Новик Ірина Михайлівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Зміст

ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Новик Ірина Михайлівна

Посада

Викладач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту КУ імені Б. Грінченка

Науковий ступінь

Кандидат педагогічних наук

Вчене звання

Освіта

У 2010 році закінчила з відзнакою магістратуру Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію «Викладач дошкільної педагогіки і психології».

З 2011 по 2015 рр. навчалася в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка.

Місце роботи

Кафедра педагогіки та психології Педагогічного інституту КУ імені Б. Грінченка

Професійний досвід

2010-2011 рр. лаборант кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти та родинного виховання Педагогічного інституту

2011-2013 рр. викладач кафедри педагогіки Педагогічного інституту

з 2014р. викладач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту

Тема дисертації

"Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів"

Контакти

i.novyk@kubg.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті

2017

1. Новик І.М. Теоретичні основи формування рефлексійної компетентності у майбутніх педагогів / І.М.Новик// Педагогіка і психологія:сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування :Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17-18 березня 2017 р.) / ГО "Інститут інноваційної освіти"; Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. - Одеса : ГО "Інститут інноваційної освіти", – С.8 – 10.


2016

1. Новик І. М. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів учнів / І. М. Новик // Молодий вчений. – 2016. – №3. – С. 405–408.

2. Новик І. М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Новик Ірина Михайлівна ; Київський університет імені Бориса Грінченка. – К., 2016. – 20 с.

3. Новик І. М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Новик Ірина Михайлівна ; Київський університет імені Бориса Грінченка. – К., 2016. – 318 с.

4. Новик І.М. Пізнавальні інтереси сучасних першокласників / І.М.Новик // International Scientific-Practical conference "Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences": Conference Proceedings, December 28-29. – 2016. – Kielce: Holy Cross University. – 281–285 pages.


2015

1. Новик І. М. Застосування діагностичних завдань у процесі вимірювання навчальних комптентностей учнів початкової школи / І. М. Новик, С. М. Мартиненко // Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика» / гол. ред. Сисоєва С. О. – Київ: Видавництво ВП «Едельвейс», 2015. – Випуск 1-2. – C. 101 – 107.

2. Новик І.М. Педагогічна практика як cкладова профеcійної підготовки майбутніx учителів початкової школи до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів учнів / І. М. Новик// Десяті педагогічні читання пам'яті М. М. Дарманського: Розвиток системи освіти України в умовах євроінтеграційних процесів: здобутки і перспективи: матеріали всеукр.наук.-практ.конф. (Хмельницький, 14 квіт.2015 р.) / Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька обласна рада, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – С. 69 – 71.

3. Новик І.М. Діагностування обдарованості учнів молодшого шкільного віку / І. М. Новик// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст. Вип.125 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – С. 339 – 342 (Серія: Педагогічні науки)]

4. Новик І. М. Діагностичні методики визначення рівня пізнавального інтересу до вивчення іноземної мови / І. М. Новик // Початкова школа і сучасність. – 2015. – № 9 (13). – С. 12–15.


2014

1. Новик І.М. Орієнтовні методики діагностування пізнавальних інтересів шестирічних учнів / І.М. Новик// Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб.статей: - Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип.43. – Ч.2. – С. 210 –215

2. Новик І.М. Формування діагностичної компетентності у майбутніх учителів початкової школи / І.М. Новик //Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 4 до Вип. 31: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». - К.:Гнозис, 2014. - С. 339 -345.


2013

1. Новик І.М. Педагогічна діагностика як складова професійної діяльності вчителя початкової школи /І.М. Новик // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 29, ТомІ: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.:Гнозис, 2013. – С. 391-397.

2. Новик І.М. Сучасні підходи до підготовки майбутніх учителів початкових класів до діагностування розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів / І.М. Новик// Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб.статей: - Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип.41. – Ч.1. – С. 301-306

3. Новик И.М. Диагностирование познавательных интересов учеников 6-7 лет как составляющая профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы / И.М.Новик// Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. – 2013. – № 3. – С.200 – 202.

4. 4. Новик І. М. Діагностичний супровід розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів / І. М. Новик // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред..кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред..) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – Випуск 47. – С. 160-166.

5. Новик І.М. Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностування / І.М. Новик// Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб.статей: - Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип.40. – Ч.2. – С. 144-150


2012

1. Новик І.М. Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностичної діяльності / І.М.Новик// Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. міжнарод. наук. - практ.конф.(28-29 березня) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б.Грінченка та ін..; за заг.ред. В.О. Огнев’юка [редкол.: В.О. Огневюк, В.П. Андрущенко, Л.Л. Хоружа, О.М. Олексюк, О.В. Уваркіна, Н.М. Віннікова]. – К.:Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С.268-273.

2. Новик І. М. Застосування педагогічного діагностування в професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи / І.М. Новик// Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі:зб. наук. ст./ Харк.нац.пед.ун-т Г. Сковороди. – Х: ХНПУ; ХОГОКЗ, 2012. – С.182-187

3. Новик І.М. Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностування пізнавального інтересу учнів першого класу /І.М. Новик// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2012. – С.193-199

4. Новик І.М. Проблема підготовки майбутніх вихователів до проектування предметно-ігрових середовищ у ДНЗ /І.М. Новик// Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць . Вип..20 / Глухівський НПУ ім. О.Довженка; редкол: О. І. Курок (відп. ред) [та ін.]. – Глухів:ГНПУ ім. О.Довженка, 2012. – С. 172-176. – (Серія: Педагогічні науки; вип.20)

Тези до конференцій

2014

Новик І.М. Технология web-квест в профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов к диагностической деятельности / І.М.Новик // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації у сучасній освіті» (м. Умань, Україна, 2 – 3 жовтня 2014 року).

2013

2012

До 2012

Підручники, посібники

2017

Методичні матеріали

2017

Електронні публікації

Статті

2017

До 2012

Новик І.М. Проектування навчальних комп’ютерних ігор в освітньому процесі дошкільного навчального закладу // Вісник психології і соціальної педагогіки [Електронний ресурс<nowiki>]</nowiki> : Збірник наук. праць / Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 4. – К., 2010.]

Тези до конференцій

2017

2012

1. Новик І.М. Сутність і функції педагогічної діагностики вчителя початкових класів /І.М. Новик// : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Актуальні проблеми педагогічної науки» (м. Миколаїв, 09-11 листопада 2012 р.) / Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта». – Миколаїв.: 2012. – С. 52-54.

2. Новик І.М. Використання педагогічної діагностики вчителями початкової школи: теорія та практика / І.М. Новик //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка та психологія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (м.Київ, Україна, 3 листопада 2012 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки і психології», 2012. – С. 58-61.

Підручники, посібники

2017

Методичні матеріали

2017

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

Google Академія

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

Авторський сайт

Діагностичний супровід розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

"Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування" для студентів 4 курсу напряму підготовки "Дошкільна освіта"

"Основи педагогічних досліджень" для студентів 2 курсу напряму підготовки "Початкова освіта" (семінарські+практичні заняття)

"Основи наукових досліджень" для студентів 3 курсу напряму підготовки "Образотворче мистецтво" (семінарські+практичні заняття)

Електронні навчальні курси