Музика Олена Оксентівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Версія від 07:11, 23 травня 2016; L.derevianko (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

Музика Олена Оксентівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

кандидат психологічних наук, доцент

Освіта

Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького (кваліфікація «викладач-дослідник з педагогіки і психології»)

Аспірантура Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України

Місце роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка

Професійний досвід

З 1989 р. по 2013 р. працювала в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, з 201З р. – доцент кафедри психології Київського університету імені Бориса Грінченка, з 2014 р. – доцент кафедри педагогіки і психології Київського університету імені Бориса Грінченка

Тема дисертації

Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків

Контакти

e-mail: o.muzyka@kubg.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі

Друковані публікації

Статті

2014

Музика О.О. Особливості застосування методики «Профіль латеральної організації мозку» у роботі психолога / О.О. Музика, А.В. Шаюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 5. – С. 72-76.

2013

Музика О.Л., Музика О.О. Ціннісні орієнтири і психологічна підтримка обдарованих дітей /О.Л.Музика, О.О.Музика //На злеті думки. Залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької роботи: зб. доповідей та тез науково-практичної конференції. – Житомир: МАН, Житомирське регіональне відділення, 2013. – С. 6-11.

Музика О.О. Вікова динаміка мотивації досягнення технічно обдарованих підлітків / О.О. Музика // Матеріали VІ міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». – Житомир, 2013. – С. 71-78.]

2012

Музика О.О. Контрсоціальна мотивація у розвитку учбових здібностей студентів /О.О. Музика // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 25 травня 2012 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С.164-166.]

До 2012

Музика О.О. Особливості ціннісної підтримки обдарованих підлітків, що мають прогресивний мотиваційний профіль // Матеріали ІІІ міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». – Житомир, 2010. – С.53-57.

Музика О.О., Шаюк А.В. Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Психогенетика” // Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб.і доп. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – С.564-587.

Музика О.О. Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Загальна психологія” // Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2009. – С.16-35.

Музика О.О. Ціннісна підтримка творчо обдарованих підлітків з контрсоціальною мотиваційною тенденцією // Матеріали ІІ міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». – Житомир, 2009. – С.48-55.

Музика О.О. Психологічні передумови розвитку творчої активності у підлітковому віці Здібності. Творчість. Обдарованість /За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2007. – С. 90-118.

Музика О.Л., Музика О.О. Вчителі ведуть нас по життю // Обдарована дитина. – 2007. – №1. – С.57-60.

Музика О.О. Особливості рефлексії здібностей технічно обдарованих підлітків // Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: Науково-методичний збірник / За ред. проф. М.М.Заброцького. – Київ-Житомир, ЖОІППО, 2007. – С. 216-221.

Музика О.О. Соціальний статус та афіляція у мотивації творчої актив-ності //Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості в умовах позашкільних навчальних закладів: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. – К.: Грамота, 2006. – Ч.2. – С.116-121.

Музика О.О. Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків, що проживають на радіаційно забруднених територіях // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Чорнобильська катастрофа: 20 років потому (інтердисциплінарні аспекти)”. – Київ-Житомир: Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України, 2006. – Ч.2. – С.37-40.

Музика О.О. Мотивація досягнення у структурі творчої активності технічно обдарованих підлітків // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – №6 (30). – Ч.І. – С. 234-239.

Музика О.О. Основні підходи до дослідження мотивації у вітчизняній та зарубіжній психології // Проблеми суспільних трансформацій України умовах транзитивного розвитку. – Житомир, 2004. – С.134-142.

Музика О.О. Мотивація творчої активності // Обдарована дитина, 2003. – №3.– С.2-9.

Музика О.О. Застосування категорії активності у дослідженні мотивації творчості // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2003, т.5, ч.6. – С.179-182.

Музика О.О. Соціальна ситуація розвитку і передумови творчої діяльності в підлітковому віці // Психологія. Збірник наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Вип.21.– 2003. – С.126-130.

Музика О.О. Вікові та соціально-психологічні аспекти мотивації творчої активності технічно обдарованих підлітків // Вісник Харківського університету, 2003. – № 599. – С.241-243.

Музика О.О. Чинники активності технічно обдарованих підлітків // Обдарована дитина, 2002. – №2. – С.44-48.

Музика О.О. Взаємозв’язок мотивації і здібностей у становленні творчої обдарованості // Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога: Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2002. – С. 146-149.

Музика О.О. Творча активність підлітків у контексті соціалізації /Спрямованість особистості сучасних школярів. Збірник наукових праць / За ред. О.Л.Музики, Л.М.Король. – Житомир: ЖДПУ ім.І.Франка, 2001. – С. 68-72.

Музика О.О. Вплив соціальних очікувань на розвиток технічної обда-рованості в підлітковому віці // Психологія: Збірник наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. – Вип.3 (10). – С. 206-210.

Музика О.О. Мотивація творчої активності у становленні технічно об-дарованої особистості // Українська еліта та її роль у державотворенні: Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2000. – Вип.1. – С. 276-280.

Музика О.О. Соціальні детермінанти творчої активності підлітків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету, 2000. – № 6. – С.96-98.

Музика О.О. Структурна організація мотиваційної сфери технічно обдарованих підлітків // Психологія: Збірник наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2000. – Вип.2 (9). – Ч.2. – С.28-37.

Музика О.О. Теоретичні та методологічні проблеми дослідження мотивації творчості // Вісник Житомирського державного педуніверситету, 1999. – №3. – С.151-155.

Музика О.О. Характеристика основних типів мотивації творчої активності технічно обдарованих підлітків // Духовність як основа консолідації суспільства. Міжвідомчий науковий збірник. – К.: Інститут “Проблеми людини”, 1999. – Т.16. – С. 348-353.

Кульчицька О.І., Музика О.О. Зовнішні та внутрішні чинники мотивації творчої активності обдарованої особистості // Духовність як основа консолідації суспільства. Міжвідомчий науковий збірник. – К.: Інститут “Проблеми людини”, 1999. – Т.16. – С. 342-348.

Музика О.О. Категорії активності й діяльності у дослідженні мотивації творчості // Вісник Житомирського державного педінституту, 1998. – №2. – С.24-27.

Тези до конференцій

2014

Музика О.О. Творча активність у позанавчальній діяльності як умова розвитку обдарованості / Олена Музика // Актуальні проблеми психології обдарованості та творчості: новітні розробки українських вчених: матеріали Міжнародної наукової конференції. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – С.91-93.

Музика О.О. Індивідуально-психологічні особливості дитини-шульги: діагностика та врахування як ресурсу життєздатності / О.О. Музика //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Діяльнісно–поведінкові фактори життєздатності людини» (28-29 листопада 2014 року). – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. – С. 143-145.

2013

Музика О.О. Діагностика мотиваційних стратегій учбової діяльності // Психологічне діагностування в роботі практичного психолога: Тези доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Умань, 20 лютого 2013 р.) – Умань: Візаві, 2013. – С. 109-111.

2012

Музика О.О. Підготовка студентів до протидії торгівлі дітьми в Україні //Актуальні питання сімейної медицини (ІХ Міжрегіональна науково-практична конференція) / За ред. В.М.Мороза. – Житомир: Полісся, 2011. – С. 331-334.

До 2012

Музика О.О. Особливості мотиваційної регуляції навчальної діяльності студентів залежно від рівня успішності // Актуальні питання психологі-чного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]; матеріали міжвуз. наук.-прак. конф. (Київ, 21 травня 2010 р.). – К: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С.33-34.

Музика О.О., Кільніцька Т.О. Особливості структури мотиваційної сфери студентів з різним рівнем успішності // Тези ХХХІІ наук.-практ. між-вузівської конф., присвяченої Дню університету 14-16 березня 2007 р. – Ж., 2007. – С. 226.

Музика О.О. Особливості мотивації досягнення технічно обдарованих підлітків /Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції „Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків”. – Київ-Житомир: Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України, 2005. – С. 53-54.

Підручники, посібники

2014

До 2012

Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб.і доп. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – 565 с. (в авторському кол.) (з грифом МОН України)

Формування психолого-педагогічної стійкості, профілактика стресів, розумових та емоційних перевантажень обдарованих дітей та молоді, виховання у них патріотизму й громадянської позиції у процесі навчання та виховання: навчальний посібник / За ред. С.Д.Максименка, В.Ф.Москаленка. – К.: Купріянова, 2004. – 192 с. (в авторському кол.) (з грифом МОН та МОЗ України)

Климчук В.О., Музика О.О. Методи математичної статистики у психології: Методичний посібник до курсу з основ експериментально-психологічних досліджень. – Житомир: ЖДПУ, 2002. – 74 с.

Практикум з психодіагностики /Укладачі: О. О. Музика, В. О. Остринська, В. В. Остринський. – Житомир: ЖДПІ ім. І. Франка, 2000. – 160 с.

Методичні матеріали

2014

До 2012

Музика О.О., Портницька Н.Ф., Тичина І.М. Загальна психологія. Ч.І. (для студентів спеціальності «Практична психологія»). – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 80 с.

Музика О.О., Портницька Н.Ф. Загальна психологія. Модульний курс: модулі 1-5. (Лекції, семінарські заняття, завдання для самостійної роботи). – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 54 с.

Музика О.О. Психологічні основи профорієнтації /Психологія: інструктивно-методичні матеріали /За ред. О.Л.Музики. – Ч.І. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2005. – С.280-288.

Музика О.О., Гніда Г.П., Портницька Н.Ф., Горбунова В.В. Лабораторні заняття із загальної психології. – Житомир, 2003. – 43 с.

Климчук В.О., Музика О.О. Лабораторні заняття з курсу "Основи експериментально-психологічних досліджень". – Житомир, 2002. – 44 с.

Завдання з психології до педагогічної практики для студентів ІІІ курсу: Методичні рекомендації /Укладачі: І.В.Кирильчук, Т.М.Майстренко, О.О.Музика. – Житомир, 2001. – 18 с.

Електронні публікації

Статті

2015

Музика О.О., Лаптінова Д.Г. Формування ключових компетенцій у дітей дошкільного віку засобами усної народної творчості / Музика Олена Оксентівна, Лаптінова Дар’я Григорівна // ISSN Оnline: 2312-5829. Освітологічний дискурс, 2015, № 2 (10). – С. 182-192.

Підручники, посібники

Методичні матеріали

2014

Музика О.О. Методика викладання дитячої психології: роб. навч. прогр. – Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014. – 14 с.

Музика О.О. Загальна психологія: роб. навч. прогр. – Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014. – 15 с.

Музика О.О. Загальна та вікова психологія: роб. навч. прогр. – Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014. – 23 с.

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

Google Академія

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Міжнародний проект (спільно з Болонським університетом) «Проблеми і перспективи інклюзивної освіти» (2012-2014)

Міжнародний проект (спільно з недержавною організацією «IBO Italia – Associazione Italiana Soci Costruttori» (Італія)) «Протидія торгівлі неповнолітніми в Україні та Молдові» (2010-2011)

Держбюджетна тема ФФД «Ціннісна підтримка особистості при переході до кредитно-модульної системи навчання» (додаток до наказу Міністерства освіти і науки України №1043 від 17.11.2008) (2009-2011)

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми психології обдарованості та творчості: новітні розробки українських вчених» (Київ, Інститут обдарованої дитини, 12 червня 2014 р.).

Міжнародна науково-практична конференція «Методи і технології соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства» (НПУ імені М.П.Драгоманова, Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій, 22–23 квітня 2014 р.).

Міжнародний семінар «Законодавче забезпечення роботи фахівців у сфері інклюзивної освіти в Україні та Італії» (спільно з Болонським університетом) – Житомир, 1-4 жовтня 2013 р.

Міжнародний семінар «Професійний супровід дітей з інвалідністю в умовах державних та приватних шкіл» (спільно з Болонським університетом) – Житомир, 18-21 червня 2013 р.

Міжнародний семінар «Підготовка та діяльність фахівців у системі інклюзивної освіти» (спільно з Болонським університетом) – Житомир, 1-4 жовтня 2012 р.

Міжнародний семінар «Сім’ї та школи Житомира: досвід та перспективи інклюзивної освіти» (спільно з Болонським університетом) – Житомир, 28 травня – 1 червня 2012 р.

Круглий стіл «Компетенції соціального працівника у роботі на вулиці» (спільно з італійськими та молдовськими партнерами в рамках міжнародного проекту «Протидія торгівлі неповнолітніми в Україні, Італії та Молдові») – Житомир, 10 жовтня 2011 р.

Україно-французький семінар «Менеджмент в освіті: обмін досвідом» – Житомир, 13 жовтня 2011 р.

Х Міжнародна психологічна конференція «Психологические проблемы творчества: стратегемы ХХІ века» (м. Київ, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 23-25 липня 2010 р.).

VІІІ міжнародна наукова психологічна конференція «Психологічні проблеми творчості» (19 серпня 2008 р., м. Київ)

Міжнародна науково-практична конференція «Чорнобильська катастрофа: 20 років потому (інтердисциплінарні аспекти)» (26 квітня 2006 р., м. Житомир)

Міжнародна науково-практична конференція „Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків” (Київ-Житомир: Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України, 22-23.04.2005 р.)

Професійна сертифікація

Сертифікат з транзакційного аналізу ТА-101, виданий доктором Ф.-М.Арендсен Гайн (Нідерланди)

Підвищення кваліфікації

Міжнародна організація з міграції - навчання для працівників у сфері протидії торгівлі людьми по запровадженню процесу супервізії у діяльність НДО (2011)

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (2010)

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (2005)

Гранти та стажування

Грант ФФД МОН України - робота в команді над розробкою держбюджетної теми «Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків» (№ 07.07.00092 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2001 року №537) – з 2001 по 2005 р.

Стажувалася у Франції: сертифікати про стажування в Державному навчальному закладі з підготовки фахівців у галузі економіки та управління підприємствами м.Вік-ан-Бігор (2012) та в Ліцеї L.E.G.T.A. la Saussaye м.Шартр (2013).

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Нагороджена почесним дипломом міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2012» за плідну науково-педагогічну діяльність з інноваційної модернізації освіти.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Загальна психологія

Психологія загальна та вікова

Методика викладання дитячої психології

Педагогічна психологія

Основи психології та педагогіки

Порівняльна психологія

Психологія мотивації

Електронні навчальні курси

Загальна психологія

Психологія загальна та вікова

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Науковий керівник переможця І туру та учасниці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2014-2015 н.р. в галузі «Педагогічна та вікова психологія» студентки КУБГ Д.Лаптінової.

Член журі ІІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології (18-22 березня 2013 р.).

Науковий керівник переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2006-2007 н.р. з напряму «Педагогічні науки» (наказ №837 МОНУ від 27.09.2007 р.).