Відмінності між версіями «Піддячий Микола Іванович»

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 203: Рядок 203:
 
====Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях====
 
====Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях====
 
====Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях====
 
====Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях====
[[Категорія:Портфоліо викладача]]
 
[[Категорія:Педагогічний інститут]]
 
[[Категорія:Портфоліо викладача/Педагогічний інститут/Кафедра педагогіки та психології]]
 

Поточна версія на 14:04, 19 лютого 2019

Фото


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Піддячий Микола Іванович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доктор педагогічних наук, професор

Освіта

У 1989 році закінчив педагогічне відділення факультету механізації сільського господарства Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії.

У 1990 році – Економічний факультет Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії.

Місце роботи

Кафедра педагогіки і психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Професійний досвід

1983-1992 рр. працював майстром виробничого навчання і викладачем Бориспільського міжшкільного навчально-виробничого комбінату;

1992-2007 рр. – директор Бориспільського міжшкільного навчально-виробничого комбінату;

2002-2009рр. – директор Бориспільського електронного центру Інституту заочного і дистанційного навчання Національного авіаційного університету (за сумісництвом);

2003-2010рр. – старший науковий співробітник лабораторії трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України (за сумісництвом);

2004-2007рр. – старший науковий співробітник лабораторії профільного навчання та профконсультацій Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України (за сумісництвом);

2004-2008рр. – доцент кафедри заочного і дистанційного навчання Національного авіаційного університету (за сумісництвом);

2007-2009рр. – старший науковий співробітник лабораторії профільного навчання та профконсультацій Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України;

2009-2012рр. – завідувач лабораторії профільного навчання та профконсультацій Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України;

2009-2011рр. – доцент кафедри філософії і освіти дорослих Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України (за сумісництвом);

2011р. – професор кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України (за сумісництвом);

2012-2013рр. – професор кафедри теорії та методики навчання технологій Інституту природничо-математичної та технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (за сумісництвом);

З 2012р. працює на посаді головного наукового співробітника лабораторії профільного навчання та профконсультацій Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України;

З 2013 р. – професор кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (за сумісництвом).

Тема дисертації

У 2002 році захистив кандидатську дисертацію з теми: "Організаційно-педагогічні умови підготовки старшокласників до професійного самовизначення у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах", зі спеціальності 13.00.07 – теорія та методика виховання.

У 2010 році в Інституті педагогіки НАПН України захистив докторську дисертацію за темою: «Теоретико-методичні засади підготовки старшокласників до професійної діяльності в умовах профільного навчання» зі спеціальності 13.00.02 - теорія та методика навчання технологій.

Контакти

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

2014

- Навчально-виховний процес профільної школи: соціально-професійне спрямування / М. І. Піддячий // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Випуск 17 (02-2014) / Камянець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 372. – С 98-105.

- Проективно-продуктивне навчання в умовах проектної освіти / Піддячий М.І. Компетентнісний підхід в умовах профільного навчання: соціально-професійне спрямування // Регуляторна політика в галузях загальної, технічної і професійної освіти умовах регіону. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14 березня 2014 р. / За аг. ред.. А.П. Самодрина, М.Г. Несена. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2014. – 152 с. – С. 25-26.

- Компетентнісний підхід в умовах профільного навчання: соціально-професійне спрямування/ Піддячий М.І. // Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методол. семінару 3 квіт. 2014 р., м.Київ: [у 2 ч.]. Ч.1 / Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заст. голови), О.І. Ляшенко (заст. голови) та ін.] – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014 . С. 249 – 256. –370 с.

- Соціально-професійний рівень керівника закладу освіти / Піддячий М.І. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Наукові заклади підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів» / НАПН України, ун-т менедж. освіти. – К., 2014. – 80 с.

- Соціально-професійна орієнтація старшокласників. Анотовані результати науково-дослідницької роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік. – К.: Пед. думка, 2014. – 320 с. – С. 184-185.

- Профільне навчання старшокласників: соціально-професійне спрямування / Піддячий М.І. // Актуальні проблеми в системі освіти: ЗНЗ – доуніверситетська підготовка – ВНЗ : зб. наук. пр. матеріалів ІХ міжнародного семінару, м. Київ, 14 листопада 2014р. Національний авіаційний університет / наук. ред. Н.П. Муранова. – К.: НАУ, 2014. – 316 с.


2013

- Соціально-професійна орієнтація учнів: державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Науково-педагогічний журнал " Молодь і ринок". Київ, 2013. - С.185-198.

- Післядипломна педагогічна освіта в підвищення рівня соціально-професійної орієнтації особистості. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць: у 2-х ч.: Ч.1,9. Київ, 2013.- С. 171-177.


2012

- Тенденції розвитку суспільства і їх впливи на соціально-професійну орієнтацію учнів. Наувокий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. № 5 . / Педагогічні науки: реалії та перспективи. - Київ, 2012. - С. 184-191.

- Компетентнісний підхід до створення підручників для старшої профільної школи. Проблеми сучасного підручника. Київ, 2012.- С.189-194.

- Соціально-професійна орієнтація учнів у Росії. Науково-педагогічний журнал "Молодь і ринок", №5. Київ, 2012. - С. 19-23.


До 2012

- Становлення національного курикулуму для старшої школи. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Збірник наукових праць. Випуск шістнадцятий. – Київ – Вінниця, - 2008. - 496с. – С. 204-213.

- Сутність державного курикулуму для старшої школи. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - Збірник наукових праць Інституту проблем виховання АПН України. Випуск 10. Т.2. – Камянець-Подільський - 2007. – 576 с. – С. 536-544.]

- Сутність змісту і якості загальної і профільної освіти. // Молодь і ринок. № 10 (33). / Науково-педагогічний та економічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2007. – 162с. – С. 128-133.

- Теоретичні засади навчання старшокласників за напрямом „Технологія і дизайн”. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2007. - № 7. – 192с. – С. 95-101.

- Вплив полікультурного простору на професійне самовизначення школярів. Известия Международной академии образования им. Я.А.Коменского № 4 / Научно-теоретический журнал МСАО им. Я.А.Коменского. – ПМР, 2006. – С.112-117.

- Художньо-естетичне виховання старшокласників в умовах міжшкільних навчально - виробничих комбінатів. // Професійно-художня освіта України. № 3. / Зб. наук. пр. – Київ-Черкаси, 2005. – 186с. – С. 130-137.

- Особливості організації навчально-виховного процесу в освітній галузі „Технологія”. // Неперервна професійна освіта. № 1. / Науково-методичний журнал Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Київ, 2004. – 173с. – С. 56-62.

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

- Підготовка старшокласників до професійної діяльності в умовах профільного навчання: [монографія] / М.І.Піддячий. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 288 с.

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

- Система технологій. Методичні вказівки для підготовки і здачі тестів з дисципліни / О. О. Розинка, Н. С. Шаповал, М. І. Піддячий. - К.: Центр навчальної літератури. 2006. – 38с.

Електронні публікації

Статті

2014

2013

2012

- Концептуальні підходи до соціально-професійної орієнтації» / М. І. Піддячий // Електронне фахове видання «Теорія та методика управління освітою» ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. – Випуск 12 / Київ, 2012.– С 1-16

До 2012

Тези до конференцій

2014

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2014

2013

2012

До 2012

Методичні матеріали

2014

2013

2012

До 2012

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Основи наукових досліджень, НДР і методологія педагогічного експерименту, Методологічна засади науково-педагогічних досліджень, Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці.

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях