Кубрак Ольга Олексіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Кубрак Ольги Олексіївни групи ПОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту з 06.11.2017р. до 26.11.2017р.

База для проведення практики: НВК «Ромашка» (Голосіївський район, вул. Теремківська, 10)

Завдання 1


Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.
- Олено Іванівно, чому важливо впроваджувати ІКТ в навчально - виховному комплексі "РОмашка"? - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в центрі розвитку дитини - актуальна проблема сучасного дошкільного та початкового виховання. Комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп'ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності не тільки сучасної школи, а й навчального закладу. Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. - Як Ви використовуєте ІКТ в методичній роботі?
- Перше, це звичайно, оформлення ділової документації; робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу. Також, розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів; використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо).
- Як Ви вважаєте, що має вміти педагог для ефективного впровадження ІКТ? - Для ефективного впровадження ІКТ в освітньо-виховний процес педагог повинен уміти: обробляти текстову, цифрову, графічну та звукову інформацію для підготовки дидактичних матеріалів; роздруковувати інформацію на принтері; працювати в операційних системах, зокрема WINDOWS, користуючись редакторами WORD різної модифікації; створювати слайди з даного навчального матеріалу, використовуючи редактор презентації MS Power Point, демонструвати презентацію; розробляти тести (Excel, Word); картки (Word); кросворди (Excel);створювати буклети, пам'ятки - інформаційний матеріал (Word, Publisher);створювати брошури- збірник дидактичних, методичних матеріалів (Word). Це все повинен знати, вміти та користуватися під час роботи вихователь та вчитель.

ІК- компетентності вчителів, вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування. Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення: 5 комп"ютерів; 2 принтера; 1 сканер; 2 інтерактивні смарт дошки; домашій кінотеатр (аудіо система); 7 ноутбуків

Програмне забезпечення: операційна система Windows XP; антивірусна програма Avast Professional Edition; робота з документами в Microsoft Office;Microsoft Office Excel$ Wi-Fi. Програми для інформатики для 1-4 класів

Інформаційне забезечення: Інформаційно-освітнє середовище центру представлено наявністю сайту НВК "РОМАШКА"/

Анкетування вчителів

Результати анкетування

Завдання 2

Гугл- календар для співробітників, керівників

Додаток Гугл- календар досить зручний у використанні. Події зберігаються онлайн. Це означає, що календар можна переглядати з будь-якого місця та будь-якого пристрою обладнаного доступом до мережі Інтернет.


GOOGLE календар

Файл:Гугл календар скріни.doc

Завдання 3

Семінар для педагогів із використання ІКТ в освіті

Значення ІКТ для дітей та педагогів у навчально-виховному процесі.

Одним із головних завдань освіти є застосування ІКТ у процесі проведення занять.
Освіта має орієнтуватись на діяльнісні, розвиваючі технології, які формують у дітей уміння вчитися, оперувати і управляти інформацією, швидко приймати рішення (формувати основні життєві компетенції).
Сучасному суспільству потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у розвитку економіки, науки, культури. Тому сьогодні у освіті на перший план висувається завдання створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей дітей, задоволення їхніх інтересів та потреб, розвитку навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності.
Освіта має орієнтуватися на перспективи розвитку суспільства. А це означає, що в сучасній освіті необхідно застосовувати найновітніші інформаційні технології. Створення добротного інформаційного середовища є ключовим завданням на шляху переходу до інформаційного суспільства. Масове впровадження інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) в освітню сферу висуває проблему комп’ютеризації закладів освіти в розряд пріоритетних. Розвиток і впровадження ІКТ спрямовані на їх комплексне інформаційно-ресурсне й методичне забезпечення.
Сучасний випускник повинен мати компетенцію використання інформаційних технологій. Нові інформаційні технології відкривають дітям доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають нові можливості для творчості, знаходження і закріплення будь-яких професійних навичок, дозволяють реалізовувати принципово нові форми і методи навчання.
Впровадження інноваційних моделей навчального процесу передбачає вміння педагогів користуватися засобами новітніх інформаційних технологій. Структурна побудова заняття з використанням ІКТ змінює саму суть навчального процесу, занурюючи його в спілкування, де ролі педагога та дитини врівноважені: обидва працюють для того, щоб навчатися, ділитися своїми знаннями, досягненнями свого життєвого досвіду. Важливим тут є не те, як багато діти знають, а як вони дізналися і що робитимуть зі своїми знаннями.
Файл:Виступ на семінарі ).doc

Завдання 4

Методичні рекомендації
Нині комп’ютеризація навчального процесу розглядається як один з найбільш перспективних напрямів підвищення якості освіти. Цій проблемі приділяється значна увага як на рівні центральних органів управління освітою, так і на рівні навчальних закладів освіти. Проте масштабна комп’ютеризація навчального процесу у ЗНЗ – складна проблема, яка потребує тривалої цілеспрямованої роботи й постійної уваги.
Впровадження інформаційних технологій у навчально-пізнавальну діяльність учнів – це один із шляхів. Комп’ютери мають перейти із класу інформатики у навчальні класи. Особливої актуальності набуває проблема розробки, створення та впровадження розвивальних освітніх програм, які сприятимуть адаптації учнів до життя в інформаційному суспільстві. В кожному ЗНЗ створюються необхідні соціальні, психологічні, педагогічні умови для опанування учнями школи сучасних інформаційних технологій і розроблення методики використання їх в навчально-виховному процесі.
Рекомендації щодо впровадження ІКТ в ЗНЗ:
1. Формувати інформаційну культуру учнів та педагогічних працівників.
3. Використання інформаційно – комунікаційних технологій.
4. Удосконалювати інформаційно – методичне забезпечення освітнього процесу.
5. Оптимізувати освітній менеджмент з використанням сучасних інформаційних технологій.
6. Активізувати роботу шкільного web- сайту, як єдиного освітньо – інформаційного середовища для популяризації кращих освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережевих професійних об’єднань та функціонування закладу як відкритої системи.
7. Сприяти проходженню кожним педагогічним працівником навчання за дистанційним курсом «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя».
8. Заохочувати педагогічних працівників до створення власного web – сайту чи блогу.
Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища школи,модернізації ІТ інфраструктури, формування ІК-компетентності вчителів школи
-забезпечення комунікації всіх учасників освітнього процесу (вчитель – учень -батьки) -наявність великого обсягу цифрових освітніх ресурсів (програми ліцензовані, доступ до інтернету, створення власних ІОС);
- доступність та відкритість результатів для всіх учасників;
-моніторинг якості роботи в програмах (аналіз та формування звітності за результатами роботи);
-наявність та підтримка електронного документообігу;
-доступність всіх нормативних документів;
-використання програмного середовища, яке формує робочий інформаційний простір для учнів та вчителів;
-створення корпоративної пошти для вчителів, єдиного середовища для обміну інформацією, документацією;
-оновлення сайту школи;
-наявність відібраної, безпечної та якісної інформації (захист комп’ютерів від доступу до неякісної інформації).
Модернізація ІТ інфраструктури
- створення курсів для підвищення рівня знань працівників школи по роботі з ІКТ;
- оновлення технічної бази закладу (закупівля новітньої техніки: комп’ютерів, SMART-board, телевізорів, програмного забезпечення і т.д.);
- співпраця з ІТ – менеджером школи;
- підключення до швидкісного інтернету.
Форми підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителів:
- участь у семінарах щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
- систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;
- систематичне використання у педагогічній діяльності цифрових технологій та інструментів: текстових редакторів, програм обробки зображень та підготовки презентації!, табличних процесорів тощо;
- забезпечення використання Інтернет-ресурсів;
- формування банку навчальних завдань, виконуваних із активним використанням ІКТ;
- розробка проектів із використанням ІКТ.

Завдання 5

Завдання 5

Mcaticon.png
Презентація виконання
  • Презентація результатів практики на Вікі-порталі.

Педагогічну практику я проходила у Навчально – виховному комплексі „Ромашка” з 06.11.2017р. до 26.11.2017р. У НВК функціонує три групи дошкільного віку(молодша, середня і старша), а також три класи (2й,3й,4й), методичний кабінет, медичний кабінет, кабінет психолога, бібліотека, кухня, праля. Всі вчителі початкової школи мають великий стаж роботи, високу фахову й методичну підготовку. Шкільні кабінети достатньо обладнані, забезпечені наочними посібниками, науковою, навчальною та методичною літературою. Протягом усього перебування в НВК „Ромашка” я мала змогу отримувати консультації від вчителів та адміністрації.
НВК Ромашка[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-1gGZBNBKDhQ1t-9izikVXJiSnmSOeyTiPhc2DpsVpE/edit#gid=0
ПРАКТИКА НВК

  • Оцінювання виконаних завдань].