Колчіна Аліна Олегівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Колчіної Аліни Олегівни групи ПОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту з 06.11.2017р. до 26.11.2017р.

База для проведення практики: СШ І-ІІІ ст. № 313 (Деснянський район, вул. Лисківська, 7-Б)

Завдання 1


•Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ
В школі І-ІІІ ступенів № 313 керівництво поступово впроваджує ІКТ технології і намагається кожного року ще більше розвиватися в даній сфері. Директор має позитивний погляд на подальший розвиток інформаційно – комунікаційних технологій в школі і колектив школи підтримує впровадження ІКТ технологій.
Комп’ютерні класи та інтерактивні комплекси, їх використання в позаурочний час

- Комп’ютерний клас – 3, робочих місць за комп’ютером – 34, проводяться уроки інформатики, індивідуальні заняття з інформатики, підготовка учнів до олімпіад та конкурсів, реєстрація учнів на ЗНО-ДПА.
- Інтерактивні комплекси – 2, які вчителі постійно використовують під час проведення уроків та позаурочних заходів (інноваційні технології).
Використання мережі Internet

- Сайт школи
Протягом 2016-2017 н.р. оновлено сайт школи, де подається детальний аналіз навчально-виховного процесу школи та загальношкільного батьківського комітету протягом року. На сайті можна переглянути фотозвіти шкільних подій.


•Проведення анкетування вчителів, яке визначає їх ІК-компетентність Для вчителів школи І-ІІІ ступенів № 313 було створено анкети на тему «ІКТ-компетентність вчителя».


•Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)
Апаратне забезпечення:
1. Комп’ютери;
2. Принтери, сканери;
3. Проектори + смарт дошки;

  • У школі наявні 2 мультимедійні класи, проектор з інтерактивною дошкою в актовій залі, 3 комп’ютерних класи, електронний тир. В школі працює Wi-Fi.

Програмне забезпечення:
1. Операційна система Windows;
2. Антивірусні програми;
3. Microsoft Office; Інформаційне забезпечення:

  • Інформаційно-освітнє середовище школи представлено сторінкою школи в соціальній мережі Facebook та офіційний сайтом школи

Навчально – наукове забезпечення

  • Inkscape
  • Microsoft office
  • Gimp
  • Scratch
  • Rapid Typing

Завдання 2

Завдання 3


Інформаційно-комунікативні технології (ІКТ)– від англ. Information and communications technology,ICT) - це сукупність методів, засобів та прийомів пошуку, зберігання, опрацювання, подання та передавання графічних, текстових, цифрових, аудіо та відеоданих на базі персональних комп`ютерів, комп`ютерних мереж та засобів зв`язку.
Термін ІКТ в сучасному освітленні також використовується для позначення об'єднання (конвергенції) аудіовізуальних та телефонних мереж з комп'ютерними мережами, а в багатьох школах, університетах та коледжах термін вживається в якості загального, що охоплює сферу інформаційних систем і технологій на організаційному рівні, розробки програмного забезпечення та обчислювальної техніки систем.
На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, вони виступають як один із інструментів пізнання. Тому однією із задач сучасної освіти є підготовка викладача, який вільно орієнтується у світовому інформаційному просторі, використовуючи сучасні комп’ютерні технології. Цей напрямок вважається перспективним, адже в цілому освіта характеризується як велика система, якісне функціонування якої неможливе без використання сучасних телекомунікаційних і комп’ютерних засобів зберігання, опрацювання, передавання, подання інформації.
ІКТ дають змогу вчителю краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та підвищити їхній інтерес до навчання. Вчитель має можливість отримувати найостаннішу інформацію, активно спілкуватися з колегами, учнями та батьками. Завдяки цьому підвищується авторитет вчителя, він дійсно може бути носієм культури, знань, усього передового.
Збільшення комп’ютерної техніки та подальше її вдосконалення поширює можливості викладачів використовувати комп’ютерні технології не тільки при вивченні інформатики, але й поєднанні викладання інших дисциплін із використанням ІКТ. Новітні розробки в цій галузі змінюють спосіб їх застосування при вивченні різних дисциплін у процесі навчання.
Під час проведення семінару були запрошені вчителі, яким було цікаво саморозвиватися. Ми активно обговорювали впровадження ІКТ в навчальний процес нашої школи. В кінцевому рельтаті ми дійшли висновку, що це не лише сучасно, а й зручно, як для вчителів так і для учнів нашої школи.


Сценарій проведення семінару

Завдання 4


Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській, освітній, фінансовій діяльності школи. Основним критерієм ефективності використання нових інформаційних технологій в навчальному закладі є не наявність певної кількості комп’ютерів, а створення єдиного інформаційного освітнього простору. Ця необхідність виникла перед сучасною школою за таких умов як: • велике зростання інформаційних потоків; • неможливість прийняття оптимальних управлінських рішень в сучасній ситуації під час стандартизації електронної обробки даних; • робота школи на сучасному етапі вимагає оперативного аналізу ситуації для своєчасного коригування ситуації; • вимоги організацій до подання нормативних документів, у тому числі й в електронному вигляді.

Рекомендації:
1.Сприяти розвитку єдиного інформаційного простору навчального закладу для забезпечення нової якості навчання та комплексного підходу до використання сучасних інформаційно – комунікаційних технологій в навчально – виховному процесі.
2.Формувати інформаційну культуру учнів та педагогічних працівників, забезпечувати їх інформаційні потреби.
3.Інтенсифікувати навчання і виховання за рахунок використання інформаційно – комунікаційних технологій.
4.Удосконалювати інформаційно – методичне забезпечення освітнього процесу.
5.Оптимізувати освітній менеджмент на основі використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально – виховному процесі.
6.Активізувати роботу шкільного web- сайту як єдиного освітньо – інформаційного середовища для популяризації кращих освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережевих професійних об’єднань та функціонування закладу як відкритої системи.
7.Сприяти проходженню кожним педагогічним працівником навчання за дистанційним курсом «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя».
8.Заохочувати педагогічних працівників до створення власного web – сайту чи блогу.

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища школи,модернізації ІТ інфраструктури, формування ІК-компетентності вчителів школи
Проектування інформаційного освітнього середовища школи І-ІІІ ступенів №282 Деснянського району міста Києва
-забезпечення комунікації всіх учасників освітнього процесу (вчитель – учень -батьки)
-наявність великого обсягу цифрових освітніх ресурсів (програми ліцензовані, доступ до інтернету, створення власних ІОС);
- доступність та відкритість результатів для всіх учасників;
-моніторинг якості роботи в програмах (аналіз та формування звітності за результатами роботи);
-наявність та підтримка електронного документообігу;
-доступність всіх нормативних документів;
-використання програмного середовища, яке формує робочий інформаційний простір для учнів та вчителів;
-створення корпоративної пошти для вчителів, єдиного середовища для обміну інформацією, документацією;
оновлення сайту школи;
-наявність відібраної, безпечної та якісної інформації (захист комп’ютерів від доступу до неякісної інформації).

Модернізація ІТ інфраструктури
- оновлення технічної бази закладу (закупівля новітньої техніки: комп’ютерів, SMART-board, телевізорів, програмного забезпечення і т.д.);
- створення курсів для підвищення рівня знань працівників школи по роботі з ІКТ;
-створення додаткового серверу для курсів вчителів;
- співпраця з ІТ – менеджером школи;
- підключення до швидкісного інтернету.

Форми підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителів:
- активна участь у семінарах різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
- систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;
- систематичне використання у педагогічній діяльності широкого спектру цифрових технологій та інструментів: текстових редакторів, програм обробки зображень та підготовки презентації!, табличних процесорів тощо;
- забезпечення використання Інтернет-ресурсів;
- формування банку навчальних завдань, виконуваних із активним використанням ІКТ;
- розробка проектів із використанням ІКТ.