Радченко Вікторія Юріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Радченко Вікторії Юріївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

     ЗАВДАННЯ 1 Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ

ІТ інфраструктура ДНЗ: 3 персональних комп’ютерів,1 ноутбук, 4 принтера, 1 принтер-сканерів, 6 телевізорів, 6 DVD-програвачів, 1 плазмовий телевізор, 1 музикальний центр з акустичною системою. Застосування ІКТ для реалізації таких завдань:

- 	робота з документацією
- 	підготовка до занять
- 	спілкування з батьками
- 	робота в освітній мережі

Було створенно анкету для визначення рівня ІКТ компетентності вихователів.

Анкета: https://docs.google.com/forms/d/125jMW-GK-bugMJ6XcSPaZ8npLXCuarwDMGgxNjqS0zk/edit#

Аналіз результатів анкетування показав, що рівень ІКТ компетентності вихователів є різним.

- 65% - має високий рівень. Вони з легкістю володіють комп’ютерними технологіями, використовують їх у своїй роботі та в повсякденному житті.
- 30% - має середній рівень. Вміють користуватися деякими технологіями, але не використовують їх у своїй роботі. Мають труднощі у оволодінні новими ІКТ.
- 5% - має низький рівень. Взагалі не вміють користуватися технологіями.

Не дивлячись на все вище сказане, бажання вдосконалювати свої знання та навички присутні у всіх вихователів ДНЗ.

      ЗАВДАННЯ 2 Створення сайту: http://crd-prolisok.at.ua/
      ЗАВДАННЯ 3 Семінар ( хід семінару)

Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в ДНЗ Перспективне планування впровадження комп'ютерних технологій у освітній процес дошкільного закладу. Основи комп’ютерної грамотності та ознайомлення дітей з навколишнім світом за допомогою комп'ютера є складовою варіативної частини змісту Базового компонента дошкільної освіти. Тож для діяльності дошкільного навчального закладу комп'ютеризація педагогічного процесу є викликом часу, що потребує розв'язання низки завдань, зокрема:

-    підвищення комп'ютерної грамотності педагогів;
-    створення безпечного комп'ютерно-ігрового середовища в умовах дошкільного навчального закладу;
- вивчення перспективного досвіду застосування комп'ютерних технологій в роботі з дошкільниками;
- систематизація, поповнення наявного банку мультимедійних презентацій (фото, відео), розвивальних ігор та розроблення нових презентацій, ігор для оптимізацїї освітнього процесу;
-   розроблення системи використання комп'ютерних ігор, презентацій тощо.
        Труднощі впровадження КТ в освітній процес

Практика свідчить, що педагоги відчувають значні труднощі у процесі впровадження комп'ютерних технологій задля освоєння дітьми завдань програми розвитку, за якою працюють. Це пов'язано з кількома взаємозалежними причинами, такими як:

-   низький рівень володіння педагогами комп'ютерними технологіями (КТ);
-   необізнаність із перспективним досвідом застосування КТ в роботі з дошкільниками;
-   незнання вимог щодо створення комп'ютерно-ігрового се¬редовища;
- нестача вмінь розробляти перспективне планування щодо впровадження КТ в освітній процес.

Зокрема, найістотніші труднощі виникають у педагогів під час розроблення перспективного плану застосування комп'ютерних ігор, презентацій відповідно до тематичного принципу.

 ЗАВДАННЯ СЕМІНАРУ. Перспективне планування впровадження КТ в освітній процес. 

ПЕРЕДБАЧЕНО ЧОТИРИ ЗМІСТОВІ РОЗДІЛИ:

-  пізнавальні теми на тиждень;
-  мультимедійні презентації (фото, відео);
-  комп'ютерні ігри;
- заняття з ознайомлення дітей з основами комп'ютерної грамотності (ОКГ).
  ВИСНОВОК:

Отже, комп'ютер є розвивальним, перспективним сучасним засобом організованої і самостійної діяльності дітей, а застосування КТ у роботі з дошкільниками сприяє підвищенню їхнього інтересу до навчання, ефективності освітнього процесу. Надзвичайно важливим для оптимізації освітнього процесу є ґрунтовний підхід педагогів до розроблення перспективного планування впровадження КТ в роботу з дітьми, форма та змістовні компоненти якого залежать від професійної компетентності педагогів.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі відкриває широкі перспективи в роботі з дошкільниками. Актуальність цього напряму роботи з дітьми зумовлена пріоритетним завданням освіти, що полягає у забезпеченні подальшого становлення особистості дитини, розвитку її розумових здібностей, насамперед — у навчанні дітей творчо і самостійно мислити.


      ЗАВДАННЯ 4 Методичні рекомендації

Інформатизація й технологізація усіх процесів суспільного життя безпосередньо впливає й на сферу освіти. Її модернізація потребує підготовки фахівців з високим рівнем інформаційно-комунікаційної культури, зокрема, у ланці дошкільної освіти. Майбутній вихователь дошкільного навчального закладу (ДНЗ) має оволодівати новітніми технологіями, що сприятимуть його професійному й особистісному вдосконаленню, збагаченню професійного досвіду для ефективної реалізації власного потенціалу у навчанні і вихованні дітей. Інформаційно-комунікаційна компетентність (ІКК) постає у цьому зв’язку як одна з ключових, які мають бути в арсеналі майбутнього вихователя. Проектування інформаційного освітнього середовища установи,

- 	Створення організаційної структури управління процесом інформатизації (внесення змін до посадових обов‘язків працівників установи, призначення відповідального);
- 	Підготовка педагогічних працівників до ефективного використання інформаційних технологій;
- 	Створення єдиної корпоративної бази даних;

Змістовним та структурним наповненням ІОС дошкільного закладу може бути:

- 	Індивідуальні портфоліо керівника та вихователів;
-	Віртуальний методичний кабінет;
-	Е-бібліотека;
-	Сторінки логопеда, психолога, медичної сестри;
-	Створення та зберігання документації;
-	Зв'язок батьки-вихователі-адміністрація.

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

-	Тестування на визначення точного рівня ІК-компетентності вихователя;
-	Курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);
-	Система постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі;
-	Індивідуальні консультації за запитом;
-	Система проблемних семінарів на основі вивчення освітніх потреб у використанні ІКТ;
-	Система майстер-класів, стажувань у педагогів компетентних в ІКТ;
-	Наради – семінари, тренінги;

ЗАВДАННЯ 5 Презентація. https://docs.google.com/presentation/d/1riJRXov0tqsjfPNM9nSuaOdvrkhizrBsqnrOqIb935U/edit#slide=id.p