Ставська Олена Василівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки групи ДОм-3-17-2.0з Ставської Олени Василівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта» з 29.10.2018р. до 18.11.2018р.

База для проведення практики: ЗДО №446 м. Київ вул. Празька 4/1

Завдання 1

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інформатизація суспільства ставить перед педагогами-дошкільниками завдання:

- йти в ногу з часом,

- стати для дитини провідником у світ нових технологій,

- наставником у виборі комп'ютерних програм,

- сформувати основи інформаційної культури особистості,

- підвищити професійний рівень педагогів і компетентність батьків.

Рішення цих завдань не можливе без актуалізації та перегляду всіх напрямків роботи дитячого садка в контексті інформатизації.

Вимоги до комп'ютерних програм ДНЗ

1. Дослідницький характер

2. Легкість для самостійних занять дітей

3. Розвиток широкого спектра навичок і уявлень

4. Вікове відповідність

5. Цікавість.

Класифікація програм:

1. Розвиток уяви, мислення, пам'яті

2. Говорять словники іноземних мов

3. Найпростіші графічні редактори

4. Ігри-подорожі

5. Навчання читання, математики

6. Використання мультимедійних презентацій

Переваги комп'ютера: 1. пред'явлення інформації на екрані комп'ютера в ігровій формі викликає у дітей великий інтерес; 2. несе в собі подібний тип інформації, зрозумілий дошкільнятам; 3. рухи, звук, мультиплікацію надовго привертає увагу дитини; 4. володіє стимулом пізнавальної активності дітей; 5. надає можливість індивідуалізації навчання; 6. в процесі своєї діяльності за комп'ютером дошкільник набуває впевненості в собі; 7. дозволяє моделювати життєві ситуації, які не можна побачити в повсякденному житті.

ІКТ в роботі сучасного педагога:

1. Підбір ілюстративного матеріалу до занять та для оформлення стендів, групи, кабінетів (сканування, інтернет, принтер, презентація). 2. Підбір додаткового пізнавального матеріалу до занять, знайомство зі сценаріями свят та інших заходів. 3. Обмін досвідом, знайомство з періодикою, напрацюваннями інших педагогів Росії і зарубіжжя. 4. Оформлення групової документації, звітів. Комп'ютер дозволить не писати звіти та аналізи кожен раз, а достатньо набрати один раз схему і надалі тільки вносити необхідні зміни. 5. Створення презентацій в програмі Рower Рoint для підвищення ефективності освітніх занять з дітьми та педагогічної компетенції батьків у процесі проведення батьківських зборів. ДНЗ №446 на достатньому рівні використовує інформаційно-комп’ютерні технології.

У результаті впровадження в роботу дошкільно навчального закладу №446 ІКТ можна очікувати такі результати: 1. Підвищення ефективності процесу навчання. 2. Активізація пізнавальної діяльності дітей. 3. Підвищення рівня професійної майстерності педагогів. 4. Виявлення рівня психолого-педагогічної компетенції батьків. 5. Створення єдиного інформаційного середовища. 6. Створення активної, працездатної системи підтримки сімейного виховання, через використання інформаційно – комп’ютерних технологій. 7. Забезпечення активної участі батьків у освітньо -виховному процесі ДНЗ. 8. Підвищення педагогічної культури членів родин вихованців: 9. інформаційних буклетів для батьків; 10. електронних методичних матеріалів і презентацій для занять; 11. навчальні та тематичні семінари, які проводить вихователь – методист з метою удосконалення вмінь та навичок вихователів. Наприклад: «Як створити мультимедійну презентацію», «Підготовка наочних та дидактичних матеріалів засобами Інтернет» тощо.

Використання ІКТ в управлінській діяльності 1. Робота в міській освітній мережі ; 2. Розрахунок стажу роботи працівників; 3. Співпраця з дошкільними закладами інших міст України; 4. Створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків; 5.Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи, накази, довідки тощо) 6. Участь у форумах, чатах, конференціях; 7. Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет; 8. Створення портфоліо педагогічних працівників; 9. Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді.

Використання ІКТ у методичній роботі 1. Оформлення ділової документації; 2.Проведення контрольно - аналітичної діяльності(підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм (атестація педагогів, рівень знань дітей з різних розділів програми тощо); 3. Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу. 4.Оформлення атестаційних матеріалів; 5. Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів; 6. Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо); 7. Оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної та художньої літератури; 8. Оформлення стендів, інформаційних куточків; 9. Оформлення буклетів, ППД роботи кращих вихователів, матеріалів для участі в різноманітних конкурсах. 10. Накопичення ілюстративних матеріалів для випуску санбюлетнів, порад для батьків, оформлення презентацій, буклетів. 11. Обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами.

Засоби кооперативної комунікації

1. . Веб-портал електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів міста Києва

2. Viber групи.

3. https://www.facebook.com/profile.php?id=100025257581976

ІТ інфраструктура дошкільного закладу 446:

1 комп'ютер;

2 принтери;

2 ксерокса;

2 ноутбуки;

1 проектор;

1 WI-FI роутер

ІК- компетентності вчителів, вихователів закладу

Здійснення наукових розвідок на шляху застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в дошкільній освіті підкреслює актуальність і перспективність даного питання. Існує низка об’єктивних причин, що заважає вихователям дошкільних закладів у повній мірі використовувати інформаційно-комунікаційні технології. До них належать недостатнє фінансування на придбання апаратного і програмного забезпечення, обмежений доступ до мережі Інтернет, питання цифрових освітніх ресурсів (ЦОР), до яких відносяться недостатня кількість якісного ЦОР, відсутність методичного забезпечення їх використання в дошкільній освіті та інші . Однак головною причиною гальмування процесу інформатизації дошкільної освіти є недостатній рівень підготовленості вихователів до застосування ІКТ в професійній діяльності. Тому виникає питання щодо формування інформаційно-комунікаційної компетентності (ІК-компетентності) вихователів дошкільного закладу, яка стане запорукою ефективного використання різноманітних засобів

ІКТ в навчально-виховному процесі.

Вітчизняні дослідження щодо змісту поняття інформаційно-комунікаційної компетентності визначають її як «підтверджену здатність особистості автономно і відповідально використовувати на практиці інформаційно-комунікаційні технології для задоволення власних індивідуальних потреб і розв’язування суспільно значущих, зокрема професійних, задач у певній предметній галузі або виді діяльності». Тобто, вихователь дошкільного закладу має володіти сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями для відповідного, безпечного і ефективного їх застосування з метою навчання і виховання дітей дошкільного віку, забезпечення співпраці з батьками і колегами, а також в повсякденному житті. ІК-компетентність вихователя дошкільного закладу охарактеризована наступними показниками:

-наявністю загальних уявлень про ІКТ;

- сформованістю навичок користувача, що передбачає набуття основних навиків роботи на персональному комп’ютері без застосування мережі Інтернет (використання графічного і текстового редакторів MS Word, електронними таблицями MS Excel, презентаційних інструментів MS PowerPoint та інструментів для створення і обробки мультимедійних файлів;

- володінням Інтернет-сервісами та технологіями (електронною поштою, пошуковими сервісами тощо), використання соціальних сітей для професійного розвитку;

- наявністю уявлень про існуючі електронні освітні ресурси, експертну оцінку їх психолого-педагогічної значимості;

-уміннями усвідомленого використання різних електронних засобів в навчально-виховному процесі дошкільного закладу, володінням методичними прийомами їх застосування;

- вмінням забезпечити безпеку і здоров’я дітей під час використання ІКТ.

Для визначення рівня ІТ-компетентності вихователів була розроблена анкета. (роздано у роздрукованому вигляді)

Проведення анкетування

Анкета для визначення рівня ІКТ-компетентності педагогів

Шановні колеги! Пропонуємо взяти участь в анкетуванні, що дасть змогу організувати навчання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) відповідно до Ваших потреб і бажань.

ПІБ__________________________________________________________________

1. Чи застосовуєте Ви ІКТ у роботі?___________________ Де Ви цього навчилися?

• в Інституті педагогічної післядипломної освіти

• у дошкільному навчальному закладі

• самостійно

• інше__________________________________________________________

2. Як Ви використовуєте ІКТ у педагогічній діяльності?

• друкую на комп’ютері матеріали для занять
• шукаю інформацію у мережі інтернет 
• проводжу заняття з використанням комп’ютерної техніки 

• використовую інформаційні технології у проектній діяльності

• інше__________________________________________________________ 3. Чи використовуєте Ви ІКТ для самоосвіти та узагальнення педагогічного досвіду?___________________ Якщо використовуєте, то як?

• готуюся до виступів (текст, наочні матеріали)
• використовую матеріали з мережі інтернет 

• готую статті для публікації в електронному вигляді

• публікую свої педагогічні розробки в мережі інтернет

• інше__________________________________________________________
4. Вам потрібен час для роботи за комп’ютером, щоб:
• створювати проекти в електронному вигляді 

• працювати у мережі інтернет

• готувати додаткові пізнавальні матеріали 

• готуватися до виступів та писати статті для публікації

• створювати власні електронні розробки (демонстраційні матеріали, презентації тощо) 

• інше__________________________________________________________

5. Де Ви хотіли б підвищити свою кваліфікацію з використання ІКТ: 

• в Інституті педагогічної післядипломної освіти

• у дошкільному навчальному закладі

• самостійно 

• інше__________________________________________________________

6. Чого саме Ви хотіли б навчитися:

• працювати з текстовим редактором Microsoft Word (з нуля або поглибити знання)

• працювати з електронними таблицями Microsoft Excel (з нуля або поглибити знання)

• створювати презентації у Microsoft PowerPoint (з нуля або поглибити знання)
• інше________________________________________________________

Отже, розвиток ІК-компетентності вихователя дошкільного закладу позитивно впливатиме на його професійний рівень та сприятиме підвищенню ефективності навчально-виховного процесу в дошкільному закладі. В процесі першого етапу дослідження мною було здійснено аналіз сучасного стану сформованості ІК-компетентності вихователів дошкільного закладу №446, в анкетуванні і опитуванні узяли участь 8 вихователів дошкільного закладу №446 м. Києва. Високий рівень володіння ІКТ за власними оцінками самих вихователів, мають лише 32% педагогів. Але решта хочуть навчатися, вдосконалюватися , працювати та розвиватися в даному напрямку. Тому керівництву ДНЗ потрібно прийняти до уваги бажання своїх працівників.

Завдання 2

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Блог "Корисна інформація для батьків" https://dnz446.blogspot.com/

Блог "Консультації вихователів. Використання ІКТ в ДНЗ" https://teacher446.blogspot.com/

Створено календар Google на листопад місяць https://calendar.google.com/calendar/r/month

Завдання 3 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проведено семінар на тему "Практичне застосування ІКТ в ДНЗ"

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в дитячому садку - актуальна проблема сучасного дошкільного виховання. Важливість та необхідність впровадження таких технологій у процес освітньої діяльності відзначалася міжнародними експертами у «Всесвітній доповіді з комунікації та інформації», підготовленому ЮНЕСКО. У нашій країні, за останні 5 років, стався ряд подій, які визначають прискорений розвиток інтернет-технологій в дошкільних установах. Передумови формування системи електронних ресурсів дошкільної освіти представлені на слайді. В даний час в нашій країні реалізується Стратегії розвитку інформаційного суспільства, яка пов'язана з доступністю інформації для всіх категорій громадян та організацією доступу до цієї інформації. Тому використання інформаційно-комунікаційних технологій є одним із пріоритетів освіти. 

Інформатизація системи освіти пред'являє нові вимоги до педагога та його професійної компетентності. Комунікативна компетентність педагога передбачає здатність вибудовувати комунікації в різних форматах: усному, письмовому, дискусійному, візуальному, комп'ютерному, електронному. Педагог повинен не тільки вміти користуватися комп'ютером і сучасним мультимедійним обладнанням, але і створювати свої освітні ресурси, широко використовувати їх у своїй педагогічній діяльності. Комп'ютери в шкільних класах сьогодні вже не сприймаються як щось рідкісне, екзотичне, проте в дитячому саду вони ще не перетворилися на добре освоєний інструмент педагогів. Але з кожним роком сучасні інформаційні технології все міцніше входять в наше життя. Тому, дошкільна освітнє установа, як носій культури та знань, також не може залишатися осторонь. Інформаційні технології, це не тільки і не стільки комп'ютери та їх програмне забезпечення. Під інформаційно-комунікативними технологіями розуміється використання комп'ютера, Інтернету, телевізора, відео, DVD, CD, мультимедіа, аудіовізуального обладнання, тобто всього того, що може представляти широкі можливості для комунікації.

Використання комп'ютерних технологій допомагає: залучати пасивних слухачів до активної діяльності; робити освітню діяльність більш наочною та інтенсивної; формувати інформаційну культуру у дітей; активізувати пізнавальний інтерес; реалізовувати особистісно-орієнтований та диференційований підходи у навчанні; дисциплінувати самого вихователя, формувати інтерес до роботи; активізувати розумові процеси (аналіз, синтез, порівняння та ін) У своїй роботі педагог може використовувати такі засоби інформаційно-комунікативних технологій: Комп'ютер Мультимедійний проектор Принтер Відеомагнітофон DVD плеєр Телевізор Магнітофон Фотоапарат Відеокамера Електронні дошки Так само можна виділити наступні види інтерактивних матеріалів: Фотографії; Відеоролики; Відеофрагменти (фільмів, казок, мультфільмів); Презентації (електронні книги, електронні виставки); Дитячі розвиваючі комп'ютерні ігри;(розглядали їх різновиди та практичне застосування) Можливе створення колекцій цифрових фотографій і мультфільмів.

Зупинимося на перевагах використання інтерактивних матеріалів. Дані матеріали: дозволяють збільшити сприйняття матеріалу за рахунок збільшення кількості ілюстративного матеріалу; дозволяють робити поправки під час НОД, виконувати спільну роботу дітей у взаємодії, здійснювати інтерактивну взаємозв'язок дитина - педагог; використання мультимедійних презентацій забезпечує наочність, яка сприяє кращому сприйняттю і запам'ятовуванню матеріалу, що дуже важливо, враховуючи наочно-образне мислення дітей дошкільного віку; одночасно використовується графічна, текстова, аудіовізуальна інформація; при використанні анімації і вставки відеофрагментів можливий показ динамічних процесів; за допомогою комп'ютера можна змоделювати такі життєві ситуації, які не можна або складно показати під час освітньої діяльності небудь побачити в повсякденному житті (наприклад, відтворення звуків тварин; роботу транспорту тощо); використання нових прийомів пояснення і закріплення, особливо в ігровій формі, підвищує мимовільну увагу дітей, допомагає розвинути довільну; безпосередньо освітня діяльність з використанням інформаційно-комунікаційних технологій спонукає дітей до пошукової та пізнавальної діяльності, включаючи й пошук в мережі Інтернет самостійно або разом з батьками; висока динаміка безпосередньо освітньої діяльності сприяє ефективному засвоєнню матеріалу, розвитку пам'яті, уяви, творчості дітей. Підбір ілюстративного матеріалу до НОД і для оформлення стендів, альбомів, групи, кабінетів (сканування, Інтернет; принтер, презентація). Створення дидактичних ігор. Підбір додаткового пізнавального матеріалу до НОД, знайомство зі сценаріями свят та інших заходів. Обмін досвідом, знайомство з періодикою, напрацюваннями інших педагогів зарубіжжя. Оформлення групової документації, звітів. Комп'ютер дозволить не писати звіти та аналізи кожен раз, а достатньо набрати один раз схему і надалі тільки вносити необхідні зміни. Вчилися на практиці створювати презентації в програмі Рower Рoint для підвищення ефективності освітніх занять з дітьми та педагогічної компетенції батьків. Існують наступні види презентацій: Для позначення теми або як супровід до пояснення педагога; Для супроводу невеликих театралізованих сценок чи постановок казок дітьми; Для супроводу свята для дітей або для контролю знань та ін. Для супроводу концерту Для проведення батьківських зборів.

Завдання 4

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проектування інформаційного освітнього середовища установи:'

1) керівництву навчального закладу:

-створити єдине інформаційне освітнє середовище дошкільного закладу;

-впровадити систему збирання, перероблення інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;

-здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;

-створити електронні бази даних педагогічних кадрів;

-підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;

-розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;

2) педагогічним працівникам:

-організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів;

-використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір дошкільного закладу;

-здійснювати самостійне навчання;

-підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.;

-упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;

-створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;

-розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.


Модернізація ІТ інфраструктури:

1 Обладнати кожну групу апаратним забезпеченням (комп'ютер, ноутбуком, LED-телевізором);

2. придбати інтерактивну дошку для музичної зали;

3. Збільшення радіусу дії wi-fi мережі по всій території ДНЗ

4. Оновлення програмного забезпечення


Формування ІКТ- компетентності вихователів установи:

-тестування, анкетування ІКТ-компетентності вихователів;

-курси підвищення ІКТ-компетентності (за рівнями знань);

- відвідування семінарів (тематичні, навчальні, практичні), тренінги, майстер-класи, заняття щодо вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі;

-індивідуальні консультації;

-конкурси;

-виставки;

-майстер-класи, стажування у педагогів компетентних в ІКТ;

-система дистанційного навчання.

-Взаємовідвідування педагогами показових занять один одного .

-Підвищення кваліфікації з ІКТ компетентності.

-Проходження різноманітних онлайн-курсів.

Завдання 5 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Презентація по практиці https://docs.google.com/presentation/d/1I0sCwGJEfQ9-1_lAF638tNQqAQkD-VHjeLN37K2HnBg/edit#slide=id.p