Борсолюк Ірина Миколаївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Версія від 18:01, 23 листопада 2018; Imborsoliuk.pi17 (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
     Діагностичні заняття можуть бути підсумковими до певної вивченої пізнавальної теми або серії тем. Крім того, їх проводять під час психолого-педагогічного обстеження розвитку дітей. Метою діагностичних занять є:

•    з'ясовувати рівень комп‘ютерної грамотності дітей; •    формувати знання, уявлення, вміння, навички відповідно до програми розвитку; •    аналізувати розвивальний ефект освітнього процесу та визначати відповідно до нього напрями, зміст і методи подальшої роботи


Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в ЗДО� Практика свідчить, що педагоги відчувають значні труднощі у процесі впровадження комп'ютерних технологій. Це пов'язано з кількома причинами, такими як: • низький рівень володіння педагогами комп'ютерними технологіями (КТ); • необізнаність із перспективним досвідом застосування КТ в роботі з дошкільниками; •  незнання вимог щодо створення комп'ютерно-ігрового се­редовища; • нестача вмінь розробляти перспективне планування щодо впровадження КТ в освітній процес. Зокрема, найістотніші труднощі виникають у педагогів під час розроблення перспективного плану застосування комп'ютерних ігор, презентацій відповідно до тематичного принцип


ПЕРЕДБАЧЕНО ЧОТИРИ ЗМІСТОВІ РОЗДІЛИ:

•  пізнавальні теми на тиждень;

•  мультимедійні презентації (фото, відео);

•  комп'ютерні ігри;

• заняття з ознайомлення дітей з основами комп'ютерної грамотності (ОКГ). ПІЗНАВАЛЬНІ ТЕМИ НА ТИЖДЕНЬ Тематика тижня у перспективному плануванні впровадження КТ має відповідати загальноприйнятим у віковій групі темам. Це пов'язано з тим, що у плануванні освітнього процесу до певної пізнавальної теми добирають дидактичні ігри, вправи, художнє слово та наочність, які містять лексичні одиниці для пояснення нового матеріалу, його закріплення та систематизації. Тому відповідно до них Вам, як педагогам, слід добирати мультимедійні презентації, вправи та ігри так, щоб матеріал, засвоєний дітьми під час вивчення однієї теми, узагальнювався, розширювався, узгоджувався у наступній. КОМП'ЮТЕРНІ ІГРИ

У цьому розділі перспективного планування впровадження КТ в освітній процес необхідно фіксувати назву гри, мету проведення, правила та хід гри. Якщо гра вводиться у заняття, то необхідно в­значати назву цього заняття. Варто розуміти, що якщо у дитини є стійка база практичного, реального, отриманого через різні органи чуття досвіду, її можна поступово переводити до дій без опори на конкретний предмет (звук, запах...), до дій із символом, знаком, який його замінює, тобто до комп'ютерних ігор. Тому під час освітнього процесу необхідно, щоб простежувався тісний взаємозв'язок традиційних ігор (дидактичних, розвивальних тощо) і комп'ютерних. Комп'ютерні ігри в жодному разі не замінюють звичайних ігор і занять, а доповнюють їх, входять до структури занять, збагачуючи педагогічний процес новими можливостями. Комп'ютерні ігри сприяють формуванню у дітей вмінь: �•  засвоювати інформацію;�•  правильно аналізувати та інтерпретувати ігрові дії;�•  формулювати висновки, припущення; �•  досліджувати;�•  корегувати свої подальші дії.��Комп'ютерну гру діти сприймають як цікаву справу. З огляду на це такі ігри є незамінними у вихованні та навчанні дошкільників, не потребують зайвих настанов з боку батьків чи педагогів, адже не викликають у дітей протесту або нудьги. Це означає, що навички, знання, набуті завдяки грі, залишаться в пам'яті дошкільників надовго. У розділі, крім назви комп'ютерної гри, має бути зазначена її мета, правила та хід гри, а також вказано, під час якого заняття цю комп'ютерну гру слід використовувати.�� Крім традиційних навчально-пізнавальних занять, на яких КТ застосовують як елемент, у ЗДО, що реалізують варіативну складову змісту Базового компонента дошкільної освіти, проводять спеціальні заняття з ознайомлення дітей з ОКГ, що можуть бути:

• пізнавальними;

• творчими;

• діагностичними Пізнавальні заняття з ОКГ спрямовані на розвиток у дітей інтелектуальних здібностей, пізнавального інтересу, на формування знань, умінь і навичок самостійної роботи дошкільників за комп'ютером — користування мишею, клавіатурою тощо.

Метою творчих занять є художньо-естетичний, пізнавальний, мовленнєвий розвиток, корекція психічних процесів, таких як: кольоро розрізнення, кольоро сприймання, уява Діагностичні заняття можуть бути підсумковими до певної вивченої пізнавальної теми або серії тем. Крім того, їх проводять під час психолого-педагогічного обстеження розвитку дітей. Метою діагностичних занять є: •    з'ясовувати рівень комп‘ютерної грамотності дітей; •    формувати знання, уявлення, вміння, навички відповідно до програми розвитку; •    аналізувати розвивальний ефект освітнього процесу та визначати відповідно до нього напрями, зміст і методи подальшої роботи.

У підготовчій частині заняття роль педагога полягає у тому, щоб «занурити» дитину у сюжет заняття. Це період підготовки до комп'ютерної гри через розвивальні ігри, бесіду, які дадуть дитині змогу впоратися з поставленим завданням. У цій частині заняття доцільно провести пальчикову гімнастику, елементи гімнастики для очей для підготовки зорового, моторного апаратів до роботи. Варто спочатку в ігровій формі навчити дітей правильно сидіти за комп'ютером, утримуючи найприроднішу позу, а вже потім — давати їм змогу працювати за комп'ютером. Основна частина заняття передбачає оволодіння правилами комп'ютерної гри. Педагогу важливо дібрати для дітей ігрові комп'ютерні завдання, які відповідали б пізнавальній темі тижня.

    Під час підсумкової частини заняття діти повторюють вивчений матеріал, висловлюють свої враження від заняття, оцінюють власні дії.

Пам'ятайте! Педагог має знайти «золоту середину», щоб КТ не переважили практичних дій дітей з іншими засобами навчання та живого спілкування з од­нолітками й дорослими Висновок Отже, комп'ютер є розвивальним, перспективним сучасним засобом організованої і самостійної діяльності дітей, а застосування КТ у роботі з дошкільниками сприяє підвищенню їхнього інтересу до навчання, ефективності освітнього процесу. Надзвичайно важливим для оптимізації освітнього процесу є ґрунтовний підхід педагогів до розроблення перспективного планування впровадження КТ в роботу з дітьми, форма та змістовні компоненти якого залежать від професійної компетентності педагогів.   Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі відкриває широкі перспективи в роботі з дошкільниками. Актуальність цього напряму роботи з дітьми зумовлена пріоритетним завданням освіти, що полягає у забезпеченні подальшого становлення особистості дитини, розвитку її розумових здібностей, насамперед — у навчанні дітей творчо і самостійно мислити. �