Юрченко Віктор Іванович

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Юрченко В.І.


ОСОБИСТІ ДАНІ

Посилання на портфоліо (QR-код)

Прізвище, ім’я, по батькові

ЮРЧЕНКО Віктор Іванович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в Національній та галузевих академіях, почесні звання

Кандидат психологічних наук, доцент;

Освіта

Освіта.jpg

Місце роботи

Місце роботи.png

Київський університет імені Бориса ГрінченкаНаціональний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова


 • 1.09.1998- 2000 рр. - доцент кафедри психології і педагогіки Інституту педагогіки та психології;
 • 2000 - січень 2008 рр. - доцент кафедри педагогіки та психології вищої школи;

Білгород-Дністровське педагогічне училище


 • 1985-1998 рр. - викладач педагогіки і психології, голова предметно-циклової комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін.

Тема дисертації

«Формування Я-концепції майбутнього вчителя в умовах педагогічного училища», 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (1997 р.)

Контакти

Kontaktyop.png

Тел.роб.:

E-mail:: viktor1960yurchenko@gmail.com

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
 • Сітцева Марина Вікторівна, Тема дисертації "Мультиплікаційні образи як чинник морального розвитку молодших школярів", 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія;

Захищені кандидати наук

 • Микитюк Галина Юріївна «Взаємини викладачів і студентів як чинник становлення особистості майбутнього вчителя», 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія (2003 р.)
 • Терещенко Марія Вікторівна «Психологічні особливості становлення образу сім'ї у дітей дошкільного віку», 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія (2013 р.)

Опонування дисертацій

2016

 • Гальцова С.В. Прогностичні уміння як чинник прийняття педагогічних рішень майбутніми вчителями; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. - Відгук опонента
 • Стахова О.О. Психологічні механізми розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. - Відгук опонента

2015

 • Кіян А.П. Психологічна готовність педагога до протидії маніпулятивному впливу у спілкуванні з підлітками; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

2014

 • Гула Н.В. Саморегуляція як чинник подолання негативних психічних станів у станів у студентському віці; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Боброва Л.Г. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів майбутніх психологів; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Отич Д.Д. Я-концепція як чинник копінг-стратегій майбутніх психологів; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

2013

 • Дзюбенко О.А. Психологічні особливості адаптації молодших підлітків до навчання в основній школі; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Яблонський А.І. Психолого-педагогічні умови формування мотиваційної готовності майбутніх учителів до професійної діяльності; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

2012

 • Шастко І.М. Психологічні особливості переживання амбівалентності латентного материнства у дівчат юнацького віку; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

До 2012

 • Литвинчук О.М. Психологічні умови запобігання маніпулятивного впливу в педагогічному спілкуванні; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Халік О.О. Тривожність як чинник дезадаптації практичних психологів-початківців; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Тимошенко О.А. Формування суб'єктної орієнтованості особистості майбутніх практичних психологів; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Михайлова І.В. Особистісні детермінанти прояву турботи про себе в ранньому юнацькому віці; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Пенскі В.М. Психологічні особливості становлення моральної свідомості у підлітковому та юнацькому віці (на матеріалі крос-культурного дослідження); 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Ханецька Т.І. Формування культури мовленнєвого спілкування у професійній діяльності майбутніх психологів; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Кобильнік Л.М. Психологічні особливості самоактуалізації особистості майбутніх психологів і педагогів; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Жердецька Л.Л. Когнітивні стилі як чинник професійного становлення майбутніх психологів; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Хурчак А.Е. Психологічні особливості амбівалентності атитюдів у юнацькому віці; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Давидюк Н.М. Психологічні умови активізації творчої навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення психологічних дисциплін; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Лук'яненко Т.Н. Психологічні особливості прояву амбівалентності особистості в ранньому юнацькому віці; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
 • Ічанська О.М. Становлення особистісної ідентичності в ранньому юнацькому віці; 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

Друковані публікації

Book.png

Статті

2015

2013

 • Юрченко В.І. Практична підготовка студентів-майбутніх педагогів як передумова професіоналізації їх особистості // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип.29, Том V: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2013. – С.320-325.

2012

До 2012

 • Юрченко В.І. Підготовка сучасного педагога: психологічний і етнопедагогічний ракурс //Дошкільна освіта: теоретико-методичні аспекти / Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Н.В. Кудикіної / [Укл.: О.В. Коваленко, О.В. Мартинчук]. – К.: Київськ. Ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – С. 5-22.
 • Подоляк Л.Г. Психолого-педагогічна підготовка викладачів як передумова підвищення якості вищої освіти / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова: Історико-педагогічні студії. – Випуск 5. -Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в руслі Болонського реформування : матеріали І Всеукраїнських Морозівських педагогічних читань (12 лютого 2010 р., НПУ імені М.П.Драгоманова). – К.: НПУ, 2010. – С. 136-140.
 • Юрченко В. Позитивна "Я-концепція" як складник культури здоров’я педагога // Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія : Зб. наук. праць / Редкол.: Огнев’юк В.О., Бех І.Д., Хоружа Л.Л. [та ін.]. – К. : Університет, 2008. – №10 (част. 1). – С. 99–103.
 • Подоляк Л.Г.Психологічна підготовка майбутнього викладача як передумова гуманізації і демократизації вищої освіти / Л.Г. Подоляк, В.І.Юрченко // Освіта і управління. – 2006, т. 9. – № 3-4. – С. 99-107.
 • Волинець Л. Проблеми соціального сирітства / Л.Волинець, В. Юрченко // Про становище молоді в Україні (за підсумками 1999 року): Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000.- С.26-31.
 • Юрченко В.І. Соціокультурні і соціально-психологічні чинники становлення особистості майбутнього вчителя // Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ імені М.П.Драгоманова/Укл. П.В.Дмитренко, О.Л.Макаренко.-К.:НПУ,2001.- Вип.38.- С.160-166.
 • Мороз О.Г. Підготовка майбутнього викладача вищої школи: психолого-педагогічний ракурс / О.Г. Мороз, В.І. Юрченко //Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ імені М.П.Драгоманова/Укл.П.В.Дмитренко, О.Л.Макаренко.-К.НПУ,2001.-Випуск 41.- С.156-159.
 • Юрченко В. Дослідження особливостей «Образу –Я» майбутнього вчителя із застосуванням модифікованого тесту «Двадцять тверджень само ставлення» // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. - №3.-С.5-7.
 • Юрченко В. Соціально-психологічна функція керівника школи: зміцнення «Я –концепції» вчителя // Освіта і управління. – 1998.- №2,т.2.- С.51-58.
 • Юрченко В.І. «Я –концепція» як показник особистісного зростання майбутнього вчителя // Вісник Харківського держ. ун-ту. Серія: Психологія. Політологія. “Особистість і трансформаційні процеси у суспільстві, психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти” / Мат.3-х Міжн. психол. читань. – Харків, 1999.- Част.3. Шляхи та перспективи створення систем розвивального навчання.-С.191-194.
 • Юрченко В. Формування «Образу –Я»: етнопсихологічний аспект //Освіта і управління. – 1999.-№1,т.3.- С.93-101.
 • Юрченко В. «Я –концепція» як показник особистісного зростання майбутнього вчителя // Психологія. Зб. Наукових праць. – Випуск 4(7).- К.:НПУ, 1999.-С.31-35.
 • Юрченко В. Оптимізація взаємин у системі «студент-викладач» // Освіта і управління. – 1997.-№3,т.1.-С.103-110.
 • Юрченко В.І. «Я –концепція» майбутнього вчителя // Проблеми і перспективи розвитку психології в Україні: Мат. 2-го з’їзду Товариства психологів України: В 16 т. - Т.2.- К., 1996.- С.41-43.
 • Юрченко В.І. Вплив взаємин між студентами і викладачами на «Я –концепцію» майбутнього вчителя // Освіта і управління.-1997.-№1, т. 1.- С.119-123.

Тези до конференцій

2012

Юрченко В.І.Професіоналізація особистості студента – одне з головних завдань вищої освіти // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 25 травня 2012 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С.253-255.

До 2012

 • Юрченко В. Актуальні психологічні проблеми вищої школи в Україні //Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах : матеріали міжвуз. наук.-прак. конф. (Київ, 21 травня 2010 р.). – К.: Київ.нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С.6-8.
 • Юрченко В. Рефлексія студента як чинник становлення особистості майбутнього фахівця //Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Матеріали шостих Ірпінських міжнародних педагогічних читань. – Ірпінь, 2008. – С. 658-661.
 • Юрченко В. Формування в майбутніх фахівців національної самосвідомості як чинника національної безпеки // Психологічні аспекти національної безпеки / Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: 22-23 березня 2007 року. – Львів: В-о ПП «Арал», 2007. – С.226-229.
 • Юрченко В. Психології вищої школи: завдання та проблематика в період реформування вищої педагогічної освіти в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти і виступу Президента України Л.Д.Кучми». -К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2001. – Ч.4. - С.226-228.
 • Юрченко В. Керівництво педагогічною практикою студентів: змістовно-діагностичний підхід / В.І. Юрченко, О.М. Мельник // Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти: Збірка матеріалів до Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12 травня 2000 року).-Тернопіль: Економічна думка, 2000.- С.129-134.
 • Мороз О.Г. Психолого-педагогічна модель особистості викладача вищої школи / О.Г. Мороз, В.І. Юрченко // Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти: Збірка матеріалів до Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12 травня 2000 року).- Тернопіль:Економічна думка, 2000.- С.187-189.
 • Юрченко В. Використання колірного тесту відношень (КТВ) для діагностики взаємин в системі «викладач-студент» //Вісник Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти: Матеріали міжнародної конференції «Психологічна служба школи: минуле, сучасність, майбутнє». – Тернопіль: «Принтерінформ», 1996. – С. 38-40.
 • Юрченко В. Дослідження тривожності студентів у зв’язку з педагогічною практикою // Матеріали міжнародної конференції «Психологічна служба школи: минуле, сучасність, майбутнє» .- Тернопіль, 1996.-С.58-59.

Підручники, посібники

Як навчитися поважати себе.jpg Кудіна Юрченко ПВШ.jpg Мороз Юрченко Педагогіка і психологія.jpg Фото обкладинки книги Викладач вищої школи- психолого-педагогічні основи підготовки (навчальний посібник).jpg Фото обкладинки книги Психологія вищої школи (навчальний посібник).jpg Фото Подоляк Л Психологія вищої школи Підручник (2008).jpg Фото Психологія вищої школи Практикум.jpg Подоляк Юрченко обкладинки ПВШ - 2011.jpg Приходько Юрченко Словник-довідник.jpg Подоляк Юрченко обкладинки ПВШ - 2014.jpg Обкладинка Словник-довідник.jpg Обкладинка Словника.jpg

2016

2015

 • Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. – 4-є вид., випр.-К.: Каравела, 2015. – 360 с.

2014

2012

До 2012

 • Юрченко В.І. Психологія вищої школи: курс лекцій/ В.І. Юрченко, В.В. Кудіна.- К.: Київський славістичний університет, 2004. – 176 с.
 • Педагогіка і психологія вищої школи: Навч. посібник для молодих викладачів, аспірантів і майбутніх магістрів / О.Г. Мороз, О.С. Падалка, В.І. Юрченко; За заг. ред. О. Г. Мороза. - К.: НПУ, 2003. - 267 с.
 • Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навч. посібник /Мороз О.Г.,Гусак П.М.,Падалка О.С., Юрченко В.І., Яшанов С.М.;За ред. академіка О.Г. Мороза.-К.: НПУ, 2001.- 337 с.
 • Як навчитися поважати себе і інших: Поради психолога / Волинець Л.С., Говорун Т.В., Юрченко В.І. та ін. – Кн.3.- Серія «На порозі самостійного життя».- К.: УІСД, 2000.- 80 с.

Методичні матеріали

2015

Психологія вікова: роб. програма навч. дисцип. [для студентів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» (на базі ОКР «молодший спеціаліст»] / уклад. В.І. Юрченко. – Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015 р. – 27 с.

2014

Психологія вікова: роб. програма навч. дисцип. [для студентів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» (на базі ОКР «молодший спеціаліст»] / уклад. В.І. Юрченко. – Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014 р. – 28 с.

До 2012

 • Психологія вищої школи: типова навчальна програма і зміст самостійної роботи. Методичні рекомендації для магістрантів і аспірантів / Л.Г. Подоляк, В.І.Юрченко. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005.- 44 с.
 • Магістерські роботи з психології: вимоги до написання й захисту. Методичні рекомендації / Бондар В.І.,Пов’якель Н.І., Юрченко В.І. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2001. – 15 с.
 • Педагогіка: Програма курсу для вищих педагогічних навчальних закладів України 1-2 рівня акредитації – спец. 5.010102 «Початкове навчання» / Бородовський О.Е,Мельник О.М., Юрченко В.І. - К.: Ін-т змісту і методів навчання, 2002. - 24 с.
 • Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. - К.: КСУ, 2007. – 45 c.
 • Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: типова навчальна програма і зміст самостійної роботи. Методичні рекомендації для магістрантів і аспірантів / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005.- 44 с.
 • Державна доповідь «Про становище дітей в Україні» (за підсумками 1999): Соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування / Волинець Л.С.,Антіпкин Ю.Г.,Максименко С.Д., Юрченко В.І. - К.: УІСД, 2000.- 138 с.
 • Юрченко В.І. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Вікова психологія» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Психологія». - К.: КСУ, 2000.- 28 с.

Електронні публікації

Сайт "Вісник психології і педагогіки"

Електронні публікації.jpg

Статті

2015

2014

Юрченко В.І. Роль рідної мови у формуванні комунікативної компетентності молодших школярів‎ // ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс]; Педагогічний інститут, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 16. – К., 2014. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_16

До 2012

 • Юрченко В. Рідна мова як чинник психічного розвитку і становлення особистості дитини //Рідна мова : Видання Об’єднання українців у Польщі; Українське вчительське товариство у Польщі. – Zespół Twórczy ZUP-Redakcja "Ridna Mowa", 2010. – №29. – Режим доступу : http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mowa_uk/index.php?page=rm29_02
 • Юрченко В. Рідна мова і становлення особистості дитини // Вісник психології і соціальної педагогіки [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету ім.Бориса Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. – Випуск 2. – К., М., 2010. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua
 • Юрченко В. Етнопсихологічні чинники формування «Образу-Я» особистості // Вісник психології і соціальної педагогіки [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету ім.Бориса Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. – Випуск 1. – К., М., 2009. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua

Підручники, посібники

2013

Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навч. посіб.

Профілі у науковометричних базах

Код: orcid.org/0000-0003-4378-9841

Профіль у Google Академія

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Професійний розвиток.jpg

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Конференція Польща1.jpg Конференція Польща.jpg

Підвищення кваліфікації

16.02.2016 р. - курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за дидактичним модулем (30 год.), сертифікат № 113Д

Дидактичний модуль Юрченко.jpg

14.04.2015 р.-13.11.2015 р.- підвищував кваліфікацію за категорією "Директори інститутів (декани факультетів) ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації" в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" (Свідоцтво 12 СПВ № 143279 від 13.11.2015 р., реєстраційний номер 1654/15ц)

Сертифікат ЦІППО Юрченко.jpg.jpg

2011- 2015 рр.- виконав складову Програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з практики "Лідерство служіння" (78 годин) (Сертифікат № 182)

Сертифікат Лідерство служіння.jpg

18 квітня 2013 р. - закінчив курс навчання з програмного забезпечення SMART NotebookTM для інтерактивних дошок SMART BoardTM

Сертифікат Smart Юрченко.jpg

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

2016 Підручник "Психологія вищої школи"; Подоляк Людмила Григорівна, Юрченко Віктор Іванович

Свідоцтво про реєстрацію Подоляк Юрченко.jpg

2013 Навчальний посібник "Психологічний словник-довідник"; Приходько Юлія Олексіївна, Юрченко Віктор Іванович

Свідоцтво про авторправо ЮрченкоПриходько.jpg

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчання.jpg

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Сертифікат Психологія вікова ПОд.jpg Сертифікат Юрченко ЕНК (з).jpg