Мартинчук Наталія Миколаївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Мартинчук Наталії Миколаївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

База для проведення практики: СЗШ №258 (Дніпровський район, вул. міста Шалетт, 1-А)


Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі.

159.jpg

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст №258 м. Києва. Школа працює у 5-ти денному режимі. Станом на 01.09.2018р. в школі навчається 41 клас із загальною кількістю учнів - 1140 осіб. В школі функціонують групи продовженого дня, які працююь щоденно до 18:00, чергова група - до 19.00. Навчання в першому класі за програмою "Нова українська школа"

 Профільні 10-11 класи (математичний, філологічний, суспільно-гуманітарний профілі)

Функціонуює безліч гуртків художньо-естетичного циклу та спортивного напрямку.

 Директор - Гаврильченко Наталія Миколаївна

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками

 Школа працює над впровадженням ІКТ в навчально–виховний процес вже не один рік. 

З 1-го класу школярі навчаються первинним навичками роботи за комп'ютером. Оволодівши комп'ютером у молодших класах, учні зможуть потім використовувати його як інструмент своєї діяльності.

У школі є:

 • 2 комп"ютерних класи;
 • 10 навісних плазм з підключенням до ПК;
 • 5 інтерактивних дошок;

Оснащення комп"ютерами Для управління:

 • Директор (1);
 • заступник директора (3);
 • психорог (1);
 • бібліотека (1).

Всі початкові класи забезпечені комп"ютерами, 1 класи - інтерактивними дошками.

Програмне забезпечення:
 • Microsoft offise;
 • Windows;
 • Сходинки до інформатики.

В процесі проходження практики було проведено інтерв’ю з директором школи - Гаврильченко Наталією Миколаївною. На якому було обговорено шляхи впровадження ІКТ у навчальний процес закладу. На думку Наталії Миколаївни, сучасний учитель – це учитель, який, не тільки володіє педагогічною майстерністю, є компетентним, але й рухається в ногу з часом і активно використовує інформаційно-коммунікаційні технології в навчально-виховному процесі.Головною метою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у школі. Наталія Миколаївна вбачає, насамперед, підготовку підростаючого покоління до повноцінного життя в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Впродовж кількох років педагогічний колектив школи підвищує ефективність навчально-виховного процесу на основі використання інноваційних технологій навчання та здійснення особистісно–зорієнтованого підходу в навчанні та вихованні підростаючого покоління.

Вчителі школи систематично використовують ІКТ на своїх уроках.
Урок3.jpg
Урок2.jpg
Діти.jpg
НМ.jpg


Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення

Школа має:
 • Комп'ютерні клас для початкової школи
 • Комп'ютерні клас для старшої школи
 • Доступ до мережі інтернет у кожному класі
 • Кабінетт оснащені мультимедійними комплексами
 • Вчителі використовують у своїй роботі сервіси Google та Office 365


Розробка Google-календаря

[Календар /calendar/r/month/2018/12/1]

Семінар "Використання ІКТ в освіті: можливості онлайн навчання"

Семінар для педагогів із використання ІКТ в освіті

Значення ІКТ для дітей та педагогів у навчально-виховному процесі.

Одним із головних завдань освіти є застосування ІКТ у процесі проведення занять. Освіта має орієнтуватись на діяльнісні, розвиваючі технології, які формують у учнів уміння вчитися, оперувати і управляти інформацією, швидко приймати рішення, пристосовуватись до потреб ринку праці (формувати основні життєві компетенції). Світовий процес переходу до інформаційного суспільства, а також економічні, політичні і соціальні зміни, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність прискорення реформування системи освіти. Використання комп’ютерних програм, електронних засобів навчального призначення значно підвищують якість навчання, але при використанні ІКТ в навчально-виховному процесі в загальноосвітніх навчальних закладах виникли проблеми:

 • недостатнє матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення навчальних закладів;
 • недостатньо розроблені методики використання сучасних інформаційних технологій навчання у навчальному процесі під час вивчення усіх навчальних предметів;
 • недостатня підготовка педагогічних кадрів до використання в навчальному процесі засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • відсутність у вчителів мотивації щодо використання сучасних інформаційних технологій навчання.

У процесі підготовки вчителя для використання інформаційних технологій не лише на заняттях з інформатики, але й у всьому освітньому просторі, особлива увага приділяється розвитку рис новаторства, креативності, адже педагог має підготувати учня до відповідальних, свідомих і розумних дій в умовах технічного прогресу, швидкого розвитку техніки, інформаційних технологій, раціональної самоосвіти і технічного та інформаційного навчання.

Підвищення кваліфікації у сфері інформатики вчителів інших предметів – набагато складніша проблема, ніж підготовка самих учителів інформатики. Проте її можна розв’язати, підвищуючи кваліфікацію вчителів у двох напрямках:

 • підготовка вчителів до викладання інформаційних предметів;
 • підготовка вчителів до використання інформаційних медіа як засобів ефективного викладання інших шкільних предметів.

Учителі початкових класів або вчителі – предметники, які володіють сучасними комп’ютерними технологіями, і викладачі інформатики мають вибудовувати весь процес навчання так, щоб він забезпечував, поряд із засвоєнням предметного змісту, формування відповідних технологічних та інформаційних умінь і навичок, які застосовуються в різних життєвих ситуаціях: навчальних, виробничих, особистих. Одним із результатів процесу інформатизації навчальних закладів має бути можливість використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для роботи з інформацією як в навчально-виховному процесі, так і для інших потреб.

Методичні рекомендації

Використання ІКТ Майбутнє будь-якої держави визначається системою освіти, яка в ній існує! Наш час - це епоха постійних змін у технологіях, зокрема освітніх, а використання персонального комп’ютера є стрижнем інформаційних технологій навчання Єдиний освітній простір Середовище електронного навчання – це освітній простір, у якому відбувається формування якостей і вмінь необхідних сучасній людині ХХІ століття, таких, як медіаграмотність, критичне мислення, здатність до рішення творчих завдань, уміння мислити глобально, готовність працювати в команді й громадянська свідомість. Знання й уміння ХХІ століття сприяють формуванню в учнів самостійності й розвитку в них громадянських, професійних і лідерських якостей. З ІКТ може працювати лише той вчитель, який користується всім арсеналом традиційних методик. Не всі вчителі психологічно готові до використання ІКТ, розуміють тенденції розвитку інформаційних технологій, можливості та результати їх впровадження. При підготовці вчителя до використання ІКТ необхідно проводити поступове, практичне навчання з демонстрацією можливостей технічних засобів та програмних засобів електронного призначення. Виходячи з вище сказаного, пропоную такі методичні рекомендації:

 • оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення і розподіленого в мережі Інтернет інформаційного ресурсу освітнього призначення;
 • організовувати інформаційну взаємодію між учасниками навчального процесу й інтерактивним засобом, який функціонує на базі засобів ІКТ;
 • створювати і використовувати психолого-педагогічні методики контролю і оцінювання рівня знань учнів, їх просування в навчанні;

здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмета;

 • оновлення санітарно-гігієнічних вимог. Відкритим залишається питання розроблення санітарно-гігієнічних вимог до використання ІКТ у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Існуючі вимоги не відповідають умовам сучасності й потребують оновлення, зокрема розроблення вимог до використання, окрім ПК, й інших комп’ютерних пристроїв: ноутбуків, планшетів, електронних книжок та ін;
 • стандартизація вимог до електронних освітніх ресурсів. Для забезпечення якості електронних освітніх ресурсів необхідне розроблення й упровадження на державному рівні процедур їх стандартизації та сертифікації, створення відповідних національних стандартів, їх гармонізація з міжнародними;
 • створення педагогічних умов для повноцінного і гармонійного фізичного, розумового і духовного розвитку особистості;

розроблення й апробування структури освітньо-інформаційного середовища як системи безперервної освіти;

 • створення матеріально-технічної бази з урахуванням досягнень науки і техніки на основі використання новітніх комп’ютерних технологій;
 • забезпечення позитивної психологічної атмосфери емоційного і фізичного благополуччя.