Потурнак Ольга Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Потурнак Ольги Володимирівни групи ПОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту

База для проведення практики: ЗОШ І-ІІІ ст. № 320 з поглибленим вивченням української мови (Деснянський район, вул. Будищанська, 8)


Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Потурнак Ольги Володимирівни групи ПОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту

База для проведення практики: ЗОШ І-ІІІ ст. № 320 з поглибленим вивченням української мови (Деснянський район, вул. Будищанська, 8)


Вступ

Філософською основою діяльності школи є усвідомлення педагогічним колективом унікальності, неповторності, своєрідності кожної особистості. Свобода людини полягає в тому, що вона має право йти своїм шляхом розвитку, визначати своє майбутнє і призначення в світі. Щирість думок і почуттів, розуміння внутрішнього світу особистості, віра в можливості і впевненість в позитивній природі кожного - це та основа, що формує освітнє середовище школи. Тільки такі люди можуть бути вільними, творчими, конкурентоспроможними і успішними в умовах сучасного світу.

Мета школи: Становлення і розвиток творчих, діяльних, обдарованих громадян, поновлення національної свідомості, збереження духовності, збагачення і розвиток інтелектуального потенціалу нації.

Основні завдання школи: -виховання морально і фізично здорового покоління; -забезпечення високого рівня знань учнів із загальноосвітніх дисциплін відповідно до базового державного компонента освіти; -створення умов для отримання учнями якісної освіти; -науково - практичний супровід талановитої молоді; -здійснення профорієнтаційної роботи серед учнів, пошук особливо обдарованих дітей; -формування в учнів понять про загальнолюдські цінності - добро, справедливість, взаємодопомога, милосердя, відданість обов'язку; -формування у них гуманістичних переконань і розуміння необхідності керуватися цими високими принципами у всіх сферах життя; -створення максимально сприятливих умов для духовного, емоційного, гуманітарно - естетичного та фізичного розвитку учнів, формування культурної, інтелектуальної, суспільно - активної особистості, яка має нестандартне мислення, здатна до самоаналізу та самовдосконалення; -виховання національно свідомого громадянина світової спільноти з усвідомленням його різноманітності, цілісності і єдності; -створення умов навчально - виховного процесу, спрямованого на формування почуття національної гідності, безмежної любові до України, її традиції і культури.

Школа 320.jpg

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

2.1 Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Технічне забезпечення: принтер у всіх класах; смарт дошка 3 шт; проектор 3 шт.; ноутбук у всіх класах;

Програмне забезпечення: операційна система Windows7; антивірусна програма; робота з документами в "Microsoft Office"


Директор школи №320 м. Києва Петро Герасимович Панченко розповів нам про використання ІКТ вчителями початкової ланки:

Початкова школа - фундамент, від якості якого залежить подальше навчання дитини, і це накладає особливу відповідальність на вчителя початкової школи. Довгий час початкова школа в системі освіти була «школою досвіду», тобто розглядалася як ступінь освіти, де учень повинен освоїти такі основні навички, як читання, письмо, рахунок для подальшої освіти. Сьогодні початкова школа представляється інакше. Сьогодні вона повинна стати першим досвідом дитини в освітній системі - місцем проби своїх освітніх сил. На цьому етапі важливо розвинути активність, самостійність, зберегти пізнавальну активність і створити умови для гармонійного входження дитини в освітній світ, підтримати його здоров'я та емоційне благополуччя. Саме ці якості учнів і розвиваються з впровадженням ІКТ в освітній процес.

Використання інформаційних технологій відкривають доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, надають абсолютно нові можливості для творчості, дозволяють реалізовувати принципово нові форми і методи навчання.

Інформаційно-комп’ютерні технології здійснюють вплив на емоційну сферу молодшого школяра, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів.

В роботі вчителі використовують готові мультимедійні презентації , створюють власні мультимедійні навчальні програми та презентації, проекти, використовують засоби мережі Інтернет у навчальній та позакласній роботі.

При навчанні читанню в 1 класі на уроках навчання грамоти вчителі використовують електронний навчально-методичний комплекс «Веселий букварик», автор-укладач А.О. Комбарова. Посібник міститьбагато навчальних, розвивальних та ігрових завдань, які спрямовані на закріплення знань та розвиток мовних здібностей учнів.Яскраві малюнки, цікаві завдання, включені в електронний посібник , сприяють підвищенню інтересу до рідної мови у молодших школярів, дозволяють в ігровій формі познайомитися з навчальним матеріалом, надають широкі можливості для самоконтролю та навчальної рефлексії.

   На уроках математики, природознавства вчителі користуються мультимедійними підручниками. Це дає можливість досягнення наступних педагогічних ідей:

- підвищення пізнавального інтересу учнів;

- забезпечення диференційованого підходу до вивчення предмету;

- підтримка групових та індивідуальних форм навчання;

   Але не тільки електронні диски з готовим для роботи матеріалом використовують вчителі початкових класів в роботі.

Використовуючи програму Power Point, вони готують цікаві презентації, які застосовуються на уроках для вивчення нового матеріалу. Завдяки цій програмі вчителі складають презентації по найрізноманітнішим темам і предметам. В ході уроку використовують різні види і форми роботи: тестування, самостійна робота, практична робота, робота в парах, групах, словникова робота, робота з підручником, диференційовані завдання. Діти активно працюють на уроці.

Неоціненну допомогу в роботі робить мережа Інтернет, до якої підключена наша школа. Всім відомо, що Інтернет - це глобальна інформаційна мережа, яка включає в себе електронну пошту, пошукові системи і допомагає здійснювати доступ до різних інформаційних ресурсів.

Уроки з використанням ІКТ є одним з найбільш важливих результатів інноваційної роботи в нашій школі.

Таким чином, ІКТ істотно допомагають педагогу в його роботі. Це і підбір додаткового текстового та ілюстративного матеріалу,створення карток з індивідуальними завданнями та додатковими пізнавальними текстами, створення електронної бази моніторингу, систематизація і збереження особистих методичних напрацювань, підготовка звітної документації, оформлення навчальних стендів. Все це дозволяє при більш низьких тимчасових витратах отримати більш високий результат в навчанні дітей:

- застосування ІКТ на уроках підсилює позитивну мотивацію навчання, активізує пізнавальну діяльність учнів; - використання ІКТ дозволяє проводити уроки на високому естетичному та емоційному рівні; забезпечує наочність, залучення великої кількості дидактичного матеріалу;

- підвищується обсяг виконуваної роботи на уроці в 1,5-2 рази; забезпечується високий ступінь диференціації навчання.

- розширюється можливість самостійної діяльності;

- забезпечується доступ до різних довідкових систем, електронних бібліотек, інших інформаційних ресурсів.

Але поряд з перевагами використання ІКТ виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення:

- не у всіх учнів є комп’ютер в домашньому користуванні;

- у робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернету;

- додаткові витрати часу на підготовку до уроку;

- існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до навчання наочно-ілюстративним методом.

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у початковій ланці – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа.

У доповідній записці колегії Міністерства освіти і науки України «Про підсумки переходу початкової школи на новий зміст та структуру навчання» вказано на необхідність посилення практичного спрямування навчального процесу у навчальних програмах та підручниках через урізноманітнення видів діяльності учнів, добору і поєднання методів навчання так, щоб засвоєння змісту було активним, усвідомленим, достатньо емоційним.

До школи приходить нове покоління дітей, які живуть у інформаційному, динамічному, емоційно напруженому середовищі. Інформаційні технології стають потужним багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури. ІКТ - це не мета, а засіб навчання. Комп'ютеризація повинна стосуватися лише тієї частини навчального процесу, де вона справді необхідна.

  Таким чином, використання інформаційно - комунікаційних технологій в початковій школі - це не просто нове віяння часу, а необхідність і пошук нового сенсу уроку.

2.2 ІК- компетентності вчителів, вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

З метою з’ясування стану впровадження ІКТ у початкові класи нами було розроблено анкети та проведене анкетування серед вчителів, які беруть участь у експерименті. Отримані результати підтвердили той факт, що зараз важко знайти вчителя початкових класів, хто не використовує ІКТ у своїй практиці. Так, на запитання: «Чи використовували Ви у своїй роботі ІКТ для початкових класів до участі у проекті?» жоден з опитуваних не дав негативну відповідь. 58 % вчителів-учасників експерименту відповіли, що вони раніше застосовували ІКТ систематично, 32% робили це до участі у експерименті епізодично,11% -постійно. Такі результати свідчать про те, що вчителі початкових класів України сьогодні є досить обізнані щодо існуючих новітніх технологій

Гугл календар

Ознайомитись з календарем (події, які будуть проведені у листопаді 2017 року) можна тут

Семінар (тренінг) для вчителів початкових класів ЗОШ №320 школи м. Києва

На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні технології стали невід’ємною частиною життя людини. Одним із основних напрямків роботи сучасної школи є використання інформаційних технологій у процесі навчання. Діапазон використання комп’ютера в навчально-виховному процесі дуже великий. Комп’ютер може бути як об’єктом вивчення, так і засобом навчання. Учителі ще ніколи не мали такого могутнього засобу навчання у своїй роботі. Комп’ютер значно розширив можливості подання навчальної інформації. Згідно річного плану на базі загальноосвітньої школи №320 м. Києва відбувся теоретично-практичний семінар "Підвищення ефективності уроку в початковій школі шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, використання нетрадиційних форм проведення уроку". Даний захід мав на меті акцентування уваги педагогів на можливостях використання нетрадиційних форм (музейний урок, бібліотечний урок, урок милування природою) для формування ключових компетентностей учнів. Завданням даного заходу було ознайомлення учасників семінару з особливостями колегіального пошуку шляхів підвищення ефективності кожного уроку завдяки впровадженню ІКТ навчання; демонстрація досвіду роботи педагогів навчального закладу щодо упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в умовах реалізації нового Державного стандарту та використання нетрадиційних форм уроку. Теоретична частина семінару була представлена у вигляді майстер-класу з теми «Підвищення ефективності уроку в початковій школі шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, використання нетрадиційних форм проведення уроку». Інформаційна частина виступу студентки Потурнак О. В. супроводжувалася відео-рядом фрагментів уроків у 1 – 4 класах, що дозволяло присутнім не тільки сприймати теоретичний матеріал, а й спостерігати його практичне втілення в навчально-виховний процес. Позитивним надбанням, що відмічено присутніми, у запропонованому виступі, була презентація системи роботи навчального закладу за усіма паралелями початкової ланки освіти. Під час майстер-класу присутні сформували методичний кейс, що містив методичні рекомендації проведення музейних уроків, уроків милування природою та бібліотечних уроків.


Семінар (тренінг) 2.jpg Файл:Семінар (тренінг) 3.jpg

Методичні рекомендації

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ УРОКУЗ ІКТ-СУПРОВОДОМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ

 • Визначити тему, мету (через діяльність учнів) і тип уроку.
 • Скласти тимчасову структуру уроку, відповідно до головної мети намітити завдання і необхідні етапи для їх досягнення.
 • Продумати етапи, на яких необхідні інструменти інтерактивної дошки.
 • З резервів комп'ютерного забезпечення відбираються найбільш ефективні засоби.
 • Розглядається доцільність їх застосування порівняно з традиційними засобами.
 • Відібрані матеріали оцінюються в часі: їх тривалість не повинна перевищувати санітарних норм; рекомендується проглянути і прохронометрувати всі матеріали, врахувати інтерактивний характер матеріалу.
 • Складається тимчасова розгортка (щохвилинний план) уроку.
 • При недоліку комп'ютерного ілюстрованого чи програмного матеріалу проводиться пошук в бібліотеці або Інтернеті, або складається авторський супровід.
 • Із знайденого матеріалу збирається презентаційна програма. Для цього пишеться її сценарій.
 • Апробація уроку.

Презентація виконання

Результати практики підготувала студентка групи ПОМ-1-16-2.2з Потурнак Ольга Володимирівна


Оцінювання виконаних завдань