Козуб Людмила Василівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки
Козуб Людмили Василівни VІ курсу Педагогічного інституту, денної форми навчання, освітній рівень: другий (магістерський), спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма: Педагогіка вищої школи).

Моніторінг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ


Інформаційне суспільство вимагає від людини набуття здатності та вмінь самостійно здобувати і нестандартно використовувати знання, опановувати інформаційні технології їх пошуку, осмислення, поглиблення та застосування, які стають органічною потребою кожної людини. Щоб поглибити знання у сфері інформаційних технологій, навчитися застосовувати їх у процесі викладання різних навчальних предметів, багато вчителів обирає післядипломне навчання в галузі інформаційних технологій.


Цьому активно сприяє й сучасна система неперервної освіти, складовою якої є дистанційна форма організації навчання, яке здійснюється на основі сучасних педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій. Вона почала набувати значного розвитку протягом останнього десятиріччя і є найбільш ефективною при розв'язанні багатьох проблем. Використання дистанційних форм навчання є дієвою підтримкою навчального процесу.


Це дає змогу: надати учням різнорівневу навчальну інформацію; створити умови для рівного доступу до якісної освіти; поширити спектр освітніх послуг, використовуючи TV, радіо, Вебресурси; підвищити інформаційну компетентність педагогів та учнів. Формування єдиного освітнього інформаційного простору є одним із стратегічних завдань щодо розвитку системи освіти. Фундаментом має бути інформаційна мережа, що охоплює всі ланки системи освіти, заклади, установи й органи управління ними та підготовлені користувачі. У процесі підготовки вчителя для використання інформаційних технологій не лише на заняттях з інформатики, але й у всьому освітньому просторі, особлива увага приділяється розвитку рис новаторства, креативності, адже педагог має підготувати учня до відповідальних, свідомих і розумних дій в умовах технічного прогресу, швидкого розвитку техніки, інформаційних технологій, раціональної самоосвіти і технічного та інформаційного навчання.


Сьогодення чітко визначає риси професіоналізму сучасного вчителя. Серед них: організаційні здібності; педагогічні вміння; володіння комп‘ютерною технікою; відкритість; маневреність; гнучкість; співробітництво. Домінантною складовою для кожного вчителя вважається оволодіння комп‘ютерною технікою, інформаційними технологіями. Висока компетентність дає змогу ухвалювати творчі рішення, знаходити можливості вміло використовувати теоретичні знання й практичні вміння щодо ІКТ. Учителі початкових класів або вчителі – предметники, які володіють сучасними комп‘ютерними технологіями, і викладачі інформатики мають вибудовувати весь процес навчання так, щоб він забезпечував, поряд із засвоєнням предметного змісту, формування відповідних технологічних та інформаційних умінь і навичок, які застосовуються в різних життєвих ситуаціях: навчальних, виробничих, особистих. Одним із результатів процесу інформатизації навчальних закладів має бути можливість використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для роботи з інформацією як в навчально-виховному процесі, так і для інших потреб.

Інтерв’ю з керівником навчального закладу


Почтар Валентина Леонтіївна - директор спеціалізованої школи І – III ступенів № 120 м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного цикл, як практик в сфері освіти змістовно розповіла, на що треба звернути увагу і що важливо під час реформування системи освіти.


1. Освіта має орієнтуватись на діяльнісні, розвиваючі технології, які формують у учнів уміння вчитися, оперувати і управляти інформацією, швидко приймати рішення, пристосовуватись до потреб ринку праці (формувати основні життєві компетенції).

Світовий процес переходу до інформаційного суспільства, а також економічні, політичні і соціальні зміни, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність прискорення реформування системи освіти. Людство має нагальну потребу обробки інформації. Необхідність пошуку нових організаційних форм і методик навчання зумовлена тим, що виникла потреба в розробці методики, яка відповідає адаптації школи до комп‘ютерної епохи. Школа має стати найважливішим фактором формування нових сучасних життєвих установок особистості. Це завдання під силу лише тим учителям, які здатні не тільки "завантажувати" пам‘ять учнів, а й формувати їх компетентності. В умовах традиційних форм та методів навчання школярі, отримуючи інформацію пасивно, не вміють самостійно її здобувати, а також застосовувати те, що знають.


2. Сучасному суспільству потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у розвитку економіки, науки, культури. Тому сьогодні у шкільній освіті на перший план висувається завдання створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів та потреб, розвитку навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності. Освіта має орієнтуватися на перспективи розвитку суспільства. А це означає, що в сучасній освіті необхідно застосовувати найновітніші інформаційні технології.


3. Створення добротного інформаційного середовища є ключовим завданням на шляху переходу до інформаційного суспільства. Масове впровадження інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) в освітню сферу висуває проблему комп‘ютеризації закладів освіти в розряд пріоритетних. Розвиток і впровадження ІКТ спрямовані на їх комплексне інформаційно-ресурсне й методичне забезпечення. Кожний шкільний предмет здатний суттєво вплинути на менталітет людини, яка формує себе як особистість, на методи вирішення не тільки шкільних завдань, а й навколишнього середовища.


4. Сучасний випускник школи повинен мати компетенцію використання інформаційних технологій, тобто технологій, що проектуються сучасною індустрією як в освіті, так і в повсякденному житті. Нові інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають нові можливості для творчості, знаходження і закріплення будьяких професійних навичок, дозволяють реалізовувати принципово нові форми і методи навчання. Нині комп‘ютеризація навчального процесу розглядається як один з найбільш перспективних напрямів підвищення якості освіти.

Цій проблемі приділяється значна увага як на рівні центральних органів управління освітою, так і на рівні навчальних закладів освіти. Проте масштабна комп‘ютеризація навчального процесу у ЗНЗ – складна проблема, яка потребує тривалої цілеспрямованої роботи й постійної уваги. Використання комп‘ютерних програм, електронних засобів навчального призначення значно підвищують якість навчання, але при використанні ІКТ в навчально-виховному процесі в загальноосвітніх навчальних закладах виникли проблеми: недостатнє матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення навчальних закладів; недостатньо розроблені методики використання сучасних інформаційних технологій навчання у навчальному процесі під час вивчення усіх навчальних предметів; недостатня підготовка педагогічних кадрів до використання в навчальному процесі засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; відсутність у вчителів мотивації щодо використання сучасних інформаційних технологій навчання. Впровадження інформаційних технологій у навчально-пізнавальну діяльність учнів – це один із шляхів. Комп‘ютери мають перейти із класу інформатики у навчальні класи.


Особливої актуальності набуває проблема розробки, створення та впровадження розвивальних освітніх програм, які сприятимуть адаптації учнів до життя в інформаційному суспільстві.

В кожному навчальному закладі створюються необхідні соціальні, психологічні, педагогічні умови для опанування учнями школи сучасних інформаційних технологій і розроблення методики використання їх в навчально-виховному процесі. Зміни у підходах до навчання створили умови для перебудови особистісних установок взаємодії учителя з учнями. Вчитель зобов‘язаний виступати у ролі творчого керівника, спрямувати учнів від статичних знань до динамічних. Основними принципами роботи учителя, як консультанта і помічника, стали відкритість, впевненість у можливостях і здібностях учнів, бачення внутрішнього світу і можливостей кожної дитини. Роль учителя стала більш активною. Учителі створюють сприятливі умови для розкриття і розвитку учнів.


Стрімкі темпи інформатизації суспільства та розвитку Інтернет - технологій актуалізують проблему формування інформаційної компетентності підростаючого покоління, яка наразі виступає одним із потужних чинників успішності навчальної, професійної, суспільної та інших видів діяльності молодої людини. Впровадження інноваційних моделей навчального процесу передбачає вміння вчителів-предметників користуватися засобами новітніх інформаційних технологій. Структурна побудова заняття з використанням ІКТ змінює саму суть навчального процесу, занурюючи його в спілкування, де ролі вчителя й учня врівноважені: обидва працюють для того, щоб навчатися, ділитися своїми знаннями, досягненнями свого життєвого досвіду. Важливим тут є не те, як багато діти знають, а як вони дізналися і що робитимуть зі своїми знаннями. До того ж слід звернути увагу на те, що педагог повинен завчасно моделювати ситуації взаємодії за допомогою засобів, схем (моделей) діяльності учнів, відповідно до змісту і мети уроку.


В моделях слід фіксувати склад індивідуальних дій учнів, спосіб їх розподілу між учасниками і послідовність дій виконання. Цілеспрямована модель діяльності учнів у даних уроках виступає інструментарієм, за допомогою якого можна поєднувати методологію та зміст, крім того, вона є основним засобом організації комунікації учнів і вчителя.


У процесі побудови уроку з використанням ІКТ визначальною є діяльність учнів, а головною функцією педагогічної згоди стає створення комунікативних умов, коли учитель своїми висловлюваннями і діями бере участь у створенні "критичних ситуацій", що ведуть до аналізу й розуміння змісту навчального матеріалу, способів пізнання. Вчитель керує взаємодією учнів, які представляють різні позиції й пізнавальні можливості. Дидактична ефективність даного уроку досить висока і дає вчителю змогу визначати й вивчати психолого-педагогічні феноменальні можливості окремих учнів, а учням - за умови системності використання даних методів навчання, очевидніше виявляти різні позиції, перешкоди, які виникають у процесі навчальної діяльності.


Саме в такій формі уроку, за інтерактивними методами навчання та використання ІКТ, виникає зв'язок між змістом (темою уроку) і способом спільної та індивідуальної діяльності, між учнем і способом вирішення проблеми, ситуації, завдання. Необхідною складовою формування єдиного освітнього інформаційного простору, першим кроком до використання інноваційних та дистанційних технологій навчання у професійній діяльності вчителя є наявність Інтернету. Сьогодні існує безліч інформаційних матеріалів на електронних носіях: електронні довідники, енциклопедії, атласи, науково-популярні фільми тощо.


Наявність у більшості бібліотек сучасного інформаційно-комунікаційного обладнання й доступу до Інтернет дає можливість учням набувати навичок пошуку, збирання інформації, її аналізу й використання для набуття освіти, а вчителі мають можливість ефективно вести пошук потрібних їм матеріалів у світовому просторі. Традиційна формула освітнього процесу "знання – вміння - навички" вже не спрацьовує повною мірою.

Інтервёю директор козуб.png

Визначення ІКТ-компетентності педагогів. Тест


Для визначення ІКТ-компетентності педагогів спеціалізованої школи І – III ступенів № 120 м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу створений тест в форматі гугл опитування та було проведено саме опитування. Учасниками виспупили педагогічний колектив вчителів молодших класів.

Посилання до тестування.

Тест.jpg

Моніторинг освітньо-інформаціонного середовища Університету імені Бориса Грінченка

За результатами опитування для оцінювання студентами ІОС Університету можна зробити висновок, що інформаційно-освітнє середовище КУБГ організовано якісно, воно позитивно впливає на якість освіти студентів. Студенти ставлять високі оцінки ІОС КУБГ. Воно є зручним, допомагає в навчанні, але в деяких випадках бракує потрібної інформації. Викладачі постійно використовують технічні засоби навчання на заняттях, що дає більшу продуктивність отримання і запам’ятовування інформації.

Студенти, здебільшого, користуються такими електронними ресурсами КУБГ, як «Портал Університету», «Платформа електронного навчання з електронними курсами», «База магістерських робіт».

Студенти найбільш використовують такі структурні елементи сайту як “Інформація”, “Про Університет”, “Ресурси”, “Структура” та швидкий перехід на інші підрозділи університету.

Є студенти, що оцінюють технічне забезпечення (комп'ютери, ноутбуки, мультимедійне обладнання, тощо) КУБГ на низькому рівні. В педагогічному інституті комп’ютери старі, з ними дуже важко працювати на заняттях через їх довготривалі завантаження, нервування через невчасно виконані завдання, або взагалі неспроможність їх виконати. Монітори старі, від яких швидко починають боліти очі, відчувається втома. Я рекомендую закупити нові комп’ютери та монітори, що дасть можливість підвищити продуктивність роботи та якість надання освіти.

Також, роблячи висновки із усного опитування, я рекомендую створити електронний журнал студентів, щоб вони мали можливість відслідковувати свою успішність в режимі «онлайн».

Святковий ГУГЛ-календар 2018

Шановні, хай будуть веселі Святкові дні

ВІДПОЧИНКУ та ЛЮБОВІ

Тренінг для вчителів СШ № 120

На прохання директора СШ №120 було знайдено та запропоновано тренінг для вчителів з питань подолання та профілактики стресу. Опис запропонованого тренінгу для вчителів

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи:

 • Створення сайту навчального закладу;
 • Створення електронного каталогу наукових публікацій для вихователів та батьків;
 • Впровадити використання хмарних технологій у роботі з документами, комунікації колективу;
 • Створення онлайн спільноти у вільному доступі для ознайомлення з діяльності навчального закладу, проведеною роботою педагогічним колективом та розміщенням інформації про заклад;
 • Створення електронних баз даних працівників, дітей;

Рекомендації до модернізації ІТ-інфраструктури:

 • Персональний комп’ютер для вихователів в кожній віковій групі;
 • Придбати інтерактивну дошку в музичну залу;
 • Здійснити оснащення групових кімнат інтерактивним обладнанням;
 • Надати доступ до мережі кожному працівнику;

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності співробітників, вихователів установи:

 • Навчити працівників працювати за комп'ютером з документацією;
 • Залучати вихователів використовувати ІКТ у роботі з дітьми, на початкових етапах ознайомлювати педагогів з різними можливостями використання ІКТ у педагогічній діяльності;
 • Сприяти залученню спеціалістів для ознайомлення працівників з роботою сучасних освітніх ресурсів, хмарними технологіями;
 • Навчити вихователів наповнювати сайт дошкільного навчального закладу цікавою, потрібною інформацією;
 • Проведення семінарів, тренінгів, круглих столів для удосконалення технічних умінь працівників у роботі з комп’ютерною технікою та використання ІКТ у роботі;
 • Проведення індивідуальних консультацій для подолання труднощів у використанні комп’ютерної техніки в роботі з документацією та у роботі з дітьми;
 • Здійснення систематичного підвищення ІТ-компетенції працівників за допомогою онлайн навчання, проходження безкоштовних онлайн курсів;
 • Надання у доступ наукових публікацій;
 • Сприяти активному саморозвитку та самонавчанню педагогічних працівників.