Федорова Світлана Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Федорової Світлани Олександрівни групи ДОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту з 16.10.2017р. до 05.11.2017р.

База для проведення практики: ДНЗ № 27 «Ромашка» (Київська обл., смт. Клавдієво-Тарасове, вул. Вербна, 2)

Завдання 1

Зростаємо професійно Використання ІКТ у навчально - виховному процесі Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційно - комунікаційних технологій (ІКТ), які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві і утворюють глобальний інформаційний простір. Невід'ємною і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти. Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу, пов'язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватними сучасним технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. Комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп'ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності не тільки сучасної школи, а й дошкільного закладу. Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. Основним призначенням служби інформаційного забезпечення є:  формування інформаційного освітнього середовища закладу, поетапне вирішення задач інформатизації освіти;  упровадження нових інформаційних технологій в освітній і управлінський процеси;  інформаційно-методичне забезпечення навчально- виховного процесу;  упровадження електронного документообігу. Використання ІКТ у навчально-виховному процесі Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі ДНЗ – це одна із самих нових та актуальних проблем у вітчизняній педагогіці. Специфіка введення персонального комп'ютера у процес виховання дошкільників в Україні полягає в тому, що комп'ютери спочатку використовуються в сім'ї, а тільки пізніше в дитячому садку та школі - в умовах колективного виховання. /Files/images/мал.д.к.png Комп'ютер же для педагогів може стати потужним технічним засобом навчання дітей. Використання комп'ютера дозволить розширити можливості педагога, створити базу для залучення дітей до комп'ютерних навчальних програм. На сьогоднішній день комп'ютерні програми, ігри, завдання у своїй роботі можуть застосовувати всі педагогічні працівники: вихователі, музичні керівники, психолог, методист. У багатьох іграх та програмах присутні елементи новизни, сюрпризності, незвичності, в них використовуються засоби заохочення, що так полюбляють діти. Застосування комп'ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону. Використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей. Новизна комп'ютера та інтерактивного обладнання відображаються в розширенні та збагаченні змісту знань, вмінь та навичок дитини, в інтенсифікації створення структурних комплексів інтелектуального та мотиваційно-емоційного характеру, у зміні динаміки процесу психічного розвитку. Важливо відзначити, що інформаційно – комунікаційні технології можна успішно використовувати як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі, роботі психолога, комірника, завгоспа, медичної сестри. Використання ІКТ в управлінській діяльності 1. Робота в міській освітній мережі ; 2. Розрахунок стажу роботи працівників; 3. Співпраця з дошкільними закладами інших міст України,Росії тощо; 4. Створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків; 5.Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи,накази, довідки тощо) 6. Участь у форумах, чатах, конференціях; 7. Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет; 8. Створення портфоліо педагогічних працівників; 9. Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді. Використання ІКТ у методичній роботі 1. Оформлення ділової документації; 2.Проведення контрольно - аналітичної діяльності(підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм (атестація педагогів, рівень знань дітей з різних розділів програми тощо); 3. Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу. 4.Оформлення атестаційних матеріалів; 5. Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів; 6. Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо); 7. Оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної та художньої літератури; 8. Оформлення стендів, інформаційних куточків; 9. Оформлення буклетів, ППД роботи кращих вихователів,матеріалів для участі в різноманітних конкурсах. 10. Накопичення ілюстративних матеріалів для випуску санбюлетнів, порад для батьків, оформлення презентацій, буклетів. 11. Обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами. Використання ІКТ у психологічній роботі 1. Оформлення ділової документації; 2. Оформлення інформаційного куточка для педагогів та батьків; 3. Діагностування педагогів з використанням комп’ютерних діагностичних методик (тести Люшера, Равена, Векслера); 4. Діагностування дітей за допомогою комп’ютерних методик; 5. Обробка даних результатів проведених досліджень у вигляді схем, діаграм; 6. Корекційно-розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних програм; 7. Розробка презентацій для виступу на семінарах,конференціях, батьківських зборах; 8. Використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, психологічних ігор тощо. /Files/images/зауч.png Інтенсивний розвиток інформаційних і комп'ютерних технологій, загальна комп'ютеризація закладів освіти, швидке збільшення парку домашніх комп'ютерів, порівняно простий доступ у світову комп'ютерну мережу Інтернет робить дуже актуальним створення спеціалізованих сайтів для дітей. Портал садка доступний для різних груп користувачів засобами Інтернет-технологій. Цей інформаційний ресурс призначений для надання дітям, їх батькам, педагогам різноманітної інформації про історію закладу, педагогічний колектив, про останнім події, що відбулися. Він надає можливість спілкування батьків і педагогів. Тут можна дізнатися про результати інноваційної діяльності садка, про зміцнення його матеріально-технічної бази. Окрім цього сайт ДНЗ або інших освітніх установ може стати для батьків джерелом інформації навчального, методичного або виховного характеру. На сторінках таких сайтів батьки можуть отримати інформацію про методи зміцнення здоров'я дітей, їх безпеку, правила поведінки дитини в сім'ї та в суспільстві, корисні поради з навчання і виховання дошкільників. Телекомунікації дозволять батькам у реальному режимі часу відстежувати освітньо – виховний процес своїх дітей, отримувати інформацію про проблеми, що виникають у навчанні і поради, спрямовані на усунення конкретних проблем у взаємодії з педагогом. Вирішення проблем формування професійної компетентності педагога в умовах інформатизації сучасної освіти потребує змін змісту наявної підготовки педагогічних кадрів та створення належних організаційно-педагогічних умов для впровадження сучасних комп'ютерних та інформаційних технологій в освітньо-виховний процес. Саме тому вихователі – методисти повинні використовувати різні форми роботи з педагогами:  тижні педагогічної майстерності, у межах яких педагоги проводять відкриті покази, на яких представляють успішний досвід упровадження інформаційних технологій в освітній процес;  майстер – класи, де вихователі вчаться методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій;  педагогічні майстерні та наставництво, роботу в парах, де педагоги спілкуються та переймають досвід тих вихователів, які можуть посприяти в освоєнні та застосуванні нових технологій;  навчальні та тематичні семінари, які проводить вихователь – методист з метою удосконалення вмінь та навичок вихователів. Наприклад: «Як створити мультимедійну презентацію», «Підготовка наочних та дидактичних матеріалів засобами Інтернет» тощо. Адміністрація закладу може також організувати та провести в дошкільному закладі такі конкурси:  цифрових презентацій «Моя група»;  електронних методичних матеріалів і презентацій для занять;  інформаційних буклетів для батьків;  електронних групових газет тощо. У результаті впровадження в роботу дошкільних навчальних закладів ІКТ можна очікувати такі результати: 1. Підвищення ефективності процесу навчання. 2. Активізація пізнавальної діяльності дітей. 3. Підвищення рівня професійної майстерності педагогів. 4. Виявлення рівня психолого-педагогічної компетенції батьків. 5. Створення єдиного інформаційного середовища. 6. Створення активної, працездатної системи підтримки сімейного виховання, через використання інформаційно – комп’ютерних технологій. 7. Забезпечення активної участі батьків у освітньо-виховному процесі ДНЗ. 8. Підвищення педагогічної культури членів родин вихованців.


Інформаційне комп'ютерне забезпечення ДНЗ №27 "РОМАШКА "


ДНЗ № 27 "РОМАШКА" Мультимедійна дошка 1 шт. Проектор 1 шт. Комп'ютер 2 шт. Ноутбук 1 шт. Роутер 1 шт. Ксерокс 1 шт. Принтери 2 шт. LED-телевізори Аудіо система з мікрофонами Мгнітофони "Філіпс" 4 шт. Екран на тринозі Ламінатор Відео магнітофони 3 шт.

Завдання 2

1. Календар для педагогів ДНЗ "Ромашка" Календар

2. Анкета для педагогів

Анкета для визначення ступеня використання інформаційних технологій

Шановний колего! Для визначення ступеня використання інформаційних технологій у педагогічній діяльності дайте відповідь на наступні питання. 1.Посада _____________________________________________________________ 2. Коли ви навчалися на курсах ПК, які курси пройшли __________________________________________________________________ 3. Чи використовуєте ви інформаційно-комп'ютерні технологічні (потрібне підкреслити): • при підготовці до заняття; • на занятті; • для самоосвіти; • інше (вкажіть). 4. Які засоби інформаційно-комп'ютерних технологій ви використовуєте (потрібне підкреслити): • текстовий редактор; • електронні таблиці; • мультимедійні диски; • спеціалізовані програми; • Інтернет; • інше (вкажіть). 5. Як часто ви використовуєте інформаційно-комп'ютерні технології (потрібне підкреслити): • щодня; • 1 раз в тиждень; • 1-2 рази на місяць; • інше (вкажіть). 6. Чи вважаєте ви, що використання інформаційно-комп'ютерних технологій суттєво полегшує підготовку до занять і дозволяє урізноманітнити їх? _________________________________________________________________ 7. Чи створені умови в ДОУ для використання інформаційно-комп'ютерних технологій? ____________________________________________________________ 8. Ваші досягнення в галузі використання інформаційно-комп'ютерних технологій? ____________________________________________________________ 9. Які проблеми виникають при використанні інформаційно-комп'ютерних технологій? ____________________________________________________________ 10. Які цифрові освітні ресурси найчастіше ви використовуєте?

Проведене анкетування учасників семінару-тренінгу засвідчило, що підвищувати власний рівень інформаційно-комунікаційної компетентності бажають 85%, вважають актуальними проведення таких заходів 93%. 10

Консультації педагогів ДНЗ "Ромашка"
Консультації педагогів ДНЗ "Ромашка"

Завдання 3

Для проходження практики були використані такі інформаційні джерела 1. http://www.lyceum88.ru/IOS_M1_Cont_1_2_01.pdf 2. http://www.roippo.org.ua/upload/iblock/fe1/posibnyk-zakhodu.pdf 3. http://mon.gov.ua/content/Освіта/Дошкільна/01/osvitnya-programa-ditina-nmc.pdf 4. http://eprints.zu.edu.ua/20821/1/Шевчук.pdf

015 0001.jpg

Презентація для проведення семінару практикуму "Використання ІКТ технологій у дошкільній освіті" Файл:Моя презентація .pptx

Проведення брейн-рінгу для педагогів "Подорож у країну ІКТ"

035 0001.jpg
Відео проведення семінару 005 0001.jpg

МАЙСТЕР – КЛАС ДЛЯ ПЕДАГОГІВ « Створення презентації у програмі Microsoft PowerPoint», оформлення електронного портфоліо педагога.

Завдання 4

Рекомендації щодо впровадження ІКТ в дошкільній установі: 1. Сприяти формуванню інформаційного освітнього середовища для забезпечення якісної освіти у дошкільному закладі. Постійно 2. Забезпечити методичний супровід впровадження інформаційно- комунікаційних технологій у дошкільній освіті. З цією метою: - здійснювати моніторинг на визначення рівня володіння інформаційно- комунікаційними технологіями педагогічними працівниками ДНЗ; - проводити методичні заходи щодо формування ІКТ-компетентності педагогів; - проводити навчальні та тематичні семінари з метою удосконалення умінь та навичок педпрацівників ДНЗ; - проводити конкурси: «Найкращий сайт ДНЗ», «Кращий персональний блог», «Краще електронне портфоліо педагога» і т.д.; - проводити заходи для педагогів ДНЗ щодо взаємодії з батьками шляхом використання Інтернет-технологій соціальних комунікацій; - надавати методичну допомогу дошкільним навчальним закладам щодо узагальнення досвіду роботи з питань використання ІКТ в освітній діяльності, управлінській і методичній роботі. Протягом року 3. Розвивати власні навички володіння ІКТ. Постійно 4. Використовувати якісні джерела – Інтернет-адреси, наукову літературу про застосування ІКТ в дошкільній освіті. Постійно

Файл:Моя презентація .pptx

Завдання 5