Бровко Катерина Андріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Бровко Катерина Андріївна

Рік вступу

На спірантуру - 2016

Спеціальність

011 Науки про освіту

Тема наукового дослідження

Формування корпоративної культури студентів у освітньому середовищі університету

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Тернопільська Валентина Іванівна доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

1. Бровко К. А.,Чернуха Н. М. Акмеологічний підхід виховання толерантності в міжособистісних відносинах суб’єктів освітнього процесу вищої школи / Н. М. Чернуха, К. А. Бровко // Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: моногр. - К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016 р. - С. 201-219; 2. Бровко К. А. Організаційно-педагогічні умови формування корпоративної культури студентської молоді / «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів» : І Міжнародна Інтернет – конференція, 26 жовтня 2017 року, Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань, 2017. – С. 52-57.

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

1. Бровко К. А. Сутнісні характеристики феномену корпоративна культура особистості / К.А. Бровко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2016. – № 6 (303). – С. 132-138; 2.Бровко К. А. Моделювання процесу формування корпоративної культури студентів вищих навчальних закладів / К. А. Бровко // Науковий журнал «Педагогічний процес: теорія і практика». – 2017. – Вип. 2 (57). – С. 125–129; 3.Бровко К. А. Особливості функціонування корпоративної культури вищого навчального закладу / К.А. Бровко // Науково-пед. журн. «Молодь і ринок». – 2017. – № 4 (147). – С. 186–190. Фахове видання, зареєстроване у наукометричних базах: Google Scholar; Polish Scholarly Bibliography (PBN); «Index Copernicus»; 4.Бровко К. А. Освітнє середовище університету як чинник формування корпоративної культури студентської молоді / К. А. Бровко // Науково-практ журн. «Інженерні та освітні технології» – 2017. – № 3(19). – С. 90–96; 5.Бровко К. А. Феномен корпоративної культури особистості в контексті освітологічних знань / К. А. Бровко // Наукове електронне видання «Освітологічний дискурс». – 2017. – № 3–4 (18–19). Режим доступу: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/475 № 3–4 (18–19). Режим доступу: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/475; 6.Бровко К. А., Сопова Д. О., Дурдас А. П. Е–середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки / К.А. Бровко // Науково-пед. журн. «Молодь і ринок». – 2018. – № 2 (157) . – С. 133–137. Фахове видання, зареєстроване у наукометричних базах: Google Scholar; Polish Scholarly Bibliography (PBN); «Index Copernicus»; 7.Бровко К. А. Діагностика стану сформованості корпоративної культури студентів університету / К.А. Бровко // Науково-пед. журн. «Молодь і ринок». – 2019. – № 2 (169). – 140-146. Фахове видання, зареєстроване у наукометричних базах: Google Scholar; Polish Scholarly Bibliography (PBN); «Index Copernicus».

Статті у закордонних виданнях

1.Brovko K. A., Ternopilska V. I. Corporate culture of personality: psychological aspects / К. А. Brovko, V. I. Ternopilska // Topical issues of contemporary science: Collection of scientific articles. – C.E.I.M., Valencia, Venezuela, 2017. – pp. – 176–178. Збірник зареєстрований у наукометричних базах: РИНЦ, Thomson Reuters Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH); 2.Бровко К. А. Вплив куратора академічної групи на формування корпоративної культури студентів // К. А. Бровко // «World Science». – Warsaw: RS Global Sp. z O.O. – 2018. – Vol.5, March № 3(31). – С. 16–20. Зареєстрований у наукометричних базах: Index Copernicus (ICV 2017: 79.17), Google Scholar (h-index - 9); academia.edu; 3.Brovko K. A. Technology of formation of corporate culture of students in the educational environment of the university / К. А. Brovko // «Intellectual Archive»: – Toronto: Shiny Word.Corp. (Canada). 2019. (January/February). Vol. 8. No. 1. PP. – 99-107. Зареєстрований у наукометричних базах: Google Scholar, Arxiv.org Корнельского університету (США), Vixra.org.


Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Відсутні

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

1.Brovko K. A., Ternopilska V. I. Corporate culture of personality: psychological aspects / К. А. Brovko, V. I. Ternopilska // Topical issues of contemporary science: Collection of scientific articles. – C.E.I.M., Valencia, Venezuela, 2017. – pp. – 176–178. Збірник зареєстрований у наукометричних базах: РИНЦ, Thomson Reuters Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH); 2.Бровко К. А. Вплив куратора академічної групи на формування корпоративної культури студентів // К. А. Бровко // «World Science». – Warsaw: RS Global Sp. z O.O. – 2018. – Vol.5, March № 3(31). – С. 16–20. Зареєстрований у наукометричних базах: Index Copernicus (ICV 2017: 79.17), Google Scholar (h-index - 9); academia.edu; 3.Brovko K. A. Technology of formation of corporate culture of students in the educational environment of the university / К. А. Brovko // «Intellectual Archive»: – Toronto: Shiny Word.Corp. (Canada). 2019. (January/February). Vol. 8. No. 1. PP. – 99-107. Зареєстрований у наукометричних базах: Google Scholar, Arxiv.org Корнельского університету (США), Vixra.org. 4. Бровко К. А. Сутнісні характеристики феномену корпоративна культура особистості / К.А. Бровко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2016. – № 6 (303). – С. 132-138; 5.Бровко К. А. Моделювання процесу формування корпоративної культури студентів вищих навчальних закладів / К. А. Бровко // Науковий журнал «Педагогічний процес: теорія і практика». – 2017. – Вип. 2 (57). – С. 125–129; 6.Бровко К. А. Особливості функціонування корпоративної культури вищого навчального закладу / К.А. Бровко // Науково-пед. журн. «Молодь і ринок». – 2017. – № 4 (147). – С. 186–190. Фахове видання, зареєстроване у наукометричних базах: Google Scholar; Polish Scholarly Bibliography (PBN); «Index Copernicus»; 7.Бровко К. А. Освітнє середовище університету як чинник формування корпоративної культури студентської молоді / К. А. Бровко // Науково-практ журн. «Інженерні та освітні технології» – 2017. – № 3(19). – С. 90–96; 8.Бровко К. А. Феномен корпоративної культури особистості в контексті освітологічних знань / К. А. Бровко // Наукове електронне видання «Освітологічний дискурс». – 2017. – № 3–4 (18–19). Режим доступу: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/475 № 3–4 (18–19). Режим доступу: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/475; 9.Бровко К. А., Сопова Д. О., Дурдас А. П. Е–середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки / К.А. Бровко // Науково-пед. журн. «Молодь і ринок». – 2018. – № 2 (157) . – С. 133–137. Фахове видання, зареєстроване у наукометричних базах: Google Scholar; Polish Scholarly Bibliography (PBN); «Index Copernicus»; 10.Бровко К. А. Діагностика стану сформованості корпоративної культури студентів університету / К.А. Бровко // Науково-пед. журн. «Молодь і ринок». – 2019. – № 2 (169). – 140-146. Фахове видання, зареєстроване у наукометричних базах: Google Scholar; Polish Scholarly Bibliography (PBN); «Index Copernicus».

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

1.Бровко К. А. Особливості формування толерантності студентів університетів / К. А. Бровко // Матеріали Українсько-польської міжнародної наукової конференції «Класичний університет у контексті викликів епохи», 22-23 вересня, 2016 р. - м. Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка С. 345-346; 2.Бровко К. А. Сутнісні характеристики феномену корпоративна культура особистості / Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація національної системи вищої освіти України в умовах зовнішніх викликів», 20-21 жовтня 2016 р. - м. Старобільськ, ЛНУ ім. Тараса Шевченка; 3.Бровко К. А. Суб`єкт - суб`єктні відносини у процесі виховання толерантності в сучасному освітньому середовищі / V Міжнародна науково-практична конференція «Акмеологія: наука XXI століття»,28 жовтня, 2016 р., м. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; 4.Бровко К. А. Позааудиторна діяльність університету як регулятор соціального розвитку студентської молоді / К. А. Бровко // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства», 11-12 листопада, 2016 р., м. Київ, КУ ім. Тараса Шевченка. - С. 16-17; 5.Бровко К. А. Компетентнісний підхід у формуванні корпоративної культури студентів / К. А. Бровко // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти», 23 березня 2017 р. - м. Київ, НАУ. - С. 35-36; 6.Бровко К. А. Роль лідера у формуванні корпоративної культури університету / К. А. Бровко // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст», 25-26 травня 2017 р. - м. Умань, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – С. 51-53; 7.Бровко К. А. Формування корпоративної культури особистості: психологічні аспекти / Міжнародна наук.-практ. конференція «Topical issues of contemporary science» (May 26, 2017,Valencia, Venezuela); 8.Бровко К. А. Основні трансформаційні зрушення вищої освіти України /Наукова конференція «Освітологія - 2017», 18 травня 2017 р. - м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка; 9.Бровко К. А. Досвід формування корпоративної культури в університетах Європи / Круглий стіл «Роль наукової молоді в розвитку національної освіти й науки», 18 травня 2017 р. - м. Київ, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського; 10.Бровко К. А. Освітнє середовище університету як чинник формування корпоративної культури студентської молоді / II Міжнародна наук.-практ. конференція «Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи», 12-13 жовтня 2017 р. – м. Кременчуг, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; 11.Бровко К. А. Корпоративна культура сучасного університету // К. А. Бровко // Збірник матеріалів XXVI Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених «Наука і вища освіта», 15 листопада 2017 року, Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 210; 12.Бровко К. А. Акмеологічні аспекти формування корпоративної культури студентської молоді / Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи: Міжнародна науково-практична конференція, 2-3 листопада 2017 року, Київський ун-т імені Бориса Грінченка. - м. Київ; 13.Бровко К. А. Вплив куратора академічної групи на формування корпоративної культури студентів / V International Scientific and Practical Conference «The goals of the World Science 2018». – Dubai, UAE; 14.Бровко К. А. Філософські аспекти формування корпоративної культури особистості / К. А. Бровко // Збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції «Становлення і розвиток педагогіки», 16-17 лютого 2018 р., – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 132-134; 15.Бровко К. А. Формування корпоративної культури на засадах компетентнісного підходу / К. А. Бровко // Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти», 20 березня 2018 року, Національний авіаційний університет. – Київ – С. 32-33; 16.Бровко К. А. Створення виховного середовища у студентській групі як ефективна умова формування корпоративної культури студентської молоді / К. А. Бровко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції «Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології», 16 травня 2018 року, Інститут педагогіки НАПН України. – Київ. - С. 108-113; 17.Бровко К. А. Роль емоційного інтелекту в формуванні корпоративної культури студентів / К. А. Бровко // Збірник матеріалів ІV-а Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи», 15 червня 2018 року, ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Ужгород – С. 108-110; 18.Бровко К. А. Формування лідерських якостей майбутніх фахівців дошкільної освіти / Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи: Всеукраїнська науково-практична конференція, 12 березня 2019 року, Інститут проблем виховання НАПН України. – м. Біла Церква; 19.Бровко К. А. Роль спецкурсу в формуванні корпоративної культури студентів / Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи: I Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, 18 квітня 2019 року, Інститут педагогіки НАПН України. – м. Київ. - С. 134-136; 20.Бровко К. А. Особливості формування корпоративної культури студентів університету в умовах Євроінтеграції / Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків: Всеукраїнська науково-практична конференція, 15 травня 2019 року, Київський університет імені Бориса Грінченка. – м. Київ.


Участь у державних науково-дослідних проектах

Відсутня

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Відсутні

Грантові заявки

Відсутні

Міжнародне стажування

Відсутнє

Академічна мобільність

Відсутнє