Спащанська Марина Євгенівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Mcaticon.png
База практики

Зміст

Перша Білоцерківська гімназія - школа І ступеня

Білоцерківське навчально-виховне об'єднання "Перша Білоцерківська гімназія - школа І ступеня" Білоцерківської міської ради Київської області - це заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів.

Головною метою закладу є забезпечення реалізації на здобуття повної загальної середньої освіти. Основними завданнями закладу є:

 • виховання громадянина України;
 • формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, релігійних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів та націй;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.
Mcaticon.png
Завдання №1

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ЦТ. Інтерв’ю з керівником закладу чи його заступниками.

Інтерв'ю з директором [[1]]
В ході проведеного інтерв'ю з керівником закладу було визначено, що керівництво закладу створює всі можливі умови для організації навчання та використання новітніх технологій. Вчителі школи все більше впроваджують ІКТ технології в навчально-виховний процес і розвиваються в даній сфері. Керівництво школи та педагогічний колектив максимально старається використовувати наявне ІТ забезпечення та застосовувати ІКТ на уроках, семінарах, секціях, гуртках, концертах, нарадах, батьківських зборах.

ЦК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Анкетування викладачів [[2]]
Результати анкетування

6c2b3e64-2b39-4933-adf9-b03d6ffb74f8.jpg Screenshot 20211022-002322 Samsung Internet.jpg 43e1889c-d28e-49e4-9343-85dff7d2d937.jpg 8230a828-58ad-498d-a028-cc5a6744b04f.jpg F21a8a90-fea5-4ab3-ac46-ac4b51c5a5bc.jpg 4d27ef61-13b8-4d74-8c66-266a9ed66af7.jpg Screenshot 20211022-002338 Samsung Internet.jpg
Опитування вчителів закладу показало, що вчителі початкової школи позитивно ставляться і активно використовують ІКТ у навчальному процесі. Рівень володіння ІКТ є достатнім, але викладачі прагнуть дізнаватися більше, відвідувати курси, семінари, тренінги тощо.

Аналіз ІТ інфраструктури закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апартне Забезпечення

 • Персональні комп’ютера – 13
 • Ноутбуки – 17
 • Телевізори - 11
 • Проектори – 11
 • Інтерактивні доски – 5
 • Компю’терні класи - 4
Додаткові пристрої:
 • МФУ – 13
 • WI-FI – роутери -14
 • Swich – 7
 • Відео-нагляд (1пк+3 камери)

Програмне Забезпечення

 • Операційна система Windows 7;
 • Антивірусна програма;
 • Робота з документами в "Microsoft Office"
 • Браузер Google Chrome
 • Програми для перегляду відео,аудіо та зображень

Інформаційно-освітнє Забезпечення

Інформаційне забезпечення представлено сайтом школи [[3]], який реалізує освітню політику школи.

Навчально-наукове Забезпечення

(всі матеріали можна знайти на сайті школи або в методичному кабінеті де все постійно оновлюється):

 • Нормативно-правове та організаційне забезпечення
 • Державні стандарти освіти
 • Навчальні програми з усіх навчальних дисциплін
 • Розклад освітнього процесу
 • Підручники та навчальні посібники
 • Методичні матеріали
 • Облік матеріальних цінностей
 • Розробка дидактичних матеріалів для роботи з дітьми
Mcaticon.png
Завдання №2

Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність закладу освіти/освітньої установи, відповідно до потреб визначених в попередньому завданні).

Блог "Сучасні комп’ютерні програми в початковій школі"[[4]]

Steps.jpg
Mcaticon.png
Завдання №3

Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання цифрових технологій в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання.

9de16d6e-2ecb-4525-8a96-d72e7843f94c.jpg


Презентація до семінару [[5]]

Mcaticon.png
Завдання №4

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо проектування ІОС навчальної установи

Успішне функціонування інформаційного освітнього середовища навчальної установи вимагає:

 1. створення оптимальних матеріальних психолого-педагогічних, санітарно-гігієнічних, організаційно-режимних і кадрових умов, які сприятимуть реалізації комплексу найважливіших заходів.
 2. створення педагогічних умов для повноцінного і гармонійного фізичного, розумового і духовного розвитку особистості;
 3. розроблення й апробування структури освітньо-інформаційного середовища як системи безперервної освіти.
 4. створення матеріально-технічної бази з урахуванням досягнень науки і техніки на основі використання новітніх комп’ютерних технологій;
 5. забезпечення позитивної психологічної атмосфери емоційного і фізичного благополуччя.

Методичні рекомендації щодо модернізації ІТ інфраструктури

 1. операційна ефективність: програмний комплекс серверів і інструментів, які забезпечують дистанційний рівень керування ІТ-інфраструктурою, захисту даних і безпеки мережі;
 2. розвиток інтелектуальних і творчих здібностей на базі індивідуалізації освіти;
 3. створити електронні бази даних педагогічного колективу та адміністрації;
 4. створити електронну базу даних учнівського колективу;
 5. удосконалити модель ІОС навчального закладу;
 6. забезпечити доступ до освітніх ресурсів і обміну інформацією для здійснення контактів і участі в проектах району, міста тощо.

Методичні рекомендації щодо формування ІТ- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

 1. заcтocування ІКТ в навчаннi та пoвcякденнoму життi;
 2. oцiнку пpoцеcу й дocягнутих pезультатiв дiяльнocтi;
 3. пpавила пpoведення занять з викopиcтанням кoмп'ютеpнoї технiки;
 4. пpавила кopиcтування електpoнними педагoгiчними пpoгpамними заcoбами;
 5. пpавила викopиcтання кoмунiкацiйних технoлoгiй;
 6. ocнoвнi фopми opганiзацiї навчальнoгo пpoцеcу навчання з викopиcтанням ІКТ;
 7. пpавила кopиcтування кoнтpoлюючими пpoгpамами для пеpевipки знань; • пpавила cтвopення теcтiв;
 8. пpавила викopиcтання iнфopмацiйних технoлoгiй пpи пpoведеннi навчальних занять;
 9. ocoбливocтi викopиcтання кoмплекcу навчальнo–poзвиваючих пpoгpам на уpoках;
 10. пpавила cтвopення та демoнcтpацiї пpезентацiй;
 11. пpавила cтвopення публiкацiй та веб-cтopiнoк;
 12. пpавила кopиcтування навчальнo-poзвиваючими пpoгpамами.