фону. Використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей. Новизна комп'ютера та інтерактивного обладнання відображаються в розширенні та збагаченні змісту знань, вмінь та навичок дитини, в інтенсифікації створення структурних комплексів інтелектуального та мотиваційно-емоційного характеру, у зміні динаміки процесу психічного розвитку . Комп’ютерні програми повинні враховувати вікові особливості дітей. Навчальні програми повинні зберігати елементи гри. Діагностуючі комп’ютерні програми краще використовувати у старшій групі. Для дітей молодшого дошкільного віку комп’ютерні програми мають бути розвивального змісту, побудовані за сюжетом казки. Завдання ускладнюються, але зберігається врахування вікових особливостей до кінця гри. Ефективним є використання мультимедійного супроводу в: корекційній роботі з дітьми (на заняттях, під час проведення свят та розваг,режимних моментів); методичному забезпеченні (створення електронних методичних матеріалів і презентацій для занять); у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей, оформлення стендів) Аналіз теоретико-методологічних засад формування у дошкільників навичок роботи з ІКТ дозволив виявити педагогічні умови, врахування яких у навчальному процесі відкриває додаткові можливості підвищення рівня пізнавальної активності. До таких умов належать: організація роботи на персональному комп'ютері відповідно до вікових особливостей і можливостей дітей дошкільного віку; здійснення управління процесом пізнавально-ігрової діяльності вихователем, який має необхідну підготовку щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в своїй професійній діяльності, володіє певними знаннями, вміннями й навичками предметної галузі «Інформатика», знає особливості впровадження програмних засобів навчального призначення в ДНЗ; використання інтегрованих завдань міжпредметного змісту; поєднання репродуктивної і продуктивної діяльності з поступовим зростанням частки самостійної і творчої роботи; раціональне використання інформаційно-комунікаційних технологій та спеціальних програмних засобів у системі дошкільної освіти. Дотримання в навчально-виховному процесі ДНЗ сукупності вказаних умов буде сприяти більш ефективному формуванню у дошкільників навичок роботи з ІКТ та підвищенню рівня пізнавальної активності ніж при традиційній навчально-ігровій діяльності. Використання комп'ютера у ДНЗ слід розглядати як потужний дидактичний засіб, який залучає дітей до активної праці, підвищує їхній інтерес до навчання, сприяє кращому засвоєнню матеріалу і підвищує ефективність учіння. Одним із визначальних чинників неперервного розвитку ІТ-компетентності педагога є опора на інформаційно-освітнє середовище. Інформаційно-освітнє середовище будемо розглядати як інформаційну систему, яка об’єднує програмні й технічні засоби, організаційне, методичне та програмне забезпечення, навчальні, методичні й інформаційні ресурси, призначені для підвищення ефективності і доступності освітнього процесу . Величезну роль відіграє взаємовплив інформаційного освітнього середовища та ІТ-компетентності педагогів. З одного боку, розвиток ІОС, забезпечення системної інтеграції ІКТ в педагогічну систему неможливо без готовності педагогів організовувати свою професійно-педагогічну діяльність з використанням інформаційних і комунікаційних технологій, з іншого боку, сформований інформаційно-освітній простір ставить вчителя перед необхідністю адаптації до нього. За допомогою ІОС можна забезпечити: залучення педагога до програмно- цільових заходів, спрямованих на зростання його активності щодо використання сучасних ІКТ у професійній діяльності, рівень його зацікавленості в цій роботі; популяризацію впровадження ІКТ, системність цього процесу; формування системи безперервної освіти педагогів у навчальному закладі, районі, регіоні в цілому; оновлення педагогічної системи педагогів; формування й розвиток педагогами власних локальних середовищ у регіональному освітньому просторі.

Аналіз ІТ-компетентності педагога

Враховуючи високий навчальний потенціал сучасних ІТ технологій та шалені темпи їх розвитку, що обумовлені безперервною розробкою і вдосконаленням апаратних та програмних засобів, потрібно забезпечити безперервне, масове і випереджувальне формування та розвиток ІТ-компетентності педагогів, формувати у кожного вчителя потребу і готовність до постійної самоосвіти у сфері ІКТ. ІТ-компетентність вчителя визначаємо як системну якість особистості, що характеризується єдністю професійних знань, умінь та навичок у галузі інформаційних технологій, ціннісних настанов та особистісного ставлення до них. Має багаторівневу та багатокомпонентну структуру і розвивається протягом усього професійного буття педагога . Одним із визначальних чинників неперервного розвитку ІТ-компетентності педагога є опора на інформаційно-освітнє середовище. Інформаційно-освітнє середовище будемо розглядати як інформаційну систему, яка об’єднує програмні й технічні засоби, організаційне, методичне та програмне забезпечення, навчальні, методичні й інформаційні ресурси, призначені для підвищення ефективності і доступності освітнього процесу . Величезну роль відіграє взаємовплив інформаційного освітнього середовища та ІТ-компетентності педагогів. З одного боку, розвиток ІОС, забезпечення системної інтеграції ІКТ в педагогічну систему неможливо без готовності педагогів організовувати свою професійно-педагогічну діяльність з використанням інформаційних і комунікаційних технологій, з іншого боку, сформований інформаційно-освітній простір ставить вчителя перед необхідністю адаптації до нього. За допомогою ІОС можна забезпечити: залучення педагога до програмно- цільових заходів, спрямованих на зростання його активності щодо використання сучасних ІКТ у професійній діяльності, рівень його зацікавленості в цій роботі; популяризацію впровадження ІКТ, системність цього процесу; формування системи безперервної освіти педагогів у навчальному закладі, районі, регіоні в цілому; оновлення педагогічної системи педагогів; формування й розвиток педагогами власних локальних середовищ у регіональному освітньому просторі. Це дає значні можливості для розвитку ІТ-компетентності вчителів, а саме: отримання оперативної інформації щодо можливості продовжити навчання (про семінари, тренінги, курси тощо); використання загальнодоступних мережних сервісів і технологій для обміну інформацією; використання Інтернет як освітнього ресурсу; використання мережних технологій для організації освітнього процесу; формування особистого інформаційного простору вчителя; використання ІОС як засобу розвитку вчителя; проходження навчання на дистанційних курсах та тренінгах; отримання консультацій по широкому колу питань освітньої діяльності,пов’язаною з використанням ІКТ в педагогічній діяльності; обмін досвідом і напрацюваннями, участь у різноманітних мережевих співтовариствах педагогів, дискусіях із залученням інтерактивних сервісів Інтернет-ресурсів регіону; доступ до методичних та навчальних ресурсів, розміщених в регіональному ОІП тощо.

Інтерв'ю з керівником навчального закладу №443

- Яким чином педагогічні працівники використовують ІКТ в роботі з дітьми?

Вихователі використовують готові програмні педагогічні засоби, власні презентації, електронні проекти, забезпечуючи мультимедійний супровід на заняттях. Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні засоби й дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесунавчання. Це дає можливість не лише вивчати світ за допомогою текстів і зображень, а й створити активне кероване комунікативне середовище, у якому здійснюємо навчальний процес. Використання електронних засобів навчання дає вихователям необмежену творчу свободу. Вони можуть самостійно обирати план проведення заняття, добирати додаткові матеріали, складати, розробляти завдання для здійснення як індивідуального, так і диференційованого підходів до вихованців.

- Як Ви вважаєте, як ще можна використовувати ІКТ в дитячому садку?

ІКТ ефективно й успішно використовують під час проведення уроків, різноманітних конкурсів, свят, інших виховних заходів. Стало традицією проводити батьківські збори з використанням мультимедійної техніки. Адміністрація дитячого центру весь документообіг веде в електронному вигляді. Вихователі на високому професійному рівні оформлюють шкільну документацію, матеріали до конкурсів,занять, виховних заходів.


Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпеАпаратне забезпечення ЗДО "Сонечко" №443

1. Комп'ютер 2. Принтер 3. WI-FI роутер 4. Музичний центр

Програмне забезпечення: • операційна система Windows XP;

• антивірусна програма Avast Professional Edition;

• робота з документами в Microsoft Office;

• Wi-Fi.


Навчально-наукове забезпечення складається з :

•документації,

•збірників,

•дидактичних матеріалів.


АНКЕТУВАННЯ


https://docs.google.com/forms/d/16fbaXzKMB6bqgTPCChdhdv1Um-uDcTpolPw8Iu9tWCQ/edit

ЗАВДАННЯ 2 Гугл календар для співробітників https://calendar.google.com/calendar/r/week/2018/11/14?tab=wc&pli=1

ЗАВДАННЯ 3

Семінар на тему онлайн навчання

Чого ми тільки не робимо онлайн. Портативні девайси з доступом з до інтернету дозволяють здійснювати покупки, бронювати столики в ресторані, замовляти квитки, читати книги, а ще – вчитися. Онлайн-освіта в усьому світі набирає обертів. Сьогодні є безліч курсів, навчальних каналів та вебінарів, і кожен може опанувати практично будь-яку навичку: від вишивання хрестиком до програмування. Переваг в онлайн-освіти багато. Перш за все, отримання знань стало доступнішим. Розмаїття форматів і контенту дозволяє адаптувати процес навчання до свого життєвого ритму, уподобань та здібностей. Маючи під рукою смартфон або планшет, можна перетворити на корисний урок поїздку в метро, посиденьки з чашкою кави в кав’ярні або "лінивий" вихідний день вдома. Вчитися стало легше і цікавіше, і це стосується всіх поколінь.

ДОШКІЛЬНИЙ ВІК

Питання раннього розвитку в кожній родині вирішується по різному: хтось вважає, що поспішати не варто, а хтось починає навчати свою дитину буквально з пелюшок. Ринок дошкільної освіти зростає як з води, але не всі батьки можуть собі дозволити водити дитину в навчальні центри. До того ж, в провінційних містах їх може бути недостатньо. Тут і приходять на допомогу численні онлайн-сервіси. Уроки проходять весело: ігри, пісні та танці допомагають малюкам вивчати назви предметів, цифри, кольори – загалом, поступово пізнавати навколишній світ. Головне – прищепити дитині інтерес до знань і не дати їй нудьгувати. Корисні ресурси, що стануть в пригоді: Qша, Чудо-юдо, Ляльки-развивалки, Волшебство ТВ. Навіть якщо дитина ходить до звичайної школи, онлайн-курси не варто скидати з рахунку.

ШКОЛЯРІ

Якщо раніше онлайн-освіта сприймалася як додаткова допомога у підготовці до тестування, контрольних та ЗНО, то сьогодні це реальний спосіб здобути середню освіту. В Україні є школи, в яких можна вчитися дистанційно, і хоумскулінг стає дедалі популярнішим. Та навіть якщо дитина ходить до звичайної школи, онлайн-курси не варто скидати з рахунку. Такі заняття допоможуть підтягнути знання з різних дисциплін, а також захоплять школяра цікавим хобі. Приміром, ресурс Shkola.ua допоможе самостійно оволодіти навчальним матеріалом, сайт BrainBasket Foundation містить уроки з веб-програмування. Учням старших класів будуть цікаві Youtube-канали Лекторий Образовача, Постнаука, Простая наука, котрі подають контент наукової спрямованості. Khan Academy – англомовний канал випускника Гарварда з уроками на різні теми. The Metropolitan Museum of Art – занурення у світ мистецтва разом з практикою англійської мови.

СТУДЕНТИ ТА ДОРОСЛІ

Освіта для цієї категорії – насамперед професійна. За допомогою онлайн-курсів студенти можуть як доповнювати університетське навчання, так і повністю перейти на дистанційну освіту. Доросла ж людина, що вже має диплом, може не тільки вдосконалювати навички, а й отримати нову професію. Онлайн-навчання вигідне, оскільки не потрібно переїжджати до іншого міста або країни й оплачувати оренду житла. В обох випадках знання англійської мови – не приємне доповнення, а важливий пункт, що сильно розширює "асортимент" освітніх продуктів. Так, сайт Academic Earth зібрав лекції найкращих університетів світу: Стенфорд, Єль, Принстон, Гарвард. Тут є курси з історії мистецтва, менеджменту, соціології, бізнесу, хімії. Аналогічний ресурс edX містить лекції з архітектури, дизайну, етики, музики та інших дисциплін. А ось для навчання в онлайн-університеті University of the People знадобиться не лише англійська, а й серйозна середня освіта. Втім, для тих, хто не знає іноземних мов, є український ресурс Prometheus, засновники якого роблять велику справу: адаптують світовий тренд онлайн-освіти для української аудиторії.

ПЕНСІОНЕРИ

Освіта не має вікових обмежень. Люди похилого віку, які вийшли на заслужений відпочинок, можуть опановувати нові професії, кулінарне мистецтво, іноземні мови. Що б не вивчала людина пенсійного віку, це гарний спосіб ступати в ногу з часом і не відчувати себе ізольованим від сучасності. До того ж, нові знання стимулюють побудову нових нейронних зв'язків, а це хороша профілактика хвороби Альцгеймера. Часто представники цієї вікової категорії соромляться йти на очні курси, навіть якщо дуже хочуть. А ще стаціонарне навчання – це часом задорого для людей похилого віку. Онлайн-курси та відеоуроки дозволять займатися у зручному темпі та вивчати новий предмет для заробітку або просто для душі. Пенсіонери можуть обирати будь-які курси з розділу "Студенти та дорослі".

ВИСНОВОК

Онлайн-уроки – це крок в напрямку персоналізованого навчання, де немає однієї на всіх методики. Навчання підлаштовується під людину, а не навпаки. Від цього отримання знань перетворюється на чисте задоволення.

ЗАВДАННЯ 4

Методичні рекомендаціїї Проектування інформаційного освітнього середовища створити електронні бази даних педагогічних кадрів; створити електронну бібліотеку для вихователів та батьків ; розширити взаємодію з іншими навчальними закладами - налагодити соціальне партнерство ; створити загальнодоступний документообіг ; відповідально ставитися до наповнення сайту та слідкувати за актуальністю наповнення ; створити Viber - групу та блог для батьків : Модернізація ІТ інфраструктури

=

Формування ІТ компетентності співробітників та вихователів ЗДО =====

• Проводити семінари і тренінги для вчителів.

• Надавати вчителям можливості проходження курсів підвищення ІК-компетентності.

• Мотивувати вчителів та показувати можливості використання сучасних технічних засобів в освіті.

• Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті. • Модернізація ІТ-інфраструктури

ІТ-забезпечення ЗДО потребує модернізації. ЗДО забезпечена ІКТ на не високому рівні. Потрібно облаштувати ще музичну залу проектором. Щоб можна було показувати дітям на екрані. Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті. Вона передбачає наявність у особистості здібності:

• застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;

• раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;

• будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;

• давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.