ЗДО (ясла-садок) № 9 «Івасик-Телесик» (Київська обл., с. Козинці, вул. Нова, 14)

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Козінцівській дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 9 "Івасик-Телесик"

  • Завдання 1

- Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в дитячому садку – це актуальна проблема сучасного дошкільного виховання. Важливість та необхідність впровадження таких технологій у процес освітньої діяльності відзначалася міжнародними експертами у «Всесвітній доповіді з комунікації та інформації», підготовленому ЮНЕСКО. У нашій країні, за останні 5 років, стався ряд подій, які визначають прискорений розвиток інтернет-технологій в дошкільних установах. Передумови формування системи електронних ресурсів дошкільної освіти представлені на слайді. В даний час в нашій країні реалізується Стратегії розвитку інформаційного суспільства, яка пов’язана з доступністю інформації для всіх категорій громадян та організацією доступу до цієї інформації. Тому використання інформаційно-комунікаційних технологій є одним із пріоритетів освіти. Інформатизація системи освіти пред'являє нові вимоги до педагога та його професійної компетентності. Комунікативна компетентність педагога передбачає здатність вибудовувати комунікації в різних форматах: усному, письмовому, дискусійному, візуальному, комп'ютерному, електронному. Педагог повинен не тільки вміти користуватися комп'ютером і сучасним мультимедійним обладнанням, але і створювати свої освітні ресурси, широко використовувати їх у своїй педагогічній діяльності. Комп’ютери в шкільних класах сьогодні вже не сприймаються як щось рідкісне, екзотичне, проте в дитячому саду вони ще не перетворилися на добре освоєний інструмент педагогів. Але з кожним роком сучасні інформаційні технології все міцніше входять в наше життя. Тому дошкільна освітнє установа, як носій культури та знань, також не може залишатися осторонь. Інформаційні технології, це не тільки і не стільки комп’ютери та їх програмне забезпечення. Під інформаційно-комунікативними технологіями розуміється використання комп’ютера, Інтернету, телевізора, відео, DVD, CD, мультимедіа, аудіовізуального обладнання, тобто всього того, що може представляти широкі можливості для комунікації. Використання комп’ютерних технологій допомагає: - залучати пасивних слухачів до активної діяльності; - робити освітню діяльність більш наочною та інтенсивної; - формувати інформаційну культуру у дітей; - активізувати пізнавальний інтерес; - реалізовувати особистісно-орієнтований та диференційований підходи у навчанні; - дисциплінувати самого вихователя, формувати інтерес до роботи; - активізувати розумові процеси (аналіз, синтез, порівняння та ін.). У своїй роботі педагог може використовувати такі засоби ІКТ: - комп’ютер; - мультимедійний проектор; - принтер; - відеомагнітофон DVD плеєр; - телевізор; - магнітофон; - фотоапарат; - відеокамеру; - електронні дошки. Так само можна виділити наступні види інтерактивних матеріалів: - фотографії; - відеоролики; - відеофрагменти (фільмів, казок, мультфільмів); - презентації (електронні книги, електронні виставки); - дитячі розвиваючі комп’ютерні ігри; - можливе створення колекцій цифрових фотографій і мультфільмів. Зупинимося на перевагах використання інтерактивних матеріалів. Дані матеріали: - дозволяють збільшити сприйняття матеріалу за рахунок збільшення кількості ілюстративного матеріалу; - дозволяють робити поправки під час НОД, виконувати спільну роботу дітей у взаємодії, здійснювати інтерактивну взаємозв’язок «дитина – педагог»; - використання мультимедійних презентацій забезпечує наочність, яка сприяє кращому сприйняттю і запам'ятовуванню матеріалу, що дуже важливо, враховуючи наочно-образне мислення дітей дошкільного віку; - одночасно використовується графічна, текстова, аудіовізуальна інформація; - при використанні анімації і вставки відеофрагментів можливий показ динамічних процесів; - за допомогою комп’ютера можна змоделювати такі життєві ситуації, які не можна або складно показати під час освітньої діяльності небудь побачити в повсякденному житті (наприклад, відтворення звуків тварин; роботу транспорту та ін.); - використання нових прийомів пояснення і закріплення, особливо в ігровій формі, підвищує мимовільну увагу дітей, допомагає розвинути довільну; - безпосередньо освітня діяльність з використанням інформаційно-комунікаційних технологій спонукає дітей до пошукової та пізнавальної діяльності, включаючи й пошук в мережі Інтернет самостійно або разом з батьками; - висока динаміка безпосередньо освітньої діяльності сприяє ефективному засвоєнню матеріалу, розвитку пам'яті, уяви, творчості дітей. Особливе місце при використанні ІКТ займає робота з батьками: 1. Мінімізація часу доступу до інформації суб'єктів комунікації; 2. Можливість продемонструвати будь-які документи, фотоматеріали; 3. Забезпечення індивідуального підходу до суб'єкта комунікації; 4. Оптимальне поєднання індивідуальної групової; 5. Зростання обсягу інформації; 6. Забезпечує діалог суб'єктів комунікації (електронна пошта, форум); 7. Оперативне отримання інформації; 8. Розширення інформаційних потоків; 9. Використання ІКТ при проведенні батьківських зборів. Використання ІКТ в управлінській діяльності: 1. Робота в міській освітній мережі; 2. Розрахунок стажу роботи працівників; 3. Співпраця з дошкільними закладами інших міст України; 4. Створення бази даних працівників ЗДО, дітей та батьків; 5. Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи, накази, довідки тощо). 6. Участь у форумах, чатах, конференціях; 7. Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет; 8. Створення портфоліо педагогічних працівників; 9. Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді. Використання ІКТ у методичній роботі: 1. Оформлення ділової документації; 2. Проведення контрольно-аналітичної діяльності (підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм (атестація педагогів, рівень знань дітей з різних розділів програми тощо); 3. Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу; 4. Оформлення атестаційних матеріалів; 5. Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів; 6. Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо); 7. Оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної та художньої літератури; 8. Оформлення стендів, інформаційних куточків; 9. Оформлення буклетів, ППД роботи кращих вихователів,матеріалів для участі в різноманітних конкурсах; 10. Накопичення ілюстративних матеріалів для випуску санбюлетнів, порад для батьків, оформлення презентацій, буклетів; 11. Обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами. Використання ІКТ у психологічній роботі 1. Оформлення ділової документації; 2. Оформлення інформаційного куточка для педагогів та батьків; 3. Діагностування педагогів з використанням комп’ютерних діагностичних методик (тести Люшера, Равена, Векслера); 4. Діагностування дітей за допомогою комп’ютерних методик; 5. Обробка даних результатів проведених досліджень у вигляді схем, діаграм; 6. Корекційно-розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних програм; 7. Розробка презентацій для виступу на семінарах,конференціях, батьківських зборах; 8. Використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, психологічних ігор тощо.

Ми провели інтерв’ю з керівником ЗДО на тему запровадження ІКТ: - Що стало очевидним з моменту запровадження ІКТ у Вашому навчальному закладі? - Діти цікаві, вони ставлять питання. Їм подобається розповідати і слухати історії про самих себе і про все навколо . Вони люблять малювати будинки, тварин, дерева, своїх батьків, казкових персонажів і т.д. Їм подобається щось робити, грати і взаємодіяти з іншими дітьми і дорослими. ІКТ можуть допомогти дітям у всіх згаданих речах. Вони можуть принести дітям зміст і діяльність, які викликають і підтримують у них сильні і корисні емоції. У кінцевому рахунку ІКТ можуть служити умовами та інструментами розвитку дитини. - Чи можете Ви назвати переваги використання комп’ютера у ЗДО? - Інформаційні технології значно розширюють можливості пред’явлення навчальної інформації. Застосування кольору, графіки, звуку дозволяє відтворювати реальний предмет або явище. Використання комп’ютера дозволяє істотно підвищити мотивацію дітей до навчання. ІКТ втягують дітей в освітньо – виховний процес, сприяючи найбільш широкому розкриттю їх здібностей, активізації розумової діяльності. Навчання із застосуванням комп’ютера сприяє формуванню у дітей рефлексії. Навчальні програми дають можливість наочно уявити результат своїх дій, можливість виправити помилку, якщо вона зроблена. - Скажіть, будь ласка, якими є труднощі використання ІКТ? - Незважаючи на всі переваги використання ІКТ, існує і ряд проблем, при їх використанні. І насамперед це реальна загроза здоров’ю, що виникає при ранньому привчанні малюків до комп’ютера. При використанні даних технологій вихователь, насамперед, повинен керуватися Санітарно-епідеміологічними вимогами до влаштування, утримання та режиму роботи дошкільних установ (Санпін 2.4.1.2660-10): «12.21. Безпосередньо освітню діяльність з використанням комп’ютерів для дітей 5-7 років слід проводити не більше одного разу протягом дня і не частіше трьох разів на тиждень у дні найбільш високої працездатності: у вівторок, середу та четвер. Після роботи з комп’ютером з дітьми проводять гімнастику для очей. Безперервна тривалість роботи з комп’ютером у формі розвиваючих ігор для дітей 5 років не повинна перевищувати 10 хвилин, для дітей 6-7 років – 15 хвилин. Для дітей, які мають хронічну патологію, частохворіючих (більше 4 разів у рік), після перенесених захворювань протягом 2-тижнів тривалість безпосередньо освітньої діяльності з використанням комп’ютера повинна бути скорочена: для дітей 5 років – до 7 хвилин, для дітей 6 років – до 10 хвилин. Для зниження стомлюваності дітей в процесі безпосереднього здійснення освітньої діяльності з використанням комп’ютерної техніки необхідно забезпечити гігієнічно раціональну організацію робочого місця: відповідність меблів зросту дитини, достатній рівень освітленості. Екран відеомонітора повинен знаходитися на рівні очей або трохи нижче. Дитина, носить окуляри, має займатися за комп’ютером у них. Неприпустимо використання одного комп’ютера для одночасного заняття двох або більше дітей. Безпосередньо освітню діяльність з використанням дітьми комп’ютерів проводять в присутності педагога або вихователя (методиста)». - Яке значення має використання комп’ютера у ЗДО? - Використання дозволяє: представити інформацію на екрані монітора в ігровій формі, що викликає у дітей величезний інтерес, так як це відповідає основному виду діяльності дошкільника – грі; яскраво, образно, в доступній дошкільнятам формі піднести новий матеріал, що відповідає наочно- образному мисленню дітей дошкільного віку; привернути увагу дітей рухом, звуком, мультиплікацією; використовуючи можливості навчальної програми, заохочувати дітей при вирішенні проблемної задачі, що є стимулом для розвитку їх пізнавальної активності; розвивати у дошкільнят дослідницьку поведінку; розширювати творчі можливості самого педагога.


- ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», однією з необхідних умов для присвоєння педагогічним працівникам усіх кваліфікаційний категорій – «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії», є використання ними інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі, тобто повинна бути сформована ІК-компетентність. Вітчизняні дослідження щодо змісту поняття інформаційно-комунікаційної компетентності визначають її як підтверджену здатність особистості автономно і відповідально використовувати на практиці інформаційно-комунікаційні технології для задоволення власних індивідуальних потреб і розв’язування суспільно значущих, зокрема професійних, задач у певній предметній галузі або виді діяльності. Тобто, вихователь дошкільного закладу має володіти сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями для відповідного, безпечного і ефективного їх застосування з метою навчання і виховання дітей дошкільного віку, забезпечення співпраці з батьками і колегами, а також в повсякденному житті. ІК-компетентність вихователя дошкільного закладу може бути охарактеризована наступними показниками: - наявністю загальних уявлень про ІКТ; - сформованістю навичок користувача, що передбачає набуття основних навиків роботи на персональному комп’ютері без застосування мережі Інтернет (використання графічного і текстового редакторів MS Word, електронними таблицями MS Excel, презентаційних інструментів MS PowerPoint та інструментів для створення і обробки мультимедійних файлів; - володінням Інтернет-сервісами та технологіями (електронною поштою, пошуковими сервісами тощо), використання соціальних сітей для професійного розвитку; - наявністю уявлень про існуючі електронні освітні ресурси, експертну оцінку їх психолого-педагогічної значимості; - уміннями усвідомленого використання різних електронних засобів в навчально-виховному процесі дошкільного закладу, володінням методичними прийомами їх застосування; - вмінням забезпечити безпеку і здоров’я дітей під час використання ІКТ. Отже, розвиток ІК-компетентності вихователя дошкільного закладу позитивно впливатиме на його професійний рівень та сприятиме підвищенню ефективності навчально-виховного процесу в дошкільному закладі. В процесі першого етапу дослідження нами був здійснений аналіз сучасного стану сформованості ІК-компетентності вихователів дошкільних закладів. В анкетуванні взяли участь 47 респондентів – вихователі дошкільних закладів. Їм була запропонована наступна анкета: 1. Яким є Ваш рівень володіння комп’ютерними технологіями? 2. Чи займаєтесь Ви вдосконаленням власних знань у сфері ІКТ? Високий рівень володіння ІКТ за власними оцінками самих вихователів, мають лише 22% педагогів. (Для порівняння, за даними Дяченко С.В. у 2009 р. тільки 12% вихователів оцінювали свій рівень як високий). Разом з тим, 59% вихователів вважають застосування ІКТ в навчально-виховному процесі дошкільних закладів сучасною необхідністю (проти 52% у 2009). Порівняння даних представлено на рис. 1.

Рис. 1. Порівняння результатів дослідження щодо самооцінки вихователями рівня володіння ІКТ та необхідності застосування ІКТ в навчально-виховному процесі. Дані, отримані в ході порівняння, свідчать про позитивну динаміку у формуванні ІК-компетентності вихователів дошкільних закладів. Проте, ми повинні враховувати швидкі темпи розвитку ІКТ, що обумовлені безперервною розробкою і вдосконаленням апаратних і програмних засобів, а також їх зростаючі навчальні можливості, внаслідок чого освіта вихователя потребує постійного вдосконалення, випередженого формування та розвитку його ІК-компетентності, інформаційної культури в цілому.

- Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення) Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу: Апаратне: 1 персональний комп’ютер; 3 ноутбуки 2 плазмових телевізори периферія Програмне: Office 365 Система інформаційного забезпечення управління ЗДО Періодичність надходження інформації Зміст інформації Відповідальний Засоби збору інформації


Щоденна - Наявність вихователів, обслуговуючого персоналу у закладі, трудова дисципліна. - Відвідування вихованців у розрізі групи. - Готовність приміщення до занять. - Надходження заяв, листів, розпоряджень. - Виконання планів роботи адміністративно-господарською ланкою закладу. - Проведення й результативність навчально – виховних заходів. - Стан дитячого травматизму. - Санітарний стан приміщень. - Виконання режиму дня.

- Психо-емоційний стан дітей, що проходять адаптацію. Завідувач ДНЗ, завгосп

Вихователі, старша медсестра Завгосп

Завідувач ДНЗ

Завгосп


Завідувач Вихователі Медсестра Медсестра Вихователі,


Психолог Спостереження


Журнали обліку Обстеження

Книги

Бесіди, плани роботи підрозділів

Спостереження, бесіди, плани Аналіз Результати спост. Спостереження

Спостереження Щотижнева - Результати контролю.


- Виконання планів роботи.

- Соціальна робота

- Виконання загартовуючих процедур. - Робота технологічного обладнання, енергозбереження

- Виконання рухового режиму.

- Якість підготовки і проведення методичної роботи.

- Результативність роботи з батьками. - Якість підготовки і проведення дитячих розваг.

- Виконавська дисципліна Завідувач


Завідувач

Психолог

Медсестра

Завгосп


Ст. м/с

Завідувач, вихователі

Вихователі

Музкерівник


Завідувач Документація, спостереження, бесіди Документація, плани, бесіди Документація, бесіди Спостереження, документація Спостереження, журнали обліку Спостереження, документація, хронометраж Бесіди, спостереження, документація Бесіди

Спостереження, документація, бесіди Аналіз виконання документів Щомісячна - Виконання місячних планів роботи.

- Ведення документації закладу; якість планування навчально-виховної роботи.

- Виконання норм харчування.

- Результати контролю санітарного стану приміщень.

- Результати використання енергоносіїв.

- Виконання нормативних докуме6нтів, наказів, розпоряджень


- Організація життєдіяльності дітей

- Рівень захворюваності дітей.

- Стан фінансово-господарської діяльності. - Результати тематичного, фронтального контролю вивчення стану навчально- виховної роботи. Завідувач, ст.. м/с, завгосп

Завідувач


завгосп, ст.м/с,

Старша медсестра

Завгосп


Завідувач, старша медсестра, завгосп


Завідувач, Вихователі

Старша медсестра Завгосп

Завідувач, План спостереження, бесіди Документація, плани


Журнал з харчування Спостереження


Спостереження, порівняний конт-роль. Дані внутрішнього контролю, спостереження, бесіди Бесіди, спост., контроль

Документація

Документація

Документація, спостереження, продукти дитячої діяльності Щоквартально - Виконання плану роботи


- Підвищення кваліфікації педагогів - Стан роботи методичного кабінету.

- Результативність навчально-виховної роботи.

- Результати медичних заходів.


- Здійснення наступності у роботі ДНЗ і школи.

- Виконання рішень педради.


- Результати фізичної підготовленості дітей, антропометрія - Результативність бесід з батьками, проведення батьківських зборів Завідувач, ст. м/с, завгосп

Завідувач, вихователі Завідувач, вихо-вателі

Педагогічний колектив

Старша медсестра

Завідувач, вихователі старшої групи Завідувач


Інструктор з фізкультури, старша медсестра Завідувач, вихователі Плани, звіти, результати контролю Співбесіди

Документація, анкетування, бесіди Діагностичні картки, контроль, спостереження. Документація, бесіди

Документація, плани

Протоколи, накази, бесіди, контроль Хронометраж, документація

Анкетування, спостереження, бесіди- Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка (для ПВШ) Інформаційно-освітнє середовище ЗВО – це системно організована сукупність сучасних електронних освітніх і інших інформаційних ресурсів, орієнтованих на задоволення потреб учасників освітнього процесу і його науково- і навчальнометодичний супровід, а також комплекс апаратних і програмних засобів зберігання, опрацювання та передання навчальних матеріалів, що забезпечують оперативний доступ до них і телекомунікаційну взаємодію студентів та викладачів для досягнення цілей навчання. Інформаційно-освітнє середовище ЗВО можна представити наступним чином (Рис. 1):


. Інформаційно-освітнє середовище ЗВО При створенні такого середовища враховані наступні вимоги: - технічні: комп’ютерна техніка, наявність мережі, Wi-Fi технології; - програмні: питання безпеки, інтегрованість, взаємодія; - академічні: методичне наповнення, відповідність навчальним програмам; - соціальні: етичний, культурологічний, нормативно-правовий аспекти; - людські ресурси: ІКТ-грамотність, психологічна готовність, наявність фахівців. Враховуючи дані вимоги, в інформаційно-освітньому середовищі вищого навчального закладу виділяють такі складові: фізична, психологічна та інтелектуальна. До фізичної складової відносять матеріальну базу навчального закладу, на основі якої стає можливим створення єдиного інформаційно-освітнього простору. Сюди можна віднести не лише технічні засоби мультимедії, а і відповідно оснащені робочі місця користувачів, локальну мережу, мережу Інтернет, програмне забезпечення навчального процесу. Психологічна та інтелектуальна складові передбачають «людський фактор», тобто готовність та спроможність учасників інформаційно-освітнього простору до співпраці та використання інформаційних і комунікаційних технологій у навчальному процесі. Функціональна структура інформаційно-освітнього середовища визначається системою цілей і завдань навчального процесу, функцій навчальної діяльності і складається з таких проблемно-орієнтованих блоків: - інформаційне обслуговування викладачів і студентів (забезпечення доступу до електронних каталогів, електронних підручників і глосаріїв за темами, електронних енциклопедій за предметними галузями і напрямами діяльності вітчизняних і світових інформаційних мереж, баз знань і банків даних); - організація навчального діалогу в інформаційно-освітньому середовищі (суб’єктно-об’єктна комунікація, суб’єктно-об’єктна комунікація, суб’єктно-суб’єктне спілкування); - телекомунікаційна взаємодія викладачів і студентів у процесі пізнавальної діяльності; - автоматизоване навчання і контроль; - моделювання явищ, що вивчаються (досліджувані явища), і процесів, які опановуються (демонстраційне й інтерактивне запровадження); - адміністрування реального навчального процесу.