Мультимедійні технології

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Alert warning.png
В цій статті немає посилань. Будь ласка, додайте доречні зовнішні або внутрішні посилання. Див. Стиль

Поняття

Мульт.jpg

Мультимедіа

Сучасна IT, що об'єднує за допомогою комп'ютерних засобів графічне та відеозображення, звук й інші спеціальні ефекти. До категорії мультимедіа належить значна частина розважальних, освітніх та інформаційно-довідкових про­грамних продуктів. Однією з беззаперечних переваг засобів мультимедіа є можливість розроблення на їх основі інтерактивних пре­зентацій. У цьому разі глядач перестає пасивно сприйма­ти інформацію і стає активним учасником процесу. Для розроблення мультимедійних додатків на найпоши­реніших ІВМ-сумісних комп'ютерах потрібні мультимедій­ний комп'ютер на основі OC Windows і відповідне приклад­не програмне забезпечення (авторські засоби мультимедіа).

Мультимедійні комп'ютери

Розробляє та поширює стандарти і специфікації на апаратне та програмне забезпечення мультимедійних комп'ютерів підрозділ Software Publishers Association ради Multimedia PC Marketing Council (МРС). Пристрій або програма, марковані торговою маркою МРС, відповідають вимогам до роботи за мультимедійною технологією.

Мультимедійний комп'ютер, як правило, оснащено зву­ковою і відеокартами, звуковими колонками, мікрофоном та високошвидкісним дисководом CD-ROM, DVD-дисководом, відеокамерою тощо. Здебільшого використовується MIDI-сумісна звукова карта. До неї через відповідне рознімне з'єднання можна приєднати електронні музичні інструменти (синтезатор, гітару тощо).

Звукова карта

Разом із двома колонками призначена для відтворення високоякісного стереозвуку, а разом із мікрофоном — для записування на диск людської мови, музики та інших звуків.

Відеокарта

Для мультимедійного комп'ютера має за­безпечити можливість повноекранної синхронізованої трансляції відео з адекватним передаванням руху (на­приклад, демонстрації рекламних роликів, кліпів із висо­кою роздільною здатністю та іншої відеопродукції).

Дисковод

CD-ROM, крім зчитування цифрової інфор­мації, дає змогу відтворювати інформацію з аудіодисків і VideoCD.

Мультимедійні проектори

Проектор.jpg

Це сектор комп'ютерного ринку, що бурхливо розвивається. Вони дають змогу про­ектувати зображення від комп'ютера, відеомагнітофона, телевізора на великі екрани з діагоналлю понад 10 м. їм властива висока роздільна здатність (1024 х 768 то­чок) та інтенсивний світловий потік (понад 1600 лм), що дає можливість застосовувати їх для презентацій у ве­ликих незатінених приміщеннях. Серед їх переваг — портативність і мобільність (маса деяких із них стано­вить 3 кг). Практично всі мультимедійні проектори ма­ють об'єктиви зі змінною фокусною відстанню, завдяки чому розміри зображення можна задавати, не переміщу­ючи проектора.

Класифікація авторських засобів мультимедіа

Мова сценаріїв

Це об'єктоорієнтована мова програ­мування, у якій спеціальні оператори визначають взаємо­дію елементів мультимедіа, розташування активних зон, призначення кнопок тощо. Однак можливість редагуван­ня елементів мультимедіа (графічних зображень, відео, зву­ку) в такій мові є дуже обмеженою. Або її може навіть не бути. В основному мови сценаріїв належать до інтерпретувальних. Тому авторські засоби порівняно з іншими ма­ють низьку швидкодію.

Авторськими засобами мультимедіа, що ґрунтуються на мові сценаріїв, є Ten Core Language (фірма Computer Teachinq), Media View (фірма Microsoft) тощо.

Образотворче керування потоком даних

Основою ав­торського засобу цього типу є палітра значків (Icon Palette), які позначають різні функції взаємодії елементів засобу, і спрямовуючу лінію (Flow Line), яка вказує зв'язки між значками. За допомогою значків на екран виводять текст, графічні зображення, переміщують їх, відтворюють філь­ми, звук тощо.

Спрямовуюча лінія є своєрідним засобом побудови ієрар­хічної схеми додатка. На неї перетягують відповідні знач­ки. Набір цих значків відповідає послідовності дій, які вико­нуються після запуску створеного додатка на виконання.

Суттєвою перевагою авторських засобів цього типу є скорочення термінів роботи з дизайном додатка зі складни­ми функціями взаємодії. Проте вони є дорогими (їх вар­тість сягає кількох тисяч доларів).

Кадр

Даний тип авторських засобів подібний до типу образотворчого керування потоком даних. Він також має палітру значків. Однак зв'язки між ними можуть відобра­жати навіть складні алгоритми, що розгалужуються. Ці авторські засоби мають високу швидкодію, але потребу­ють автоматичного наладника, оскільки помилки візуаль­но невловимі.

Картка з мовою сценаріїв

Цей тип авторських засо­бів є потужним завдяки застосуванню мови сценаріїв. Однак вона сама потребує точного і жорсткого структурування сюжету. Процес розроблення додатків нагадує тут роботу з книгою. Створюють картку сторінка за сто­рінкою, а потім використовують гіпертекстові можливості для навігації між сторінками й об'єктами в межах сто­рінки.

Гіпертекст

Текст, який має посилання на інші частини докумен­та, інші документи в мережі або на об'єкти нетекстової природи (звук, графіку, відео).

Авторські системи постачаються з великою кількістю шаблонів, прикладів і готових графічних елементів при­значеного для користувача інтерфейсу. А заздалегідь підготовлені спеціальні кнопки дають змогу керувати зовнішнім програвачем компакт-дисків, касетним маг­нітофоном або відеомагнітофоном.

Основним недоліком авторських засобів цього типу є неможливість забезпечити точне керування синхроніза­цією і виконання паралельних процесів. Наприклад, зву­ковий файл має запускатися і закінчуватися раніше, ніж зможе початися наступна за сценарієм подія. Викорис­товуються такі авторські засоби в основному для розроб­лення гіпертекстових додатків (навчальних курсів, пре­зентацій) та прикладних програм з інтенсивним перемі­щенням (ігор). Найкращим використанням картки з мовою сценаріїв є розроблення додатків, які можна логіч­но об'єднати у вигляді окремих карток із гіпертекстовими зв'язками.

Тимчасова шкала

Такі авторські засоби за структу­рою інтерфейсу користувача подібні до звукового редак­тора для багатоканального записування. Основними еле­ментами є трупа (база даних об'єктів) і партитура (покадровий графік подій, які відбуваються з цими об'єктами). Кожна поява об'єкта з трупи в одному з каналів партитури називається спрайтом. Для керування спрайтами, за­лежно від дій користувача, використовується об'єктно-подійна мова сценаріїв.

Авторські засоби на основі тимчасової шкали засто­совуються для розроблення складних комерційних дода­тків і комп'ютерних ігор з інтенсивною мультиплікаці­єю, в якій потрібна синхронізація різних мультимедій­них складових.

Ієрархічні об'єкти

Тут, як і в об'єктоорієнтованому програмуванні, використовується метафора об'єкта. Є можливість створювати складні конструкції з розвину­тим сюжетом завдяки візуальному поданню об'єктів та інформаційних складових мультимедійного додатка. По­дібні авторські засоби дорогі, а тому їх використовують в основному професійні розробники.

Гіпермедіа-посилання

Подібні до типу кадру. У них показуються концептуальні зв'язки між елементами. За їх допомогою можна розробляти гіпертекстові додатки з елементами мультимедіа.

Маркери

У маркерах використовуються спеціальні команди — теги, які забезпечують взаємодію та об'єднан­ня елементів мультимедіа. їх застосовують здебільшого для підготовки діалогових довідкових матеріалів (слов­ників, інструкцій), а також у процесі створення сторінок для вузлів Інтернету.