Користувач:Arhotmar.pi20

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

Персональні дані

IMG 20190902 113937098.jpg

ПІБ

Готмар Альона Романівна

Група

ПОм-2-20-1.4.з

Електронна пошта

 • [Arhotmar.pi20@kubg.edu.ua]

Соціальні мережі, блоги

Blogger

Навчальна діяльність

Навчання на MOOC

Навчання на масових відкритих онлайн курсах)

Навчальна практика


Mcaticon.png
Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика

Cтудентки Готмар Альони Романівни групи ПОм-2-20-1.4з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту з 27.09.2021р. по 24.10.2021 р.


База для проходження практики

База для проходження практики: Романо-германська гімназія № 123 м. Києва, Подільського району ( вул.Копилівська 23) Посилання на сайт школи можна переглянути тут

Hffhk.png

Завдання 1

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі


1.

Адміністрація та співробітники закладу використовують ІКТ для організації роботи за такими напрямками:

Управлінська діяльність

 • ведення бухгалтерського обліку;
 • ведення ділової документації;
 • опрацювання та поширення нормативно-правових документів;
 • розрахунок стажу роботи працівників;
 • створення бази даних працівників та учнів гімназії;
 • співпраця іншими освітніми закладами.

Методична діяльність

 • ведення ділової документації;
 • збір статистичних даних та оформлення результатів у вигляді діаграм,таблиць,тощо;
 • створення презентацій до методичних заходів (семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для учнів);
 • накопичення методичної та художньої літератури, збереження корисних посилань в мережі Internet для самоосвіти вчителів.

Освітній процес

 • мультимедійний супровід дітей на уроках;
 • самоосвіта педагогів.
Інтерв'ю із заступником директора Романо-германської гімназії м.Києва, Подільського району Клименко Ілоною Григорівною
Notepad-Bloc-notes-icon.png

Посилання на інтерв'ю можна переглянути тут
Після проведення інтерв`ю із заступником директора гімназії - Клименко Ілоною Григорівною, можна зробити висновок, що зараз дуже актуально та важливо застосовувати сучасні інформаційні технології у навчанні. ІКТ успішно викорстовуються під час уроків, різноманітних свят, конкурсів та інших заходів. Адміністрація закладу веде документообіг в електронному вигляді. З цього року впровадили електронні журнали для вчителів та вихователів. Керівництво школи прагне, щоб весь педагогічний колектив був компетентний з питань ІКТ.


2.

Блокнот.png
Аналіз політики впровадження ІКТ

Результати анкетування показали, що вчителі не достатньо володіють ІКТ, та потребують додаткових знань та умінь щодо їх використання в освітньо-виховному процесі.


3.

Аналіз ІТ-інфраструктури Романо-германської гімназії № 123

Аналіз ІТ-інфраструктури Романо-германської гімназії № 123 можна переглянути тут


Завдання 2

Цікаво про ІКТ для вчителів
Блог для вчителів.png

Посилання на блог можна переглянути тут


Завдання 3

Семінар (тренінг) для вчителів початкових класів Романо-германської гімназії № 123 м.Києва, Подільського Району

Проведення семінару

 • Тема : " Запровадження і робота з електронним журналом HUMAN "
 • Мета: Ознайомити колег з електронною платформою HUMAN, показати та навчити правилльно нею користуватись, вводити інформацію.

Зміст семінару:

 • Вступна бесіда
 • Ознайомлення з вимогами до ведення електронного журналу
 • Інформація про основні педагогічні цілі використання електронного журналу
 • Визначення причин особистої зацікавленості педагога до переходу на електронну версію журналу HUMAN
 • Напрямки роботи педагога з використанням ІКТ
 • Пам’ятка для педагога по роботі з електронним журналом HUMAN
 • Робота з батьками
 • Результати використання електронного журналу вчителями
 • Підсумок семінару

Презентацію до проведеного семінару можна переглянути тут

Завдання 4

Kartinki 3206 21161439.png
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Однією з необхідних умов успішної реалізації модернізації освіти на сучасному етапі є формування єдиного інформаційного освітнього середовища на всіх рівнях із забезпеченням їх інтеграції. Первинного значення в цьому процесі набуває створення єдиного ІОС в кожній освітній установі. Інформатизація в навчальному закладі потребує не лише встановлення в ньому персональних комп’ютерів і навчання комп’ютерної грамотності – вона не відбуватиметься без перебудови всього процесу навчання на базі використання інформаційно-комунікаційних технологій, діяльності студентів, учнів і викладачів в умовах доступу до безмежного світу інформації. Створення єдиного освітнього інформаційного середовища сприяє розвитку навчальної, педагогічної, управлінської й обслуговуючої діяльності навчального закладу, де провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології, що дозволяють підвищити якість і доступність навчального процесу.

Для керівництва:

 • створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;
 • організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи,
 • впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;
 • впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;
 • здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;
 • створити електронні бази даних педагогічних кадрів;
 • підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;
 • розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 • розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами.

Для викладачів :

 • організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів;
 • використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу;
 • здійснювати самостійне навчання;
 • підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.
 • упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;
 • створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;
 • розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.

Модернізації ІТ інфраструктури:

B2172935279.png
 • Забезпечення гімназії новітньою комп’ютерною технікою. Для ефективної підтримки інформаційно-навчального середовища, потрібно розробити механізми її забезпечення достатньою кількістю одиниць сучасної комп’ютерної та цифрової техніки, а також її своєчасного оновлення. Доцільно забезпечити кожний навчальний клас мультимедійним комплексом (цифровий проектор, мультимедійна дошка та персональний комп’ютер педагога)
 • Забезпечення доступом до мережі Інтернет. Для успішного впровадження моделей хмаро орієнтованого навчального середовища (надійний і стійкий канал зв’язку, висока пропускна здатність та ін.
 • Створення єдиної платформи для для всіх внутрішніх і зовнішніх спільнот, тобто це дозволить виконувати обмін документами між учителем і учнями, управляти внутрішніми і зовнішніми проектами і публікувати інформацію. Цей ресурс значно спрощує обмін ідеями і дослідженнями, а також спільну роботу в зручному для користувачів режимі.
 • Створення єдиного архіву для документів, розробок закладу освіти, налаштувати керуючі параметри, включаючи такі як типи документів, політики зберігання та автоматичне сортування вмісту.
 • Створення єдиної корпоративної пошти для всіх учасників навчального процесу гімназії.
 • Учням можна надати додаткові можливості для навчання і спілкування в інтернет просторі, а також дозволити їм персоналізувати засоби для спілкування.

Основними елементами процесу формування ІК є:

 • уміння застосовувати інформаційні технології для демонстрації друкованих графічних документів;
 • уміння використовувати інформаційні технології для демонстрації аудіо і відеоматеріалів на уроці;
 • уміння створювати презентації;
 • уміння систематизувати і обробляти дані за допомогою таблиць,технологічних карт;
 • уміння будувати порівняльні таблиці і виявляти закономірності за допомогою комп'ютера;
 • уміння застосовувати інформаційні технології для моделювання процесів і об'єктів, виконання креслень і ескізів;
 • уміння використовувати комп'ютерне тестування;
 • уміння використовувати мережу Інтернет для вирішення педагогічних питань, збору інформації, участі в телеконференціях, доступу до наукових, педагогічних, методичних даних.

Завантаження9.jpg

Формування ІК вчителя Романо-германської гімназії №123 передбачає:

 • освоєння ними знань і умінь в області інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розвиток комунікативних здібностей вчителя;
 • уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, аналізувати інформацію, здійснювати рефлексію своєї діяльності і її результатів.

У складі ІК вчителя можна виділити такі чотири складові:

 • мотиваційну – наявність мотиву досягнення мети, готовність і інтерес до роботи, постановка і усвідомлення цілей інформаційної діяльності;
 • когнітивну – наявність знань, умінь і здатності застосовувати їх в професійній діяльності, аналізувати, класифікувати і систематизувати програмні засоби;
 • суб’єктно-діяльнісну – демонструє ефективність і продуктивність інформаційної діяльності, вживання інформаційних технологій на практиці;
 • рефлексивну – забезпечує готовність до пошуку вирішення виникаючих проблем, їх творчого перетворення на основі аналізу своєї професійної діяльності.

ІНСТРУМЕНТИ ІКТ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ВІРТУАЛЬНА ШКОЛА ІКТ

750 × 350 px

Програми мобільності

Нагороди та подяки навчального характеру

Всеукраїнські студентські конкурси наукових робіт

Наукова-практична діяльність

Наукові публікації

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Фахові видання, що затверджені МОН

Міжнародні колективні монографії

Наукові статті, які опубліковані в різних науковометричних базах даних

Дубовик С.Г., Готмар А.Р. ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УМІНЬ СТВОРЮВАТИ МЕДІАПРОДУКТИ. Молодий вчений. 2021. №2(90). С. 171-175.

Участь у конференціях, семінарах

Участь у наукових та фахових конкурсах, фестивалях

Професійний розвиток

Посилання на мої сертифікати можна переглянути тут

Професійна сертифікація

Професійні навички

Стажування

Професійний досвід

Соціально-гуманітарна діяльність

Волонтерська діяльність

Соціальний проект

Університетські заходи

Благодійні акції

Студентське самоврядування

Нагороди та подяки соціально-гуманітарного характеру

Доробки

Корисні посилання

Відгуки

Мої проєкти